Sunteți pe pagina 1din 2

fuf,,p

REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHI$INAU ,

PRIMAR GENERAL

DISPOZIT E

Nr./#3 - a din y'o azz,Urb.- ZOZ0

Cu privire la modificarea dispozifiei


Primarului general m. t64-d/2020

ln temeiul dispozi.tiei Primarului general w. 764-d din 27.03.2020 ,,Cu privire la


declararea zilelor 07 - 17 aprilie 2020 zile de odihn[ pentru angaja[ii subdiviziunilor structurale
ale autoritdJilor publice locale din municipiul Chigindu", il scopul prevenirii rdspdndirii
virusului CODIV-l9 pe teritoriul municipiului ChiEindu, in conformitate cu Dispozilia nr. 6 din
26.03.2020 a Comisiei pentru situalii exceplionale a Republicii Moldova, Procesul-verbal al
Comisiei pentru situalii excepfionale a municipiulgi Chigindu, in temeiul art. 15 alin. (2) din
Legea nr. 13612076 ,,Privind Statutul municipiului Chiqindu", art.29 alin. (1), lit. x), art. 32
alin. (1) din Legea m.43612006,,Privind ddministralia publicdlocald", Primarul General al
municipiului Chiqindu DISPUNE :

1. Dispozilia Primarului general al municipiului Chigindu nr. 164-d din


06.04.2020,,Cu privire la declararea zilelor 07 - I7 aprilie 2020 zile de odihnd penku
angaiafii subdiviziunilor structurale ale autoritAlilor publice loca]e din municipiul
Chiqindu" se modificiprin completare dupd cum urmeazd:

1. Se declard zilele 07 - 17 aprilie 2020 zlle de odihnd pentru angajalii subdiviziunilor


structrnale ale autorit[lilor publice locale din municipiul Chiqindu, cu excepfia:
1.1 Instituiiilor medico-sanitare publice municipale qi serviciilor auxiliare de
sdndtate publicd, serviciilor de asistenld sociald;
1.2 Serviciilor de salubrizare a mruricipiului Chiqindu;
1.3 Serviciilor de transport public in municipiul Chigindu;
i.4 i.M. ,,Combinatul servicii fimerare":
1.5 1.M.,,Lumteh";
1.6 Serviciilor de plasament din subordinea Direcliei muricipale pentru proteclia
drepturilor copiilor;
1.7 intreprinderilor municipale implicate in procesul de salubrizare gi dezi ctare a
oraqului;
1.8 i.M. Regia,,EXDRUpO";
1.9 1.M. Regia,,Autosalubrrtate" ;
1. 1 OS.A.,,EDILITATE";

1.1 1 I.$.C.I. ,,GRADIN A ZOOLOGICA".


Punctul: 4 se expune intr-o nou[ redactie avdndurm[torul cuprins:

Direclia corespondenla, petiJii gi audienld, Diieclia managemenhrl resurselor umane, Direclia


generald educafie, tineret gi sport, Direclia generald asistenld social"d qi sdndtate, Direclia asistenfd
juridicd, Direclia generald arhitecturd, urbanism qi relalii firnciare sd asigure funclionalitatea
subdiviziunilor cu prezenlala locul de munc5, a cel pulin 2 funcJionari.

2. Conholul executdrii prezentei dispozifii mi-l asum.