Sunteți pe pagina 1din 1

nn,\--

riuud5 -.,,
i.5)

ftP

Nr. 2O e'oL
- Gqprivire la modificarea dispozilieilr
nr. 126-d din 12.03.2014

L JAvdnd in vedere necesitatea executdrii lucrdrilor de pozare a apeductului


pe
unele strdzi din municipiul Chigindu, in temeiul art. 29, alin. (1), lit. (1) qi art. 32
(1) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 ,,privind
administralia publicd locald", dispoziliei nr. 64-dc din 28.02.2008
,,Cu privire la
atribuliile conducerii Primdriei municipiului Chigindu gi ale 'secretarului
Consilinlui municipal", modificatd prin dispozilia nr. 516-dc din 17.12.200g,
viceprimarul municipiului Chigindu DISpUNE :

1. Punctul 1 din dispozilia nr. 126-d din 12.03.2014,,Cu privire la susp endarea
traficului rutier pe unele strdzi din municipiul Chigindul' se modifice gi se va
citi in urmdtoarea redaclie ;
,,1. Se autorizeazd, beneficiarul, i.u. ,,Direcfia construclii capitale,,, qi
antreprenorul, S.R.L. ,,Lucet Comert", sd execute lucrdrile de- pozare -a
apeductului, cu suspendarea traficului rutier pe urmdtoarele trasee:
o Str. Ghioceilor - incepdnd cu data de 12.03.2015 pdnd Ia 1g.04.2015;
o Str- Gheorghe Codreanu gi str. Cornului - incepdnd cu data de
06.04.2015 p6nd la 23.05.2015;
o Str. Toporagilor incepdnd cu data de r2.03.20rs pdnd, Ia
03.04.2015." o

2' $eful i'M.


,,Direcfia constructii capitale a Primdriei municipiului Chigindu',,
dl Roman Sofroni, va asigura controlul indeplinjrii prezentei Aispozilii.

ICEPRIMAR
ftscl.'td\ b f

f i FFti]{]r$-qfi'F$A
istor Grozavu