Sunteți pe pagina 1din 2

9.

Conform Codex Alimentarius, hazardul reprezintă orice


Data…09. 10. 2020……………………… ……………………………………………………… care se gasește într-un
Nume – prenume: …Rîpă Alin
produs alimentar sau care poate ajunge în acesta și care are
Ionuț…………………………………………
Anul de studiu: IV poate produce un efect negativ asupra să nă tații omului.
Specializarea: P.C.M.
Disciplina:Politici şi strategii globale de securitate 10. Conceptul de siguranţa alimentelor se referă la:
alimentară
a) inocuitate, adică să nu existe substanţe toxice,
antinutritive, radioactive, microorganisme patogene,
TEST
aditivi în exces;
1. Un element cheie al viitoarei politici de dezvoltare
b) valoare nutritive;
rurală va fi:
c) valoare energetică;
a. promovarea dezvoltă rii satelor inteligente în zonele
rurale; 11. Enumeraţi câteva elementele de siguranță a
b. infrastructură locală mai bună ; alimentelor la nivel național :……………………….
c. creşterea locurilor de muncă .
…………………….…………………….…………………….…………………….
2. HACCP este un sistem care permite
…………………………………………………………….. permanent al …………………….…………………….…………………….…………………
riscurilor asociate produselor alimentare.
3. Enumeraţi 3 factori exogeni de agresiune asupra 12. Totalitatea măsurilor întreprinse la nivel național și
alimentelor: internațional pentru a asigura consumatorul că nu va
……………………………………………………………………………………………
suferi consecințe care să îl afecteze atunci cand prepară
………………….
4. Managerii sunt interesaţi şi preocupaţi din ce în ce mai sau consumă un produs alimentar
intens de problemele de calitate în relaţie cu: reprezintă………………………………………………
a.rentabilitatea şi mediul intern al firmei;
b.reducerea costurilor de producţie al bunurilor; 13. Analiza riscului cuprinde 3 componente:
c. profitabilitatea şi cu mediul extern al firmei.
5. Caracteristici ale pieţei mondiale: a. evaluarea riscului;
b. managementul riscului;
a. adâ ncirea procesului de integrare economică regională ;
c. controlul riscului.
b. creşterea importanţei forţelor pieţei;

c. evoluţia gândirii şi culturii economice. 14. La nivel internaţional, în cadrul Comitetului Codex pe
probleme generale, legătura cu problemele de siguranţă o
6. Ce este un produs sigur?
…………………………………………………………………………………………… au urmatoarele Comitete Codex:
……………………………………………………………………………………………
………………………………………….. a. Comitetul Codex pentru Aditivi (CCFA = Codex Committee
…………………………………………………………………………………………… on Food Additives);
……………………………………………………………….. b. Comitetul Codex pentru igienă alimentară (CCFH = Codex
Committee on Food Hygiene);
……………………………………………………………………………………………
c. Comitetul Codex pentru reziduurile de insecticide (CCPR =
………………………………………………………………..
Codex Committee on Pesticide Residues);
…………………………………………………………………………………………… d. Comitetul Codex pentru reziduurile de medicamente
……………………………………………………………….. veterinare (CCRVDF = Codex Committee on Residues of
7. La nivel internaţional, în domeniul asigurării Veterinary Drugs in Foods);
e. Comitetul Codex pentru contaminanţi (CCC = Codex
siguranţei alimentelor acţionează organizaţii precum:
Committee on Food Contaminants).
a) IFO (International Food Organization); 15. Securitatea alimentară globală :
b) FAO (Food and Agriculture Organization) ; a. nu înseamnă implicit şi securitatea alimentară
c) WHO (World Health Organization) ; regională ;
d) EFSA (European Food Safety Authority). b. presupune implicit şi securitatea alimentară regională ;
8. Misiunea EFSA este de a furniza consultanţă şi asistenţă c. este rezultatul necesar al securită ţii alimentare
ştiinţifică şi tehnică în toate domeniile cu impact asupra regionale.
16. Noua Viziune Europeană pentru Calitate cultivă
siguranţei alimentare.
conceptul "MADE in EUROPE" care devine sinonim cu:
a. adevă rat; a.standarde înalte;
b. fals. b. design excellent;
c. etică în management; c. efectuarea a tuturor sarcinilor din domeniu date de
d. colaborare şi parteneriate de calitate între sectoarele
catre Comisie.
publice şi private.
17. Oricare ar fi diferenţele între ţări sau regiuni 25. De-a lungul existenţei sale, Uniunea Europeană a
geografice, de ordin social-economic, politic sau cultural,
urmărit să asigure membrilor ei cu drepturi depline,
fiecare individ deţine un drept fundamental
………………………………… avantaje pe care singuri nu le-ar fi obţinut, şi anume cele
18. Securitatea alimentara
patru libere circulaţii:
reprezintă ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………
19. Condiţiile minimale care trebuie îndeplinite de
anumite produse şi servicii pentru a putea fi vândute pe 26. Un standard al sistemului de management al
piaţa europeană sunt stabilite de
sigurantei alimentare la nivel mondial pentru întregul
către……………………………………………….
20. . Politica alimentară a U.E., este reflectată lant alimentar de aprovizionare, de la cultivatori si
în………………………………………………….., apărută în 12 ianuarie
producatori pana la procesare si ambalare, transport si
2000.
21. Sistemele de siguranţă a alimentului la nivel naţional puncte de vanzare, îi constituie………………………….
sunt influenţate de factori globali cum ar fi:
27. Pentru a stabili dacă un aliment este dăunator pentru
a. creşterea volumului şi a densită ţii comerţului
sănătate, trebuie avute în vedere efectele probabile
internaţional cu produse alimentare;
imediate și/sau pe termen scurt și/sau pe termen lung ale
b. extinderea autorită ţilor internaţionale şi naţionale şi a
acelui aliment asupra sănătății persoanei care îl consumă:
obligaţiilor legale ce rezultă din acestea;
a.adevă rat;
c. creşterea complexităţii tipurilor de alimente şi a
b.fals
resurselor geografice;
d. intensificarea și industrializarea agriculturii și 28. Încadrarea in limite maxime, stabilite ca limite
respectiv a creșterii de animale (modifică ri în practica critice, privind conţinutul de aditivi, reziduuri de
agricolă și a climatului); pesticide şi medicamente de uz veterinar, substanţe
e. creșterea că lă toriilor de afaceri și a turismului; alergene, microoganisme patogene, infestarea cu
f. modifică ri în ceea ce privește modelele de tratament
insecte sau paraziti, presupune:
și manipulare;
a. Asigurarea securităţii alimentare a populate;
22. Problema accesului la alimente constituie un factor
b. Garantarea sigurantei alimentului;
care poate duce la ………………………… pe plan mondial.

23. Doza zilnică ingerată acceptabilă „nespecificată" (ADI-


nespecificat) se referă la un aditiv care are o toxicitate
foarte ridicată pe baza datelor disponibile şi care prin
ingerare nu prezintă un risc pentru sănătate:

a. adevă rat;

b. fals.

24. Autoritatea Europeană pentru Siguranța alimentelor


(EFSA) urmăreşte:
a. asigurarea ca publicul si partile interesate
receptineaza rapid, usor, obiectiv imformatiile ;
b. exprimarea de o maniera autonoma a propriilor
concluzii si orientari ;