Sunteți pe pagina 1din 8

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TURLUIANU, COM. BERESTI-TAZLAU, BACĂU


Tel/Fax: 0234-353366 E-mail: scoalaturluianu @yahoo.com

FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL


PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ANUL ŞCOLAR 2019-2020

Numărul fişei postului: ................................


Numele şi prenumele cadrului didactic:
Specialitatea: profesor învățământ primar
Catedra ocupată: învățător
Perioada evaluată: 01.09.2019 – 31.08.2020
Calificativul acordat: ............................................................................... ( nu se completează de către cadrele didactice)

Domenii ale Criterii de performanţă Indicatori de performanţă Punc. Punctaj acordat Vali
evaluării max. Auto Ev. Ev. dare
ev. comi CA C.P.
sie
1.Proiectarea 1.1. Respectarea - Elaborarea planificării şcolare în acord cu metodologia recomandată 1 1
activităţii programei şcolare, a normelor şi actualizarea ei, respectarea termenului de elaborare şi predare pentru avizare,
de elaborare a documentelor de personalizarea ei de către fiecare cadru didactic, respectarea structurii anului
proiectare, precum şi adaptarea şcolar;
acesteia la particularităţile
clasei - Corelarea rezultatelor evaluării iniţiale cu proiectarea curriculară; 1 1
- Întocmirea planului de intervenţie personalizat sau a adaptării 1 1
curriculare pentru elevii cu CES/deficienţe în învăţare, întocmirea şi aplicarea
de planuri remediale, planuri individualizate de învăţare;
- Includerea în proiectarea curriculară a acelor conţinuturi care să 1 1
îmbine aspectele teoretice cu cele practice/să promoveze interdisciplinaritatea;

4.2. Implicarea în - Aplicarea procedurii de selecţie a disciplinelor opţionale şi elaborarea 1 1


activităţile de proiectare a ofertei pentru disciplina opţională;
ofertei educaţionale la nivelul
unităţii
4.3. Folosirea TIC în - Elaborarea planificării, a documentelor specifice portofoliului 1 1
activitatea de proiectare propriu, a testelor, fişelor de lucru în format electronic;

1
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TURLUIANU, COM. BERESTI-TAZLAU, BACĂU
Tel/Fax: 0234-353366 E-mail: scoalaturluianu @yahoo.com

4.4. Proiectarea unor - Corelarea dintre proiectarea activităţilor educative, extraşcolare şi 1 1


activităţi extracurriculare extracurriculare cu activităţi de consultare a elevilor, a părinţilor, a autorităţilor
corelate cu obiectivele locale;
curriculare, nevoile şi interesele
educabililor, planul managerial - Elaborarea documentelor proiective pentru activităţi extracurriculare 2 2
al unităţii ce se încadrează în direcţiile strategice educative ale şcolii (educaţia pentru
sănătate, educaţia civică, educaţie ecologică, educaţie cultural-artistică,
educaţie sportivă);
- Proiectarea şi derularea de proiecte educaţionale în care să fie 1 1
implicaţi parteneri locali, judeţeni şi naţionali (autorităţi publice locale, ONG-
uri, instituţii);
TOTAL 1 10 10

2.Realizarea 4.7. Utilizarea unor - Integrarea în activităţile de învăţare a metodelor activ-participative; 1 1


activităţilor strategii didactice care asigură
didactice caracterul aplicativ al învăţării - Propunerea de activităţi de învăţare care să îmbine aspectele teoretice 1 1
şi formarea competenţelor cu cele practice/să promoveze interdisciplinaritatea;
specifice - Reglarea de progres prin măsuri ameliorative; 1 1
- Realizarea de materiale didactice, suporturi de curs, fişe de lucru 1 1
corelate metodelor activ-participative selectate;
- Consecvenţă în utilizarea terminologiei specifice disciplinei, 1 1
capacitatea de folosire a limbajului specific;
- Diversificarea modului de transmitere a informaţiilor către elevi; 1 1
- Pregătire suplimentară cu elevii/activitate remedială/recuperare pentru 2 2
elevii certificaţi cu CES sau elevii/copiii cu dificultăţi de învăţare;
10.2. Utilizarea eficientă a - Utilizarea bazei logistice existente în şcoală (soft-uri educaţionale, 1 1
resurselor materiale din unitatea mijloace audio-video, materiale didactice)
de învăţământ în vederea
optimizării activităţilor - Utilizarea resurselor TIC în activitatea didactică 1 1
didactice- inclusiv resurse TIC
10.4. Diseminarea, - Diseminarea rezultatelor activităţii proprii în cadrul activităţilor 1 1
evaluarea şi valorizarea metodice, consemnate în procesele verbale ale şedinţelor de catedră.
activităţilor realizate
- Lucrări şi articole de specialitate publicate sub semnătură proprie (în 2 2
publicaţii cu ISBN, ISSN)

- Atragerea de resurse externe (financiare, materiale, umane sau didactice) 1 1


pentru desfăşurarea activităţilor extracurriculare

2
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TURLUIANU, COM. BERESTI-TAZLAU, BACĂU
Tel/Fax: 0234-353366 E-mail: scoalaturluianu @yahoo.com

- Mobilizarea şi integrarea elevilor defavorizaţi social pentru participarea la 1 1


activităţile extracurriculare.
10.8. Formarea - Valorificarea achiziţiilor anterioare de învăţare ale educabililor 1 1
deprinderilor de studiu (cunoştinţe, competenţe, atitudini, etc.) în activităţi de învăţare;
individual şi în echipă în
vederea formării/dezvoltării - Integrarea în procesul didactic a unor activităţi de autoînvăţare sau învăţare 1 1
competenţei de a învăţa să autocondusă de elevi;
înveţi - Activitate diferenţiată, activitate de grup pentru dezvoltarea competenţelor 1 1

- Furnizare de feed-back elevilor privind nivelul competenţelor formate şi al 1 1


cunoştinţelor dobândite în vederea îmbunătăţirii învăţării, justificarea
notei/calificativului acordat şi a criteriilor de evaluare.
- Dezvoltarea competenţei de lectură a elevilor (citirea şi înţelegerea textului 1 1
literar, a textului de specialitate sau la oricărui alt tip de text utilizat la
disciplina de predare)
10.13. Predarea on- - Utilizarea platformelor educaționale 5 5
line în contextul crizei
SARS-CoV-2 - Adaptarea strategiilor de predare la noul context 8 8

TOTAL 2 33 33

3.Evaluarea 3.1. Asigurarea transparenţei - Informarea sistematică a părinţilor, prin întâlniri programate cu părinţii sau 1 1
rezultatelor criteriilor, a procedurilor de prin alte mijloace de comunicare asupra progresului şcolar realizat de elevi
învăţării evaluare şi a rezultatelor - Comunicarea baremelor de corectare pentru toate probele elaborate şi aplicate 0,5 0,5
activităţilor de evaluare elevilor

- Evaluarea ritmică şi obiectivă a elevilor. Neconsemnarea ritmică a 3 3


rezultatelor se penalizează cu 3 puncte.

3.2. Aplicarea testelor - Elaborarea documentelor de proiectare a activităţilor de evaluare 1 1


predictive, interpretarea şi (planuri individualizate de învăţare; conceperea de teste iniţiale, de progres,
comunicarea rezultatelor finale; aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale la toate colectivele de elevi;
analize comparative ale rezultatelor; interpretare statistică).
- Existenţa înregistrărilor cu privire la progresul realizat de educabili pe 0,5 0,5
parcursul procesului de învăţare.
3.3. Utilizarea diverselor - Implicare în activitatea catedrei (consemnată în procese verbale ale şedinţelor 1 1
instrumente de evaluare, de catedră) privind derularea evaluării: propunere teste, realizare raportări,
inclusiv a celor din banca de interpretări ale rezultatelor
instrumente de evaluare unică - Aplicarea consecventă şi coerentă a instrumentelor/probelor de evaluare 0,5 0,5

3
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TURLUIANU, COM. BERESTI-TAZLAU, BACĂU
Tel/Fax: 0234-353366 E-mail: scoalaturluianu @yahoo.com

3.4. Promovarea autoevaluării - Discutarea la nivelul claselor a rezultatelor evaluării pe baza criteriilor 0,5 0,5
şi interevaluării utilizate

- Proiectarea de activităţi cu caracter de autoevaluare sau inter-evaluare 0,5 0,5


colegială

- Realizarea de sesiuni, concursuri, prezentări sau expoziţii cu materiale 0,5 0,5


produse de elevi, participarea copiilor la jurizarea lucrărilor
3.5.Evaluarea satisfacţiei - Aplicarea unor instrumente de identificare a nivelului de satisfacţie a 1 1
beneficiarilor educaţionali beneficiarilor direcţi şi indirecţi (pentru disciplina respectivă) şi interpretarea
rezultatelor, fapt dovedit de chestionare de satisfacţie aplicate şi de fişă cu
interpretarea rezultatelor
- Adaptarea comportamentului profesional în funcţie de rezultatele interpretării
chestionarelor aplicate
3.6. Coordonarea elaborării - Selectarea elementelor de conţinut relevante (produse ale activităţilor 1 1
portofoliului educaţional ca elevilor) ca parte a portofoliului educaţional al elevului.
element central al evaluării
rezultatelor învăţării
- Încurajarea implicării active a elevilor în elaborarea elementelor de conţinut 1 1
ale portofoliului ( a nu se încuraja sistemul copy-paste pentru preluări de pe
internet)
- Elaborarea unei prezentări/caracterizări a fiecărui elev din perspectiva 1 1
modului cum se raportează acesta la disciplina respectivă (competenţe/achiziţii
dobândite, puncte tari, puncte slabe, etc.)
- Consemnarea consecventă a activităţilor la care a participat elevul, aprecierea 1 1
gradului de implicare a elevilor în aceste activităţi.

- Rezultate ale elevilor la competiţii sportive/artistice, lucrări şi articole de 1 1


specialitate publicate sub semnătura elevilor.

TOTAL 3 15 15

4. Managementul 4.1. Stabilirea cadrului adecvat - Asigurarea colaborării eficiente cu familia prin informarea acesteia cu date 1 1
clasei de elevi (reguli de conduită, atitudini, despre evoluţia şcolară. Participarea la şedinţele cu părinţii, fapt consemnat în
ambient) pentru desfăşurarea procesul verbal de şedinţă.
activităţilor în conformitate cu - Preocuparea cadrului didactic pentru cunoaşterea grupurilor de educabili şi 1 1
particularităţile clasei de elevi depistarea/cunoaşterea cazurilor care necesită abordări speciale
- Proiectarea şi implementarea unor lecţii atractive, motivante pentru elevi. 2 2

4
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TURLUIANU, COM. BERESTI-TAZLAU, BACĂU
Tel/Fax: 0234-353366 E-mail: scoalaturluianu @yahoo.com

- Folosirea unui limbaj model în relaţionarea cu elevii. 1 1


4.2. Monitorizarea comportam. - Capacitatea de integrare a tuturor educabililor fără discriminare. 1 1
elevilor şi gestionarea situaţiilor
conflictuale
- Capacitatea de gestionare a situaţiilor conflictuale între elevi, rezolvarea lor 2 2
pe cale paşnică, în cadrul şcolii.
- Asistenţa şi consilierea oferită familiilor pentru corijarea deficienţelor 2 2
elevilor.

4.3. Cunoaşterea, consilierea şi - Reflectarea în proiectarea activităţilor a consultării/colaborării cu consilierul 1 1


tratarea diferenţiată a elevilor psihopedagog al şcolii.
- Alegerea strategiilor optime, adaptate fiecărui caz special de educabil/cu plan 1 1
individualizat de învăţare aprobat de CJRAE.
4.4. Motivarea elevilor prin - Promovarea la nivelul claselor a elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură- 1 1
valorizarea exemplelor de bună ca exemple de bună practică
practică
- Implicarea elevilor în proiecte educaţionale şi activităţi extracurriculare 2 2
TOTAL 4 15 15
5.Managementul 5.1. Valorificarea - Participarea la cursurile de formare obligatorii, o dată la 5 ani (acumularea 5 5
carierei şi al competenţelor ştiinţifice, celor 90 credite).
dezvoltării didactice şi metodice dobândite
personale prin participarea la programele - Activitatea efectivă desfăşurată în calitate de mentor/formator 0,5 0,5
de formare
continuă/perfecţionare - susţinerea de referate/ lecţii în cadrul comisiilor: la nivelul catedrei; la nivelul 0,5 0,5
cercului pedagogic;

- Responsabilităţi în cadrul disciplinei: şef de catedră/ 0,5 -

c) alte responsabilităţi (membru comisii de lucru, sindicat, consiliu de 0,5 0,5


administraţie, consiliu consultativ)

5.2. Implicarea în organizarea - Implicarea în organizarea activităţilor comisiei metodice 0,5 0,5
activităţilor metodice la nivelul
comisiei/catedrei - Desfăşurarea unor activităţi cu conţinut metodic în cadrul ISJ sau MEN- 0,5 -
membru în comisii ale ISJ, metodist, expert în proiecte implementate de
MECTS, membru grupuri de lucru la nivel ISJ şi/sau MEN, fapt dovedit prin
decizii ISJ sau MEN emise în acest sens
5.3. Realizarea/actualizarea - Realizarea portofoliului personal al cadrului didactic şi actualizarea lui 0,5 0,5
5
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TURLUIANU, COM. BERESTI-TAZLAU, BACĂU
Tel/Fax: 0234-353366 E-mail: scoalaturluianu @yahoo.com

portofoliului profesional şi periodică


dosarului personal
5.4. Dezvoltarea capacităţii de - Contribuţia la asigurarea unui climat calm, de linişte şi muncă responsabilă 0,5 0,5
comunicare şi relaţionare în pe tot parcursul prezenţei în şcoală.
interiorul şi în afara unităţii (cu
elevii, personalul şcolii, echipa - Realizarea înscrisurilor ( note, absenţe, situaţii şcolare, date personale elevi, 0,5 0,5
managerială şi cu beneficiarii denumire discipline) în catalog fără greşeli.
din cadrul comunităţii- familiile
elevilor) - Respectarea programului orar de predare. 0,5 0,5

- Asigurarea unei comunicări şi relaţionări adecvate cadru didactic-elev, cadru 0,5 0,5
didactic-părinte, cadru didactic- coleg, cadru didactic-directori

5.5. Manifestarea atitudinii - Semnarea zilnică a condicii de prezenţă şi consemnarea temelor de lecţii. 0,5 0,5
morale şi civice ( limbaj, ţinută,
respect, comportament), - Realizarea serviciului pe şcoală conform graficului şi îndeplinirea atribuţiilor 1 1
respectarea şi promovarea specifice, printr-o prezenţă activă, preventivă pe holurile şcolii în timpul
deontologiei profesionale. pauzelor.

TOTAL 5 12 11
6. Contribuţia la 6.1. Dezvoltarea de parteneriate - Încheierea unor parteneriate şi colaborări cu instituţii publice şi private 0,5 0,5
dezvoltarea şi proiecte educaţionale în pentru desfăşurarea activităţilor extracurriculare
instituţională şi la vederea dezvoltării
promovarea instituţionale.
imaginii unităţii
şcolare
6.2. Promovarea ofertei - Implicarea în activităţi de promovare a ofertei educaţionale 0,5 0,5
educaţionale
- Efectuarea recensământului pe străzile arondate, completarea documentaţiei 0,5 -
aferente, la termenele stabilite

6.3. Promovarea imaginii şcolii - Participarea elevilor şi obţinerea de rezultate la olimpiade şi concursuri 3 1,5
în comunitate prin participarea şcolare cu condiţia va acestea să fie avizate MEN şi incluse in Calendarul
şi rezultatele elevilor la activităţilor aprobate de MEN: etapa locală (0,5 p), etapa judeţeană (1 p), etapa
olimpiade, concursuri, naţională (2 p). Max.3 p.
competiţii, activităţi
extracurriculare şi extraşcolare.
Participarea la activităţile iniţiate de ISJ Bacău şi MEN (participarea în 1 1
comisiile de organizare şi desfăşurare a EN, a examenului de bacaluareat, la
alte acţiuni iniţiate de ISJ Bacău)
6
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TURLUIANU, COM. BERESTI-TAZLAU, BACĂU
Tel/Fax: 0234-353366 E-mail: scoalaturluianu @yahoo.com

6.4. Realizarea/participarea la - Organizare acţiuni de diseminare a informaţiilor legate de combaterea 0,5 0,5
programe/activităţi de prevenire comportamentelor nesănătoase
şi combatere a violenţei şi
comportamentelor nesănătoase - Popularizarea prevederilor ROI în cadrul colectivelor de elevi, în rândul 0,5 0,5
în mediul şcolar, familie şi părinţilor
societate.
- Implicarea şi activarea elevilor şi colegilor în acţiuni de combatere a violenţei 0,5 0,5

- Întocmirea/semnarea documentelor privind PSI şi protecţia muncii 0,5 0,5

- Implicarea şi participarea la activităţile specifice acestui domeniu 0,5 0,5

6.5. Implicarea activă în crearea - Membru CEAC 1 1


unei culturi a calităţii la nivelul
organizaţiei. - Implicarea în activităţi iniţiate de CEAC la nivelul şcolii 0,5 0,5

- Raportarea corectă a datelor şi informaţiilor solicitate de CEAC 0,5 0,5

TOTAL 6 10 8

7.Conduita 7.1. Respectarea şi promovarea 3 3


profesională deontologiei profesionale.
7.2 Respectarea legislatiei din 2 2
perspectiva Strategiei
Anticorupție în Educație.
TOTAL 7 5 5
TOTAL FIŞĂ 100

Data: Nume şi prenume cadru didactic, semnătura:

...................................... Iojă Angela


Responsabil comisie,

7
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TURLUIANU, COM. BERESTI-TAZLAU, BACĂU
Tel/Fax: 0234-353366 E-mail: scoalaturluianu @yahoo.com

..........................................................................................

Membri Consiliu de Administraţie


1. Teşulă Lenuţa
2. Prisecaru Vasile
3. Ţimiraş Ioniţă
4. Iojă Viorel
5. Botezatu Elena
6. Cojocaru Maria-Cristina
7. Ciubotaru Amalia Director,
8. Iojă Maricica prof. ing., TEȘULĂ LENUȚA
9. Burcă Anişoara