Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DE LECȚIE

CLASA: I C
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: În satul bunicilor
SUBIECTUL: Sunetele şi literele: a /A o/ O (a/A, m/M, n/N, u/U, i/I, e/E, r/R, o/O)
TIPUL LECŢIEI: recapitulare, sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor.
COMPETENŢE SPECIFICE
Comunicare în limba română:
1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate;
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare;
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână;
4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind materiale diverse;
Matematică şi explorarea mediului:
1.3. Ordonarea numerelor în concernul 0-100, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări,
aproximări;
Dezvoltare personală:
3.1. Identificarea unor de sarcini de lucru simple în contexte variate.
Muzică şi mişcare:
2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi ritm.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
- cognitive:
O1: să citească corect şi conştient cuvinte, propoziţii pe baza explicaţiilor primite;
O2: să opereze cu informaţii din textul dat;
O3: să despartă cuvintele în silabe;
O4: să utilizeze sensul cuvântului dat în enunţuri proprii;
O5: să formuleze întrebări şi răspunsuri;
O6: să ordoneze numere în concentrul 0-31, conform cerinţelor;
O7: să scrie cuvinte şi enunţuri scurte;
- afectiv - atitudinale:
O8: să participe în mod activ la lecţie;

- motorii:
O9: să cânte în grup “Cântecul Scufiţei-Roşii” însoţit de mişcări specifice.
RESURSE:
a) Procedurale: explicaţia, conversaţia euristică, observaţia dirijată, exerciţiul, „Explozia stelară”,
jocul didactic
b) Materiale: postere,fişe, markere, flipchart, jetoane, manual, CD player.
c) Organizatorice: frontal, individual, pe grupe

BIBLIOGRAFIE
*** - Programe şcolare pentru clasa I, Ministerul Educaţiei Naţionale, Bucureşti, 2013
Ioan Dănilă, Elena Ţarălungă (coordonatori), Lecţia în evenimente. Ghid de proiectare didactică,
Bacău, Editura „Egal”, 2003;
Ioan Dănilă, Fonetică şi fonologie, Bacău, Editura „Egal”, 2001,
Bratu G., Aplicaţii ale metodelor de gândire critică în învăţământul primar, Editura „Humanitas
Educaţional”, 2004;
Vasile Molan– „Didactica disciplinelor „Comunicare în limba română” şi „limba şi literatura
română” în învăţământul primar , Editura „Miniped”, Bucureşti, 2016;
Mihăilescu C., Piţilă T., Grigorescu C., Coman C. - „Comunicare în limba română” – manual pentru
clasa I, partea I, Editura „Arthur la şcoală”, 2015.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele Conţinutul informaţional al lecţiei Resurse


Ob.
instruirii şi Evaluare
op. Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor a b c
dozarea
 stabilesc ordinea şi
1.Moment disciplina în sala de clasă; - se pregătesc pentru instructajul frontal
organizatoric  pregătesc materialele desfăşurarea lecţiei; verbal
4’ necesare pentru desfăşurarea - ascultă explicaţiile conversaţia „Calendarul frontal
activităţii; - completează explicaţia naturii” individual
O7  „Calendarul naturii” „Calendarul naturii” cu etichete
DP - solicit completarea data, ziua, orele de
„Calendarului naturii”cu curs, vremea, alte
observaţiile necesare; observaţii
2.Reactuali-  verificarea cantitativă şi - prezintă tema conversaţia caiete de teme frontal
zarea O1 calitativă a temei exerciţiul individual
cunoştinţelor CLR observ dacă elevii au efectuat - citesc exerciţiile
4’ tema dată; verific tema selectiv indicate şi corectează
şi corectez greşelile apărute; greşelile apărute în
temă
3.Captarea Activitatea 1
atenţiei O6  Activitate integrată M.E.M.:
3’ MEM „Descoperă ghicitoarea!”: - rezolvă sarcina de explicaţia jetoane frontal
Împart clasa de elevi în cinci lucru pe grupe conversaţia numere/ individual
grupe a câte 6 elevi. ordonând crescător litere
Prezint sarcinile de lucru: rezultatelor obţinute;
- ordonarea crescătoare a - dezleagă ghicitoarea.
rezultatelor obţinute;
- dezlegarea ghicitorii.
( Anexa 1)
4. Anunţarea  Anunţ titlul şi obiectivele - ascultă şi reţin titlul
subiectului lecţiei într-o manieră lecţiei, apoi deschid frontal
lecţiei - 4’ accesibilă elevilor. caietele; conversaţia individual
*Activitatea 2
 Solicit elevii să citească şi să
O1 rezolve cerinţele exerciţiilor - citesc după cerinţa
CLR din manual, pagina 40, învăţătoarei conversaţia manual individual
pentru că, astăzi, vor fi
„Ajutoarele Scufiţei-Roşii”.
( Anexa 2) observarea
5. Dirijarea *Activitatea 3 sistematică
consolidării  Explozia stelară:
23’ O2 - Reamintesc regulile metodei;
CLR - Solicit unui reprezentant de la - extrag steluţa explicaţia, steluţe cu individual
O5 fiecare grupă să extragă o - citesc cuvântul conversaţia întrebări
CLR steluţă; - formulează oral euristică,
- Cer elevilor să formuleze întrebări „Explozia
întrebări. (Anexa 3) stelară”

*Activitatea 4
Joc didactic:”Cuvinte contra
O1 silabe şi sunete” Jetoane individual
CLR - solicit participarea a câte doi - extrag jetonul; Explicaţia, cuvinte în perechi
reprezentanţi de la fiecare - citesc şi notează la Exerciţiul, evaluarea
O3 grupă, pe rând; tablă cuvintele; jocul reciprocă
CLR - cer extragerea unui jeton pe - despart cuvântul didactic,
care este scris un cuvânt: un extras în silabe şi
O7 elev citeşte cuvântul şi îl identifică/numără
CLR notează la tablă, iar celălalt silabele / sunetele
descoperă câte silabe şi câte
sunete are acesta.
(Anexa 4)

*Activitatea 5
O3 - solicit elevilor din fiecare
CLR grupă să completeze cuvintele
cu silabele potrivite pentru a - completează Explicaţia, fişă poster pe grupe
forma cuvinte. cuvintele cu silabele Exerciţiul, Observarea
(Anexa 5) potrivite, citesc sistematică a
cuvintele formate comporta-
*Activitatea 6 mentului
O3 - prezint elevilor două imagini; - intuiesc imaginile; elevilor
CLR - le cer să formuleze enunţuri - alcătuiesc oral observaţia frontal
după imagini; propoziţii după dirijată imagini individual
O7 - solicit scrierea a două enunţuri. imaginile date; conversaţia Evaluare
CLR (Anexa 6) - scriu la tablă şi pe exerciţiul orală
caiete două enunţuri.
6. Obţinerea *Activitatea 7
performanţei  Activitate pe grupe - citesc cuvintele scrise
3’ Puzzle „Ordonează cuvintele!” pe jetoane; Fişe, Observarea
O4 - explic elevilor sarcina de - ordonează cuvintele explicaţia jetoane – pe grupe sistematică a
CLR lucru; descoperind exerciţiul cuvinte, comporta-
- cer elevilor din fiecare grupă propoziţia; lipici mentului
ordonarea cuvintelor scrise pe - prezintă/citesc elevilor
jetoane pentru a descoperi propoziţia descoperită.
propoziţia.
(Anexa 7)
7.Încheierea O8 Interpretarea „Cântecului - interpretează
lecţiei MM Scufiţei-Roşii”. (Anexa 8) cântecul însoţit de Aprecieri
4’ - Apreciez verbal activitatea mişcare; explicaţia verbale,
fiecărei grupe. exerciţiul CD player frontal autoaprecie-
- ascultă aprecierile;
Cer elevilor să autoaprecieze rea
activitatea pe care au - autoapreciază
desfăşurat-o. activitatea;

- prezint tema: ex. 3 şi 4, pag notează tema;


41, manual.

ANEXA 1
Rezolvă exercițiile din casete.
Aranjând crescător rezultatele, vei descoperi o ghicitoare.

avea scufiţa? Cunoaşteţi voi oare

19 – 3 + 6 = 11 – 8 + 7 =

Ce roşie fetiţa

19 – 12 + 11 = 18 – 9 + 6 =

Ghicitoarea este _____________________________________________

_____________________________________________
Scufiţa Roşie bunicuţa
Răspunsul este ________________________

ANEXA 3
merinde lupul
vânătorul

ANEXA 4
CUVINTE CONTRA SILABE ŞI SUNETE
JETOANE CUVINTE

NUMERE MORAR RAMURA ONICA IOANA

OANA MONICA MARINAR RUMENE URME

AURIU ARMURA MINER RAMA NARA

ANEXA 5

COMPLETEAZĂ CUVINTELE CU SILABELE POTRIVITE:

…… re …….. (IRENE)

……. ri …….. (MARINAR)

……. mo ……. (RAMONA)

……. ra ……. (MARAMA)

……. mu ……. (ARMURA )

……. mu ……. (MURMURA)

ANEXA 6
IMAGINI -PROPOZIŢII
ANEXA 7

„ORDONEAZĂ CUVINTELE!” - PUZZLE

Echipa nr.1 :

Maria mereu
murmura
Echipa nr.2 :

nu nimeri
Ion
Echipa nr.3:

Ana enorm

memora
Echipa nr.4 :

mima Oana

minuni
Echipa nr.5 :

ara Marin

ieri
ANEXA 8

Cântecul Scufiţei-Roşii

Dorina Buzdugan

I. La bunica prin pădure
Singură-am plecat.
Coşuleţul cu merinde
Mama mi l-a dat.
Refren (bis) Şi mi-a spus să fiu cuminte,
De la drum să nu m-abat,
Prin pădure-i lupu-nfometat.

II. Bunicuţa e bolnavă
Şi la ea mă duc.
Lapte, cozonac şi bunătăţi
Eu am să-i duc.
Refren (bis) Drumul n-am să-l părăsesc,
Şi cu nimeni nu vorbesc,
Fiindcă mama aşa m-a învăţat.

III. Ce pădure minunată,
Să mă joc un pic
Că drumul pân' la bunica
E destul de mic.
Refren (bis) Drumul n-am să-l părăsesc,
Şi cu nimeni nu vorbesc,
Fiindcă mama aşa m-a învăţat.
Anexa 2

S-ar putea să vă placă și