Sunteți pe pagina 1din 3

PG 001 – G 9

GHID INSPECTII PENTRU VERIFICAREA RESPECTARII


CERINTELOR LEGALE PRIVIND ASIGURAREA
TRASABILITATII SI ETICHETARII OMG

CERINTE DA NU COMENTARII

Trasabilitatea produselor constituite din/ sau care con in OMG


I

1. În prima etap a introducerii pe pia , operatorul s-a asigurat


s-au transmis în scris celui care prime te produsul :
a) produsul con ine sau este constituit din OMG-uri

b) codul/codurile unice de identificare atribuit


/atribuite acestor OMG-uri

2. În toate etapele ulterioare primei etape a introducerii pe


pia , operatorii s-au asigurat c informa iile primite sunt
transmise în scris operatorilor care primesc produsele
3. Sunt utilizate pentru produsele care urmeaz s fie folosite
direct ca alimente, hran pentru alimente sau prelucrare :
a) declara ie de utilizare

b) lista cu codurile unice de identificare pentru toate OMG-


urile utilizate pentru constituirea amestecului
4. Operatorul de ine sisteme i proceduri standardizate care s
permit stocarea informa iilor privind trasabilitatea pentri o
perioad de 5 ani

Trasabilitatea alimentelor i hranei pentru animale ob inute din OMG-uri


II

1. Operatorul, în momentul în care produsele ob inute din


OMG-uri sunt introduse pe pia , transmite în scris
operatorului care prime te produsul, urm toarele informa ii:
a) o indica ie despre fiecare dintre ingredientele alimentare
ob inute din OMG
b) o indica ie despre fiecare dintre furajele i aditivii
furajeri produ i din OMG

c) în cazul produselor pentru care nu exist o list a


ingredientelor, o indica ie conform c reia produsul este
ob inut din OMG
2. Operatorii de in sisteme i proceduri standardizate care s
permit stocarea informa iilor i identificarea pentru o
perioad de 5 ani de la fiecare tranzac ie
a) a operatorului de la care s-a aprovizionat
b) operatorului c ruia i-au fost furnizate produsele

5. Operatorul detine sisteme specifice de identificare prin


numerotarea lotului pentru produsele preambalate, cu
condi ia:
a) ca aceste informa ii i nr. de lot s fie marcate clar
pe ambalaj
b) informatiile despre nr. de lot s fie p strate o perioad de
5 ani de la fiecare tranzac ie

III
Etichetarea
1. In cazul produselor preambalate constând din sau care con in
OMG-uri, pe etichet figureaz men iunea „Acest produs
con ine organisme modificate genetic” sau „Acest produs
con ine [denumirea organismului /organismelor modificat(e)
genetic]”;

2. In cazul produselor neambalate în prealabil, oferite


consumatorului final, pe eticheta produsului figureaz
cuvintele „Acest produs con ine organisme modificate
genetic” sau „Acest produs con ine [denumirea
organismului/organismelor modificat(e) genetic]”.