Sunteți pe pagina 1din 6

PROPUNATOR: IOSIF IONUT

DATA:
CLASA a IV – a
EFECTIV: 18 (8 FETE, 10 BĂIEŢI)
ARIA CURRICULARĂ: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
DISCIPLINA: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
LOC DE DESFĂŞURARE: SALA DE SPORT
TEME ŞI OBIECTIVE:
1. Legări de 3 elemente de gimnastică acrobatică ( cumpăna pe un genunchi, stând pe
omoplaţi, rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit) – repetare cu accent pe
cursivitatea execuţiei.
2. Forţa – dezvoltarea foţei la nivelul musculaturii picioarelor.
TIPUL LECŢIEI – mixtă (de repetare a unor deprinderi motrice + dezvoltarea unor calităţi
motrice).
OBIECTIVE CADRU:
• Menţinerea stării optime de sănătate a elevilor şi creşterea capacităţii de adaptare a
acestora la factorii de mediu;
• Armonizarea propriei dezvoltări fizice şi prevenirea instalării abaterilor posibile de la
aceasta;
• Extinderea fondului propriu de deprinderi motrice de bază, aplicativ – utilitare şi
sportive elementare şi dezvoltarea calităţilor motrice aferente;
• Manifestarea spiritului de echipă şi de întrecere în funcţie de un sistem de reguli
acceptate;
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
1.4 – să adopte un comportament care să asigure prevenirea producerii unor accidente în
timpul activităţilor sportive;
2.1 – să menţină postura corectă a corpului în poziţii statice şi în acţiuni dinamice
2.2 – să execute un complex de dezvoltare fizică cu şi fără obiecte specifice;
2.5 – să manifeste interes pentru dezvoltarea forţei principalelor grupe musculare;

1
3.3 – să-şi perfecţioneze procedeele tehnice de bază ale probelor şi ramurilor de sport
pentru a le aplica în întreceri;
5.2 – să adopte un comportament adecvat în relaţiile cu partenerii şi adversarii.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să se alinieze corect la distanţa indicată şi să execute întoarcerile de pe loc prin
săritură, în funcţie de indicaţiile date;
O2 – să execute corect exerciţiile în vederea pregătirii organismului pentru efort şi cele de
influenţare selectivă a aparatului locomotor;
O3 – să aplice în întreceri calităţile şi deprinderile motrice exersate;
O4 – să execute coret exerciţiile pentru dezvoltarea forţei la nivelul musculaturtii
picioarelor;
O5 – să execute coret exerciţii pentru reducerea la valori aproape de normal a funcţiilor
organismului.
METODE ŞI PROCEDEE: demonstraţia, explicaţia, exerciţiul, exersarea individuală, jocul
dinamic.
MATERIAL DIDACTIC: marcaje, diplome, planşe reprezentând execuţia corectă a elementelor
din gimnastică acrobatică, saltele, cretă, etc.

2
SITUAŢII DE DOZAREA FORMAŢII DE
EFORTU- LUCRU
INSTRUIRE ŞI CONŢINUT OBS.
LUI ŞI INDICAŢII
DURATA
METODICE
- adunarea, alinierea în linie pe un - linie pe un

OBDERVAREA
1. ORGANIZA– rând, salutul; 1,5 min. rând
REA - verificarea echipamentului şi a x x x x x x
COLECTIVULUI stării de sănătate; 30 sec. x
4 min. - anunţarea temei; 30 sec.
- întoarceri la stânga şi la dreapta; 30 sec.

SISTEMATICA
- joc de atenţie: adoptarea unor - mai întâi se vor
poziţii la comandă (1 – ghemuit, spune numerele în
2 – stând depărtat, 3 – stând pe ordine, apoi pe sărite.
vârfuri cu mâinile sus). 1 min.

- mers normal; 10 M - în coloană câte unu;


2. PREGĂTIREA - alergare uşoară; 15 M - „Trunchiul drept!
ORGANISMULUI - mers pe vârfuri cu mâinile sus; 10 M Privirea în faţă”;
PENTRU EFORT - mers ghemuit; 8M - „Mersul piticului;
4 – 5 min. - mers cu relaxarea picioarelor; 10 M - „Păstrează ritmul”
- alergare cu pas adăugat, cu faţa
spre interior; 15 M - „Păstrează ritmul”
- alergare cu pas adăugat, cu faţa
spre exterior; 15 M
- mers cu exerciţii de respiraţie; 10 M - se inspiră pe nas, se
expiră pe gură;
- alergare şerpuită; 15 M - se pot pregăti
- mers cu îndoirea alternativă a obstacole care vor fi
trunchiului spre stânga / dreapta 10 M ocolite
- mers cu exerciţii de respiraţie; 10 M - în coloană câte unu.
- trecerea în coloană câte doi / în
coloană câte patru.

3
3. INFLUENŢA- Ex.1. Stând depărtat cu mâinile pe
REA şolduri: răsuciri ale capului spre
SELECTIVĂ stânga cu arcuire (T. 1 – 2), idem - linie pe două / patru

OBDERVAREA
A APARATULUI spre dreapta (T. 3 – 4); 3x4T rânduri;
LOCOMOTOR Ex.2. Din stând depărtat cu braţelor
6 – 8 min. îndoite la piept: arcuire (1- 2),
ducerea braţelor lateral cu arcuire - coatele ridicate la
(3 – 4); 3x4T nivelul umerilor

SISTEMATICA
Ex.3 Din stând: balansarea braţelor
înainte şi înapoi (1 – 4); 3x4T - braţele întinse
Ex.4. Din stând: bătaia coapselor
cu palmele (1 – 2), ridicarea
braţelor înainte şi bătaia palmelor
(3 – 4): 3x4T - „Batem palmele”
Ex.5. Stând depărtat, braţele pe
lângă corp: mâinile pe umeri (T1),
ridicarea braţelor deasupra capului
cu bătaia palmei (T2), mâinile pe
umeri (T3), braţele pe lângă corp - „Braţe scurte, braţe
(T4) ; 3x4T lungi”
Ex.6. Din stând depărtat cu mâinile
pe umeri: rotirea braţelor înainte
(1 – 4), înapoi (5 – 8); 3x8T - „Privirea înainte”
Ex.7. Din stănd depărtat cu braţele
lateral: rotirea braţelor înainte
(1 – 4 ), înapoi (5 – 8); 2x8T - „Braţele întinse”
Ex.8. Din stând depărtat cu mâinile
pe şolduri: răsucirea trunchiului
spre stânga cu arcuire (1 –2 ), idem
spre dreapta (3 – 4); 2x4T - „Trunchiul drept”
Ex.9. Din stând depărtat cu mâinile
pe şolduri: îndoirea laterală spre
dreapta cu arcuire (1 – 2), idem - „Nu se apleacă în
spre stânga (3 – 4); 3x4T faţă”
Ex.10. Din stând: îndoirea
4
4. Legări de 3 ele- a) exerciţii pregătitoare pentru - câte 4 copii la o
mente acrobatice stând pe omoplaţi: saltea
( cumpăna pe un - ridicarea picioarelor din culcat -execuţia începe din
genunchi, rostogo- dorsal, cu balansarea lor spre stând culcat cu
lire, stând pe omo- verticală; braţele pe lângă corp;
plaţi) - rulare înapoi cu întinderea în prima fază, se
15 min. picioarelor la verticală; ridică bazinul şi
- se demonstrează şi se explica picioarele întinse,
tehnica de execuţie a elementului palmele sprjinite pe
stând pe omoplaţi; 4x şolduri şi coatele pe
sol având rol de
susţinere; în a doua
fază picioarele se
proiectează pe
verticală, cu vârfurile
întinse, concomitent
cu îndreptarea
trunchiului.
Nu îndoi picioarele!
Mâinile sprijinite pe
şolduri, nu la spate!
Corpul să fie
- se exersează individual, sub menţinut în poziţie
îndrumarea propunătorului; 4x verticală minim 3 sec

- acest element poate fi legat de - se insistă pe


cumpăna pe un genunchi prin cursivitatea execuţiei,
4x
coborârea unui picior întins peste demonstrându-li-se
cap şi rostogolire înapoi în elevilor cum pot
cumpănă pe un genunchi; 4x evita mişcările inutile
- se propune şi o altă variantă de
legare a celor trei elemente:
cumpăna pe un genunchi,
rostogolire înainte, stând pe
5
5. FORŢA - Joc dinamic „Broscuţele”: toţi - echipe egale ca
12 min. participanţii sunt în poziţia ghemuit număr
primii fiind în spatele liniei de
plecare; la semnal, primii pleacă
imitând săritura broscuţelor, până la
un punct fix (perete); când acesta
atinge peretele, pleacă următorul.
Căştigă echipa care termină prima. 3x - echipe egale ca
- Ştafetă cu sărituri din cerc în cerc. 3x număr

6. REVENIREA - mers cu mişcări de respiraţie; 10 M - în coloană câte unu


ORGANISMULUI - exerciţii de relaxare a braţelor şi 10 M
DUPĂ EFORT picioarelor;
2 min.

7. ÎNCHEIEREA - aprecieri globale şi individuale; - linie pe două


ORGANIZATĂ A - acordarea diplomelor; rânduri
LECŢIEI - recomandări pentru activitatea
4 min. independentă;
- salutul.