Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa 1-CONTURI DE CAPITALURI

Aplicaţii CAPITALURI PROPRII

A. Contabilitatea constituirii unei societăţi comerciale


1. Se înfiinţează o S.A. cu un capital social de 500.000 lei, divizat în 5000 acţiuni cu o valoare nominală de 100 lei.
Se subscriu de către acţionari următoarele aporturi:
- numerar în monedă naţională: 20.000 lei;
- suma de 50.000 lei, depusă în contul curent la bancă;
- un program informatic: 10.000 lei;
- un teren: 50.000 lei;
- o clădire: 300.000 lei;
- materii prime: 20.000 lei;
- acțiuni deţinute la alte societăţi (pe termen lung): 30.000 lei;
- un drept de creanţă pe termen lung asupra unei alte societăţi1: 20.000 lei.
Aporturile se depun integral la înfiinţarea societăţii.

2. Se înfiinţează o S.A. cu un capital social 2 de 120.000 lei, divizat în 10.000 de acţiuni cu valoarea nominală 3 unitară
de 12 lei.
Prin contractul de societate şi statut (actul constitutiv) 4 s-a prevăzut ca suma în lei (integral) și 50% din valoarea
acţiunilor subscrise în valută să se depună imediat, iar diferenţa (în valută) în termen de 60 de zile 5. Aporturile subscrise au
următoarea structură:
- 10.000 Euro la un curs de 4,50 lei;
- diferenţa se depune în contul curent la bancă în lei.
La depunerea iniţială (pentru 5.000 Euro), cursul valutei este acelaşi cu cel de la subscriere, iar la scadenţa stabilită
pentru depunerea diferenţei, peste 60 de zile, cursul Euro este de: a). 4,60 lei, b). 4,45 lei. Prezentați influența asupra
bilanțului în cele două cazuri!

3. Se înfiinţează o S.R.L. 6 cu un capital social de 40.000 lei (2000 părţi sociale cu o valoare nominală unitară de 20
lei). Aporturile, în numerar şi în natură, se concretizează în:
- numerar în monedă naţională: 5.000 lei;
- un teren: 20.000 lei;
- materiale consumabile: 5.000 lei;
- materiale de natura obiectelor de inventar: 10.000 lei.
Prin actul constitutiv s-a prevăzut ca aporturile să fie depuse în termen de 2 luni de la data subscrierii. La scadenţă se
constată că nu s-au depus materialele consumabile (în valoare de 5.000 lei) şi suma de 2.500 lei. Acestea se depun după 15
zile de la termenul prevăzut, iar societatea percepe o despăgubire de 1.000 lei de la asociaţii aflaţi în întârziere pentru
nedepunerea materialelor consumabile şi o dobândă de 500 lei pentru nedepunerea la termen a aportului în numerar de 2.500
lei.

B. Contabilitatea majorării capitalului social şi a primelor legate de capital 7


4. O S.A. procedează la majorarea capitalului social prin emiterea a 1000 de noi acţiuni cu o valoare nominală de 20
lei/acţiune, iar preţul de emisiune de 25 lei/acţiune8.
Aportul acţionarilor este format din numerar depus la casierie, care ulterior se depune în contul curent deschis la
bancă. Din prima de emisiune, suma de 1000 lei se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor cu emisiunea de acţiuni, 2000 lei
majorează capitalul social, iar diferenţa se încorporează la alte rezerve. Care este numărul acțiunilor nou create în urma
majorării capitalului social din prima de emisiune?
5. Să se înregistreze în contabilitate majorarea capitalului social prin încorporarea:
- altor rezerve: 2.000 lei;
- profitului nerepartizat obţinut în anii precedenţi: 3.000 lei;
- primelor de aport: 1.500 lei.
1
aducerea ca aport a unei creanţe nu se acceptă la S.A. constituite prin subscripţie publică şi nici la SRL.
2
la S.A. şi S.C.A., capitalul social nu poate fi mai mic de 25.000 Euro, cf. Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
modificată
3
valoarea nominală a unei acţiuni nu poate fi mai mică de 0,1 lei (10 bani), cf. Legii nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale.
4
S.R.L. se poate constitui şi prin actul de voinţă al unei singure persoane, caz în care se întocmeşte numai statutul societăţii.
Numărul acţionarilor în S.A. nu poate fi mai mic de 2, iar numărul asociaţilor în S.R.L. nu poate fi mai mare de 50.
5
la S.A., cel puţin 30% din capitalul subscris trebuie vărsat la constituire. Diferenţa trebuie vărsată în termen de 12 luni de la
înmatriculare (pentru acţiunile emise pentru un aport în numerar) sau în termen de cel mult 2 ani (pentru acţiunile emise
pentru un aport în natură); la S.R.L., aportul trebuie vărsat integral înainte de începerea oricăror operaţiuni. Aporturile în
numerar sunt obligatorii la constituirea oricărei forme de societate.
6
capitalul social al unei S.R.L. nu poate fi mai mic de 200 lei şi se divide în părţi sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10
lei.
7
Capitalul social nu poate fi majorat şi nu vor putea fi emise noi acţiuni până când nu sunt complet plătite cele din emisiunea
precedentă. În plus, acţiunile nu pot fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea nominală.
8
Explicaţi noţiunile: capital social, capital propriu, valoarea nominală a unei acţiuni, valoarea reală a unei acţiuni. Ce
raport de mărime există între valoarea nominală, valoarea reală şi preţul de emisiune a unei acţiuni?
1
Câte acțiuni sunt create în urma acestei operațiuni, dacă valoarea nominală a unei acțiuni este 2 lei?

!!! Exercițiu individual sau în echipă


6. O SC are un capital social de 200.000 lei reprezentat de 4.000 de acţiuni. Activul net contabil este de 208.000 lei.
Se hotărăşte majorarea capitalului social prin emiterea a încă 200 de noi acţiuni, care se vând în numerar la valoarea contabilă.
Din prima de emisiune încasată, se acoperă suma de 200 lei, reprezentând cheltuieli de emisiune a acţiunilor, care au fost
achitate în numerar, iar restul se încorporează la alte rezerve. Care este mărimea capitalului propriu și valoarea contabilă a
unei acțiuni înainte și după utilizarea primei de emisiune?

7. a). O SA hotărăşte majorarea capitalului social printr-un aport reprezentat de un utilaj evaluat la valoarea de
20.000 lei, care este remunerat cu 180 de acțiuni cu valoarea nominală de 100 lei fiecare. Ulterior, prima de aport se
încorporează la alte rezerve. b). Totodată, compania îşi majorează capitalul social prin conversia unor obligaţiuni, evaluate la
valoarea de rambursare totală de 12.000 lei, în acţiuni cu valoarea nominală totală de 11.500 lei.

C. Contabilitatea reducerii9 capitalului social


8. La o S.A., A.G.A. hotărăşte reducerea capitalului social prin diminuarea valorii nominale a acţiunilor cu 10%
pentru acoperirea pierderilor înregistrate în anii precedenţi 10. Capitalul social este format din 10.000 acţiuni cu o valoare
nominală unitară de 15 lei. Menţionăm că fondul de rezervă 11 constituit la dispoziţia societăţii este consumat în întregime.
Determinaţi noua valoare nominală a unei acțiuni!
9. La o S.A. cu un capital social de 150.000 lei, format din 100.000 acţiuni cu valoarea nominală unitară de 1,50 lei
se decide diminuarea capitalului social prin reducerea numărului de acţiuni cu 10%, valoarea nominală rămânând aceeaşi.
Operaţiunea de diminuare a capitalului social este determinată de retragerea unui acţionar. Suma de restituit acţionarului se
plăteşte din casierie, fiind ridicată anterior din contul curent la bancă.
10. O S.A. răscumpără12 100 de acţiuni proprii13 la un preţ de răscumpărare de: a). 12,5 lei/acţiune, b). 9 lei/acţiune.
Valoarea nominală a acţiunilor este: 10 lei/acţiune. Deoarece societatea nu poate înstrăina ulterior acţiunile, le anulează,
diminuând capitalul social.

D. Contabilitatea rezervelor din reevaluare14


11. La 31.12.N, o S.C. decide reevaluarea terenurilor. Valoarea contabilă a terenului este de 90.000 lei, iar valoarea
reevaluată este de 110.000 lei. La 31.12.N+1, are loc o nouă reevaluare şi terenul este evaluat la valoarea de 100.000 lei. În
momentul cedării terenului în N+2 (preţul de vânzare este 105.000 lei), rezerva din reevaluare se transferă la rezultat reportat.
12. În momentul reevaluării, un utilaj are valoarea contabilă de 80.000 lei, iar amortizarea cumulată de 30.000 lei.
Valoarea reevaluată (valoarea justă) este de 60.000 lei. Să se înregistreze reevaluarea activului având în vedere ambele metode
de reevaluare (MVB și MVN). În plus, să se prezinte şi transferul rezervei din reevaluare la rezultat pe durata rămasă de
utilizare (pe măsura amortizării), care este de 5 ani (durata totală este de 8 ani).

E. Contabilitatea rezervelor15
13. O S.A. înregistrează un profit brut anual de 10.000 lei (în exerciţiul financiar N), determinat ca diferență între
totalul veniturilor, de 20.000 lei și totalul cheltuielilor, de 10.000 lei. Impozit pe profit 16%. Pe seama profitului curent se
constituie rezervele legale16. Diferenţa se reportează (la începutul exerciţiului financiar următor, N+1), iar din rezultatul
reportat se constituie: 20% rezerve statutare şi 10% alte rezerve. În exerciţiul financiar N+3, rezervele statutare se utilizează
pentru: 70%, acoperirea pierderilor înregistrate în exerciţiile financiare precedente; 30% se încorporează la capital social.

F. Contabilitatea acţiunilor proprii17


14. AGA hotărăşte răscumpărarea a 1.000 de acţiuni proprii. Dobândirea acestora se face cu plata prin virament
bancar la preţul de 2 lei/acţiune. În termen de 3 luni, acţiunile proprii se vând personalului entităţii la preţul de 1,90
lei/acţiune, încasarea făcându-se în numerar.
15. În vederea regularizării cursului acţiunilor pe piaţa bursieră, o S.C. răscumpără cu plata prin bancă 600 de acţiuni
proprii cu preţul de 4 lei/acţiune. După 2 luni, compania revinde acţiunile proprii la bursă cu preţul de 4,50 lei/acţiune,
încasarea fiind efectuată tot prin bancă.

G. Contabilitatea rezultatului curent şi a rezultatului reportat 18

9
care sunt cauzele reducerii capitalului social şi care sunt căile de reducere a acestuia?
10
este vorba numai despre pierderile reportate!
11
care este ordinea acoperirii pierderilor înregistrate?
12
care este motivul răscumpărării acţiunilor proprii?
13
valoarea acţiunilor proprii dobândite de o S.A., inclusiv a celor aflate în portofoliul său, nu poate depăşi 10% din capitalul
social subscris, care trebuie să fie integral vărsat.
14
care elemente de activ pot fi supuse reevaluării?
15
cum se constituie rezervele?
16
conform O.M.F.P. 1802/2014, evidenţierea în contabilitate a constituirii rezervelor se face pe seama rezultatului reportat,
mai puţin rezervele legale.
17
Răscumpărarea acţiunilor proprii poate fi făcută în următoarele scopuri: reducerea capitalului social prin anularea
acţiunilor proprii răscumpărate; regularizarea cursului acţiunilor proprii pe piaţa bursieră sau pentru a fi cesionate către
personalul societăţii.
18
Rezultatul reportat poate proveni şi ca urmare a corectării unor erori contabile (1174).
2
16. Veniturile totale înregistrate de o companie în exerciţiul financiar curent sunt de 30.000 lei, iar cheltuielile totale
sunt de 15.000 lei. Impozitul pe profit: 16%. Pe seama profitului se constituie rezervele legale, conform normelor în vigoare,
iar diferenţa se reportează (la începutul exerciţiului financiar N+1), urmând a se repartiza, în baza hotărârii A.G.A. La
începutul exerciţiului financiar următor, se închide şi contul de profit şi pierdere pentru a prelua cheltuielile şi veniturile
exerciţiului financiar nou început.
17. a). O S.C. reportează pierderea exerciţiului 19 N la începutul exerciţiului financiar N+1, în sumă de 70.000 lei. În
exerciţiul financiar N+1, în urma hotărârii AGA, această pierdere se acoperă astfel:
- din rezerve statutare: 20%;
- din alte rezerve: 50%;
- din capital social: 30%.
Care este articolul contabil atunci când se acoperă o pierdere reportată din profitul reportat?
b). Profitul net al unei întreprinderi înregistrat în exerciţiul financiar N şi reportat la începutul exerciţiului financiar
N+1 este de 80.000 lei. În luna martie (N+1) AGA hotărăşte ca profitul reportat să se utilizeze pentru:
- acordarea de dividende: 30%;
- constituirea rezervelor statutare: 20%;
- constituirea altor rezerve: 10%;
- majorarea capitalului social: 40%.
18. În exerciţiul financiar N, o companie procedează la corectarea a două erori concretizate în omisiunea: înregistrării
în exerciţiul financiar N-1 a unei facturi aferente prestării unor servicii către un client în valoare de 2.000 lei, TVA 19% şi a
unor cheltuieli cu materialele consumabile, în sumă de 500 lei. Se înregistrează şi impozitul aferent profitului neimpozitat în
exerciţiul financiar precedent.

H. Alte probleme (exerciţii) aferente capitalurilor proprii – de rezolvat individual sau în echipă
19. Dispuneţi de următoarele informaţii: capital social: 200.000 lei; profit: 42.400 lei; repartizarea profitului: 2.500
lei; rezerve: 50.000 lei; credite bancare pe termen lung: 10.000 lei; pierdere reportată: 30.000 lei; împrumuturi din emisiunea
obligaţiunilor: 140.000 lei; credite bancare pe termen scurt: 70.000 lei. Determinaţi mărimea capitalurilor proprii şi a
capitalurilor permanente!
20. O S.A. deţine un capital social format din 10.000 de acţiuni cu o valoare nominală unitară de 50 lei. AGA decide
majorarea capitalului social prin noi aporturi în bani, urmând să fie emise 2.000 de acţiuni la un preţ de vânzare egal cu
valoarea contabilă a unei acţiuni. Capitalurile proprii, în momentul emisiunii noilor acţiuni, se prezintă astfel: capital social
vărsat: 500.000 lei; rezerve din reevaluare: 100.000 lei; rezerve: 60.000 lei; rezultat reportat: 40.000 lei. Determinaţi valoarea
primei de emisiune şi efectuaţi înregistrările în contabilitate! Care sunt mărimile aferente capitalului social și capitalului
propriu după înregistrarea operațiunilor în contabilitate.
21. Se dau următoarele date referitoare la o S.C.: capital social: 500.000 lei, împărţit în 10.000 de acţiuni; rezerve:
100.000 lei. Se decide creşterea capitalului social prin noi aporturi în bani, pentru care se emit 5.000 acţiuni la un preţ de
vânzare egal cu valoarea contabilă a acţiunilor în momentul emisiunii. Ulterior, societatea hotărăşte diminuarea capitalului
social prin răscumpărarea şi anularea a 10% din acţiuni, preţul de răscumpărare fiind de: a). 40 lei/acţiune; b). 55 lei/acţiune.
Determinaţi care este mărimea capitalului social şi a capitalului propriu după contabilizarea acestor operaţiuni (pentru cele 2
situaţii: a şi b)!

19
pierderea contabilă poate fi reportată o perioadă de 5 ani, iar la capitalul social, în vederea acoperirii pierderii se apelează,
de regulă, după 3 ani.
3