Sunteți pe pagina 1din 3

CERINȚE CAIET DE PRACTICĂ STAGIU

ANUL I MODUL II
IFRS

În funcție de litera cu care începe numele de familie, respectiv primul prenume, fiecare stagiar se
va încadra în unul din următoarele cazuri:
PRIMA LITERĂ A PRENUMELUI
CAZURI A, C, E, G, I, K, M, O, B, D, F, H, J, L, N, P,
Q, S, T, U, W, Y R, Ș, Ț, V, X, Z
PRIMA LITERĂ A, C, E, G, I, K, M,
1 2
A O, Q, S, T, U, W, Y
NUMELUI DE B, D, F, H, J, L, N, P,
3 4
FAMILIE R, Ș, Ț, V, X, Z

După identificarea cazului în care se încadrează fiecare stagiar, acesta îl va menționa la începutul
caietului de practică și va respecta în mod obligatoriu cerințele specifice cazului pe care trebuie să îl
soluționeze. În acest sens se va întocmi un dosar care trebuie să țină seama de următoarele aspecte:
a) În cadrul proiectului se va atașa balanța de verificare elaborată în cadrul modulului Contabilitate
financiară;
b) Entitatea economică dorește să aplice pentru prima dată referențialul IAS/IFRS. În vederea
retratării situațiilor financiare, entitatea economică trebuie să efectueze o serie de ajustări
(conform IAS/IFRS - uri menționate la fiecare din cazurile următoare):
1. Diferențe generate de aplicarea IAS 16 Imobilizări corporale și IAS 8 Politici contabile,
modificari ale estimarilor contabile și erori
1.1. Pentru toate imobilizările corporale amortizabile se va estima o valoare reziduală care va
fi luată în considerare pentru determinarea valorii amortizabile (conform IFRS) (Cazurile
1 și 2). Pentru celelalte cazuri (3 și 4) valoarea reziduală estimată va fi zero;
1.2. Pentru toate imobilizările corporale amortizabile se va estima (conform IFRS) o durată
de viață utilă mai mică cu 2 ani decât durata de viață utilă luată în considerare potrivit
reglementărilor contabile naționale (Cazurile 3 și 4). Pentru celelalte cazuri (1 și 2)
durata de viață utilă va fi aceiași ca în cazul aplicării reglementărilor naționale.

1
2. Diferențe generate de aplicarea IAS 36 Deprecierea activelor:
2.1. Pentru primul tractor achiziționat din Ungaria există o ajustare pentru depreciere în
valoare de 10% din costul acestuia nerecunoscută în contabilitate ca urmare a aplicării
OMFP 1802/2014. În vederea calculului ajustării pentru depreciere se va determina
valoarea recuperabilă (se vor estima încasările nete de numerar din utilizarea activului; se
vor estima ieșirile de numerar din folosirea activului; se va justifica alegerea ratei de
actualizare folosită) (Cazurile 1 și 4);
2.2. Pentru al doilea tractor achiziționat din Ungaria există o ajustare pentru depreciere în
valoare de 15% din costul acestuia nerecunoscută în contabilitate ca urmare a aplicării
OMFP 1802/2014. În vederea calculului ajustării pentru depreciere se va determina
valoarea recuperabilă (se vor estima încasările nete de numerar din utilizarea activului; se
vor estima ieșirile de numerar din folosirea activului; se va justifica alegerea ratei de
actualizare folosită) (Cazurile 2 și 3);

3. Diferențe generate de aplicarea IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente:

3.1. Entitatea trebuie să recunoască (conform IFRS) un provizion pentru litigii, pentru cea
mai bună estimare a datoriei probabile la data de 31.12.N (Cazurile 1 și 3);
3.2. Entitatea trebuie să recunoască (conform IFRS) un provizion pentru protejarea mediului
înconjurător în valoare de 1 % din cifra de afaceri (Cazurile 2 și 4).
4. În luna noiembrie hala de producție a îndeplinit condițiile pentru a fi clasificată ca activ deținut
în vederea vânzării. Se va estima valoarea justă și cheltuielile generate de vânzare astfel încât
în urma transferului să rezulte o pierdere din evaluare (conform IFRS 5 Active deținute spre
vânzare și activități întrerupte). De asemenea, se vor analiza și justifica îndeplinirea criteriilor
de recunoaştere pentru ca activul să poată fi clasificat drept activ deţinut în vederea vânzării.
5. În luna decembrie se încheie un contract prin care este dată cu chirie o suprafață de 60% din
sediul societății. Prezentați implicațiile contabile în următoarele situații:
5.1. Suprafața de 60% din spațiul respectiv nu poate fi vândută separat (Cazurile 1 și 2);
5.2. Suprafața de 60% din spațiul respectiv poate fi vândută separat (Cazurile 3 și 4).

c) Se va calcula impozitul amânat aferent retratărilor activelor și datoriilor (conform IAS 12 Impozite
amânate);
2
d) Se vor întocmi situațiile financiare după trecerea la IFRS (conform IAS 1 Prezentarea situațiilor
financiare):
 Situația poziției financiare;
 Situația rezultatului global cu clasificarea cheltuielilor după natură și după destinație;
 Situația fluxurilor de trezorerie;
 Situația modificărilor de capitaluri proprii.

e) Prezentați un extras din politicile contabile privind:


e.1) Imobilizările corporale și impozitele amânate (Cazurile 1 și 4);
e.2) Stocurile și provizioanele (Cazurile 2 și 3).

f) Prezentați (cu indicarea paragrafelor din ambele reglementări) principalele diferențe


existente între reglementările contabile intermanționale și cerințele specifice existente în
reglementarea contabilă națională (OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare)
pentru:
f.1) Contractele de leasing (Cazurile 1 și 4 );
f.2) Venituri (Cazurile 2 și 3).