Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE DONAŢIE

Încheiat astăzi, 18.09.2019

la Grădiniţa cu Program Prelungit nr………

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Comitetul de părinţi al grupei mari …….”, anul şcolar 2019-2020, în calitate de donator, pe de o
parte

şi

1.2. Doamna educatoare ……, în calitate de donatar pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul
contract de donaţie, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. a) Eu donatorul, donez donatarului următoarele bunuri: rechizite şcolare, materiale didactice
necesare desfăşurării activităţilor instructiv – educative.

b) Eu donatarul, declar că primesc cu recunoştinţă donaţia făcută de donator privind bunurile


mobile şi imobile menţionate şi descrise la lit.a), bunuri pe care le-am preluat în folosinţă la data de
18.09.2019, pe baza înscrisului sub semnătură privată menţionat mai sus şi mă oblig să folosesc
bunurile descrise mai sus, în grădiniţă şi pentru grădiniţă, să nu le vând, să nu le donez, ci să rămână în
grădiniţă până la consumul total sau deteriorare.

III. CLAUZE FINALE

3.1. Prezentul contract a fost redactat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, cu
rol de original.

DONATAR: DONATOR:

Profesor înv. preşcolar: Comitetul de părinţi al grupei