Sunteți pe pagina 1din 3

PLAN DE LECŢIE (PROIECT DIDACTIC)

Sc. nr. …….


Data:
Clasa a IV – a
Efectiv: 28 (18 FETE, 10 BĂIEŢI)
Loc de desfăşurare: sala de sport
TEME:
1. Legări de 3 elemente de gimnastică acrobatică (cumpăna pe un genunchi, stând pe omoplaţi,
rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit) – repetare cu accent pe cursivitatea execuţiei.
2. Forţa – dezvoltarea foţei la nivelul musculaturii picioarelor.

Obiective de referinţă:
1.4 – să adopte un comportament care să asigure prevenirea producerii unor accidente în timpul activităţilor
sportive;
2.1 – să menţină postura corectă a corpului în poziţii statice şi în acţiuni dinamice
2.2 – să execute un complex de dezvoltare fizică cu şi fără obiecte specifice;
2.5 – să manifeste interes pentru dezvoltarea forţei principalelor grupe musculare;
3.3 – să-şi perfecţioneze procedeele tehnice de bază ale probelor şi ramurilor de sport pentru a le aplica în
întreceri;
5.2 – să adopte un comportament adecvat în relaţiile cu partenerii şi adversarii.
Obiective operaţionale:
O1 – să se alinieze corect la distanţa indicată şi să execute întoarcerile de pe loc prin săritură, în funcţie de
indicaţiile date;
O2 – să execute corect exerciţiile în vederea pregătirii organismului pentru efort şi cele de influenţare selectivă
a aparatului locomotor;
O3 – să aplice în întreceri calităţile şi deprinderile motrice exersate;
O4 – să execute coret exerciţiile pentru dezvoltarea forţei la nivelul musculaturtii picioarelor;
O5 – să execute coret exerciţii pentru reducerea la valori aproape de normal a funcţiilor organismului.
Metode şi procedee: demonstraţia, explicaţia, exerciţiul, exersarea individuală, jocul dinamic.
Material didactic: marcaje, diplome, planşe reprezentând execuţia corectă a elementelor din gimnastică
acrobatică, saltele, cretă, etc.

Meto
Verigi şi durată Dozare Formaţii de lucru şi de de
Conţinut indicaţii metodice evalu Obs.
are
- adunarea, alinierea în linie pe un - linie pe un
1. Organizarea rând, salutul; 1,5 min. rând
colectivului de elevi - verificarea echipamentului şi a stării x x x x x x
(4 min) de sănătate; 30 sec. x
- anunţarea temei; 30 sec.
- întoarceri la stânga şi la dreapta; 30 sec.
- joc de atenţie: adoptarea unor poziţii - mai întâi se vor spune
la comandă (1 – ghemuit, 2 – stând numerele în ordine,
depărtat, 3 – stând pe vârfuri cu apoi pe sărite.
mâinile sus). 1 min.

1
- mers normal; 10 M - în coloană câte unu;
2.Pregătirea - alergare uşoară; 15 M - „Trunchiul drept!
organimului pentru efort - mers pe vârfuri cu mâinile sus; 10 M Privirea în faţă”;
(5-min) - mers ghemuit; 8M - „Mersul piticului;
- mers cu relaxarea picioarelor; 10 M - „Păstrează ritmul”
- alergare cu pas adăugat, cu faţa spre
interior; 15 M - „Păstrează ritmul”
- alergare cu pas adăugat, cu faţa spre
exterior; 15 M
- mers cu exerciţii de respiraţie; 10 M - se inspiră pe nas, se
expiră pe gură;
- alergare şerpuită; 15 M - se pot pregăti
- mers cu îndoirea alternativă a obstacole care vor fi
trunchiului spre stânga / dreapta 10 M ocolite
- mers cu exerciţii de respiraţie; 10 M - în coloană câte unu.
- trecerea în coloană câte doi / în
coloană câte patru.
3.Influentarea selectiva Ex.1. Stând depărtat cu mâinile pe
a aparatului locomotor şolduri: răsuciri ale capului spre stânga
(8 min) cu arcuire (T. 1 – 2), idem spre dreapta 3x4T - linie pe două / patru
. (T. 3 – 4); rânduri;
Ex.2. Din stând depărtat cu braţelor
îndoite la piept: arcuire (1- 2), ducerea
braţelor lateral cu arcuire (3 – 4); 3x4T - coatele ridicate la
Ex.3 Din stând: balansarea braţelor nivelul umerilor
înainte şi înapoi (1 – 4); 3x4T
Ex.4. Din stând: bătaia coapselor cu - braţele întinse
palmele (1 – 2), ridicarea braţelor
înainte şi bătaia palmelor (3 – 4):
Ex.5. Stând depărtat, braţele pe lângă 3x4T
corp: mâinile pe umeri (T1), ridicarea - „Batem palmele”
braţelor deasupra capului cu bătaia
palmei (T2), mâinile pe umeri (T3),
braţele pe lângă corp (T4) ;
Ex.6. Din stând depărtat cu mâinile pe
umeri: rotirea braţelor înainte (1 – 4), 3x4T - „Braţe scurte, braţe
înapoi (5 – 8); lungi”
Ex.7. Din stănd depărtat cu braţele
lateral: rotirea braţelor înainte (1 – 3x8T
4 ), înapoi (5 – 8); - „Privirea înainte”
Ex.8. Din stând depărtat cu mâinile pe
şolduri: răsucirea trunchiului spre 2x8T
stânga cu arcuire (1 –2 ), idem spre - „Braţele întinse”
dreapta (3 – 4);
Ex.9. Din stând depărtat cu mâinile pe
şolduri: îndoirea laterală spre 2x4T
dreapta cu arcuire (1 – 2), idem spre - „Trunchiul drept”
stânga (3 – 4);
Ex.10. Din stând: îndoirea
genunchiului cu lovirea palmelor sub 3x4T - „Nu se apleacă în
coapse, alternativ (1 – 8); faţă”
Ex.11. sărituri ca mingea;
Ex. 12. ridicări pe vârfuri. 2x8 - „Trunchiul drept”
- „Sărituri pe verticală”
10 x - „Trunchiul drept”

2
4. Legări de 3 ele- a) exerciţii pregătitoare pentru stând pe - câte 4 copii la o saltea
mente acrobatice omoplaţi: Nu îndoi picioarele!
( cumpăna pe un - ridicarea picioarelor din culcat 4x Mâinile sprijinite pe
genunchi, rostogo- dorsal, cu balansarea lor spre verticală; şolduri, nu la spate!
lire, stând pe omo- - rulare înapoi cu întinderea Corpul să fie menţinut
plaţi) picioarelor la verticală; 4x în poziţie verticală
15 min. - se exersează individual, sub minim 3 sec
îndrumarea propunătorului; 4x
- acest element poate fi legat de - se insistă pe
cumpăna pe un genunchi prin cursivitatea execuţiei,
coborârea unui picior întins peste cap 4x demonstrându-li-se
şi rostogolire înapoi în cumpănă pe un elevilor cum pot evita
genunchi; mişcările inutile
- se propune şi o altă variantă de legare
a celor trei elemente: cumpăna pe un
genunchi, rostogolire înainte, stând pe
omoplaţi.

5. FORŢA - Joc dinamic „Broscuţele”: toţi - echipe egale ca număr


12 min. participanţii sunt în poziţia ghemuit
primii fiind în spatele liniei de plecare;
la semnal, primii pleacă imitând
săritura broscuţelor, până la un punct
fix (perete); când acesta atinge
peretele, pleacă următorul. Căştigă - echipe egale ca număr
echipa care termină prima. 3x
- Ştafetă cu sărituri din cerc în cerc. 3x
6. REVENIREA - mers cu mişcări de respiraţie; 10 M - în coloană câte unu
ORGANISMULUI - exerciţii de relaxare a braţelor şi 10 M
DUPĂ EFORT picioarelor;
2 min.

7. ÎNCHEIEREA - aprecieri globale şi individuale; - linie pe două


ORGANIZATĂ A - acordarea diplomelor; rânduri
LECŢIEI - recomandări pentru activitatea
4 min. independentă;
- salutul.