Sunteți pe pagina 1din 7

Dimensiunea 5.

Unitatea de învăţare Identitatea personală si relationarea armonioasă


Competențe Unităţi de competenţă Conținuturi Nr. Data Strategii de predare/învățare
specifice ore
Exprimarea 1.1 1.1 Stabilirea relației  Resurse personale. Capacităţi şi 1  Exerciţii de realizare a unor
identităţii dintre succes, eșec și calităţi. prezentări cu referire la resurse
personale în resurse personale, în personale şi valoarea propriei
relaţionarea adaptarea eficientă la persoane.
constructivă cu diferite situații de viață;
familia şi ceilalţi,1 1.2 Aplicarea normelor  Succesul şi eşecul în dezvoltare. Paşi 1  Dezbateri cu referire la efectele
prin explorarea unui comportament în depăşirea barierelor, dificultăţilor, succesului şi eşecului asupra
sinelui şi asertiv din perspectiva obstacolelor. personalităţii.
resurselor unor interacțiuni pozitive 1
sociale; școlare, familiale și din  Comportamentul asertiv, pasiv,  Discuţii dirijate „Decalogul
comunitate; agresiv. Tipuri şi forme de asertivităţii” pentru clarificarea
1.3. Modelarea stilurilor comunicare. Modalităţi de exprimare. celor 10 caracteristiciale
de exprimare a emoțiilor Avantaje, dezavantaje. comunicării asertive.
și sentimentelor în acord
 Conflictele – cauze şi reacţii. Aspecte 1  Jocuri de rol pentru exersarea
cu nevoile personale și
pozitive şi negative. Inevitabilitatea abilităţilor de exprimare şi
ale celorlalți.
conflictelor. Metode de soluţionare. soluţionare a conflictelor.

 Relaţionarea şi acceptarea. 1  Discuţii asupra unor studii de


Diversitatea emoţiilor şi sentimentelor: caz, vizionarea filmelor, lectura
manifestare, acceptare/neacceptare, textelor referitor la diversitatea
posibilităţi şi limite. emoţiilor şi sentimentelor.

 Exerciţii-dezbateri cu tematica
„Relaţii armonioase în
familie”.

Evaluarea produsului 1 Produs


Portofoliu „Reflecţii
personale”
Dimensiunea 2. Unitatea de învăţare Asigurarea calităţii vieţii
Competențe Unităţi de Conținuturi Nr. Data Strategii de predare/învățare
specifice competenţă ore
Demonstrarea Ide 2.1 Identificarea  Viaţa ca sursă de informare. 1  Analiza unor experienţe de
autonomiei posibilităților de învățare Roluri şi implicaţii. Diversitatea învăţare din viaţa elevilor.
personale în prin implicarea în viața comportamentului
realizarea unui comunității; acceptare/neacceptare.
comportament 1 2.2 Argumentarea
orientat spre beneficiilor consumului  Publicitatea și consumul rațional. 1  Discuţii dirijate cu genericul
valorificarea rațional al unor produse și Necesități reale și false. Calitatea „Ştiu să consum raţional”.
optimă a servicii, din perspectiva produselor. Cheltuieli raționale.
resurselor unei vieți de calitate;
personale şi a 2.3. Aprecierea  Comportamentul corect. Diversitatea 1  Crearea unor povestiri/poveţe
mediului de importanței verticalității situaţiilor de manifestare: în familie, la despre comportamentul corect
viaţă; și curajului în școală, în locuri publice, în activităţi manifestat în diverse situaţii din
manifestarea unui de divertisment, în natură, în vacanţă. viaţă
comportament corect. Apreciere și autoapreciere.

 Verticalitatea și curajul. Semnificaţie 1  Organizarea unei galerii a


și caracteristici. Necesitatea și eroilor preferaţi din opere
importanța manifestării. Modalităţi și litarare, cinema, arte, sport etc.,
context de manifestare. care au manifestat verticalitate
şi curaj.
 Implicarea ca sursă de dezvoltare. 1  Exerciţii de formulare a
Importanţa vieţii active. Posibilităţi de argumentelor pro sau contra
implicare în viaţa comunităţii. Proiecte pentru o dezbatere de grup:
personale și de grup. Beneficii „Voluntariatul trebuie să devină
personale și comunitare. o obligaţie”

Evaluarea produsului 1 Produs


Poster
Sunt mândru de
comportamentul meu (desene,
naraiuni, prin care să demonstreze
un comportament corect, de
valoare pentru sine și cei din jur).
Dimensiunea 3. Unitatea de învăţare Modul de viaţă sănătos
Competențe Unităţi de Conținuturi Nr. Data Strategii de predare/învățare
specifice competenţă ore
Manifestarea Tendințele modei și sănătatea elevilor. Moda, 1  Discuţia dirijată „Moda în
comportamentuluR 3.1 Relatarea despre caracterul temporar. Diversitatea exprimării. diversitate şi efectele ei asupra
i aspectele riscante ale Situațiile de viață și moda. Atitudinea adolescenţilor”
centrat pe modul modului de viață a moderată și rațională în raport cu sănătatea.
de viaţă adolescentului cu  Comportamente riscante și infecțiile 1  Redactarea unor fişe
sănătos,prin accentuarea impactului sexual transmisibile. Infecții sexual informaţionale pentru
transmisibile. Mod de manifestare. adolescenţi despre factorii de
implicare activă asupra sănătății lui;
Riscuri pentru sănătate și dezvoltarea risc în cazul relaţiilor sexuale
în menţinerea 3. 3.2 Stabilirea relației ulterioară. Modalități de prevenire a
sănătăţii proprii; dintre neprotejate.
riscurilor.
responsabilitate/irespon-  Sarcina în adolescență: riscuri pentru 1  Prezentarea unor filmuleţe
sabilitate față de propria mamă și copil. Riscuri de ordin despre sarcină în adolescenţă,
sănătate și consecințele fiziologic și social. Comportamentul infecţii sexual transmisibile.
pentru dezvoltarea ulte- adecvat și asumarea responsabilității de
rioară și starea de bine; către fată și băiat.
3.3. Argumentarea
necesității de a rezista  Adolescența și nutriția corectă. 1  Aplicaţii „Nutriţia corectă”,
Nutriția și rolul acesteia în creșterea și desenează, discută cu al tău
tentațiilor periculoase
dezvoltarea organismului. Regimul coleg despre desen.
pentru propria sănătate, în alimentar corect. Pericolele unei
baza informațiilor alimentații incorecte. Riscurile
accesibile. consumului de fast food.
 Toxicomania: consecințe nefaste 1  Studiu de caz „Toxicomania şi
individuale și sociale. Cauze ale consecinţele nefaste asupra
toxicomaniei. Influențe asupra organismului şi a societăţii în
dezvoltării psihofiziologice și sociale. întregime”
Dificultatea renunțării la substanțele
toxice. Pericolul utilizării medi-
camentelor fără prescripția medicului.

Evaluarea produsului 1 Produs


Poster elaborat în grup:
Substanţe toxice care pot
declanşa dependenţa.
Dimensiunea 4. Unitatea de învăţare Proiectarea carierei profesionale şi dezvoltarea spiritului antreprenorial
Competențe Unităţi de competenţă Conţinuturi Nr. Data Strategii de predare/învățare
specifice ore
Proiectarea Piața muncii și deciziile de carieră. 1  Proiect individual la tema „Eu,
carierei, Co 4.1. Corelarea acțiunilor Piața muncii, specificul funcționării, profesia şi piaţa muncii”
prin de evoluție în carieră cu factori de dezvoltare. Profesii și meserii
determinarea potențialul individual și solicitate pe piața muncii din Republica
traseului perspectivele pieței Moldova. Piața muncii și decizia de
şcolar muncii; carieră.
şi/sau 4. 4.2. Valorificarea  Inteligențele multiple și profesiile. 1  Cercetarea gradului de
profesional, oportunităților oferite de Caracteristici ale diferitor tipuri de solicitare a diferitor profesii pe
din comunitatea școlară, lo- inteligență. Corelarea profesiilor cu piaţa muncii din Republica
perspectiva cală și piața muncii pen- tipul de inteligență dominant. Moldova.
valorificării tru lansarea inițiativelor
potenţialului personale și activităților  CV-ul și scrisoarea de intenție. 1  Redactarea CV-urilor cu
personal antreprenoriale; Structură, seciuni importante. diferită destinaţie.
şi 4.3. Proiectarea traseului Evaluarea produselor.
oportunităţilor educațional și profesional  Voluntariatul și dezvoltarea 1  Identificarea persoanelor cu
pieţei muncii în baza sistemului de personală. Dezvoltare personală prin experienţă de voluntariat în
atitudini și valori. activităi de voluntariat. Domenii de comunitate şi a oportunităţilor
implicare în activități de voluntariat. pentru activitatea de
Planificarea activităii de voluntariat. voluntariat.
 De la idee la afacere. Evaluarea 1  Realizarea testelor de
iniială a ideilor de afaceri. Corelarea cunoaştere a aptitudinilor
cu interesele comunităii. Dezvoltarea pentru a planifica dezvoltarea
ideii de afacere. lor.

 Proiectul de carieră. Atitudini și 1  Analiza diferitor surse pentru a


valori în deciziile de carieră. Traseu lua o decizie de carieră.
educaional/ traseu profesional.
Elaborarea și evaluarea proiectului în
baza criteriilor stabilite.
Evaluarea produsului 1 Produs
Proiect de carieră. Poate fi
prezentat diferitor persoane, va
include şi acţiunile de voluntariat.
Dimensiunea 1. Unitatea de învăţare Securitatea personală
Competențe Unităţi de competenţă Conţinuturi Nr. Data Strategii de predare/învățare
specifice ore
Adoptarea Reguli de comportament în cazul 1  Simularea diferitor situaţii cu
comportamentulu incendiilor casnice și în localuri întreprinderea acţiunilor de
i activ, privind 5.1. Descrierea modalității publice. Acțiuni personale și colective formare a unui comportament
securitatea de acțiune în caz de de protecție și salvare. adecvat şi responsabil în cazul
personală, incendiu, în baza incendiilor casnice şi în
centrat pe regulilor de securitate; localuri publice.
responsabilitate 5.2. Analiza posibilelor Traficul rutier. Semnele de circulație 1  Joc de rol pentru exersarea
pentru starea de capcane on-line, privind rutieră. Necesitatea cunoașterii semnelor comportamentului în stradă şi
bine a sa şi a riscul pentru integritatea de circulație ca pieton, pasager și în alte locuri periculoase.
celor din jur. morală și viața elevului; conducător al mijloacelor de transport.
5.3. Aprecierea
securității ecologice în Securitatea elevului pe timpul 1  Elaborarea unor proiecte de
comunitate, în baza unor vacanței. Situații de pericol și risc. activităţi referitoare la odihna
criterii oferite; Reguli de comportament. Utilizarea activă a elevului şi securitatea lui
5.4. Proiectarea bazinelor acvatice. Riscul de înec. Prim- în vacanţă.
activităților în vacanță, ajutor în caz de înec, mușcătură de
din perspectiva asigurării insecte, intoxicații alimentare etc.
securității personale.
Securitatea ecologică în comunitate. 1  Analiza unor studii de caz sau
Securitate ecologică. Modalități de din viaţa reală cu referire la
asigurare. Implicare personală. securitatea ecologică în
comunitate.

Oportunitățile și capcanele on-line. 1  Referate, postere cu tematica


Avantajele și riscurile utilizării surselor „Viaţa on-line: oportunităţi şi
de informare și comunicare on-line. capcane.”
Posibile capcane. Mod de reacționare.

Evaluarea produsului 1 Produs.


Pliant despre securitatea
elevului în vacanţă, elaborat
în grup şi repartizat în
instituţie.
Competențe Unităţi de competenţă Conținuturi Nr. Data Activităţi de învăţare şi
specifice ore produse recomandate
Repetare și consolidare.Interese și 1 Discuţii asupra unor studii de
preferințe profesionale.Istorii de caz,vizionarea filmelor,
succes în carieră lecturatextelor referitor cariera
profesională
Repetare și consolidare.Securitatea 1 Sondaje de opinie cu privire la
vieții.Ajutor în caz de traune,situații identificarea soluțiilor în caz de
de risc.Viața are prioritate situații de risc
Evaluare inițială.

Dimensiunea 1. Unitatea de învăţare Securitatea personală

Competențe Unităţi de competenţă Conţinuturi Nr. Data Strategii de predare/învățare


specifice ore
Adoptarea Reguli de comportament în cazul 1  Simularea diferitor situaţii cu
comportamentulu incendiilor casnice și în localuri întreprinderea acţiunilor de
i activ, privind 5.1. Descrierea modalității publice. Acțiuni personale și colective formare a unui comportament
securitatea de acțiune în caz de de protecție și salvare. adecvat şi responsabil în cazul
personală, incendiu, în baza incendiilor casnice şi în
centrat pe regulilor de securitate; localuri publice.
responsabilitate 5.2. Analiza posibilelor Traficul rutier. Semnele de circulație 1  Joc de rol pentru exersarea
pentru starea de capcane on-line, privind rutieră. Necesitatea cunoașterii semnelor comportamentului în stradă şi
bine a sa şi a riscul pentru integritatea de circulație ca pieton, pasager și în alte locuri periculoase.
celor din jur. morală și viața elevului; conducător al mijloacelor de transport.
5.3. Aprecierea
securității ecologice în Securitatea elevului pe timpul 1  Elaborarea unor proiecte de
comunitate, în baza unor vacanței. Situații de pericol și risc. activităţi referitoare la odihna
criterii oferite; Reguli de comportament. Utilizarea activă a elevului şi securitatea lui
5.4. Proiectarea bazinelor acvatice. Riscul de înec. Prim- în vacanţă.
activităților în vacanță, ajutor în caz de înec, mușcătură de
din perspectiva asigurării insecte, intoxicații alimentare etc.
securității personale.
Securitatea ecologică în comunitate. 1  Analiza unor studii de caz sau
Securitate ecologică. Modalități de din viaţa reală cu referire la
asigurare. Implicare personală. securitatea ecologică în
comunitate.

Oportunitățile și capcanele on-line. 1  Referate, postere cu tematica


Avantajele și riscurile utilizării surselor „Viaţa on-line: oportunităţi şi
de informare și comunicare on-line. capcane.”
Posibile capcane. Mod de reacționare.

Evaluarea produsului 1 Produs.


Pliant despre securitatea
elevului în vacanţă, elaborat
în grup şi repartizat în
instituţie.

S-ar putea să vă placă și