Sunteți pe pagina 1din 2

INFORMARE : Profilul de formare al absolventului

Activitate 1.2.2. Profilul de formare, prezentat părinților

Profilul de formare este o componentă a curriculum-ului național care descrie așteptările față de
absolvenți și se fundamentează pe cerințele sociale. La 18 decembrie 2006 a fost adoptată
Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind competențele-
cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți, care conturează un profil de formare
european structurat pe opt domenii de competențe-cheie.
Competențele pot fi definite astfel: ansambluri de cunoștințe, deprinderi și atitudini care urmează
să fie formate până la finele școlarității obligatorii, de care are nevoie fiecare tânăr pentru
împlinirea și dezvoltarea personală, pentru cetățenia activă, pentru incluziune socială și pentru
angajare pe piața muncii.
Disciplinele studiate la clasele V-VIII sunt centrate pe dezvoltarea acestor competențe așa cum
reiese din noile programe școlare apărute în anul 2017.
Competențele-cheie care vor contribui la profilul de formare al absolventului de clasa a VIII-a
sunt următoarele:

 1.comunicarea într-o limbă maternă: abilitatea de a exprima și interpreta concepte,


gânduri, sentimente, fapte și opinii, atât în formă orală, cât și scrisă.
 2.comunicarea într-o limbă străină: ca mai sus, dar include și abilitățile de mediere
(adică rezumarea, parafrazarea, interpretarea sau traducerea) și înțelegerea interculturală.
 3.competența matematică, științifică și tehnologică: buna stăpânire a aritmeticii, o
înțelegere a lumii naturale și o abilitate de a pune în aplicare cunoștințele și tehnologia
pentru a răspunde nevoilor umane percepute (precum medicina, transportul sau
comunicarea).
 4.competența digitală: utilizarea cu încredere și în mod critic a tehnologiei informației și
comunicațiilor pentru muncă, timp liber și comunicare.
 5.a învăța să înveți: abilitatea de gestionare eficientă a propriei învățări, fie individual,
fie în grupuri.
 6.competențe sociale și civice: abilitatea de a participa într-un mod eficient și
constructiv la viața socială și de muncă și de a se implica în mod activ și democratic, mai
ales în societățile din ce în ce mai variate.
 7.spirit de inițiativă și antreprenoriat: abilitatea de a pune ideile în practică prin
creativitate, inovație și asumarea de riscuri, precum și abilitatea de a planifica și gestiona
proiecte.
 8.sensibilizare și exprimare culturală: abilitatea de a aprecia importanța exprimării
creative a ideilor, experiențelor și emoțiilor într-o varietate de medii, precum muzica,
literatura și artele vizuale și ale spectacolului.

Contribuția disciplinei Istorie la formarea și dezvoltarea competențelor-cheie europene


include atât contribuția directă, prin susținerea formării și dezvoltării anumitor competențe-
cheie, cât și contribuția indirectă cu privire la alte competențe-cheie. Istoria contribuie la
formarea următoarelor competențe-cheie:
INFORMARE : Profilul de formare al absolventului

Activitate 1.2.2. Profilul de formare, prezentat părinților

- Competențe-cheie vizate direct prin studiul disciplinei istorie sunt: competențe sociale și
civice, sensibilizare și exprimare culturală și comunicare în limba maternă;
- Competențe-cheie vizate indirect prin studiul disciplinei istorie sunt: a învăța să înveți,
spirit de inițiativă și antreprenoriat, competența digitală.

Competențele generale urmărite în învățământul gimnazial, clasele a V-a-a VIII-a, prin studiul
disciplinei Istorie, sunt:
- Utilizarea eficientă a comunicării și a limbajului de specialitate;
- Exersarea demersurilor și a acțiunilor civice democratice;
- Aplicarea principiilor și a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice;
- Folosirea resurselor care susțin învățarea permanentă.
Competențele generale și specifice, care trebuie formate prin procesul de predare-învățare-
evaluare a istoriei, promovează următoarele valori și atitudini și comportamente: coerență și
rigoare în gândire și acțiune; gândire critică și flexibilă; relaționarea pozitivă cu ceilalți;
respectarea drepturilor fundamentale ale omului; dezvoltarea atitudinilor pro-active în viața
personală și socială; antrenarea gândirii prospective prin înțelegerea rolului istoriei în viața
prezentă și ca factor de predicție a schimbărilor; rezolvarea pe cale non-violentă a
conflictelor; acceptarea reprezentărilor multiple asupra istoriei, culturii, vieții sociale; asumarea
diversității entice, sociale, religioase și culturale.
În concluzie, rolul competențelor în predarea istoriei constă în:
- formarea tinerilor pentru piața muncii, în epoca globalizării;
- formarea tinerilor în spiritul integrării în societatea democratică;
- cunoașterea trecutului pentru gestionarea prezentului și pregătirea viitorului.

Cu stimă., prof. Cîmpeanu Alexandrina Sabina

S-ar putea să vă placă și