Sunteți pe pagina 1din 1

P-ţa Eftimie Murgu nr.

2, Timişoara, cod 300041, România


Tel: (40)256293389; fax: (40)256490626
E-mail: rectorat@umft.ro; www.umft.ro

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA

LOCURI DISPONIBILE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ,
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021
SESIUNEA IULIE 2020

Acreditare/Aut
Programul de studii universitare de Forma de Numărul de locuri/granturi de studii finanțate de la bugetul de stat pentru cetățeni români și
Nr. orizare
Facultatea licenţă (locaţia geografică de învăţămâ cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic
crt. provizorie
desfăşurare şi limba de predare) nt European și ai Confederației Elvețiene Cifra totală
(A/AP)
locuri cu
Numărul de locuri taxă
Cifra totală a locurilor
pentru absolvenți de Numărul de locuri pentru tineri de etnie
finanțate de la bugetul de
licee din mediul rural romă 5)
stat, din care:
3)
1 Medicină (lb. română) A IF 325 1 1 128
2 Asistenţă medicală generală A IF 15 - - 85
3 Asistență medicală generală (Lugoj) AP IF 50 2 - 25
MEDICINĂ
4 Asistență medicală generală (Deva) AP IF - - - 75
5 Balneofiziokinetoterapie şi recuperare A IF 40 1 - 40
6 Nutriţie şi dietetică AP IF 10 1 - 15
Total 440 5 1 368
7 Medicină dentară A IF 55 5 - 55
8 MEDICINĂ Tehnică dentară A IF 25 - - 30
DENTARĂ
Asistență de profilaxie stomatologică
9 10 - - 20
(Lugoj)*
Total 90 5 - 105
10 Farmacie A IF 45 5 - 30
11 FARMACIE Asistență de Farmacie (Lugoj) AP IF 15 - - 10
Cosmetică medicală și tehnologia
12 AP IF 10 - - 30
produsului cosmetic *
Total 70 5 - 70
Total general 600 15 1 543

* În măsura în care, până la data concursului de admitere, va fi publicată Hotărârea Guvernului privind autorizarea de funcționare provizorie pentru aceste programe de studii universitare de
licență Universitatea va organiza concurs de admitere și pentru acest program de studii, în condițiile prevăzute de prezentul Regulament.

L.L.G. 1