Sunteți pe pagina 1din 10

Ediţia: I

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
Revizia: I
Optimizarea desfășurării Consiliilor profesorale și de
Școala Gimnazială Nr.1, Sat Administrație Exemplar nr.: 1
Turluianu , Com.Berești-Tazlău Cod: PO-CEAC-03

Procedură Operaţională privind


Optimizarea desfășurării Consiliilor profesorale și de Administrație
COD: PO-CEAC-03
Ediţia: I, Revizia: I, Data: 09.09.2020,

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei


Elemente
Nr. privind
Numele și prenumele Funcția Data Semnătura
Crt responsabilii/
operațiunea
1. Elaborat Ioja Angela Responsabil CEAC 09.09.2020
1. Avizat Ciubotaru Amalia Presedinte Comisie Monitorizare 09.09.2020
1. Aprobat Teșulă Lenuța Director 09.09.2020

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii


Data de la
care se
Ediția sau,
aplică
Nr. după caz,
Componenta revizuită Modalitatea reviziei prevederile
Crt revizia în
ediției sau
cadrul ediției
reviziei
ediției
2.1 Ediția I X X 07.05.2018
- Scopul procedurii
  Modificări legislative conform Ordinului nr. 5447/2020
- Documente de referintă privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și
2.2 Revizia I 09.09.2020
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, Publicat
- Descrierea activității sau în Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 09 septembrie 2020
procesului

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii
Scopul Exemplar Data
Departament Funcția Numele și prenumele Semnătura
difuzării nr. primirii
Aplicare,
3.1 1 Director Teșulă Lenuța 09.09.2020
Informare
Aplicare, Comisie Presedinte Comisie
3.2 2 Ciubotaru Amalia 09.09.2020
Informare Monitorizare Monitorizare
Aplicare,
3.3 Evidență, 3 CEAC Responsabil CEAC Ioja Angela 09.09.2020
Arhivare

Pagina 1 / 10
4. Scopul procedurii

4.1 Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate


  Scopul prezentei proceduri este de a elabora o metodologie unitară pentru optimizarea desfășurării consiliilor
profesorale și de administrație.
  De asemenea, prin prezenta procedură se urmăreşte stabilirea unui mod unitar de lucru pentru îndeplinirea
sarcinilor aferente fişei postului pentru toţi salariații instituției implicaţi direct sau indirect în activitatea
procedurată.
4.2 Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității
  Stabilirea responsabilităţilor privind întocmirea, avizarea şi aprobarea documentelor aferente acestei activităţi.
4.3 Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului
  Prin procedură se urmărește asigurarea unui circuit corect, eficient, operativ și legal al documentelor.
4.4 Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe
manager, în luarea deciziei
- Nu este cazul
4.5 Alte scopuri
- Nu este cazul

5. Domeniul de aplicare

5.1 Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura operațională:


  Procedura se referă la activitatea de optimizarea desfășurării consiliilor profesorale și de administrație.
5.2 Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate de
entitatea publică:
  Activitatea este relevantă ca importanță, fiind procedurată distinct în cadrul instituției.
5.3 Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată:
  De activitatea procedurată depind toate celelalte activități din cadrul instituției, datorită rolului pe care
această activitate îl are în cadrul derulării corecte și la timp a tuturor proceselor.
5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității
procedurate:
5.4.1 Compartimente furnizare de date
Toate structurile
5.4.2 Compartimente furnizoare de rezultate:
Toate structurile
5.4.3 Compartimente implicate în procesul activităţii:
CEAC

Pagina 2 / 10
6. Documente de referință

6.1. Reglementări internaționale:


- Nu este cazul
6.2. Legislație primară:
- Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității
educației, cu modificările și completările ulterioare
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de
administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 09 septembrie 2020
6.3. Legislație secundară:
- Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice Publicat in
Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018
- Instrucţiunea nr. 1/2018 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităţilor de învăţământ
preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităţilor publice,
aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018
6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:
- Programul de dezvoltare a SCIM
- Regulamentul de funcționare a CEAC
- Regulamentul de funcționare a Comisiei de Monitorizare
- Regulamentul de organizare şi funcționare al instituției
- Regulamentul Intern al Instituției
- Decizii ale Conducătorului Instituției
- Ordine şi metodologii emise de M.E.C.
- Alte acte normative

Pagina 3 / 10
7. Definiții și abrevieri

7.1. Definiții ale termenilor:


Nr.
Termenul Definiția și / sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
Crt.
  Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport de
1. Procedură documentată hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem
şi proceduri operaţionale
  Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la nivelul
Procedură operaţională (procedură
2. unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul
de lucru)
întregii entități publice
  Act prin care se adeverește, se constată sau se preconizează un fapt, se conferă
3. Document un drept, se recunoaște o obligație respectiv text scris sau tipărit inscripție sau altă
mărturie servind la cunoașterea unui fapt real actual sau din trecut
  Confirmare prin examinare şi furnizare de dovezi obiective de către autoritatea
4. Verificare desemnată (verificator), a faptului că sunt satisfăcute cerinţele specificate, inclusiv
cerinţele Comisiei de Monitorizare.
  Forma actuală a procedurii; Ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au
5. Ediție procedură fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din
structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare;
  Acţiunea de modificare respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date,
6. Revizie procedură componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică de regulă sub 50%
din conținutul procedurii;
  Responsabilitate desemnată de directorul unităţii şcolare, conform prevederilor
7. Responsabil comisie metodică R.O.F.U.I.P, art.19 h), atribuţiile acestora fiind precizate în art. 36-37 şi cele stabilite
de director, art.19 k)
  Autoritate publică, instituţie publică, companie/societate naţională, regie
autonomă, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este
8. Entitate publică
acţionar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează /administrează fonduri
publice şi/sau patrimoniu public
9. Departament   Direcţie Generală, Direcţie, Serviciu, Birou, Compartiment
Conducătorul departamentului
10.   Director general, director, şef serviciu, şef birou, şef compartiment
(compartimentului)

7.2. Abrevieri ale termenilor:


Nr.
Abrevierea Termenul abreviat
Crt.
1. P.O. Procedura operationala
2. E Elaborare
3. V Verificare
4. A Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Ah. Arhivare
7. CS Compartiment de specialitate
8. SCIM Sistem de control intern/managerial
9. CEAC Comisia de evaluare și asigurare a calității
10. EP Entitate Publică

Pagina 4 / 10
8. Descrierea procedurii

8.1. Generalități:
  Conducerile unităților de învățământ își fundamentează deciziile pe dialog și consultare, promovând
participarea părinților la viața școlii, respectând dreptul la opinie al elevului și asigurând transparența deciziilor
și a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, adecvată a acestora.
  Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ se consultă, după caz, cu toate
organismele interesate: consiliul profesoral, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic, reprezentanții
organizațiilor sindicale afiliate federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ
preuniversitar, care au membri în unitate, consiliul reprezentativ al părinților și asociația părinților, consiliul
școlar al elevilor, sucursalele asociațiilor reprezentative ale elevilor, acolo unde este cazul, autoritățile
administrației publice locale, precum și cu reprezentanții operatorilor economici implicați în susținerea
învățământului profesional și tehnic, inclusiv dual și/sau în desfășurarea instruirii practice a elevilor.
8.2. Documente utilizate:

8.2.1. Lista și proveniența documentelor:


  Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri sunt cele enumerate la pct.6.
8.2.2. Conținutul și rolul documentelor:
- Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri au rolul de a reglementa modalitatea de implementare
a activității procedurate.
- Accesul, pentru fiecare Compartiment, la legislaţia aplicabilă, se face prin programul informatic la care au acces
salariaţii entității.
8.2.3. Circuitul documentelor:
  Pentru asigurarea condiţiilor necesare cunoaşterii și aplicării de către salariaţii entității a prevederilor legale
care reglementează activitatea procedurată, responsabilul CEAC va difuza procedura conform pct. 3.

8.3. Resurse necesare:

8.3.1. Resurse materiale:


- Computer
- Imprimantă
- Copiator
- Consumabile (cerneală/toner)
- Hartie xerox
- Dosare
8.3.2. Resurse umane:
- Conducătorul unității
- Responsabilul CEAC și membrii comisiei CEAC
- Conducătorii de compartimente/comisii și salariații entității
8.3.3. Resurse financiare:
- Conform Bugetului aprobat al Instituției

8.4. Modul de lucru:


8.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității:
  Operațiunile și acțiunile privind activitatea procedurată se vor derula de către toate compartimentele
implicate, conform instrucțiunilor din prezenta procedură.
8.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității:
CONSILIUL PROFESORAL
  Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de predare și de instruire
practică dintr-o unitate de învățământ. Președintele consiliului profesoral este directorul.
  Consiliul profesoral se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea
a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare și instruire practică.
  Personalul didactic de conducere, de predare și instruire practică are dreptul să participe la toate ședințele
consiliilor profesorale din unitățile de învățământ unde își desfășoară activitatea și are obligația de a participa la
ședințele consiliului profesoral din unitatea de învățământ unde declară, în scris, la începutul fiecărui an școlar,
că are norma de bază. Absența nemotivată de la ședințele consiliului profesoral din unitatea de învățământ unde
are norma de bază se consideră abatere disciplinară.
  Cvorumul necesar pentru întrunirea în ședință a Consiliului profesoral este de 2/3 din numărul total al
membrilor, cadre didactice de conducere, de predare și instruire practică, cu norma de bază în unitatea de

Pagina 5 / 10
învățământ.
  Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor
consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, și sunt obligatorii pentru personalul unității de învățământ,
precum și pentru copii, elevi, părinți/tutori/reprezentanți legali. Modalitatea de vot se stabilește la începutul
ședinței.
  Directorul unității de învățământ numește, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, ales de consiliul
profesoral. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale ale ședințelor consiliului
profesoral.
  La ședințele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcție de tematica dezbătută, personalul didactic
auxiliar și/sau personalul nedidactic din unitatea de învățământ, reprezentanți desemnați ai părinților, ai
consiliului elevilor, ai autorităților administrației publice locale și ai operatorilor economici și ai altor parteneri
educaționali. La ședințele consiliului profesoral pot participa și reprezentanții organizațiilor sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar care au membri în unitate.
  La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului profesoral, toți participanții au obligația să semneze procesul-verbal
de ședință.
  Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de procese-verbale
se numerotează pe fiecare pagină și se înregistrează. Pe ultima pagină, directorul unității de învățământ
semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului și aplică ștampila unității de învățământ.
  Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoțit de un dosar care conține anexele proceselor-
verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate și îndosariate
pentru fiecare ședință. Registrul și dosarul se păstrează într-un fișet securizat, ale cărui chei se găsesc la
secretarul și la directorul unității de învățământ.

Consiliul profesoral are următoarele atribuții:


  a) analizează, dezbate și validează raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea de
învățământ, care se face public;
  b) alege, prin vot secret, reprezentanții personalului didactic în consiliul de administrație;
  c) dezbate, avizează și propune consiliului de administrație, spre aprobare, planul de dezvoltare instituțională
al unității de învățământ;
  d) dezbate și aprobă rapoartele de activitate anuale, precum și eventuale completări sau modificări ale
acestora;
  e) aprobă raportul privind situația școlară semestrială și anuală prezentat de fiecare
învățător/institutor/profesor pentru învățământ primar/profesor-diriginte, precum și situația școlară după
încheierea sesiunilor de amânări, diferențe și corigențe;
  f) hotărăște asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată elevilor care săvârșesc abateri, potrivit
prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ și ale statutului elevului;
  g) propune acordarea recompenselor pentru elevi și pentru personalul didactic din unitatea de învățământ,
conform reglementărilor în vigoare;
  h) validează notele la purtare mai mici de 7, respectiv mai mici de 8 - în cazul unităților de învățământ cu profil
pedagogic, teologic și militar, precum și calificativele la purtare mai mici de "bine", pentru elevii din învățământul
primar;
  i) avizează oferta de curriculum la decizia școlii pentru anul școlar următor și o propune spre aprobare
consiliului de administrație; prin excepție, în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică care
școlarizează elevi în învățământ profesional și tehnic cu o pondere majoritară a învățământului dual, consiliul
profesoral avizează curriculumul în dezvoltare locală (CDL) și îl propune spre aprobare directorului;
  j) avizează proiectul planului de școlarizare;
  k) validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unității de învățământ, în baza cărora se
stabilește calificativul anual;
  l) propune consiliului de administrație programele de formare continuă și dezvoltare profesională ale cadrelor
didactice;
  m) dezbate și avizează regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ;
  n) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului școlar sau din proprie inițiativă, proiecte de acte
normative și/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea la nivelul sistemului național
de învățământ, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora;
  o) dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea actului educațional din unitatea de învățământ și
propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a acestuia;
  p) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, în
condițiile legii;
  q) îndeplinește, în limitele legii, alte atribuții stabilite de consiliul de administrație, precum și orice alte
atribuții potrivit legislației în vigoare și contractelor colective de muncă aplicabile;
  r) propune eliberarea din funcție a directorului unității de învățământ.

Documentele consiliului profesoral sunt:

Pagina 6 / 10
  a) tematica și graficul ședințelor consiliului profesoral;
  b) convocatoare ale consiliului profesoral;
  c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoțit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
  Consiliul de administrație este organ de conducere al unității de învățământ.
  Directorul unității de învățământ de stat este președintele consiliului de administrație, cu excepția unităților de
învățământ preuniversitar cu personalitate juridică care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic
cu o pondere majoritară a învățământului dual, în care președintele consiliului de administrație este ales dintre
membrii acestuia cu majoritate simplă a voturilor.
  Pentru unitățile de învățământ particular și confesional, conducerea consiliului de administrație este asigurată
de persoana desemnată de fondatori.
  Cadrele didactice care au copii în unitatea de învățământ nu pot fi desemnate ca membri reprezentanți ai
părinților în consiliul de administrație al unității de învățământ, cu excepția situației în care consiliul
reprezentativ al părinților și asociația de părinți nu pot desemna alți reprezentanți.
  În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, ședințele
consiliului de administrație se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de
videoconferință.
  La ședințele consiliului de administrație participă, de drept, cu statut de observatori, reprezentanții
organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din unitatea de
învățământ.
  La ședințele consiliului de administrație în care se dezbat aspecte privind elevii, președintele consiliului de
administrație are obligația de a convoca reprezentantul consiliului școlar al elevilor, care are statut de observator.
  Reprezentantul elevilor din liceu și din învățământul postliceal participă la toate ședințele consiliului de
administrație, având statut permanent, cu drept de vot, conform procedurii de alegere a elevului reprezentant în
consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar.

Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale:


  a) adoptă proiectul de buget și avizează execuția bugetară la nivelul unității de învățământ;
  b) aprobă planul de dezvoltare instituțională elaborat de directorul unității de învățământ;
  c) aprobă curriculumul la decizia școlii, la propunerea consiliului profesoral;
  d) stabilește poziția școlii în relațiile cu terți;
  e) aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar, precum și schema de personal
nedidactic;
  f) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;
  g) sancționează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice;
  h) aprobă comisiile de concurs și validează rezultatul concursurilor;
  i) aprobă orarul unității de învățământ;
  j) își asumă răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ, alături de director;
  k) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin ordine și metodologii ale ministrului educației și cercetării,
respectiv ale Ministerului Educației și Cercetării.

Documentele consiliului de administrație sunt:


  a) graficul și ordinea de zi a ședințelor ordinare ale consiliului de administrație;
  b) convocatoarele consiliului de administrație;
  c) registrul de procese-verbale al consiliului de administrație;
  d) dosarul care conține anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări,
memorii, sesizări etc.);
  e) registrul de evidență a hotărârilor consiliului de administrație;
  f) dosarul hotărârilor adoptate, semnate de președinte, înregistrate în registrul de evidență a hotărârilor
consiliului de administrație.

  Registrul de procese-verbale al consiliului de administrație și registrul de evidență a hotărârilor consiliului de


administrație se înregistrează în unitatea de învățământ pentru a deveni documente oficiale, se leagă și se
numerotează de către secretarul consiliului de administrație. Pe ultima pagină a registrului, președintele
ștampilează și semnează pentru autentificarea numărului paginilor și a registrului. Registrele și dosarul se
păstrează în biroul directorului, într-un fișet securizat, ale cărui chei se găsesc la președintele consiliului de
administrație și la secretarul consiliului de administrație.
8.4.3. Valorificarea rezultatelor activității:
  Rezultatele activității vor fi valorificate de către toate compartimentele din Instituție prin elaborarea tuturor
documentelor SCIM în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

Pagina 7 / 10
9. Responsabilități
Conducătorul instituției
  - Aprobă procedura
  - Asigură implementarea și menținerea procedurii

Cordonatorul (responsabilul/președintele) CEAC


  - Asigură implementarea și menținerea prezentei proceduri
  - Monitorizează activitatea CEAC

Membrii CEAC
  - elaborează, monitorizează aplicarea şi revizuirea periodică a procedurii
  - comunică prevederile procedurii conform responsabilităţilor specifice din cadrul comisiei
  - implementează şi menţin procedura

Pagina 8 / 10
10. Formular de evidenţă a modificărilor
Semnătura
Nr. Data Data Nr.
Ediţia Revizia Descrierea modificării conducătorului
Crt ediţiei reviziei pag.
departamentului

11. Formular de analiză a procedurii


Nume şi prenume
Nr.
Compartiment conducător Aviz Data Observaţii Semnătura
Crt
compartiment

12. Lista de difuzare a procedurii


Nr. Data Data Data intrării în
Compartiment Nume și prenume Semnătura
ex. primirii retragerii vigoare
1 Teșulă Lenuța 09.09.2020 09.09.2020 09.09.2020
2 Comisie Monitorizare Ciubotaru Amalia 09.09.2020 09.09.2020 09.09.2020
3 CEAC Ioja Angela 09.09.2020 09.09.2020 09.09.2020

13. Anexe
- Toate documentele şi dovezile pe baza cărora se realizează activitatea procedurată se află în dosarele
Comisiei SCIM şi în documentele echipei manageriale.
- Analiza şi revizuirea procedurii se face anual, sau ori de câte ori apar modificări ale reglementărilor legale
cu caracter general şi intern pe baza cărora se desfăşoară activitatea/activităţile care face/fac obiectul
acestei proceduri.

Nr. Numar de
Denumirea anexei Elaborator Aproba Arhivare
Crt exemplare

Pagina 9 / 10
Cuprins

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției 1

2.Formular de evidenţă a modificărilor 1

3.Formularul de distribuire/difuzare 2

4.Scopul procedurii 2

5.Domeniul de aplicare 2

6.Documente de referință 3

7.Definiții și abrevieri 4

8.Descrierea activității sau procesului 5

9.Responsabilități 7

10.Formular de analiză a procedurii 9

11.Anexe

Pagina 10 / 10