Sunteți pe pagina 1din 6

Şcola Gimnazială BRAZI

Prof. Ilie-Gherson Gheorghe


Data: 12.05.2016
Disciplina: Educaţie tehnologică
Clasa a VII-a
Mediul de instruire: sala de clasă
Modulul: Tehnologii de comunicaţii şi transport
Unitatea de învăţare: Mijloace şi tehnologii de realizare a transporturilor de persoane
Nr de elevi: 17

PROIECT DE LECŢIE

Titlul lecţiei: Transportul de persoane -


Formarea de priceperi şi deprinderi

A. Necesitatea studierii temei:


Atît transportul de marfă cît şi cel de persoane este folosit de fiecare dintre noi; cunoaşterea căilor
de comunicaţii şi a mijloacelor de transport conduce la îmbunătăţirea produselor şi a serviciilor, a
calitatăţii vieţii.
Formarea de priceperi şi deprinderi este dată de inteligenţa individului, de aptidudinile, înclinaţiile
sale dar şi de realizarea practică a unor produse, machete.

B. Structura logică a conţinutului lecţie

Mijloacele de transport de persoane pot fi pentru :

Vehicule
Rutiere

Autovehicule

1.Transportul terestru
Tren

Feroviare Tramvai

Metrou

Fluviale

2. Transportul
pe apă / naval

Maritime

Terestre /
Aeriane
3. Transportul
aerian
Extraterestre
/ Spaţiale
Mijloacele de transport pot fi :

Bicicletă

Căruţă

Vehicule Caleaşcă

Şaretă

Sanie

Motociclete

Autovehicule Autoturisme

Autobuze

Şalupa

Transport fluvial
Pacheboturi Barca

Yahtul

Transport maritim Pacheboturi

Avion

Elicopter
Transport aerian
Dirijabil

Balon

Transport spaţial Navetă


spaţială
C. Contextul în care se desfăşoară lecţia:

Experienţa anterioară de Cuvinte „cheie” Resurse materiale


învăţare a elevilor Lb. Română Lb. Franceză
* Elevii cunosc: - transport - transport - imagini
- componenţa reţelelor de - prezentare ppt
transport ( căi, noduri, - vehicul - vehicle - materiale diverse
terminale); - foarfecă
- mijloacele de transport; - autovehicul - vehicle - cater
* Elevii au: - acuarele
- diferite materiale - tren - train - lipici, etc.
*Elevii pot:
- să identifice căile de - tramvai - tram
transport
- să identifice mijloacele - avion - plane
de transport

D. Obiectivele lecţiei:

Capacitatea care se urmăreşte a Comportamentul prin Condiţiile în care vor lucra Criterii de
se forma la elevi prin învăţare care elevii vor proba elevii pentru a realiza realizare
capacitatea respectivă comportamentul (limita min.
admisă)

O1- identificarea materialelor Prin enunţarea Elevii identifică materialele


utilizate materialelor utilizate necesare realizării lucrării 90%
practice
O2- identificarea operaţiilor Prin enumerarea Elevii numesc operaţiile
manuale necesare executării operaţiilor necesare tehnologice 80%
lucrării; executării lucrării;
O3-măsurarea, taierea estetică Prin executarea Elevii identifică elementele
şi asamblarea corectă a corectă şi estetică a componente şi le asamblează
reperelor componente ale elementelor corect
90%
lucrării practice / machetei componente ale
lucrării practice şi
asamblarea logică
E. Strategii didactice
Timp Etape de instruire Arii de conţinut Metode de Mijloace de Forme de organizare a activităţii
Profesor Elevi învăţământ învăţământ Profesor Elevi
2′ 1. Secvenţa introductivă
( discuţii pregătitoare)
2. Crearea contextului:
- se dau cuvintele „cheie”: -scriu cuvintele cheie în colectiv
transport,vehicul, caiete conversaţia frontal
autovehicul, tren, tramvai, individual
avion.
-se caută corespondente în altă
limbă ( engleză )
5′ 3. Transmiterea sarcinilor de Reţele de observaţia
lucru - ajută la buna transport descoperirea tabla individual
- elaborează cerinţele lucrării desfăşurare a lucrărilor conversaţia frontal colectiv
33′ 4. Fixarea ( feed-back)
- împarte clasa în grupe de - Se organizează în echi-
câte 4 elevi; pe de învăţare / lucru
- trasează sarcini fiecărei alcătuite din câte patru
grupe: elevi.
1- identificarea materialelor
utilizate observaţia Frontal colectiv
2- identificarea operaţiilor - ascultă lămuririle pro- descoperirea Fişe de Pe echipe de
manuale necesare executării fesorului. conversaţia documentare lucru
lucrării;
3- măsurarea, taierea estetică
şi asamblarea corectă a - notează pe caiete
reperelor componente ale operaţiile tehnologice
lucrării practice / machetei

5′ 5. Proba de evaluare
- utilizarea materialelor - elevii asamblează Exerciţiul fişa de frontal individual
necesare şi asamblarea reperele pe care le-au evaluare
estetică a elementelor executat şi realizează
componente lucrării lucrarea
5′ 6. Secvenţa finală
- notarea elevilor, tema pentru - elevii îşi notează tema
acasă pentru acasă
F. Desfăşurarea lecţiei:
Nr Secvenţele Obiec- Activităţi desfăşurate Arii de Timp Metode şi Mijloace Forme de Obser-
crt instruirii tive De profesor De elevi conţinut (min) procedee didactice organizare vaţii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Secvenţa Salută elevii, verifică Pregătesc cele ce- 2 Conversaţia Frontal
introductivă prezenţa, cere elevilor să rute.
aibă pe bancă cele nece-
sare lecţiei.
2. Captarea Stabileşte titlul lecţiei, Elevii răspund : 2 Conversaţia Imagini Frontal
atenţiei adresând elevilor între- ,, Formarea de problematizarea Planşe
barea: „Ce se urmăreşte priceperi şi
prin activitatea practică ?” deprinderi”
3. Anunţarea Notează pe tablă titlul Elevii notează în Reţele de 3 Expunerea Frontal
titlului lec- lecţiei şi prezintă pe scurt caiete titlul lecţiei transport-
ţiei şi a scopul acesteia - Activităţi
obiectivelor practice
operaţionale
4. Organizarea O1 Organizează clasa în grupe Se grupează 33 Expunerea, .
situaţiilor O2 de câte 4 elevi conversaţia Fişe de
de învăţare O3 Împarte fişele de docu- documen-
pentru mentare şi explică modul Ascultă explicaţiile tare
realizarea de lucru profesorului Conversaţia
obiectivelor
O1- O3 Pe grupe
5. Conexiunea Evaluează activitatea elevilor Evaluează Conversaţia
inversă Oferă lămuriri şi trage lucrările colegilor Lucrarea
concluzii. prin comparaţie cu practică Studiu
Solicită elevilor să 7 Frontal
lucrarea personală Conversaţia pe grupe
evalueze lucrările lor, dar
şi pe ale colegilor
6. Tema Realizaţi un eseu despre Notează tema.
pentru acasă lucraea realizată azi, în 3 Explicaţia
clasă. Cer lămuriri.
FIŞA DE LUCRU
Mijloace de transport de persoane

Completaţi spaţiile cu informaţii despre mijloacele de transport :

1. Mijloacele de transport persoane sunt de următoarele tipuri:


a) terestre – b) navale - c)...............................

2. Transporturile terestre pot fi :


a) Rutiere şi
b)……………

3. Enumerati 3 mijloace de transport rutiere, nemotorizate:


.......................................................................................................................................

4. Enumerati 3 mijloace de transport rutiere motorizate:


…………………………………………………………..................................……….

5. Stabiliti, după numărul locurilor, tipurile de autobuze:


……………………………………………………………….......................................

6. Stabiliti care sunt, după felul caroseriei, tipurile de autobuze:


………………………...................................................................................................

7. Stabiliti care sunt, după felul caroseriei, tipurile de autoturisme:


………………………………………………………………........................................

8. Care sunt mijloacele feroviare de transport persoane :..............................................


.............................................................................................................................................

9. Care sunt mijloacele aeriene de transport persoane:...............................................


.......................................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și