Sunteți pe pagina 1din 11

Testul nr.

17

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a

Anul şcolar 2020 – 2021

Matematică

Model propus de Prof. Rusu Vasile


Prof. Rusu Daniela Claudia

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

1
SUBIECTUL I
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. Două numere naturale, nenule, care au suma egală cu 43, iar unul dintre numere este cu 3 mai
mare decât celălalt, sunt:
a) 20 şi 23
b) 21 şi 22
c) 30 şi 13
d) 31 şi 12

5p 2. Dacă a  b  5 , a , b  N * , atunci cea mai mare valoare a sumei 2a  3b este egală cu:
a)11
b)13
c)14
d)15

5p 3 2 x 4
3. Numerele A şi B sunt strict pozitive. Numărul x ştiind că A  B şi B  A este:
5 3 18 5
a) 12
b) 24
c) 16
d) 8

2
5p 1 1 3
4. Solutia ecuaţiei: 2    este :
5 x 4
a)1 
20
b)  
21
6
c)  
5
21
d)
20

5p 5. Dacă 
A  x R 2x  9 , mulţimea A va fi:
a) (-9; 9)
b) (0; 9)
c) (9; 0)
d) (-4,5; 4,5)

5p x y 2
6. Ilinca afirmă că y  x este egal cu 8 , dacă x + y = 8 şi xy = 6.
3
Afirmatia făcută de Ilinca este:
a) adevărată
b) falsă

SUBIECTUL al II- lea

3
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)
5p 1. Aria dreptunghiului cu lungimea de dam şi lăţimea de 1,25 m este:
a) 9,4 m2
b) 9,275 m2
c) 9,375 m2
d) 9.3 m2

5p 2. În ABC, B este cu 20% mai mare decât A, iar C cu 40% mai mare decât A. Măsura
unghiului A este egală cu:
a) 60º
b) 70º
c) 55º
d) 50º

5p 3. Un trapez are lungimile bazelor 8 cm şi 10 cm. Lungimea liniei mijlocii a trapezlui este egală cu:
a) 9 cm
b) 10 cm
c) 18 cm
d) 8 cm

5p 4. Perimetrul unui triunghi echilateral este de 180cm. Aria sa este:


a)1800 3  cm 2

4
b)900 3 cm 2
c)3600 cm 2
d)1800 cm 2

5p MC 1
5. Fie triunghiul ABC şi M  BC astfel încât  . Raportul ariilor triunghiului AMC şi
MB 2
triunghiului AMB este:
a) 1/2
b) 2
c) 1/4
d) 4

5p 6. În cubul ABCDA`B`C`D`, cu AB = 20 cm, distanţa de la D la (ACD`) măsurată în decimetri este:


2 5
a)
3
5 3
b)
3
2 3
c)
3
3 3
d)
4

SUBIECTUL AL III-lea
Scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
5p 1. Se dă 3x = 81 şi 5y = 125.

5
(2p) a) Aflaţi x şi y.

x!
(3p) b) Calculaţi valoarea raportului y! , unde x! = 123...x şi y! = 123...y.

5p 2. Fie f, g : RR, f(x) = x, g(x) = 2x – 3.


(2p) a) Calculaţi f(1) + g(1).

(3p) b) Determinaţi valorile x N, pentru care g(x)  f(x).

5p 1 x2 1 x  x 1
3. Fie E ( x)    2 :  : , pentru x  {-1, 0}
 x x  2x  1 x  1 x  1
(2p) a) Descompuneţi : x2 – 1 şi x2 + 2x + 1.

6
x 1
(3p) b) Arătaţi că forma cea mai simplă a expresiei este , oricare ar fi x  {-1, 0}
x 1

5p 4. Pe o dreaptă d se consideră punctele A, B, C şi D, coliniare, în această ordine, astfel încât


AB = CD = 3 cm, iar BC = 4 cm.
(2p) a) Aflaţi lungimea lui AD.

(3p) b) Dacă E este mijlocul segmentului BC, arătaţi că AE = E D.

5p 5. Se ştie că diametrul unui cerc este jumătate din perimetrul pătratului cu latura de 3 cm.
(2p) a) Determinaţi diametrul cercului.

7
(3p) b) Aflaţi raportul dintre aria cercului şi aria pătratului.

5p 6. În figura alăturată este reprezentată o piramidă patrulateră regulată VABCD, VO  ( ABC ) , unde
{O}=ACBD. Se ştie că VAC este echilateral de latură 2a.
(2p) a) Aflaţi înălţimea VO.

(3p) b) Arătaţi că tangenta unghiului  este egală cu 6 .

8
EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI aVIII-a
Anul şcolar 2020-2021
Matematică
Testul nr. 17
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

9
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I ŞI SUBIECTUL al II-lea:
 Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă 5 puncte, fie 0 puncte.
 Nu se acordă punctaje intermediare.
SUBIECTUL al III-lea
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se acordă punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
1 2 3 4 5 6
Subiectul I (30p) a d b b c a
Subiectul II (30p) c d a b a c

SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
1. a) 3 = 3  x = 4
x 4
1p
5y = 53  y = 3 1p
b) 4! = 1234 1p
3! = 123 1p
x! 1  2  3  4
= =4 1p
y! 1 2  3
2. a) f(1) = 1; g(1)= - 1 1p
f(1) + g(1) = 1 – 1 = 0. 1p
b) Din g(x)  f(x)  2x – 3  x 1p
 2x – x  3  x  3 1p
 x  {0, 1, 2, 3} 1p
3. a) x2 – 1 = (x – 1)(x + 1); 1p
x2 + 2x + 1 = (x + 1)2. 1p
1 x2 1 x  x  1  1 ( x  1)( x  1) x  1  x  1 1p
b) E ( x)  
 2 :  :      =
 x x  2x  1 x  1  x  1  x ( x  1) 2 x  x  1
 1 x 1 x 1 x  1 2p
=   =
x x  x 1 x 1
4. a) AD = AB + BC + CD 1p

AD = 3 + 4 + 3 = 10, deci AD este egal cu 10 cm. 1p


b) Din E mijocul lui BC  BE = EC = BC : 2 = 4 : 2 = 2 (cm) 1p
AE = AB + BE = 3 + 2 = 5(cm)
ED = EC + CD = 2 + 3 = 5(cm)  AE = ED 2p

5. a) Ppătrat = 4  l = 4  3 = 12 (cm); 1p
Ppatrat 12 1p
D=  = 6 (cm)
2 2
D 6
b) R =  = 3 (cm).
2 2 1p
Acerc = R2 = 9 (cm2);
Apătrat = l2 = 9 (cm2)

2p

10
Acerc 9
 = .
A patrat 9

6. l 3
a) Din  VAC – echilateral  h = ; 1p
2
2a 3
VO = a 3 . 1p
2
VO
b) În  VOP dreptunghic în O  tg = ;
OP 1p
R = AO = AC : 2 = a
R 2 a 2
a4 = OP = 
2 2
a 3
tg = a 2 de unde tg = 6
2p
2

11

S-ar putea să vă placă și