Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE INTERMEDIERE PENTRU INCHIRIERE

Nr. din
Intervenit intre:
A. S.C. Clasius S.R.L cu sediul în Sibiu, Str. Zaharia Boiu, nr. 2, birou 9, înregistrată la Registrul
Comerţului cu numărul J32/ 125/ 2007, CUI 20799060, având contul în lei nr.
Ro11BRMA0999100062933790, deschis la Banca Romaneasca S.A. Sibiu în calitate de
INTERMEDIAR, reprezentată prin Gancea Dorin, agent imobiliar, numită în continuare
intermediar, pe de o parte, si,

B. Dl. RADUCA ROBERT IUSTIN domiciliat în Sibiu, strada STEFAN CEL MARE , nr. 75, ap. 4, judetul Sibiu,
posesor al C.I. seria SB nr 766936 eliberat de SPCLEP Sibiu la data de 21.09.2010 în calitate de proprietar -
locator al imobilului situat la adresa : Sibiu, strada Calea Gusteritei nr.21-23 ap. 16,bloc 11 judetul Sibiu compus
din 2 camere plus dependinţe, denumit in prezentul contract si,,apartament” sau ,,bun inchiriat”
A intervenit prezentul contract cu respectarea urmatoarelor clauze:
Art. 1 Pretul chiriei imobilului va fi de 700 Ron adica (sapte sute de lei ).
Art. 2 Potentialul chirias, in calitate de client se obliga sa plateasca societatii comerciale Clasius Srl
pentru serviciul de intermediere inchiriere, un comision de 50 % adica (cinci zeci la suta) din pretul inchirierii pe
o luna.
Art. 3 Plata comisionului se va face in 2 tranșe egale, respectiv 2 tranșe a câte 350 Ron. Prina tranșă se
va realiza înmomentul achitarii avansului de pret sau in momentul intocmirii contractului de inchirie, urmând
ca următoarea să se realizeze după 6 luni de la plata primei transe.. Comisionul este valabil 1 an de zile din
momentul semnarii contractului de inchiriere in sensul ca daca chiriasul paraseste imobilul in termenul de 1 an,
Agentia Clasius se va ocupa sa-i intermedieze inchirierea spre alti potentiali chiriasi fara a mai percepe alt
comision din partea proprietarului.
Art. 4 clientul se obliga sa nu trateze si sa nu contracteze in nici un mod , direct sau indirect, prin
persoane fizice si/sau juridice, cu potentialii locatori prezentati de agentia imobiliara Clasius . Potentialul chirias
recunoaste ca in situatia aparitiei unor intelegeri separate cu potentialii locatori, se produc daune agentiei
imobiliare Clasius.
Art. 5 In cazul in care clientul nu achita comisionul datorat SC Clasius Srl, aceasta va putea solicita sa
plateasca daune in valoare de 200 % din pretul chiriei. In cazul in care nu se achita comisionul pe cale amiabila
si se ajunge in instanta de judecata, se va achita de catre client cheltuielile de judecata.
Art. 6 Agentia imobiliara Clasius nu raspunde de viciile ascunse ale imobilului de care nu a luat
cunostinta.
Art. 7 Agentia imobiliara Clasius se obliga sa desfasoare activitatea de identificare a ofertelor si
intermediere pentru inchirierea imobilului descris la cerinte si sa actioneze prin mijloace specifice , facand
cheltuieli de publicitate in vederea promovarii cererii potentialului chirias.
Art. 8 Agentia imobiliara Clasius se obliga sa elaboreze si sa redacteze un contract de inchiriere in
conditiile stabilite de comun acord cu potentialul chirias, in calitate de client si locator (proprietar).
Art. 9 Agentia imobiliara Clasius se obliga sa asiste clientul la cerere la negocierea chiriei imobilului
precum si la incheierea contractului de inchiriere.
Art 11. Subsemnatul CLIENT declar pe propria raspundere ca mi-am insusit continutul prezentului
contract, iar ofertele ce imi sunt prezentate in ANEXA (vezi verso), nu le cunosc din alta parte. Modificarea
contractului poate fi facuta numai in scris cu acordul ambelor parti.
Art 12. Subsemnatul ______________, prin prezenta declar ca imi dau consimtamantul
expres, conform dispozitiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si
completarile ulterioare, ca datele cu caracter personal puse la dispozitia SC. Clasius SRL, sa fie prelucrate in
vederea desfasurarii activitatii acesteia in ceea ce priveste intermedierile imobiliare. Iau act de faptul ca, in
baza dispozitiilor art. 13, 14 si 15 din Legea 677/2001 am dreptul de acces, interventie si opozitie asupra
acestor date personale, formuland o cerere scrisa datata si semnata.
Prezentul contract are valoare de angajament de plata, cuprinde 1 pagina, a fost incheiat azi
____________ , in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
Art. 12 Prezentul contract de intermediere nu are clauza de exclusivitate.
Art. 13 Prezentul contract constituie titlu executoriu.

SC Clasius Srl BENEFICIAR