Sunteți pe pagina 1din 15

UNITATEA I

Cartea, obiect cultural


12 ore
Competenţe Unități de competențe Subiectul/ Tema lecţiei Nr Data Activităţi de Observaţii/ Menţiuni
specifice . predare/ învăţare/
ore evaluare

Lecție introductivă. 1 03.09 Explicarea şi Tema de


1. Utilizarea 1.1. Structurarea ideilor Prezentarea cursului, exemplificarea utilității recapitulare/consolidare:
diverselor strategii pentru realizarea discursului obiectivelor și a manualului manualului școlar.
de informare/ propriu/comentariului/eseului școlar. Interogarea frontală
documentare, în . (conversaţie catihetică,
vederea abordării euristică).
eficiente a 2.1. Plasarea (grafică) în Cartea – obiect cultural. 1 03.09 Integrarea cuvintelor
comunicării orale pagină a textului propriu/ Câmp asociativ al explicate în contexte
şi scrise. produs: comentariu literar cuvântului ,,Școală”. concrete.
(secvenţă); caracterizare de Determinarea/ structurarea
personaj, cu utilizarea ideilor principale şi
citatelor; cerere; text argu- secundare pentru
2. Aranjarea/ ordo- mentativ; pagină de jurnal; elaborarea textului.
narea în pagină con-spect; alocuţiune. Nicolae Manolescu „Cărțile 1 06.09 Lectura interogativă.
sau în formular au suflet”. Biblioteca Lexicul textului.
stan-dardizat a 13.1. Reflectarea propriei virtuală/electronică.Cărţile R.A.I.
textului propriu/ experienţe într-o pagină de audio.
produs. jurnal, într-un text reflexiv Textul literar. Nichita 1 06.09 Agenda în trei părți.
despre o experienţă proprie Stănescu „Despre limba Comentariu de fragment.
(gen: cine are dreptate/de ce română”. Contribuția Audierea unui fragment de
am procedat aşa). scriitorilor la dezvoltarea text epic. Expunerea orală.
15.1. Relatarea despre sine, ca limbii române.
vorbitor de limbi (maternă şi
13. Producerea străine).
textelor care Textul nonliterar. 1 09.09 Clustering
reflectă propriile Nicolae Corlăteanu „1989” Conversaţie euristică
experienţe („Testament”). Expunerea scrisă
senzoriale, idei, Eseul. Particularitățile Teste de conţinut
judecăţi, opinii, eseului. (demonstrarea înţelegerii
argumente. textului citit independent
prin răspuns la întrebări).
Evaluare iniţială 1 09.09 Test docimologic
15. Exprimarea Explicaţia
adecvată a propriei Lecţia de analiză a probei 1 10.09 Clustering.
identităţi, prin de evaluare. Lucru în echipe.
conştientizarea Test docimologic
apartenenţei la Limba literară și variantele ei. 1 12.09 Analiza mostrelor
comunitatea Limba- principalul mijloc de relevante (în baza textelor
lingvistică a comunicare umană. studiate).
vorbitorilor de Realizarea unui colaj.
limbă română. Elaborarea textelor în
parametrii indicaţi.
Atelier de scriere. 1 16.09 Aplicarea algoritmilor de
Exprimarea unei atitudini. elaborare a textului
reflexiv.
Utilizarea adecvată a
terminologiei lingvistice.
Lecţia de sinteză Exerciţii aplicative
Discuţie dirijată

Evaluare sumativă nr. 1 1 17.09 Test cu itemi


Cartea, obiect cultural.
Scrierea imaginativă.
Dialogul.
Analiza 1 19.09 Analiza probei de
rezultatelorevaluării evaluare. Revizuirea
circulară.

6. Explicarea 6.1. Comentarea mărcilor Poezia lirică.Caracteristicile 1 19.09 Știu/Vreau să știu/Am


funcţionării stilistice ale unităţilor de genului liric. învățat.
sistemului fonetic, limbă în textele lirice, epice, Speciile genului liric. 1 Clustering al termenilor.
lexical, gramatical dramatice. Lucrări de portofoliu.
al limbii române. 6.2. Utilizarea formelor Abordarea textului liric la 1 Lectura interogativă și
gramati-cale/a structurilor/ nivelul lexico-semanitc. analitică a textului.
mărcilor stilistice în textile Grigore Vieru „Făptura Reflecție în baza textului
elaborate. mamei”. literar.
7.1. Respectarea regulilor Abordarea textului liric la 1 Jurnalul triplu.
ortogra-fice, ortoepice, nivelul imagistic. Comentarea textului liric.
punctuaţionale, gramaticale, a Scrierea reflexivă. Eseu pe 1 Atelier de scriere.
7. Respectarea normei semantice şi stilistice tema: „Făptura mamei -
normei în textul produs (oral şi scris). șoaptă de dragoste și odă
ortografice, 8.2. Comentarea textului liric, solemnă pentru mama”.
ortoepice, a fragmentului de text epic Tema, ideea, motivele – 1 Lectura analitică a
semantice, sau dramatic. elemente de construcție a textului.
gramaticale, operei literare. Gr. Vieru Interpretarea semnificaţiei
punctuaţionale, 9.1. Integrarea adecvată, „Pasărea”. motivelor literare.
stilistice a limbii conşti-entă a terminolo-giei Mesajul textului poetic. Rolul 1 Reacţia cititorului.
române literare. lingvistice şi literare în textul alegoriei.
produs. Atelier de lectură: Grigore 1 Lectura expresivă a
8. Lectura, audie- 9.2. Aplicarea Vieru Mâinile mamei, Ochii textelor literare.
rea şi interpretarea instrumentarului de mamei, Buzele ma-mei, Evaluarea lecturii orale în
textelor literare şi interpretare a textului. Nopțile mamei, Tăcerea baza grilei.
nonliterare, în mamei, Sufletul mamei.
limita standardelor Monosemia și polisemia. 2 Identificarea sensurilor
de conţinut. cuvintelor necunoscute,
9. Operaţionaliza- utilizînd diverse
rea terminologiei dicţionare.
lingvistice şi Evaluare sumativă. Eseu 1 Producerea textelor de
literare, în limita nestructurat pe tema: dimensiuni medii (1, 5 - 2
standardelor de „Mama, personaj poetic și pagini), cu utilizarea
conţinut. simbol sacru în opera lui mijloa-celor expresive ale
Grigore Vieru.” limbii.
Analiza rezultatelor evaluării 1 Analiza probei de
evaluare. Erata personală.
6. Explicarea 6.1. Comentarea mărcilor Receptarea textului prin 1 Lectura expresivă a
funcţionării stilistice ale unităţilor de lectură. Mihai Eminescu textelor literare. Reflecţie
sistemului fonetic, limbă în textele lirice, epice, „Sara pe deal”. în baza textului literar.
lexical, gramatical dramatice. Construcția exterioară a 1 Lectura interogativă şi
al limbii române. 6.2. Utilizarea formelor textului: titlul, incipitul, analitică a textului.
gramati-cale/a structurilor/ împărțirea pe versuri, strofe.
mărcilor stilistice în textile Construcția lingvistică: 1 Identificarea elementelor
elaborate. măsura, piciorul de vers, de
7.1. Respectarea regulilor rima. Amfibrahul. prozodie. Test de termeni.
ortogra-fice, ortoepice, Construcția interioară: 1 Identificarea și comentarea
punctuaţionale, gramaticale, a imaginile poetice, figurile de figurilor de stil.
7. Respectarea nor-mei semantice şi stilistice stil. Aliterația. Asonanța.
normei în textul produs (oral şi scris). Încadrarea operei în genul și 1 Știu/Vreau să știu/Am
ortografice, 8.2. Comentarea textului liric, specia literară. Idila. Pastelul. învățat.
ortoepice, a fragmentului de text epic Meditația. Elegia. Problematizare.
semantice, sau dramatic. Dicționarul enciclopedic. 1 Identificarea informaţiei
gramaticale, necesare în dicţionar.
punctuaţionale, 9.1. Integrarea adecvată, Sensul fundamental și 1 Comentarea faptelor de
stilistice a limbii conşti-entă a terminolo-giei secundar al cuvântului. lim-bă observate/ atestate.
române literare. lingvistice şi literare în textul Câmp asociativ al cuvântului 1 Integrarea cuvintelor
produs. ,,Toamnă”. explicate în contexte
8. Lectura, audie- 9.2. Aplicarea concrete.
rea şi interpretarea instrumentarului de Receptarea textului liric. 1 Argument în patru paşi.
textelor literare şi interpretare a textului. George Bacovia „Monosilab
nonliterare, în de toamnă”.
limita standardelor Structura poeziei: măsura, 1 Identificarea elementelor
de conţinut. piciorul de vers, rima. de prozodie.
Descifrarea sensurilor 1 Identificarea figurilor de
9. Operaţionaliza- poeziei. stil și a motivelor literare;
rea terminologiei comentarea rolului lor în
lingvistice şi text.
literare, în limita Sensul lexical și gramatical al 1 Construirea enunțurilor în
standardelor de cuvântului. parametrii dați.
conţinut. Evaluare sumativă.Test 1 Identificarea unităţilor
complex ling-vistice marcate
stilistic.
Analiza rezultatelor evaluării 1 Lucrul cu dicționarul.
Unităţile fraziologice 1 Test sumativ.
Dicţionarul de lociţiuni şi 1 Analiza probei de
expresii. evaluare. Erata personală.
5. Elaborarea şi 5.1. Producerea unui discurs Câmp asociativ al 1 Integrarea cuvintelor
realizarea în stil publicistic (gen: cuvântului ,,Cântec”. explicate în contexte
spontană, fluentă, alocuţiune; exprimarea unei concrete.
exactă a diverselor opinii/atitudini/a unei judecăţi Doina populară. 1 Lectura expresivă.
acte de critice/de valoare; evaluarea „Codrule, codruțule” (culeasă Exerciţii de respectare a
comunicare orală unei activităţi şcolare/ de L. Blaga) pauzelor, a accentelor în
şi scrisă. extraşcolare; felicitare cu textul citit.
diferite ocazii. Încadrarea textului în specie 1 Argument în patru pași.
literară.
13.1. Reflectarea propriei Definirea stării de spirit a 1 Conversaţie catihetică,
experienţe într-o pagină de eului liric. euristică.
jurnal, într-un text reflexiv Vasile Alecsandri „Doina”. 1 Lectura expresivă.
despre o experienţă proprie Receptarea textului.
(gen: cine are dreptate/de ce Analiza literară a textului. 1 Alcătuirea planului de idei
am procedat aşa). al eseului structurat,
13. Producerea urmînd modelul Cubul.
textelor care 14.1. Autoeva-luarea Fraza. Discursul. 1 Redactarea discursului
reflectă propriile propriilor competenţe de conform algoritmului dat.
experienţe comunicare scrisă. Relații sintactice în propoziție 1 Prezentarea grafică a
senzoriale, idei, și frază. relaţiei dintre noţiunile
judecăţi, opinii, studiate.
argumente. Coordonarea. 1 Interpretarea/ comentarea/
analiza faptelor de limbă.
. Subordonarea. 1 Interpretarea/ comentarea/
analiza faptelor de limbă.
14. Identificarea Propoziția principală/ 1 Prezentarea grafică a
propriilor atuuri, secundară/ regentă. relaţiei dintre noţiunile
nevoi şi puncte studiate.
vulnerabile în Joncțiunea. Juxtapunerea. 1 Analiza faptelor de limbă.
diferite situaţii de
comunicare orală Evaluare sumativă.TEST 1 Analiza faptelor de limbă.
şi scrisă. Analiza rezultatelor evaluării 1 Corectarea greșelilor.

Topica elementelor 1 Comentarea ortogramelor


constituiente.Intonaţia şi a punctogramelor.

8. Lectura, 8.2. Comentarea textului liric, Receptarea doinei culte. 1 Lectura expresivă.
audierea şi a fragmentului de text epic Octavian Goga „Noi”.
interpretarea sau dramatic. Semnele textului „Noi” de 1 Identificarea și comentarea
textelor literare şi 9.1. Integrarea adecvată, Octavian Goga. cuvintelor-cheie, figurilor
nonliterare, în conşti-entă a terminolo-giei de stil.
limita standardelor lingvistice şi literare în textul Contextul istoric. 1 Lectura extra muros.
de conţinut. produs.
9. Operaţionaliza- 9.2. Aplicarea Sensurile textului „Noi” de 1 Comentariul literar.
rea terminologiei instrumentarului de Octavian Goga.
lingvistice şi interpretare a textului. Atelier de lectură: poezii din 1 Lectura expresivă,
literare, în limita 14.1.Autoevalua-rea creația lui O. Goga. cognitivă.
standardelor de propriilor competenţe de Adresarea. 1 Utilizarea adecvată a
conţinut. comunicare scrisă. terminologiei lingvistice.
Punctuația în cazul adresării. 1 Explicarea punctuației.
Cuvinte și construcții 1 Explicarea şi
incidente. exemplificarea noţiunilor
14. Identificarea studiate.
propriilor atuuri, Exerciții aplicative la temele: 1 Teste formative.
nevoi şi puncte adresarea, cuvinte și
vulnerabile în construcții incidente.
diferite situaţii de Evaluare sumativă.Test 1 Comentarea textului liric.
comunicare orală Analiza rezultatelor evaluării 1 Analiza probei de
şi scrisă. evaluare. Erata personală.
5. Elaborarea şi 5.1. Producerea unui discurs Câmp asociativ al cuvân-telor 1 Asocieri libere/ forțate.
realizarea în stil publicistic (gen: „Singur/ Singurătate.”
spontană, fluentă, alocuţiune; exprimarea unei Aureliu Busuioc „Singur în 1 Interogarea
exactă a diverselor opinii/atitudini/a unei judecăţi fața dragostei”. Lectura multiprocesuală pe textul
acte de critice/de valoare; evaluarea interogativă. epic.
comunicare orală unei activităţi şcolare/ Redactarea rezumatului.
şi scrisă. extraşcolare; felicitare cu Structura compozițională a 1 Diagrama Venn.
diferite ocazii. romanului. Povestirea în Discuție ghidată.
ramă.
13.1. Reflectarea propriei Moduri de expunere în 1 Argument în patru pași.
experienţe într-o pagină de roman. Ironia. Dialogul. Prezentare orală.
jurnal, într-un text reflexiv Modalități de caracterizare a 1 Aplicarea algoritmilor de
despre o experienţă proprie personajelor literare. caracterizare a
(gen: cine are dreptate/de ce personajului literar.
am procedat aşa). Temă,idée,mesaj în 1 Elaborarea textelor scrise
13. Producerea romanul ,,Singur în faţa în parametrii indicați.
textelor care 14.1. Autoeva-luarea dragostei,,
reflectă propriile propriilor competenţe de Exigențele de redactare a 1 Dispunerea grafică în
experienţe comunicare scrisă. cererii. pagină a elementelor
senzoriale, idei, constituente ale textelor de
judecăţi, opinii, diferite tipuri
argumente. Atelier de scriere,, Dacă 1 Analiza mostrelor de
dragoste nu e, nimic nu e…,, facturi şi formulare
. tipizate.
Lecție de sinteză 1 Agenda cu notițe paralele.
Evaluarea portofoliilor 1 Comentariul textului liric.
14. Identificarea Diagrama Venn.
propriilor atuuri, Analiza rezultatelor evaluării. 1 Aplicarea algoritmilor de
nevoi şi puncte caracterizare a
vulnerabile în personajului literar.
diferite situaţii de Analiza probei de
comunicare orală evaluare. Erata personală.
şi scrisă.
7. Respectarea 7.1. Respectarea regulilor Predicatul verbal. 1 Analiza faptelor de limbă.
normei ortogra-fice, ortoepice,
ortografice, punctuaţionale, gramaticale, Predicatul nominal. 1 Utilizarea adecvată a
ortoepice, a nor-mei semantice şi terminologiei lingvistice.
semantice, stilistice în textul produs Dialogul. Reguli de 1 Formularea întrebărilor
gramaticale, (oral şi scris). întreținere a unui dialog. pentru un interviu. Jocuri
punctuaţionale, 9.1. Integrarea adecvată, Adresarea. simulative.
stilistice a limbii conşti-entă a terminolo-giei Organizarea formală a 1 Formularea unui cod de
române literare. lingvistice şi literare în mesajului dialogat. norme. Elaborarea
textul produs. textelor în parametrii
9. Operaţionaliza- indicaţi.
rea terminologiei 14.1. Autoeva-luarea Vorbirea directă și vorbirea 1 Audierea/vizionarea
lingvistice şi propriilor competenţe de indirectă. emisiunilor radio şi TV,
literare, în limita comunicare scrisă. cu rezumarea ulterioară.
standardelor de Propoziția subordonată 1 Explicarea şi
conţinut. predicativă. exemplificarea noţiunilor
studiate.
14. Identificarea Subiectul simplu/ multiplu. 1 Analiza faptelor de limbă.
propriilor atuuri, Teste formative.
nevoi şi puncte Subiectul exprimat/ 1 Utilizarea adecvată a
vulnerabile în neexprimat. terminologiei lingvistice.
diferite situaţii de Propoziţia subordonată 1 Analiza faptelor de limbă.
comunicare orală subiectivă. Teste formative.
şi scrisă. Natura elementului regent al 1 Utilizarea adecvată a
subiectivei. terminologiei lingvistice.
Acordul subiectului cu 1 Analiza faptelor de limbă.
predicatul. Teste formative.
Evaluarea caietelor
Relația dintre subiectul 1 Utilizarea adecvată a
multiplu și predicat. terminologiei lingvistice.
Evaluare sumativă: test cu 1 Test din itemi.
itemi.
Analiza rezultatelor evaluării 1 Analiza probei de
evaluare. Erata personală.
1. Utilizarea diver- 1.1. Structurarea ideilor Cîmp asociativ al cuvintelor Asocieri libere/ forțate.
selor strategii de pentru realizarea discur- „Nisip/ Deșert.” 1
informare/ docu- sului propriu/ Nuvela. 1 Interogarea
mentare, în vede- comentariului/ eseului. Fănuș Neagu „Dincolo de multiprocesuală pe textul
rea abordării efici- nisipuri”. Analiza lexicului. epic. Teste de conţinut
ente a comunicării 6.1. Comentarea mărcilor (demonstrarea înţelegerii
orale şi scrise. stilistice ale unităţilor de textului citit).
6. Explicarea limbă în textele lirice, Cronotopul: timpul şi spaţiul 1 Lectura interogativă şi
funcţionării epice, dramatice. naraţiunii. analitică a textului.
sistemului fonetic, 6.2. Utilizarea formelor Moduri de expunere. 1 Argument în patru pași.
lexical, gramatical gramati-cale/a structurilor/ Naraţiunea. Redactarea rezumatului.
al limbii române. mărcilor stilistice în textele Particularitățile de gen și 1 Diagrama Venn.
elaborate. specie. Prezentări orale.
7.1. Respectarea regulilor Personajele. Tipologia lor. 1 Aplicarea algoritmilor de
ortogra-fice, ortoepice, caracterizare a
punctuaţionale, gramaticale, personajului literar.
a normei semantice şi Atributul și exprimarea lui. 1 Analiza faptelor de limbă.
stilistice în tex-tul produs Teste formative.
7. Respectarea (oral şi scris). Atributul acordat şi 1 Probe de analiză
normei 9.2. Aplicarea neacordat. sintactică.
ortografice, instrumentarului de Apoziţia. Regulile de aplicare 1 Redactarea textelor cu
ortoepice, interpretare a textului. a punctuației. blancuri (cu semnele de
semantice, punctuaţie omise).
gramaticale, Propoziţia subordonată 1 Prezentarea grafică a rela-
punctuaţionale, atributivă. ţiei dintre noţiunile
stilistice a limbii studiate.
române literare. Propoziţiile atributive 2 Teste formative.
9. Operaţionaliza- explicative și determinative.
rea terminologiei Evaluare sumativă orală 1 Explicarea şi
lingvistice şi lite- exemplificarea noţiunilor
rare, în limita studiate.
standardelor de Analiza rezultatelor evaluării 1 Analiza probei de
conţinut. evaluare.
5. Elaborarea şi 5.2. Lansarea orală a Cîmp asociativ al cuvintelor 1 Asocieri libere/ forțate.
realizarea spon- discursului în faţa unui „Meșter/artist”.
tană, fluentă, auditoriu dat într-un timp Nuvela „Sania” de Ion Druță. 1 Interogarea
exactă a diverselor limită (5 min.). Lectura interogativă. multiprocesuală pe textul
acte de 5.3. Realizarea spontană, epic. Redactarea
comunicare orală fluentă, exactă a unei rezumatului.
şi scrisă. descrieri orale (de interior; Semnele textului . Harta 1 Etapele textului.
de obiecte). nuvelei ,,Sania”de I.Druță.
8.2. Comentarea textului Descifrarea sensurilor. Rolul 1 Producerea textelor de .
liric, a fragmentului de text personajelor. scriere imaginativă.
epic sau dramatic. Atelier de lectură: „Șoapte de 1 Lectura extra muros.
8. Lectura, audie- nuc”; „Povestea vieții”;
rea şi interpretarea 14.1. Autoeva-luarea „Poveste de dragoste” de Ion
textelor literare şi propriilor competenţe de Druță.
nonliterare, în comunicare scrisă. Complementul direct. 1 Analiza faptelor de limbă.
limita standardelor Lucrări individuale.
de conţinut. Dublarea complementului 1 Analiza faptelor de limbă.
14. Identificarea direct. Lucrări individuale
propriilor atuuri, Propoziţia subordonată 2 Redactarea textelor cu
nevoi şi puncte completivă directă. blan-curi (cu semnele de
vulnerabile în punctuaţie omise).
diferite situaţii de Izolarea completivei directe 2 Analiza faptelor de limbă.
comunicare orală de regenta sa. Exercitii Lucrări individuale.
şi scrisă. aplicative aupra competivei
directe

11. Manipularea 11.1. Redactarea textelor în 118. Nuvela „Ultima lună de Lectura interogativă și
suporturilor Word. toamnă” de Ion Druță. 2 analitică.
audiovizuale şi Lectura interogativă și Redactarea rezumatului.
informatice în analitică.
calitate de surse Elemente de cronotop. 1 Conversaţie euristică.
sau mijloace de
învăţare a limbii Tema, subiectul, mesajul 1 Lucrul în grup.
de instruire. nuvelei. Linia valorii.
Sistemul de personaje. 1 Agenda de lectură.
6. Explicarea 6.1. Comentarea mărcilor Caracterizare de personaj.
funcţionării stilistice ale unităţilor de Comparația tatălui din Diagrama Venn.
sistemului fonetic, limbă în textele lirice, „Ultima lună de toamnă” cu 1
lexical, gramatical epice, dramatice. moș Mihail din „Sania” de
al limbii române. 6.2. Utilizarea formelor Ion Druță.
gramaticale/a Complementul indirect. 1 Analiza faptelor de limbă.
structurilor/mărcilor Teste formative.
stilistice în textile elaborate. Dublarea complementului 1 Analiza faptelor de limbă.
indirect.
3.1. Asigurarea coerenţei Propoziţia subordonată 1 Analiza faptelor de limbă.
textului rezumat (audiat, completivă indirectă.
citit). Punctuația în cadrul Explicarea punctuației.
subordonatei completive 1 Teste formative.
3. Rezumarea 8.1. indirecte.
textelor literare şi 8.2. Evaluare formativă. 1 Teste formative.
nonliterare.
Atelier de scriere: expunere 1 Expunerea cu elemente de
8. cu elemente de creativitate. creativitate.
Evaluare sumativă orală 1 Test sumativ.
1 Corectarea greșelilor.
Analiza rezultatelor Erata personală.
evaluării.
2. Aranjarea/ ordo- 2.1. Plasarea (gra-fică) în Câmp asociativ al cuvântului 1 Asocieri libere/ forțate.
narea în pagină pagină a textului propriu/ „Teatru.” Interogare frontală.
sau în formular produs: comenta-riu literar Specificul textului dramatic. Analiza didascaliilor în
stan-dardizat a (secven-ţă); caracterizare Structura. 1 textul dramatic.
textului propriu/ de personaj, cu utilizarea Ion Luca Caragiale „Conul Conversaţie catihetică,
produs. citatelor; cerere; text argu- Leonida față cu reacțiunea”. euristică.
mentativ; pagină de jurnal; Lectura pe roluri. 1 Lectura expresivă a
cons-pect; alocuţiune. textelor literare. Evaluarea
2.2. Completarea lecturii orale în baza
formularelor tipizate. grilei.
4.2. Utilizarea dicţionarului Resursele comicului. 1 Înscenarea fragmentelor
(orto-grafic/de cuvinte de text dramatic.
compuse/de gre-şeli/de Personajele comediei. 1 Elaborarea CV-ului
dificultăţi) în scopul scrierii Tipologia lor. personajului literar.
corecte a cuvin-telor. Modalități de caracterizare a 1 Aplicarea algoritmilor de
4.Organizarea/des- 4.3. Explicarea elementelor personajelor literare. caracterizare a
făşurarea/utilizarea de limbă în textul artistic, personajului literar.
diverselor strategii publicistic şi ştiinţific. Vizionarea spectacolului 2 Discuția dirijată.
de învăţare 6.1. Comentarea mărcilor „Conul Leonida față cu
autonomă a limbii, stilistice ale unităţilor de reacțiunea” de I.L.Caragiale
prin observare limbă în textele lirice, 1 Audierea/vizionarea
directă şi exersare epice, dramatice. Mijloacele de informare emisiunilor radio şi TV,
6.2. Utilizarea formelor (mass-media). cu rezumarea ulterioară.
gramaticale/a Discriminarea/structurare
structurilor/mărcilor 1 a ideilor principale şi
stilistice în textile elaborate. Reportajul. Știrea. secundare pentru
elaborarea textului.
6. Explicarea Alcătuirea planului de idei
funcţionării Atelier de scriere: ,,O zi din 1 al eseului structurat, în
sistemului fonetic, viața școlii în reportaje”. bază de algoritmi.
lexical, gramatical Tipurile complementului 1 Utilizarea adecvată a
al limbii române. circumstanțial. terminologiei lingvistice.
Exprimarea complementelor 1 Analiza faptelor de limbă.
circumstanțiale.
Evaluare sumativă 1 Explicarea şi
exemplificarea noţiunilor
studiate.
Analiza rezultatelor 1 Corectarea greșelilor.
evaluării. Erata personală.
1. Utilizarea diver- 1.1. Structurarea ideilor Eseul literar (familiarizare). 1 Atelier de lectură.
selor strategii de pentru realizarea discur- Ion Druță „Badea Mior”. Evaluarea lecturii orale în
informare/ docu- sului propriu/ baza grilei.
mentare, în vede- comentariului/ eseului. Decodificarea sensurilor. 1 Interpretarea semnificaţiei
rea abordării efici- figurilor de stil.
ente a comunicării 3.1. Asigurarea coerenţei Mesajul eseului. 1 Elaborarea textelor în
orale şi scrise. textului rezumat (audiat, parametrii indicaţi.
3. Rezumarea citit). Propoziţia subordonată 1 Analiza faptelor de limbă.
textelor literare şi 6.1. Comentarea mărcilor circumstanţială de loc.
nonliterare. stilistice ale unităţilor de Propoziţia subordonată 1 Explicarea şi
limbă în textele lirice, circumstanţială de timp. exemplificarea noţiunilor
6. Explicarea epice, dramatice. studiate.
funcţionării 6.2. Utilizarea formelor Propoziţia subordonată 1 Consultaţii în grup.
sistemului fonetic, gramati-cale/a structurilor/ circumstanţială de mod.
lexical, gramatical mărcilor stilistice în textele Punctuația subordonatelor de 1 Reguli de aplicare a
al limbii române. elaborate. loc, timp, mod. semnelor de punctuație.
7.1. Respectarea regulilor Propoziţia subordonată 1 Explicarea şi
ortogra-fice, ortoepice, circumstanţială cauzală. exemplificarea noţiunilor
punctuaţionale, gramaticale, studiate.
a normei semantice şi Propoziţia subordonată 1 Explicarea şi
stilistice în tex-tul produs circumstanţială de scop. exemplificarea noţiunilor
(oral şi scris). studiate.
7. Respectarea Poziția subordonatelor 1 Reguli de aplicare a
normei circumstanțiale de cauză și de semnelor de punctuație.
ortografice, scop față de regentă.
ortoepice, Punctuația.
semantice, Propoziţia subordonată cir- 1 Explicarea şi
gramaticale, cumstanţială condiţională. exemplificarea noţiunilor
punctuaţionale, studiate.
stilistice a limbii Poziția subordonatei 2 Reguli de aplicare a
române literare. circumstanțiale condiționale semnelor de punctuație.
față de regentă. Punctuația.
Evaluare sumativă.Test 1 Test din itemi.
Analiza rezultatelor evaluării. 1 Corectarea greșelilor.
Erata personală.
Evaluarea portofoliilor 1 sinteză
10. Valorificarea 10.1. Relatarea spontană a Propoziţia subordonată 1 Analiza faptelor de limbă.
mijloacelor unei ştiri, întîmplări, circumstanţială concesivă.
expresive ale experienţe perso-nale; Poziția subordonatei 1 Reguli de aplicare a
limbii române improvizarea unui reportaj. circumstanțiale concesive față semnelor de punctuație.
literare, în diferite
10.2. Realizarea spontană a de regentă. Punctuația.
situaţii de unui reportaj. Scrierea funcțională. Anunțul 1 Așezarea grafică în pagină
comunicare orală 2.1. Plasarea (gra-fică) în de reclamă. a textului.
şi scrisă. pagină a textului propriu/ Scrierea funcțională. Invitația. 1 Așezarea grafică în pagină
produs: comenta-riu literar a textului.
(secven-ţă); caracterizare Reguli de aplicare a semnelor 2 Exerciții/ scheme
de personaj, cu utilizarea de punctuaţie. recapitulative.
citatelor; cerere; text argu- Explicarea şi
2. Aranjarea/ ordo- mentativ; pagină de jurnal; exemplificarea noţiunilor
narea în pagină cons-pect; alocuţiune. studiate.
sau în formular 7.1. Respectarea regulilor Atelier de scriere: ,,Vacanța 1 Eseu structurat în bază de
stan-dardizat a ortogra-fice, ortoepice, mea de vis” algoritmi
textului propriu/ punctuaţionale, gramaticale, Proiect de grup: 2 Discurs de
produs. a ,,Argumentarea de argumetare.Prezentări
succes”Prezentarea publice.
proiectelor de grup.
Recomandări pentru lectură 1 Sugestii de lectură pentru
vacanță.

7. Respectarea
normei
ortografice,
ortoepice,
semantice,
gramaticale,
terare.