Sunteți pe pagina 1din 27

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA: FINANȚE-BĂNCI
DISCIPLINA: FINANȚE

Analiza structurii activului întreprinderii


S.N. Nuclearelectrica S.A.

Coordonator științific,
Asist. Univ. Dr. Nucu Afloarei Elena Anca

Student,

Grupa nr. 21
IAȘI 2018

Cuprins

1. Prezentarea generală a întreprinderii S.N. Nuclearelectrica S.A...........................................................1


1.1. Caracterul general de organizare și desfășurare a activității...........................................................1
1.1.1. Obiect de activitate..................................................................................................................1
1.1.2. Structura de acționariat............................................................................................................1
1.2. Piața și concurența..........................................................................................................................2
2. Structura activului bilanțier....................................................................................................................3
2.1. Descrierea structurii activului întreprinderii S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru perioada 2014-
2017........................................................................................................................................................3
2.2. Evoluții în structura activului întreprinderii S.N. Nuclearelectrica S.A. în perioada 2014-2017...6
3. Analiza structurii activelor imobilizate și a factorilor de influență.......................................................7
3.1. Analiza activelor imobilizate ale întreprinderii S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru perioada 2014-
2017........................................................................................................................................................7
3.2. Analiza structurii activelor imobilizate și a principalilor factorilor de influență..........................12
4. Analiza structurii activelor circulante și a factorilor de influență........................................................14
4.1. Structura activelor circulante la întreprinderea S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru perioada 2014-
2017......................................................................................................................................................14
4.2. Analiza structurii activelor circulante și a principalilor factorilor de influență............................18
5. Concluzii..............................................................................................................................................19
Bibliografie..............................................................................................................................................20
1. Prezentarea generală a întreprinderii S.N. Nuclearelectrica S.A.
S.N. Nuclearelectrica S.A. este singurul producător de energie nucleară și de combustibil din
România, ce utilizează tehnologia CANDU 6 (Canada Deuterium Uranium). Societatea a luat ființă în
anul 1998 ca urmare a reorganizării Regiei Autonome de Electricitate (RENEL). Societățile naționale
se diferențiază de restul societăților comerciale prin participația la capital deținută în mod majoritar de
autorități publice și prin natura domeniului de acțiune, considerat unul strategic.
1.1. Caracterul general de organizare și desfășurare a activității

1.1.1. Obiect de activitate

Fiind o societatea națională, S.N. Nuclearelectrica S.A. prezintă o serie de particularități ce o


diferențiază de societățile comerciale obișnuite. Una dintre aceste particulariăți se referă la actul de
înființare, reprezentat de Hotărârea Guvernului nr. 365/1998, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 246 la data de 03.07.1998. Această hotărâre stabilește structura acționaratului, obiectul de
activitate și cadrul general de activitate al societății.
La articolul 9, alineatul (1), din hotărâre este precizat obiectul de activitate: „Societatea
Naţională "Nuclearelectrica" S.A. are ca obiect principal de activitate producerea de energie electrică
prin tehnologii nucleare, activitate de interes strategic, precum şi producerea de combustibil nuclear şi
activităţi conexe.”1
1.1.2. Structura de acționariat

La momentul înființării S.N. Nuclearelectrica S.A. participația la capitalul social era deținută în
totalitate de statul român prin intermediul Ministerului Industriei și Comerțului. Un moment istoric în
evoluția acestei companii este reprezentat de îndeplinirea conițiilor de listare la Bursa de Valori
București. Astfel, în octombrie 2013, prin ofertă publică primară inițială de vânzare societatea listează
un pachet de 25.368.236 acțiuni nominative în formă dematerializată, ordinare, indivizibile și liber
negociabile. Valoarea nominală per acțiune a fost de 10 lei, iar pachetul a reprezentat 10% din capitalul
social al firmei. La data de 04.11.2013, acțiunile Societății Naționale Nuclearelectrica au fost admise la
tranzacționare la categoria I a BVB, având simbol emitent „SNN”.
La data de 13.04.2018, acționaratul era deținut în pondere de 82.49% de statul român prin
Ministerul Energiei, cu un număr de 248.736.619 acțiuni, 7.47% aparținea Fondului Proprietatea S.A.

1
Hotărârea Guvenrului nr. 365/1998 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 246/03.07.1998
1
cu un număr de 22.520.279 acțiuni, iar diferența de 10.04% căreia îi corespunde un număr de
30.256.953 acțiuni era deținută de alți acțioanri cu ponderi mai mici.2
Fig.nr. 1.1.: Diagramă de tip pie privind structura acționaratului S.N. Nuclearelectrica S.A. la
data de 13.04.2018.

Alți acțioanri
10%
Fondul Proprietatea
7% Statul român prin Ministerul
Energiei
Fondul Proprietatea
Statul român prin
Ministerul Energiei Alți acțioanri
82%

Sursa: Prelucrare autor după informațiile de pe http://www.nuclearelectrica.ro/relatii-cu-investitorii/structura-


actionariatului

1.2. Piața și concurența

Societățile naționale sunt înființate în domenii de acțiune considerate strategice pentru


dezvoltarea economiei. Din perspectiva obiectului de activitate, S.N. Nuclearelectrica S.A. activează în
domeniul producerii de energie eletrică prin tehnologii nucleare, precum și de combustibil nuclear și
activități coenxe. Societatea este singura care activează pe acest sector al producției de energie
nucleară, deținând monopolul.
În calitate de producător de energie electrică pe piața românească, firma vinde angro energie
produsă de cele două unități ale CNE Cernavodă. De la 1 ianuarie 2018, în România, piața energiei
electrice a fost complet liberalizată, Nuclearelectrica vânzând întreaga producție pe piața concurențială.

2
http://www.nuclearelectrica.ro/relatii-cu-investitorii/structura-actionariatului/ accesat la data de 26.11.2018.
2. Structura activului bilanțier

2.1. Descrierea structurii activului întreprinderii S.N. Nuclearelectrica S.A.


pentru perioada 2014-2017

Fig. nr. 2.1.: Schemă privind principale categorii de active ale unei companii.

1. Imobilizări necorporale

I. Active imobilizate 2. Imobilizări corporale


Categorii de active

3. Imobilizări financiare

1. Stocuri

2. Creanțe curente

II. Active circulante


3. Investiții pe termen
scurt

4. Casa și conturi la bănci

Sursa: Prelucrare autor după OMFP 1802/2014.


Principalele categorii de active ale companiei se împart în active imobilizate și active circulante.
I. Activele imobilizate sunt acele active reprezentate de bunuri, drepturi și valori ce participă, în
general la mai multe cicluri productive(de exploatare) și/sau care apar în bilanț pentru perioade mai
mari de un an. După criteriul naturii lor, acest tip de active se clasifică în:
1.Imobilizări necorporale, denumite și active intangibile, include drepturiile deținute pe termen
lung, adică active ce nu au o formă fizică, tangibilă, ci rezultă, de regulă, din contracte de diferite tipuri.
Majoritatea acestor active se concretizează în drepturi de folosință a unor mărci, a unor competențe, a
unor brevete sau drepturi de autor.
2. Imobilizări corporale sunt acele bunuri folosite pe termen lung de întreprindere în activitățile
sale de producție, prestări de servicii, comerț, în scopuri administrative sau pentru a genera plusvaloare
prin darea lor în chirie. Regelmentările contabile impun 2 condiții pentru a încadra un bun în această
categorie: condiția de durată(să participle la mai multe cilcuri de exploatare), respective condiția de
scop al utilizării, de destinație.
3. Imobilizări financiare include drepturi de natură financiară precum: dreptul de a primi bani la
o scadență pe o perioadă mai mare de un an(creanțe pe termen mediu și lung) și drepturi oferite de
deținerea de titluri cum sunt acțiunile și părțile sociale(titluri de participare).
II. Activele circulante sunt acele active ce sunt deținute pe termen scurt și care, în general,
participă la un singur ciclu de exploatare ori se decontează în cel mult 12 luni. După forma pe care o
îmbracă, ele pot fi clasificate după următoarea structură:
1. Stocurile sunt, de regulă, bunuri deținute pe termen scurt, active circulante care îndeplinesc
una dintre următoarele condiții: sunt deinuținute pentru a fi vândute pe parcursul desfăsurării normale a
activității; sau sunt aflate în curs de producție în vederea vânzării în procesul defășurării normale a
activității; sau se află sub formă de materii prime, materiale și alte consumabile care urmează să fie
folosite în procesul de producție sau pentru prestarea de servicii.
2. Creanțele curente sunt acele creanțe care, conform normei contabile române, au scadențe de
până într-un an, sau chiar dacă au scadențe de peste 12 luni, se decontează în durata normală a ciclului
de exploatare. Astfel, acest tip de creanțe pot apărea în relația cu: clienții, furnizorii, salariații,
autoritățile publice, asociații/acționarii. Având în vedere natura juridică a relațiilor ce generează astfel
de elemente, este foarte important ca, în recunoașterea lor, să se invoce unul sau mai multe documente
justificative.
3. Investiții pe termen scurt sunt acele investiții deținute pentru a fi trasnformate rapid în bani,
deci sunt disponibile pentru vânzare în orice moment. Acestea se constiuie pe baza disponiblităților
bănești nefolosite temporar ale entității și se înregistrează contabil la elemente de trezorerie. Un
exemplu în acest sens este constituit de plasamentele pe piața de capital.
4. Casa și conturi la bănci.
Casa se referă la numerarul existent în casieria unității, fie că este în lei sau în devize. Evidența
intrărilor și a ieșirilor este ținută prin completarea registrului de casă. Autoritățile încearcă să oblige
întreprindeirle să diminueze cât mai mult operațiunile în numerar, în scopul realizării unei mai bune
discipline finaciare.
Prin intermediul conturilor la bănci se realizează cea mai mare parte a decontărilor realizate de
întrepridnere și alte entități. În evidențele contabile ajunge doar extrasul de cont de la bancă ce
evidențiază soldul disponibil, precum și ce plăți s-au făcut și pe ce destinații, ce sume au intrat și de
unde.3
Fig. nr. 2.2.: Tabel privind principalele active ale companiei S.N. Nuclearelectrica S.A. în
perioada 2014-2017.
Modalitatea de Categorii de active(RON)
Anul exprimare Active imobilizate Active circulante Total
2014 Mărimi absolute 8.006.168.064 1.846.396.800 9.852.564.864
Mărimi relative 81,26% 18,74% 100%
2015 Mărimi absolute 7.696.227.524 1.853.122.370 9.549.349.894
Mărimi relative 80,59% 19,41% 100%
2016 Mărimi absolute 7.330.812.416 2.005.724.928 9.336.537.344

Mărimi relative 78,52% 21,48% 100%


2017 Mărimi absolute 6.872.327.680 2.309.857.792 9.182.185.472
Mărimirelative 74,84% 25,16% 100%
Sursa: Prelucrare autor după Bilanțurile Contabile ale S.N. Nuclearelectrica S.A. în perioada 2014-2017
În urma analizei tabelului de mai sus, se observă o tendință generală de diminuare a activelor
întreprinderii S.N. Nuclearelectrica S.A. în perioada 2014-2017. Pe de o parte, tendința este normală
întucât s-a înregistrat în evidențele contabile amortizarea activelor imobilizate ale companiei, așadar
valoarea acestei categotii de active se diminuează de la an la an. Pe de altă parte, se poate observa o
sporire a activelor circulante în urma fiecărui ciclu de exploatare. În ciuda faptului că activele
circulante sunt în continuă creștere, dimensiunea activelor imobilizate este semnificativ mai mare atfel
încât tendința la nivelul activelor este de scădere.
Din perspectiva punctului de maxim pe perioada de raportare 2014-2017, în cazul activelor
imobilizate, acesta a fost înregistrat în 2014 la o valoare de 8.006.168.064 RON. În cazul activelor

3
Horomnea E.(coord), Budugan D., Georgescu I., Istrate C., Păvăloaia L.,Rusu A., Introducere în contabilitate. Concepte și
aplicații, editura Tipo Moldova, Iași, 2017, pg.64.
circulante, acesta a fost înregistrat în 2017 la valoarea de 2.309.857.792, fiind în coninuă creștere la
finalul fiecărui exercițiu financiar nou.

2.2. Evoluții în structura activului întreprinderii S.N. Nuclearelectrica S.A. în


perioada 2014-2017

Fig. nr. 2.3.: Diagramă privind evoluția principalelor categorii de active ale companiei S.N.
Nuclearelectrica S.A în perioada 2014-2017.

18.74% 19.41% 21.48% 25.16%


Categorii de active

81.26% 80.59% 78.52% 74.84%

2014 2015 2016 2017

Active imobilizate Active circulante


Sursa: Prelucrare autor după Bilanțurile Contabile ale S.N. Nuclearelectrica S.A. în perioada 2014-2017
Tabelul de mai sus ilustrează ponderea celor două categorii de active: imobilizate, respectiv
circulante, în totalul activelor întreprinderii S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru perioada 2014-2017. Per
ansamblu, se poate observa o scădere a ponderii activelor imobilizate de la 81,26% în 2014 la 74,84%
în 2017 pe fondul amortizării respectivelor active concomitent cu o creștere a ponderii activelor
circulante de la 18,26% în 2014 la 25,16% în 2017. Aceste valori relevă faptul că întreprinderea se află
într-o perioadă bună, de creștere, astfel nu au mai fost efectuate investiții noi care să fie imobilizate, iar
activele circulante sunt în continuă creștere, semn că firma utilizează mai mulți factori de producție pe
parcursul ciclului de exploatare, deci produce mai mult.
3. Analiza structurii activelor imobilizate și a factorilor de influență

3.1. Analiza activelor imobilizate ale întreprinderii S.N. Nuclearelectrica S.A.


pentru perioada 2014-2017

Fig. nr. 3.1.: Tabel privind principalele activele imobilizate ale companiei S.N.
Nuclearelectrica S.A. în perioada 2014-2017.
Active imobilizate (RON) An
2014 2015 2016 2017
Imobilizări necorporale 94.558.653 79.981.271 80.634.905 62.534.458
Imobilizări corporale 7.789.583.632 7.474.555.552 7.108.489.979 6.668.102.544
Imobilizări financiare 141.686.201 141.690.701 141.690.701 141.690.701
Total active imobilizate 8.025.828.268 7.696.227.524 7.330.812.585 6.872.327.703
Sursa: Prelucrare autor după Bilanțurile Contabile ale S.N. Nuclearelectrica S.A. în perioada 2014-2017
În tabelul de mai sus putem observa dinamica principalelor active imobilizate ale companiei
S.N. Nuclearelectrica S.A. pe parcursul celor 4 ani supuși analizei. Evoluția acestei categorii de active
este una descrescătoare, firească, generată de amortizarea celor 3 categorii de imobilizări cu ocazia
fiecărui exercițiu financiar.
Imobilizările necoporale urmează pe parcursul celor 4 ani analizați un trend descrescător, de la
suma de 94.558.650 de RON în 2014 la 62.530.458 de RON în 2017. Un aspect notabil este existența
unui punct de inflexiune în anul 2016, atunci când valoarea acestor active crește cu 653.634 RON față
de anul 2015, însă revine la trendul ascendent în exercițiul financiar următor.
Ponderea cea mai mare în total active imobilizate este deținută de imobilizările coporale, aspect
datorat specificului de activitate al companiei reprezentat de producerea de energie electrică prin
tehnologii nucleare. Aceste reactoare necesită investiții consistente, ce vor fi recuperate prin sistemul
amortizării într-o perioadă îndelungată de timp. Din acest punct de vedere, se justifică forma juridică de
societate de națională, domeniul ei de activitate fiind unul de interes strategic. Având în vedere
cuantumul sumelor alocate precum și multitudinea riscurilor la care este expusă compania, statul este
singurul care prezintă încredere și este în măsură să activeze în domeniu.
Imobilizările financiare se mențin la un nivel constant, singura modificare în dianmică
manifestându-se în anul 2015, când acestea se majorează cu suma de 4.500 RON, iar până la finalul
exercițiului încheiat la 31 decembrie 2017, ele rămân la cuantumul de 141.690.701 RON.
Fig. nr. 3.2.: Tabel privind modificarea nominală relativă anuală a activelor imobilizate ale
companiei S.N. Nuclearelectrica S.A în perioada 2014-2017.
Active imobilizate (RON) An
Δ%2015/2014 Δ%2016/2015 Δ%2017/2016
Imobilizări necorporale -15,416% 0,817% -22,447%
Imobilizări corporale -4,044% -4,897% -6,195%
Imobilizări financiare 0,003% 0% 0%
Total active imobilizate -4,106% -4,747% -6,254%
Sursa: Prelucrare autor după Bilanțurile Contabile ale S.N. Nuclearelectrica S.A. în perioada 2014-2017
Figura 3.2. ilustrează modificările nominale relative anuale a activelor imobilizate ale
companiei S.N. Nuclearelectrica S.A. pe inervale anuale pentru perioada 2014-2015. Trendul general
este unul descendent la nivel de total active imobilizate, acestea scăzând cu cu 4,106 % în anul 2015
față de 2014, cu 4,747% în anul 2016 raportat la 2015 și cu 6,254 puncte procentuale în anul 2017 față
de 2017.
La nivel de imobilizări necorporale se înregistrează fluctruații notabile, astfel valoarea acestor
active scade în 2015 raportat la 2014 cu 15,416%. Din perspectiva acestui indicator de dinamică, se
constată un punct de inflexiune în ceea ce privește modificarea relativă nominală a valorii activelor
imobilizate necorporal reprezentat de o cereștere cu 0,817 puncte procentuale în anul 2016 față de anul
2015, urmând ca trendul să redevină descrescător în anul 2017 față de anul 2016, când se înregistrează
o scădere cu 22,447%.
În ceea ce privește imobilizările corporale, modificările nominale relative ale acestei categorii
apar în direcția scăderii, cu 4,044% în 2015 față de 2014, cu 4,897% în 2016 față de 2015 și cu 6,195%
în 2017 față de 2016, modificări survenite pe fondul amortizării mijloacelor imobilizate corporal. Se
poate observa că aceste valori sunt foarte apropiate de cele ale nivelul total al activelor imobilizate,
aspect ce poate fi explicat prin ponderea foarte mare pe care o dețin imobilizările corporale în totalul
activelor imobilizate.
În cazul activelor imobilizate financiar, modificările nominale relative sunt neglijabile, astfel în
anul 2015 față de anul 2014 se întregistrează o creștere de 0,003%, în următorii ani supuși analizei
valoarea absolută rămâne contantă, deci nu se înregistrează modificări.

Fig. nr. 3.3.: Diagramă pie privind principalele active imobilizate ale companiei S.N.
Nuclearelectrica S.A în anul 2014.

Imobilizări
Imobilizări
necorporale
financiare
2%
1%

Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale
Imobilizări financiare
Imobilizări
corporale
97%

Sursa: Prelucrare autor după Bilanțurile Contabile ale S.N. Nuclearelectrica S.A. în anul 2014
Fig. nr. 3.4.: Diagramă pie privind principalele active imobilizate ale companiei S.N.
Nuclearelectrica S.A în anul 2015.
Imobilizări
Imobilizări
necorporale
financiare
2%
1%

Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale
Imobilizări financiare
Imobilizări
corporale
97%

Sursa: Prelucrare autor după Bilanțurile Contabile ale S.N. Nuclearelectrica S.A. în anul 2015
Fig. nr. 3.5.: Diagramă pie privind principalele active imobilizate ale companiei S.N.
Nuclearelectrica S.A în anul 2016.

Imobilizări
Imobilizări
necorporale
financiare
2%
1%

Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale
Imobilizări financiare
Imobilizări
corporale
97%

Sursa: Prelucrare autor după Bilanțurile Contabile ale S.N. Nuclearelectrica S.A. în anul 2016
Fig. nr. 3.6.: Diagramă pie privind principalele active imobilizate ale companiei S.N.
Nuclearelectrica S.A în anul 2017.

Imobilizări
Imobilizări
necorporale
financiare
1%
2%

Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale
Imobilizări financiare
Imobilizări
corporale
97%

Sursa: Prelucrare autor după Bilanțurile Contabile ale S.N. Nuclearelectrica S.A. în anul 2017

În figura 3.3., diagramă pie privind principalele activele imobilizate ale companiei S.N.
Nuclearelectrica S.A în anul 2014, se poate observa ponderea semnificativă deținută de imobilizările
corporale(97.05%) în total active imobilizate. Diferența până la 100% este reprezentată de imobilizările
necoporale(1,19%) și imobilizările financiare(1,76%). Acest lucru nu este deloc surprinzător, având în
vede că întreprinderea S.N. Nuclearelectrica S.A. are ca principal de obiect de activitate producerea de
energie electrică prin tehnologii nucleare, obiect ce se realizează prin intermediul unor unități nucleare
ce implică costuri extraordinare.
În figura 3.4., diagramă pie privind principalele activele imobilizate ale companiei S.N.
Nuclearelectrica S.A în anul 2015, imonilizările necorporale au o pondere de1,04% din totalul activelor
imobilizate, valoare în scădere cu 0,15% față de anul 2014. Imobilizările corporale se situează la
valoarea de 97,12% din totalul activelor imobilizate, în creștere cu 0,06% față de anul precedent. În
ceea ce privește activele imobilizate financiar, la sfârșitul exercițiului financiar terminat la data de 31
decembrie 2015, această categorie avea o pondere de 1,76% din totalul activelor imobilizate, în creștere
cu 0,08% față de anul precedent.
Pe baza figurii 3.5., diagramă pie privind principalele activele imobilizate ale companiei S.N.
Nuclearelectrica S.A în anul 2016, se pot constata modificări ale valorilor principalelor categorii de
active. Astfel, imobilizările necorporale dețin o pondere 1,1% din totalul activelor imobilizate, valoare
în creștere cu 0,06% față de anul 2015. Imobilizările corporale continuă să dețină ponderea cea mai
mare învaloare de 96,97% din totalul activelor imobilizate, valoare ce a scăzut cu 0,15% față de anul
anterior. Activele imobilizate financiar au o pondere de 1,93% din totalul activelor imobilizate, valoare
ce a crescut cu 0,009% față de 2015.
Diagrama 3.6., diagramă pie privind principalele activele imobilizate ale companiei S.N.
Nuclearelectrica S.A în anul 2017, ilustrează informații privind modificările în mărime a principalelor
categorii de active imobilizate ale întreprinderii. Astfel ponderea activelelor necorporale se situează la
valoarea de 0,73% din totalul activelor imobilizate, în scădere cu 0,37% față de anul 2016. La nivelul
activelor imobilizate corporal, acestea dețin o pondere de 97,21% din totalul activelor imobilizate, în
creștere cu 0,24% față de anul anterior. În cee ace privește activele imobilizate financiar, acestea dețin
o pondere de 2,06% din totalul activelor imobilizate, valoare ce a crescut cu 0,13% în anul 2017 față
de valoarea din 2016.

3.2. Analiza structurii activelor imobilizate și a principalilor factorilor de


influență

Fig. nr. 3.7: Diagramă privind principalele activele imobilizate ale companiei S.N.
Nuclearelectrica S.A în perioada 2014-2017.
Imobilizări necorporale Imobilizări corporale Imobilizări financiare

0.73% 96.21% 2.06%


2017

1.10% 96.97% 1.93%


2016

1.04% 97.12% 1.84%


2015

1.19% 97.05% 1.76%


2014

Sursa: Prelucrare autor după Bilanțurile Contabile ale S.N. Nuclearelectrica S.A. în perioada 2014-2017
Diagrama de mai sus ilustrează dinamica principalelor categorii de active imobilizate ale
întrepridnerii S.N. Nuclearelectrica S.A. pe parcursul perioadei 2014-2017. La nivelul tuturor activelor
imobilizate, modificările ponderii fiecărei categorii sunt nesemnificative, aceasta menținându-se relativ
constante.
În ceea ce privește imobilizările necorporale, putem remarca un punct de inflexiune în anul
2016, atunci când trendul decendet se modifică de la un procent de 1,04% în 2015 la 1,10% în 2016,
trendul revenind pe direcția descendentă, în 2017 situându-se la 0,73%.
Imobilizările coporale dețin o pondere foarte mare în totalul activelor imobilizate, datorită
elementelor fizice de tehnologie nucleară utilizate în cilclul de producție al energiei electrice. Pe
parcursul perioadei de analiză, se constată un punct de inflexiune în anul 2015, atunci când ponderea
acestei categorii în totalul activelor a crescut la 97,12% față de 97.05% în 2014, iar în 2016 a revenit pe
trendul decendet, scăcând la 96,97%.
Pe parcursul perioadei supusă analizei, 2014-2017, ponderea imobilizărilor financiare în totalul
activelor imobilizate a păstrat un trend ascendent relativ constant de la 1,76% în 2014 la 2,06% în
2017.
Un factor de influență a acestor modificări este reprezentat de uzura activelor, definită drept un
proces compelx caracterizat prin scăderea treptată a utilizății activelor imobilizate nu doar ca urmare a
folosirii ci și datorită nefolosirii lor, sau a apariției de active mai ieftine sau cu parametri tehnologici
superiori. Uzura apare în cele două forme ale sale: uzura fizică sau materială, ce se datorează folosirii
sau trecerii timpului, aceasta manifestându-se chiar și atunci când activul nu este folosit, respectiv
uzura morală, care se datoreză evoluției tehnicii și creșterii productivității munncii.4

4. Analiza structurii activelor circulante și a factorilor de influență

4
Bucătaru D., Finanțele întrepridnerii, editura Tipo Moldova, Iași, 2017, pg. 170.
4.1. Structura activelor circulante la întreprinderea S.N. Nuclearelectrica S.A.
pentru perioada 2014-2017

Fig. nr. 4.1..: Tabel privind principalele activele circulante ale companiei S.N. Nuclearelectrica
S.A în perioada 2014-2017.
Active circulante (RON) An
2014 2015 2016 2017
Stocuri 397.665.497 323.721.936 331.997.241 333.449.620
Creanțe curente 197.044.598 168.182.087 164.940.036 153.875.014
Investiții pe termen scurt 1.382.144.142 1.103.841.528 1.245.073.268 1.248.629.808
Casa și conturi la bănci 1.443.805.958 257.376.819 263.714.387 573.903.314
Total active circulante 3.420.660.195 1.853.122.370 2.005.724.932 2.309.857.756
Sursa: Prelucrare autor după Bilanțurile Contabile ale S.N. Nuclearelectrica S.A. în perioada 2014-2017
În figura 4.1. este ilustrată evoluția, în valoare absolută, a principalelor active circulante ale
companiei S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru perioada de analiză 2014-2017. Totalul activelor
circulante a întregistrat unele fluctuații, în funcție de fiecare exercițiu financiar. Astfel, în anul 2015 se
remarcă o scădere consistentă a totalului activelor circulante cu 1.567.537.825 RON față de exercițiul
anterior, diferența fiind evidențiată din perspectiva diminuării disponibilului din casă și conturi la
bănci. Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016 a înregistrat fluxuri monetare din perspectiva
activelor circulante mai consistente, valoarea totală crescând cu 152.602.562 RON. În același trend
crescător, se remarcă și o modificare a valorii totalului activelor circulante în 2017 cu 304.132.824
RON față de anul 2016.
La o analiză pe categorii de active circulante, putem remarca faptul că valoarea stocurilor a
cunoscut o modificare mai semnificativă în anul 2015 față de 2014, cu 73.943.561 RON. Pe restul
exercițiilor financiare din perioada de analiză, valoarea stocului se menține la la o valoare constantă, cu
fluctuații sensibile, mai exact la 323.721.936 RON în 2015, 331.997.241 RON în 2016, respectiv
333.449.620 în 2017.
Din perspectiva creanțelor curente, firma a acordat credite pe termen scurt în valoare de
197.044.598 RON în anul 2014. În cadrul exercițiului financiar din 2015, întreprinderea a fost mai
puțin generoasă, înregistrând un nivel al creanțelor curente un cuantum de 168.182.087 RON, cu
28.862.511 RON mai puțin. În raporatele bilanțiere din anii următori, nivelul creanțelor curente s-a
situat la 164.940.036 RON în 2016 și 153.875.014 RON în 2017.
Pe parcursul celor 4 ani supuși analizei, valoarea investițiilor pe termen scurt, componentă cu
ponderea ce mai mare în totalul activelor circulante a fluctuat de la 1.382.144.142 RON în 2014
scăzând la 1.103.841.528 RON în 2015, apoi situândus-se la nivele în apropiate proporțional de
1.245.073.268 RON în 2016, respectiv 1.248.629.808 RON în 2017.
O a doua componentă cu pondere mare în totalul activelor circulante, ce a înregistrat modificări
mari în valoare pe parcursul celor 4 exerciții financiare analizate este reprezentată de casa și conturile
la bănci. În anul 2014, compania întregistra în casă și în conturile la bănci suma de 1.443.805.958
RON, sumă ce un an mai târziu a scăzut până la valoarea de 257.376.819 RON, cu 1.186.429.139 RON
mai puțin decât în anul precedent. În anul 2016, disponibilul din casă și conturile la bănci se situa la o
valore de 263.714.387 RON, valoare apropiată de cea din anul precedent. În anul 2017, valoarea
aceastei componente a activelor circulante s-a dublat, situându-se la cuantumul de 573.903.314 RON.
Fig. nr. 4.2.: Tabel privind modificarea nominală relativă anuală a principalelor componente ale
activelor circulante ale companiei S.N. Nuclearelectrica S.A în perioada 2014-2017.
Active circulante (RON) An
Δ%2015/2014 Δ%2016/2015 Δ%2017/2016
Stocuri -18,594% 2,556% 0,437%
Creanțe curente -14,647% -1,927% -6,708%
Investiții pe termen scurt -20,135% 12,794% 0,285%
Casa și conturi la bănci -82,173% 2,462% 117,623%
Total active circulante -45,825% 8,234% 15,013%

Sursa: Prelucrare autor după Bilanțurile Contabile ale S.N. Nuclearelectrica S.A. în perioada 2014-2017
În tabelul de mai sus este evidențiază modificarea nominală relativă anuală a principalelor
componenete ale activelor circulante al e companiei S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru perioada 2014-
2017. La nivelul totalului activelor circulante, se constată fluctuații semnificative, valoarea lor scăzând
cu -45,825% în anul 2015 raportat la anul 2014. Acest trend se modifică anul următor, când valoarea
modificării nominale relative în anul 2016 comparativ cu anul 2015 crește cu 8,234 puncte procentuale.
Pentru anul 2017 raportat la anul 2016, la nivelul totalului activelor circulante se constantă o creștere
cu 15,013%.
Analizând în continuare principalele componente ale activelor circulante, la nivelul stocurilor se
constată o modificare nominală relativă negativă de -18,594% în anul 2015 raportat la anul 2014.
Această componentă înregistrează o modificare pozitivă de 2,556 puncte procentuale pentru anul 2016
comparativ cu anul 2015. Acest trend pozitiv apare și prin raportare a anului 2017 la anul 2016, când
vloarea componentei stocuri se modifică cu 0, 347 puncte procentuale.
Pe componenta crenațe curente, trendul este negativ pe fiecare interval de variație analizat,
astfel valoarea creanțelor curente scade cu 14,647% în anul 2015 raportat la anul 2014, scade cu 1,927
puncte procentuale în anul 2016 față de anul 2015, respectiv scade cu 6,708% în anul 2017 raportat la
anul 2016.
Componenta investiții pe termen scurt cunoaște și ea modificări semnificative, astfel în anul
2015 raportat la anul 2014, aceasta scade cu o importantă valoare de 20,135%. În anul 2016 comparativ
cu 2015, se înregistrează o variație în sens pozitiv cu 12,794%. Aceeași componentă reprezentată de
investițiile pe termen scurt cunoaște o modificare de 0,285 puncte procentuale în anul 2017 raportat la
anul 2016.
Fluctuații interesante cunoaște și categoria reprezentată de casă și conturi la bănci ce scade
semnficativ cu un procent de 45,825 în anul 2015, variație raportată la anul 2014. Acest trend se
modifică în anul 2016 raportat la anul 2015, devenind unul pozitiv, astfel mărime valorică a casei și
conturilor la bancă crește cu 2,462 puncte procentuale. Aceeași componentă cunoaște o modificare
majoră în anul 2017 raportat la anul 2016, când valorea ei se crește cu 117,623%.
Fig. nr. 4.3.: Diagramă pie privind principalele componente ale activelor circulante ale
companiei S.N. Nuclearelectrica S.A în anul 2014.

2014

Stocuri
Casa și 12%
Creanțe
conturi la curente
bănci 6%
42% Investiții
pe termen
scurt
40%

Stocuri Creanțe curente


Investiții pe termen scurt Casa și conturi la bănci
Sursa: Prelucrare autor după Bilanțurile Contabile ale S.N. Nuclearelectrica S.A. în anul 2014
Fig. nr. 4.4.: Diagramă pie privind principalele componente ale activelor circulante ale
companiei S.N. Nuclearelectrica S.A în anul 2015.

2015

CasaStocuri
și
conturi la
17%
bănci Creanțe
14% curente
9%
Investiții
pe termen
scurt
60%

Stocuri Creanțe curente


Investiții pe termen scurt Casa și conturi la bănci
Sursa: Prelucrare autor după Bilanțurile Contabile ale S.N. Nuclearelectrica S.A. în anul 2014
Fig. nr. 4.5.: Diagramă pie privind principalele componente ale activelor circulante ale
companiei S.N. Nuclearelectrica S.A în anul 2016.

2016

CasaStocuri
și
conturi
17%laCreanțe
bănci curente
13% 8%
Investiții
pe termen
scurt
62%

Stocuri Creanțe curente


Investiții pe termen scurt Casa și conturi la bănci
Sursa:
Prelucrare autor după Bilanțurile Contabile ale S.N. Nuclearelectrica S.A. în anul 2016
Fig. nr. 4.6.: Diagramă pie privind principalele componente ale activelor circulante ale
companiei S.N. Nuclearelectrica S.A în anul 2017.

2017

Stocuri
Casa și 14%
conturi la Creanțe
bănci curente
25%
Investiții7%
pe termen
scurt
54%

Stocuri Creanțe curente


Investiții pe termen scurt Casa și conturi la bănci
Sursa: Prelucrare autor după Bilanțurile Contabile ale S.N. Nuclearelectrica S.A. în anul 2017

În figura 4.3., diagramă pie privind principalele componente ale activelor circulante ale
companiei S.N. Nuclearelectrica S.A în anul 2014, este evidențiată ponderea fiecărei componente în
totalul activelor circulante. Astfel, se poate observa o pondere de 11,63% a stocurilor, o pondere de
5,76% a creanțelor curente, ponderile cele mai mari fiind a investițiilor pe termen scurt, de 40,40%, și a
casei și conturilor la bănci, de 42,21%, din totalul activelor circulante.
În figura 4.4., diagramă pie privind principalele componente ale activelor circulante ale
companiei S.N. Nuclearelectrica S.A în anul 2015, putem observa valoarea fiecărei componente a
activelor circulante și putem analiza principalele modificări comparative cu anul anterior. Astfel, în
ceea ce privește stocurile, acestea au o pondere de 16, 93% în totalul activelor, valoare în creștere cu
5,30% față de anul anterior; nivelul creanțelor curente se situează la valoarea de 9,07%, pondere în
totalul activelor circulante în creștere cu 3,31% față de 2104; investițiile pe termen scurt au o pondere
de 59,57%, în creștere cu 19,17% față de anul precedent; componenta de casă și conturi la bănci are
ponderea de 14,43% din totalul activelor circulante, valoare în scădere cu 27,78%.
În figura 4.5., diagramă pie privind principalele componente ale activelor circulante ale
companiei S.N. Nuclearelectrica S.A în anul 2016, sunt evidențiate valorile procentuale pe anul 2016 a
principalelor componenete ale activelor circulante. Valoarea stocurilor s-a menținut relativ constantă
față de anul precedent, la valoarea de 16,55% din totalul activelor circulante, în scădere cu 0,38%.
Componenta creanțe curente are o pondere de 8,22%, în scădere cu 0,85% față de anul 2015. În ceea ce
privește investițiile pe termen scurt, acestea s-au majorat cu 2,51% față de anul anterior, situându-se la
valoarea procentuală de 62,08%. Modificări minore a cunoscut și componenta casa și conturile la
bănci, a cărei pondere în totalul activelor circulante a scăzut cu 1,28%, ponderea ei fiind de 13,15%.
Fluctuații ale ponderilor componentelor principale pot fi identificate și în figura 4.6., diagramă
pie privind principalele componente ale activelor circulante ale companiei S.N. Nuclearelectrica S.A în
anul 2017. În această structură, ponderea stocurilor este de 14,44%, în scădere cu 2,11% față de anul
precedent; ponderea creanțelor curente este și ea în scădere cu 1,55%, situânduse la un nivel de 6,67%;
investițiile pe termen scurt se modifică și ele în sens negativ cu 8,02%, având o pondere de 54,06% din
totalul activelor circulante; singura componentă ce înregistrează o creștere fiind casa și conturile la
bănci, a căror pondere se majorează față de anul 2016 cu 11,08%, situându-se la nivelul de 24,83%.
4.2. Analiza structurii activelor circulante și a principalilor factorilor de
influență

Fig. nr. 4.7.: Diagramă privind evoluția principalelor componente ale activelor circulante ale
companiei S.N. Nuclearelectrica S.A în perioada 2014-2017.
120.00%

100.00%
14.43% 13.15%
24.83%
ACTIVE CIRCULANTE

80.00% 42.21%

60.00%
59.57% 62.08%
54.06%
40.00% 40.40%

20.00% 9.07% 8.22%


6.67%
5.76%
11.63% 16.93% 16.55% 14.44%
0.00%
2014 2015 2016 2017

Stocuri Creanțe curente


Investiții pe termen scurt Casa și conturi la bănci

Sursa: Prelucrare autor după Bilanțurile Contabile ale S.N. Nuclearelectrica S.A. în perioada 2014-2017
În diagrama de mai sus este evidențiată evoluția principalelor componente ale activelor
circulante ale companiei pentru perioada 2014-2017. Figura evidențiază fluctuații la nivelul celor patru
componente pe parcursul celor patru exerciții financiare analizate.
Din perspectiva stocurilor, acestea au înregistrat punctul de minim în anul 2014, când ocupau o
pondere de 11,63% în totalul activelor circulante, iar punctul de maxim, prin raportare la perioada
analizată, a fost întregistrat în anul următor, 2015, când ponderea a crescut până la valoarea de 16,93%.
Acest aspect semnifică faptul că întreprinderea a produs o cantitate mai mare de energie elctrică,
acordând sume mai consistente obiectelor de natura stocurilor. În anul 2016 și 2017, ponderea acestei
categorii nu a cunoscut modificări semnificative.
Creanțele curente au înregistrat un punct de minim în exercițiul financiar din anul 2014, când au
avut o pondere de 5,76% din totalul activelor circulante, punctul de maxim fiind atins în 2015, când
ponderea acestei categorii s-a majorat până la valoarea de 9,07%. Întreprindere a acordat mai puține
credite în exercițiile financiare următoare, ponderea acestei categorii scăzând la 8,22% în 2016 și la
6,67% în 2017.
Investițiile pe termen scurt, componentă cu pondere semnificativă în structura activului
circulant al întrepridnerii analizate. Aceasta a avut fluctuații majore pe parcursul celor patru ani
analizați, de la o ponderea de 40,40% în anul 2014, ceea ce reprezintă și punctul de minim, la 59,57%
în 2015, 62,08% în 2016, punctul de maxim al perioadei analizate, respectiv 54,06% în 2017.
Modificările cele mai consistente au fost pe component casa și contruile la bancă, ce a avut
initial, în anul 2014, o pondere de 42,02% din totalul activelor circulante, fiind și punctul de maxim al
perioadei analizate. Ponderea componentei a scăzut în anul următor la valoarea de 14,43%, la valoarea
de 13,15% în anul 2016, ceea ce este și punctul de minim, și valoarea de 24,83 în 2017.

5. Concluzii
În carul acestui proiect, a fost analizată structura activului firmei S.N. Nuclearelectria S.A. pe
principalele componente ale sale pentru perioada 2014-2017. Întreprinderea a cunoscut modificiări
importante pe parcursul celor 4 ani, modificări datorate unor factori specifici de influență ai mediului
întreprinderii.
În primul capitol, a fost realizată o prezentare generală a întreprinderii, a cadrului general de
desfășurare a activității sale, precum și a pieței și concurenței. Întreprinderea este o societate națională,
formă de întreprindere ce se particularizează prin ponderea majoritară a statului în structura
acționariatului, dar mai ales prin natura startegică a interuslui obiectului de activitate al firmei. Aceasta
activează în domeniul producerii de energie electrică prin tehnologii nucleare. Pe acest sector firma
deține monopolul, iar din perspectiva entității ce deține controlul companiei, putem discuta astfel de
existența unui monopol de stat. În calitate de producător, S.N. Nuclearelectrica S.A. vinde întreaga
cantitate de energie electrică produsă pe piața concurențială.
Capitolul doi ilustrează o prezentare generală a activului bilanțier, pe cele două mari
componente ale sale: active imobilizate, respectiv active circulante. Din perspectiva informațiilor din
graficele și tabelele analizate și prin compararea celor două categorii de active, se poate observa o
evoluție pozitivă, din perspectiva scăderii valorii activelor imobilizate datorită mecanismului
amortizării și a creșterii graduare a valorii activelor circulante. Aceste evoluții ne comunică faptul că
firma prosperă, anternând din ce în ce mai multe active circulante în ciclul de producție, astfel că și
nivelul producției este mai ridicat cu fiecare ciclu de exploatare nou.
În capitolul trei, au fost analizate structura activelor imobilizate, precum și dinamica acestei
categorii pentru perioada 2014-2107. Pe această componentă structura privind ponderea activelor
necorporale, coporale și financiare a fost una stabilă pe parcusul perioadei analizate. Se remarcă
poderea foarte mare, în proporție de peste 96% a imobilizărilor corporale, aspect datorat valorii
tehnologiilor nucleare utilizate de firmă în procesul de producție. Ca valoare absolută, numerică, se
observă o scădere a activelor imobilizate cu ocazia fiecărui nou ciclu de exploatare, aspect ce are ca
principal factor de influență mecanismul amortizării. Uzura este un proces complex ce trebuie avut în
vedere și contabilizat ca atare. Într-un mediu competitiv, performanța unei întreprinderi este dată și de
inovațiile utilizate în materie de tehnologie cu scopul creșetrii productivității.
Capitolul patru prezintă structura și evoluția activelor circulante pe parcursul perioadei supusă
analizei. Prin raportare la perioada analizată, 2014-2017, întreprinderea S.C. Nuclearelectrica S.A.
înregistrează unele modificări interesante în ceea ce privește principalele componente ale activelor
circulante: stocuri, creanțe curente, investiții pe termen scurt, respectiv casa și conturile la bănci. Astfel
se remarcă ponderea importantă a investițiilor pe termen scurt,a stocurilor și a componentei casa și
conturile la bancă. O fluctuație importantă a avut loc în anul 2015, când 1.186.429.139 RON
reprezentând aproximativ 82,173% din valoarea disponibilului din casă și conturile la banci a fost
subscrisă și integrată în capitalul social al fimei. Fluctuații modeste se mai pot observa și al
componenta stocuri, ce are pondere de peste 10% pe parcursul perioadei analizate, precum și pe
componenta investiții pe termen scurt ce a crescut, având ponderi de peste 50% din totalul activelor
circulante.
În concluzie, compania S.N. Nuclearelectrica S.A. este o întreprindere ce prezintă anumite
particluarități, însă din perspectiva bonității și a capacității sale de producție pe o piață competitivă,
firma se poziționează bine. Evoluția comapaniei în perioada analizată a urmat un trend ascendent și
predictibil, astfel că este una dintre întreprinderile ce mertă considerate în vederea tranzacționării pe
Bursa de Valori București.

Bibliografie

 Bucătaru D., Finanțele întreprinderii, editura Tipo Moldova, Iași, 2017;


 Horomnea E.(coord), Budugan D., Georgescu I., Istrate C., Păvăloaia L.,Rusu A., Introducere în
contabilitate. Concepte și aplicații, editura Tipo Moldova, Iași, 2017;
 Hotărârea Guvenrului nr. 365/1998 publicată în Monitorul Oficial al României nr.
246/03.07.1998;
 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014, publicat în Monitorul
Oficial nr. 963 din 30 decembrie 2014;
 Situație financiară a companiei S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la
data de 31 decembrie 2014;
 Situație financiară a companiei S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la
data de 31 decembrie 2015;
 Situație financiară a companiei S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la
data de 31 decembrie 2016;
 Situație financiară a companiei S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la
data de 31 decembrie 2017;
 http://www.nuclearelectrica.ro/relatii-cu-investitorii/structura-actionariatului/ accesat la data de
26.11.2018.

S-ar putea să vă placă și