Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

IP Gimnaziul „Grigore Vieru” s. Heciul Nou


Catedra Limbă şi comunicare

Coordonat: Aprobat:
Președintele comisiei metodice Director
____________________________ ________________________
(denumirea comisiei metodice) (nume, prenume)
____________________________ _______________________
(nume, prenume, semnătură) (semnătura)
_______________________2020 _________________2020

Curriculum modificat la
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Elev : Guțu Cristian
Clasa : a VII-a

Perioada de realizare: 01.09.2020-31.12.2020


Profesor : Aliona Romanova

Argument:
Acest curriculum modificat este adaptat elevilor cu cerinţe speciale, în vederea parcurgerii cât mai uşor a programei şcolare.

Curriculum îşi propune să aducă în atenţia elevilor cu CES metode tradiţionale dar şi moderne, activ-participative de predare-învăţare-evaluare, de
obţinere a informaţiilor necesare parcurgerii materiei, folosind metode, mijloace şi instrumente de lucru cât mai adecvate acestor cazuri.

Ora de limbă şi literatură română devine astfel importantă şi prin relaţia personală care se stabileşte între profesor şi elev, cu încercarea permanentă
a primului de a determina dezvoltarea capacităţii de exprimare a propriilor sentimente, a propriilor atitudini şi, nu în ultimul rând, a propriei viziuni despre
viaţă.

Competențe generale:

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral


2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura)
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă

Competențe specifice:

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare


2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse

Finalități Conținuturi Strategii /tehnologii Strategii Note privind


de Didactice de rezultatele
învățare (Activități de învățare evaluare monitorizării
conforme cerințelor (se vor indica strategiile (nivelul de
educaționale speciale specifice de evaluare pentru atingere a
ale elevului) fiecare finalitate proiectată) finalităților)
1. Sintaxa Conversația Dictare de cuvinte
1.1. Clasificarea părţilor de  Alcătuirea propozițiilor simple.
vorbire dintr-un sir de cuvinte  Citirea propozițiilor. Exercițiul Jocul didactic
sau dintr-un  Tipurile de propoziţii după scopul
mic text. comunicării: enunţiativă, interogativă,
exclamativă si respectiv semnele de Analiza gramaticală Exerciții de completare a
1.2. Aplicarea corectă a tipurilor punctuaţie (fără utilizarea terminologiei); spațiilor libere cu cuvinte
de propoziţii si respectiv a  Mijloace de intonare a fiecărui tip de ce denumesc acțiuni,
semnelor de propoziţie. Semnele de punctuaţie respective Jocul didactic obiect, însușiri
punctuaţie în diferite contexte. si prin imitarea intensităţii vocii, ritmului.
 Propoziţia simplă, dezvoltată.
1.3. Identificarea ghidată a  Propoziţia dezvoltată. Părţi principale Învățarea prin Revizuire circulară
părţilor principale de propoziţie (predicatul, subiectul). descoperire
prin Lucrări individuale
 Părţi secundare (atributul,
formularea întrebărilor.
complementul) (ghidat).
Jurnalul dublu Dialogul
 Acordul predicatului, subiectul
1.4. Transformarea propoziţiilor Lucru individual
în propoziţie.
simple în propoziţii dezvoltate si
invers. Compunerea Teste formative

2.1. Construirea unui text oral pe 1.Structura textului oral Conversația Jocul didactic
baza planului de idei propriu sau
elaborat în grup.  Tema – titlul – ideea principală Exercițiul Expunere rezumativă
2.2. Reproducerea orală a unui  Personajele pozitive/negative
fragment dintr-un text narativ, a  Structura textului oral: introducere,
unei informaţii libere sau cuprins,încheiere. Lectura expresivă Dialogul
tematice,.  Planul simplu de idei. Succesiunea
3.1. Utilizarea eficientă a informaţiei.
tehnicilor de lectură corectă,  Dialogul si descrierea ca elemente Jocul didactic Interogare
constientă si fluidă, în scopul constituitive al unui text narativ(identificare). multiprocesuală
înţelegerii celor citite în gînd.  Reproducerea orală a unui fragment dintr-
3.2. Demonstrarea înţelegerii untext narativ, a unei informaţii libere sau Învățarea prin Revizuire circulară
celor citite tematice. descoperire
în gînd prin răspunsuri la  Întrebări adresate textului și respective
întrebările propuse. răspunsurile posibile. Expunerea Lectura cu voce tare a
3.3. Identificarea componentelor unui text
textului: determinanţii spaţiali si 2. Lectura
temporali ai acţiunii, tema, Tehnica citirii (cu voce si în gînd). Jurnalul dublu
ideea, Extinderea cîmpului vizual de citire.
personajele etc. Calităţile citirii: corectă, constientă, Descrierea unui obiect
3.4. Povestirea unui text literar cursivă, expresivă (dezvoltarea lor). Recitarea
după un plan simplu de idei, Textul narativ. Descrierea unei cărți
alcătuit după cele trei părţi ale Semnificaţia componentelor Cubul
textului: introducere, cuprins, textului: titlul, autorul, conţinutul.
încheiere.

4.1. Asezarea corectă în pagină a Contexte de realizare Exerciții de completare,


textelor scrise, respectînd Jocul didactic ortografie
scrierea cu  Lucrări scrise (copieri, transcrieri,
alineate pentru a marca trecerea dictări, autodictări).
de la o idee la alta. Compunere pe o temă
 Tipuri de compuneri: Compunerea propusă
4.2. Manifestarea conduitei
autonome în  Compunerea după un suport vizual, după un
scopul elaborării în scris a unor tablou artistic, cu un început dat sau cu
compoziţii proprii sau de grup. repere date în logica analizei tabloului (cu Exercițiul
indicarea numelui pictorului); Lucrări individuale

 Compunere – descriere a unui colţ din natură


(ghidat). Învățarea prin
descoperire Dictare
 Compunerea după plan dat sau
alcătuit independent.
 Compuneri cu început/sfîrsit dat. Lucrări sumative
Jurnalul dublu
 Exersări copieri, transcrieri selective, dictări
de enunţuri sau de texte ce conţin ortograme
în scopul perfecţionării scrisului corect; Cartografierea

Cvintetul