Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE INTERMEDIERE PENTRU INCHIRIERE

Nr. din
Intervenit intre:
A. S.C. Clasius S.R.L cu sediul în Sibiu, Str. Zaharia Boiu, nr. 2, birou 9, înregistrată la
Registrul Comerţului cu numărul J32/ 125/ 2007, CUI 20799060, având contul în lei nr.
Ro11BRMA0999100062933790, deschis la Banca Romaneasca S.A. Sibiu în calitate de INTERMEDIAR,
reprezentată prin Gancea Dorin, agent imobiliar, numită în continuare intermediar, pe de o parte, si,

B. Dl./dna._____________________, cu domiciliul în __________, Str. __________, nr. ____, bl. ____,


ap. ____, Mobil ________________, posesor al C.I seria _____, nr. _____, CNP________________, în calitate
de proprietar al imobilului (_______________) situat în _____________, str. ______________________, nr.
____, bl. ____, sc. ___, et. ___, ap. _____, înscris în CF nr. ____________, nr. top.
______________________________, descris în cele ce urmeaza:
__________________________________________________________________________________________
A intervenit prezentul contract cu respectarea urmatoarelor clauze:
Art. 1 Pretul chiriei imobilului va fi in jur de _____________ adica ( ).
Art. 2 Potentialul chirias, in calitate de client se obliga sa plateasca societatii comerciale Clasius Srl
pentru serviciul de intermediere inchiriere, un comision de 50 % adica (cinci zeci la suta) din pretul inchirierii pe
o luna.
Art. 3 Plata comisionului se va face in momentul achitarii avansului de pret sau in momentul intocmirii
contractului de inchiriere. Comisionul este valabil 1 an de zile din momentul semnarii contractului de inchiriere
in sensul ca daca chiriasul paraseste imobilul in termenul de 1 an, Agentia Clasius se va ocupa sa-i intermedieze
inchirierea spre alti potentiali chiriasi fara a mai percepe alt comision din partea proprietarului.
Art. 4 clientul se obliga sa nu trateze si sa nu contracteze in nici un mod , direct sau indirect, prin
persoane fizice si/sau juridice, cu potentialii locatori prezentati de agentia imobiliara Clasius . Potentialul chirias
recunoaste ca in situatia aparitiei unor intelegeri separate cu potentialii locatori, se produc daune agentiei
imobiliare Clasius.
Art. 5 In cazul in care clientul nu achita comisionul datorat SC Clasius Srl, aceasta va putea solicita sa
plateasca daune in valoare de 200 % din pretul chiriei. In cazul in care nu se achita comisionul pe cale amiabila
si se ajunge in instanta de judecata, se va achita de catre client cheltuielile de judecata.
Art. 6 Agentia imobiliara Clasius nu raspunde de viciile ascunse ale imobilului de care nu a luat
cunostinta.
Art. 7 Agentia imobiliara Clasius se obliga sa desfasoare activitatea de identificare a ofertelor si
intermediere pentru inchirierea imobilului descris la cerinte si sa actioneze prin mijloace specifice , facand
cheltuieli de publicitate in vederea promovarii cererii potentialului chirias.
Art. 8 Agentia imobiliara Clasius se obliga sa elaboreze si sa redacteze un contract de inchiriere in
conditiile stabilite de comun acord cu potentialul chirias, in calitate de client si locator (proprietar).
Art. 9 Agentia imobiliara Clasius se obliga sa asiste clientul la cerere la negocierea chiriei imobilului
precum si la incheierea contractului de inchiriere.
Art 11. Subsemnatul CLIENT declar pe propria raspundere ca mi-am insusit continutul prezentului
contract, iar ofertele ce imi sunt prezentate in ANEXA (vezi verso), nu le cunosc din alta parte. Modificarea
contractului poate fi facuta numai in scris cu acordul ambelor parti.
Art 12. Subsemnatul ______________, prin prezenta declar ca imi dau consimtamantul expres,
conform dispozitiilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile
ulterioare, ca datele cu caracter personal puse la dispozitia SC. Clasius SRL, sa fie prelucrate in vederea
desfasurarii activitatii acesteia in ceea ce priveste intermedierile imobiliare. Iau act de faptul ca, in baza
dispozitiilor art. 13, 14 si 15 din Legea 677/2001 am dreptul de acces, interventie si opozitie asupra acestor
date personale, formuland o cerere scrisa datata si semnata.
Prezentul contract are valoare de angajament de plata, cuprinde 1 pagina, a fost incheiat azi
____________ , in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
Art. 12 Prezentul contract de intermediere nu are clauza de exclusivitate.
Art. 13 Prezentul contract constituie titlu executoriu.

SC Clasius Srl BENEFICIAR