Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Liceul Teoretic Șerban Vodă Slănic


DISCIPLINA: Limba si literatura română
PROFESOR: Loredana Boțoc
CLASA: a IX-a
DATA:
TIPUL LECŢIEI: de recapitulare şi de consolidare a cunoştinţelor
SUBIECTUL:

Popas în lumea artelor


Culorile luminii - Curcubeul

1
COMPETENŢE GENERALE:
1. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în receptarea și în producerea
mesajelor în diferite situații de comunicare;
2. Folosirea modalităților de analiză tematică, structurală și stilistică în
receptarea diferitelor texte literare și nonliterare;
3. Argumentarea în scris sau oral a unor opinii în diverse situații de comunicare;

COMPETENȚE SPECIFICE CONȚINUTURI

1.Utilizarea corectă și adecvată a limbii


române în receptarea și în producerea
mesajelor în diferite situații de - Texte ficționele și nonficționale;
comunicare;

1.1 utilizarea adecvată a achizițiilor - Exprimarea orală a reacțiilor,


lingvistice în receptarea diverselor texte; opiniilor față de texte literare și
nonliterare;
1.3 exprimarea orală sau în scris a
propriilor reacții și opinii privind textele
receptate; - Normele limbii literare la toate
nivelurile ( fonetic, ortografic și de
1.5 utilizarea corectă și adecvată a punctuație, morfosintactic, lexico-
formelor exprimării orale și scrise în semantic, stilistico-textual);
diverse situații de comunicare;
2. Folosirea modalităților de analiză
tematică, structurală și stilistică în
receptarea diferitelor texte literare și - Identificarea câmpurilor semantice
nonliterare; dominante într-un text;

2.1 aplicarea unor tehnici vizând - Temă, motiv, viziune despre lume;
înțelegerea textelor literare sau - Modul de reflectare a unei teme în
nonliterare; mai multe opere literare, aparținând
unor genuri sau epoci diferite sau
2.2 identificarea temei textelor propuse unor arii culturale diferite;
pentru studiu; - Scopul comunicării;
- Reacțiile receptorului ( cititor,
2.5 compararea trăsăturilor definitorii ascultător);
ale comunicării în texte ficționale și - Genuri literare ( epic, liric,
nonficționale; dramatic);
- Autor, narator, eu liric;
2.6 aplicarea conceptelor de specialitate - Moduri de expunere;
2
în analiza și discutarea textelor literare - Figuri de stil;
studiate;
3. Argumentarea în scris sau oral a unor
opinii în diverse situații de comunicare;
- Tehnica argumentării;
3.3 argumetarea unui punct de vedere - Discurs argumentativ oral și scris;
privind textele studiate;

OBIECTIVE OPERAȚIONAL-EDUCATIVE
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
 să identifice trăsături specifice genurilor literare: epic, liric și dramatic;
 să exploreze valoarea expresivă a categoriilor morfosintactice și a categoriilor
semantice studiate;
 să demonstreze înțelegerea interpretării expresive a operelor literare;
 să decodeze mesajul unui text nonliterar;
 să argumenteze puncte de vedere;
 să creeze comunicări în care să prezinte produse realizate în echipă;
 să realizeze conexiuni între literatură și celelalte arte.

VALORI SI ATITUDINI
 stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje
receptate;
 cultivarea interesului pentru lectură și a plăcerii de a citi, a gustului estetic în
domeniul literaturii;
 dezvoltarea interesului față de comunicarea interculturală;
 abordarea flexibilă și tolerantă a opiniilor și a argumentelor celorlalți;

RESURSE EDUCAŢIONALE
 timp: 50 min.
 capacităţile de învățare ale elevilor de clasa a IX-a
 texte-suport: Mama de Nicolae Labiș, O moarte care nu dovedește nimic de
Anton Holban, Steaua fără nume de Mihail Sebastian, Europa – ghid de călătorie
( text nonliterar)

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, brainstorming, explicaţia, analiza, jocul de rol,


problematizarea, cvintetul;

MIJLOACE DE INVĂŢĂMÂNT: prezentări power-point, materiale audio – video, fişe


de lucru;

FORME DE ORGANIZARE: activitate frontală şi pe grupe;


3
BIBLIOGRAFIE:
 Limba şi literatura română (manual pentru clasa a IX-a), A. Costache, F. Ioniţă,
Ad. Săvoiu, Grup editorial Art, Bucureşti, 2005;
 Programa școlară Limba și Literatura Română, clasa a IX-a, ciclul inferior al
liceului;
 Metodica predării literaturii române, Constantin Șchiopu, Ed. Carminis
Educațional, Pitești, 2009;
 Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală , Constantin Parfene, Ed.
Polirom, Iaşi, 1999;
 Introducere în metodica limbii şi literaturii române , Nicolae Eftenie, Ed. Paralela
45, 2008;
 Literatura română (repere critice fundamentale), N. Cozma, G. Scoruş, ed. Aula,
Braşov, 2001;
 Limba şi literatura română , (colecţia Didactica), Evelina Cîrciu, ed. Aula, Braşov,
2005;

4
(2’) ORGANIZAREA CLASEI:
- se creează climatul psiho-afectiv adecvat desfășurării lecției: prezenţa elevilor,
ţinuta etc.

(5’) CAPTAREA ATENŢIEI


- Profesorul prezintă elevilor o prismă de sticlă prin care se refractă lumina.
- Se compară prisma cu textul literar ( sau o pictură, o melodie) pe care îl
construiesc autorii și prin care ei transmit cititorilor un mesaj sensibil,
emoționant.
- Le sugerează elevilor ideea că fiecare dintre culorile curcubeului format prin
disiparea luminii este fie o povestire sau o descriere, fie un mod de a realiza un
personaj, fie o figură de stil sau o imagine artistică ce încântă sufletul și
luminează mintea.
- Dacă autorul nu ar fi realizat în mod original aceste aspecte, textul sau desenul
ar fi rămas în alb și negru, deci neinteresant pentru cititori.

(3’) ANUNŢAREA TEMEI, A SCOPULUI ȘI A OBIECTIVELOR ACTIVITĂȚII


Profesorul anunță că obiectivul principal al activității este de a recapitula, și de a
consolida, totodată mai multe aspecte legate de structura diferitelor tipuri de texte,
de mesajul transmis de acestea, expresivitatea mesajului, scopul comunicării etc.
Tema în jurul căreia ne vom juca este cea a Culorilor luminii – curcubeul.

(38’) RECAPITULAREA ŞI SISTEMATIZAREA CUNOŞTINŢELOR

activitatea profesorului activitatea elevilor

- Se verifică tema pnetru acasă – - Elevii vor fi împărțiți pe


prezentare generală a temelor literare pe echipe;
care le-au studiat în acest semestru: - Fiecare echipă va furniza
Familia, Școala, Călătoria și Iubirea informațiile prin câte o
- Elevilor le este înmânat un fir roșu, simbol prezentare power-point;
al cunoștințelor acumulate de ei pe
parcursul semestrului, dar și al primei
culori a curcubeului;
- Profesorul va împărți fiecărei grupe fișe
de lucru:
Familia – Mama de Nicolae Labiș (liric)
- Elevii vor rezolva, prin
Școala – Steaua fără nume de Mihai
activitate frontală și
Sebastian (dramatic)
individuală, cerințele fișelor
Călătoria – Europa- ghid turistic ( text
de lucru;
nonliterar)
5
Iubirea – O moarte care nu dovedește
nimic de Anton Holban ( epic)

- După rezolvarea fiecărei fișe elevii vor


primi câte un fir orange, unul galben, unul
verde și unul albastru ca simboluri ale
informațiilor sistematizate, dar și ale - Elevii vor prezenta
culorilor curcubeului. momentele artistice;

- Profesorul va cere elevilor să realizeze


conexiuni între temele literare propuse
spre anlaiză și alte arte: - Elevii vor înmâna simboluri
Grupa 1/ Familia – muzică ale temelor pe care le-au
Grupa 2 / Școala – teatru consolidat în timpul
Grupa 3/ Călătoria – pictură activității;
Grupa 4/ Iubirea – muzică

- Elevilor le este înmânat un fir indigo,


simbol al capacității de transmitere a
emoțiilor, dar și al celei de-a șasea culori a
curcubeului.
- Li se cere elevilor să realizeze un cvintet
pentru fiecare temă pe care au
recapitulat-o
- Elevii lucrează în echipă la
realizarea cvintetului;
- Elevilor le va fi înmânat un fir violet ca
simbol al capacității de a-și explora
creativitatea și imaginația, dar și al celei
- Un reprezentant al grupei va
de-a șaptea culori a curcubeului
prezenta cvintetul în fața
clasei;
- ROGVAIV – spectrul culorilor este
complet. Elevii sunt îndrumați să
răsucească cele 7 fire primite și să le
folosească drept brățară.

Ele rămân pentru voi simbolul plăcerii de a


descoperi frumosul în fiecare lucru pe
care îl faceți, în ficare pagină citită sau în
fiecare peisaj admirat.

6
(10’) ASIGURAREA FEED-BACK-ULUI

Elevii sunt rugați să lipească pe planșa CURCUBEUL cât mai multe note muzicale
colorate, dacă ei consideră că obiectivele lecției au fost atinse și dacă activitatea le-a
plăcut. Profesorul va face aprecieri asupra activității.

EVALUARE
- chestionare orală şi aprecieri verbale, pe tot parcursul lecţiei;

(2’) TEMA pentru acasă


Exprimă-ți opinia, într-o compunere de 15 – 30 de rânduri, despre călătorie, în
care să integrezi enunțul: Europa este o poveste care nu se termină niciodată .

7
8
9