Sunteți pe pagina 1din 10

Planificare pe unitate de învățare

Semestrul I

Profesor Osieru Mihaela Cristina


Disciplina: Biologie
Clasa a VI-a
Nr. ore pe săptămână: 2 ore/ săptămână

Unitatea de învăţare: recapitulare/evaluare inițială


Nr. ore alocate: 4 (S1-S2)
Resurse Obs.
Competenţe Activităţi de Nr.
Conţinuturi Săpt. 1.Procedurale;2.Materiale; Evaluare
specifice învăţare ore
3.Forme de organizare
- Recapitularea 1.2, 3.1, 4.1 Recapitularea 2 S1
noţiunilor din noţiunilor din clasa Scrisă
clasa a V-a a V-a.
Evalure 1 S2
Ecosisteme, 1. Conversaţia euristică,
- Prezentarea clasificarea lumii vii observarea, explicaţia;
manualului în cele 5 regnuri 2.Manual
- Protecţia Prezentarea 3.Frontal.
muncii în manualului ales 1 S2 Orală
laboratorul de Prezentarea
biologie regulilor de
protecţia muncii în
laboratorul de
biologie

Unitatea de învăţare: ORGANISMUL-UN TOT UNITAR


Nr. ore alocate: 9 (S3-S7)
Resurse 1.Procedurale; Obs.
Competenţe Nr.
Conţinuturi Activităţi de învăţare Săpt. Evaluare
specifice ore 2.Materiale; 3.Forme de
organizare
Organismele vii 1.1, 1.2, 1.3, Caracteristicile 1 S3 1. Conversaţia euristică, Orală
-caracteristici și 2.1, 2.2 organismului. observarea, explicaţia;
alcătuire 3.1, 3.2 Evidenţierea funcţionării învăţarea prin descoperire;
organismului ca un tot 2. Manual. 3.Frontal
unitar
Organismul unei 1.1, 1.2, 1.3, Precizarea organelor 1 1.Învăţarea prin Orală
plante superioare 2.1, 2.2 plantei vegetative și de S3 descoperire. Conversaţia
3.1, 3.2 reproducere. euristică, observarea,
4.1 Evidențierea funcțiilor explicaţia; 2.Plante
organelor plantei naturale și presate,
manual, atlas.
3.Frontal, individual
Celula, unitatea de 1.1, 1.2, 1.3, Observații microscopice 1 S4 1. Observarea, explicaţia; Orală
bază a organismelor 2.1, 2.2 și macroscopice (la invatarea prin descoperire
Celula vegetală 3.1, 3.2 citrice) ale celulelor. 2.Mulaje. Manual.
3.Frontal

Țesuturi vegetale 1.1, 1.2, 1.3, Definirea noțiunii de 1 S4 1. Învăţarea prin Orală
2.1, 2.2 țesut. Clasificarea descoperire. Conversaţia
3.1, 3.2 țesuturilor. Observații euristică, observarea.
microscopice ale 2.Preparate microscopice.
țesuturilor vegetale atlas, manual. 3.Frontal,
individual
Organismul unui 1.1, 1.2, 1.3, Descoperirea alcătuirii 1 S5 1.Conversaţia euristică, Orală
mamifer și al 2.1, 2.2 corpului la om. observarea, explicaţia;
omului 3.1, 3.2 Identificarea funcţiilor 2.Planşă, manual, atlas.
organismului animal. 3.Frontal.

Celula animală 1.1, 1.2, 1.3, Evidenţierea deosebirilor 1 S5 1. Observarea, explicaţia;


2.1, 2.2 dintre celula vegetală şi invatarea prin descoperire,
3.1, 3.2 cea animală. Observații comparatia.2.Mulaje.
microscopice Manual. 3.Frontal

Țesuturi animale 1.1, 1.2, 1.3, Clasificarea țesuturilor 1 S6 1. Învăţarea prin Orală
2.1, 2.2 animale. Observații descoperire. Conversaţia
3.1, 3.2 microscopice. euristică, observarea.
2.Preparate
microscopice.atlas,manual.
3.Frontal, individual
Recapitulare- 1.1, 1.2, 1.3, Organizarea 1 S6 2. Teste. Manual.
evaluare 2.1, 2.2 organismului vegetal: 1 S7 3.Frontal, individual Testare scrisă
3.1, 3.2 celulă-țesut-organ-
4.1 organism
Organizarea
organismului animal:
celulă-țesut-organ-
sistem-organism

Unitatea de învăţare: FUNCȚIILE DE NUTRIȚIE-Hrănirea


Nr. ore alocate: 10 (S7-S12)

Resurse Obs.
Competenţe Nr.
Conţinuturi Activităţi de învăţare Săpt. 1.Procedurale;2.Materiale; Evaluare
specifice ore
3.Forme de organizare
HRĂNIREA 1.1, 1.2, 1.3, Descoperirea tipurilor de 1 S7 1. Învăţarea prin descoperire. Orală
Tipuri de nutriție 2.1, 2.2 nutriție în lumea vie Conversaţia euristică,
3.1, 3.2 Comparații între tipurile de observarea, explicaţia;,
4.1 nutriție comparatia. 2. AeL 3.Frontal

Hrănirea la 1.1, 1.2, 1.3, Reamintirea importanței 2 S8 1.Conversaţia euristică, Orală


plante-Fotosinteza 2.1, 2.2 fotosintezei. observarea, explicaţia.2Atlas,
3.1, 3.2 Schema fotosintezei manual. 3.Frontal
Influența 4.1 Experimente virtuale de
factorilor de punere în evidență a acestui
mediu asupra proces, factorii ce
fotosintezei. influențeaza acest proces
Importanța.
Hrănirea la 1.1, 1.2, 1.3, Observarea alcătuirii 1 S9 1. Învăţarea prin descoperire. Orală
animale Sistemul 2.1, 2.2 sistemului digestiv la om: Conversaţia euristică,
digestiv la om 3.1, 3.2 tubul digestiv, glandele observarea,
-anatomia 4.1 anexe. explicaţia.2Mulaj lecție AeL.
3.Frontal, individual
Sistemul digestiv 1.1, 1.2, 1.3, Prezentarea fiziologiei 1 S9 1. Învăţarea prin descoperire. Orală
la om -fiziologia 2.1, 2.2 sistemului digestiv la om. observarea, explicaţia.2
3.1, 3.2 Experiment formarea bolului Experiment.Lecție
4.1 alimentar. AeL.3.Frontal, individual
Adaptări ale 1.1, 1.2, 1.3, Descoperirea adaptărilor 1 S10 1.Observarea, comparația, Orală
organelor 2.1, 2.2 sistemului digestiv la diferite explicaţia.2 Mulaj - Stomac
digestive le 3.1, 3.2 grupe de animale vertebrate la erbivore dentiție la
vertebrate în 4.1 mamifere. Planşe.3.Frontal,
funcție de regimul individual
de hrană
Alte tipuri de 1.1, 1.2, 1.3, Prezentarea tipurilor de 1 S10 1.Conversaţia euristică, Orală
hrănire în lumea 2.1, 2.2 nutriție: observații asupra observarea, explicaţia.2
vie (heterotrofă 3.1, 3.2 surselor de hrană, adaptări ale Microscopie.Proiecte
saprofită, parazită, 4.1 organismelor Ppt.3.Frontal, individual
mixotrofă, ) Prezentare proiecte

Recapitulare 1.1, 1.2, 1.3, Scheme recapitulative 2 S11 2. Scheme.Teste. Manual. Orală
-Evaluare 2.1, 2.2 Test - Hrănirea. 1 S12 3.Frontal, individual Scrisă
3.1, 3.2,4.1

Unitatea de învăţare: FUNCȚIILE DE NUTRIȚIE-Respiratia


Nr. ore alocate: 9 (S12-S16)
Resurse Obs.
Competenţe Nr.
Conţinuturi Activităţi de învăţare Săpt. 1.Procedurale;2.Materiale; Evaluare
specifice ore
3.Forme de organizare
Tipuri de 1.1, 1.2, 1.3, Descoperirea tipurilor de respirație. 1 S12 1. Învăţarea prin descoperire. Orală
respirație 2.1, 2.2 Scheme ale respirației aerobe, Conversaţia euristică,
(aerobă, 3.1, 3.2 anaerobe. explicaţia, comparaţia2.
anaerobă) 4.1 Lucrare practică pag. 59 Manual.3.Frontal, individual

Respirația la 1.1, 1.2, 1.3, Explicații: Modul de respirație al 1 S13 1.Conversaţia euristică, Orală
plante 2.1, 2.2 plantelor. Compararea așezării explicaţia,.2 Atlas. Manual.
3.1, 3.2 stomatelor la diferite plante. Experiment.3.Frontal,
4.1 Experiment pag. 58 individual
Factorii care 1.1, 1.2, 1.3, Descoprirea factorilor care 1 S13 1.Conversaţia euristică, Orală
influențează 2.1, 2.2 influențează respirația plantelor. explicaţia.2Atlas.3.Frontal,
respirația 3.1, 3.2 Importanța cunoașterii lor. individual
plantelor 4.1 Experimente virtuale.

Respirația la 1.1, 1.2, 1.3, Observații asupra alcătuirii sistemului 1 S14 1. Învăţarea prin descoperire. Scrisă
animale 2.1, 2.2 respirator la om. Plămânii și căile Conversaţia euristică,
Sistemul 3.1, 3.2, 4.1 aeriene. explicaţia.2 Mulaj,
respirator la om - Ppt.3.Frontal
anatomia
Sistemul 1.1, 1.2, 1.3, Schematizare - fazele respirației. 1 S14 1. Conversaţia euristică, Orală
respirator la om - 2.1, 2.2 Experiment: inspirația,expirația explicaţia, comparaţia.2Manual,
fiziologia 3.1, 3.2, 4.1 3.Frontal,

Respirația în 1.1, 1.2, 1.3, Reamintirea adaptărilor la mediile de 1 S15 1. Învăţarea prin descoperire. Orală
diferite medii de 2.1, 2.2 viață la pești, păsări. Respirația în Conversaţia euristică,
viață 3.1, 3.2 diferite medii de viață: acvatic, explicaţia, comparaţia.2
4.1 aerian. Mamifere împăiate, planşe, ppt,
film didactic, 3.Frontal,
individual
Recapitulare 1.2, 1.3,2.1, Scheme recapitulative. 2 S15 2Scheme logice, rebusuri, jocuri Scrisă
Evaluare 2.2 Teste de evaluare 1 S16 didactice
3.1, 3.2, 4.1 Teste de evaluare. 3. Individual

Unitatea de învăţare: Recapitulare/ evaluare semestrială


Nr. ore alocate: 4 (S17-S18)

1.1; 1.2; 1.3; 1.Observația, explicația,


Recapitulare Toate obiectivele și conținuturile 3 S17 conversația Orală
2.1; 2.2; 3.1;
/Evaluare Scheme recapitulative 1 S18 2. fișe de activitate/evaluare Scrisă
3.2; 4,1 3. frontal, pe grupe
Planificare pe unitate de învățare
Semestrul al II-lea

Profesor Osieru Mihaela Cristina


Disciplina: Biologie
Clasa a VI-a
Nr. ore pe săptămână: 2 ore/ săptămână

Unitatea de învăţare: FUNCȚIILE DE NUTRIȚIE-Circulația


Nr. ore alocate: 11 (S1-S6)

Resurse Obs.
Competenţe Nr.
Conţinuturi Activităţi de învăţare Săpt. 1.Procedurale;2.Materiale; Evaluare
specifice ore
3.Forme de organizare
Circulația la 1.1, 1.2, 1.3, Prezentarea mecanismelor de 1 S1 1. Învăţarea prin descoperire. Orală
plante: Absorția 2.1, 2.2 absorbție a sevei brute Conversaţia euristică,
sevei brute și 3.1, 3.2 Reamintirea rolurilor radacinii și observarea, explicaţia;,
rolul perilor 4.1 importanța acesteia. Experiment comparatia. 2.manual,
absorbanți forța de sucțiune filmulet ppt. 3.Frontal

Circulația sevei 1.1, 1.2, 1.3, Comparația celor două seve 1 S1 1.Conversaţia euristică, Orală
brute și a sevei 2.1, 2.2 Urmărirea traseului sevelor, observarea,
elaborate 3.1, 3.2 alcătuirea și conținutul acestora explicaţia.2Atlas, manual.
4.1 3.Frontal

Influența 1.1, 1.2, 1.3, Descoprirea factorilor care 1 S2 1. Învăţarea prin descoperire. Orală
factorilor de 2.1, 2.2 influențează circulația plantelor. Conversaţia euristică,
mediu asupra 3.1, 3.2 Importanța cunoașterii lor. observarea,
circulației 4.1 Experimente virtuale. explicaţia.2Mulaj lecție AeL.
3.Frontal, individual
Mediul intern- 1.1, 1.2, 1.3, Identificarea componentelor 1 S2 1. Învăţarea prin descoperire. Orală
sangele, limfa, 2.1, 2.2 mediului intern observarea, explicaţia.2
lichid interstitial 3.1, 3.2 Precizarea rolului pe care il au preparate
4.1 hematiile in transportul gazelor microscopice.3.Frontal,
respiratorii. individual
Precizarea rolului sangelui in
apararea organismului.
Grupe de sânge 1.1, 1.2, 1.3, Explicații asupra celor patru grupe 1 S3 1.Observarea, comparația, Orală
Importanța 2.1, 2.2 de sânge; importanța cunoașterii explicaţia.2 Prezentare
vaccinării 3.1, 3.2 grupelor. ppt.3.Frontal, individual
4.1 Precizarea compatibilitatii grupelor
de sânge. Tipuri de imunitate
Alcatuirea 1.1, 1.2, 1.3, Identificarea componentelor 1 S3 1.Conversaţia euristică, Orală
sistemului 2.1, 2.2 sistemului circulator :inima si vase observarea, explicaţia.2
circulator 3.1, 3.2 de sange plansă, manual, atlas, mulaj
4.1 Localizeaza inimii si stabilirea 3.Frontal, individual
raporturilor topografice ale inimii
Observarea alcatuirii externa si
interna a inimii si realizarea
corelatiei intre structura peretilor
vaselor de sange si rolul lor
Reprezintarea prin desen schematic
alcatuirea interna a inimii.
Fiziologia 1.1, 1.2, 1.3, Identificarea traseului circulaţiei 2 S4 1.Conversaţia euristică, Orală
sistemului 2.1, 2.2 mari precum şi a circulaţiei mici, observarea, explicaţia.2
circulator 3.1, 3.2 zgomotele inimii, ciclul cardiac. plansă, manual, atlas, mulaj
4.1 Reprezintarea prin desen schematic 3.Frontal, individual
a celor două circulații.
Particularități ale 1.1, 1.2, 1.3, Reamintirea adaptărilor la mediile 1 S5 1.Conversaţia euristică, Orală
circulației la 2.1, 2.2 de viață la pești, amfibieni, reptile, observarea, explicaţia.2
vertebrate 3.1, 3.2 păsări. Circulația în diferite medii plansă, manual, atlas
4.1 de viață. Desen schematic cu 3.Frontal, individual
tipurile de circulații
Recapitulare 1.1, 1.2, 1.3, Scheme recapitulative 1 S5 2. Scheme.Teste. Manual. Orală
-Evaluare 2.1, 2.2 Test - circulația. 1 S6 3.Frontal, individual Scrisă
3.1, 3.2,4.1

Unitatea de învăţare: FUNCȚIILE DE NUTRIȚIE- Excreția


Nr. ore alocate: 8 (S6-S11)
Resurse Obs.
Competenţe Nr.
Conţinuturi Activităţi de învăţare Săpt. 1.Procedurale;2.Materiale; Evaluare
specifice ore
3.Forme de organizare
Excreția la 1.1, 1.2, 1.3, Definirea procesului de excreție 1 S6 1. Învăţarea prin descoperire. Orală
plante: 2.1, 2.2 Compararea proceselor studiate pana Conversaţia euristică,
Transpirația la 3.1, 3.2 acum: folosinteza, respiratie explicaţia, comparaţia2.
plante 4.1 Identificarea organului principal de la Manual, imagini,
plante cu rol în această funcție experiment.3.Frontal, individual
Importanța traspirației
Frunza- rolul 1.1, 1.2, 1.3, Reamintirea componentelor interne și 1 S7 1.Conversaţia euristică, Orală
stomatelor 2.1, 2.2 externe ale frunzei. explicaţia,.2 Atlas. Manual,
3.1, 3.2 Identificarea acestora pe mulaj. mulaj
4.1 Tipuri de tesut și rolul fiecaruia din 3.Frontal, individual
frunza. Rolul stomatelor.
Influența 1.1, 1.2, 1.3, Descoprirea factorilor care 1 S7 1.Conversaţia euristică, Orală
factorilor de 2.1, 2.2 influențează excreția la plante. explicaţia, observarea.2.
mediu 3.1, 3.2 Importanța cunoașterii lor. prezentare ppt.3.Frontal,
4.1 Experimente virtuale. individual
Excreția la 1.1, 1.2, 1.3, Observarea pe planse, mulaje a 1 S8 1. Învăţarea prin descoperire. Orală
animale: 2.1, 2.2 organelor sistemului excretor Conversaţia euristică,
Sistemul excretor 3.1, 3.2, 4.1 Stabilirea topografiei organelor explicaţia.2 Mulaj,
la om Reprezentarea prin desen a acestor planse.3.Frontal
organe
1.1, 1.2, 1.3, Corelarea principalelor functii ale 1 S18 1. Conversaţia euristică, Orală
Excreția la om 2.1, 2.2 organelor cu structura acestora explicaţia,
3.1, 3.2, 4.1 Urmarirea pe desen a modului de observația.2Manual,plansă
formare a urinei. 3.Frontal,
Adaptări ale 1.1, 1.2, 1.3, Compararea excreției la diferite grupe 1 S9 Conversaţia euristică, Orală S10
excreției la medii 2.1, 2.2 de vertebrate în funcție de mediul de explicaţia, comparaţia.2
diferite de viață 3.1, 3.2 viață. manual, imagini, plansa, 15.04 –
4.1 3.Frontal, individual 19.04
Școala
Altfel
Recapitulare 1.2, 1.3,2.1, Scheme recapitulative. 1 S9 2.Scheme logice, rebusuri, Scrisă
Evaluare 2.2 Teste de evaluare 1 S11 jocuri didactice
3.1, 3.2, 4.1 Teste de evaluare. 3. Individual

Unitatea de învăţare: Relații între funcții de nutriție


Nr. ore alocate: 3 (S11-S12)

1.1; 1.2; 1.3; 1.Observația, explicația,


Relații între 2.1; 2.2; 3.1; Scheme de precizare a legăturilor 2 S11 conversația Orală
funcții de nutriție între digestie, respirație, circulație, 1 S12 2. fișe de activitate/evaluare Scrisă
3.2; 4,1
Evaluare excreție. 3. frontal, pe grupe, individual
Test

Unitatea de învăţare: Elemente de igienă și de prevenire a îmbolnăvirilor


Nr. ore alocate: 4 (S13-S14)

Resurse 1.Procedurale; Obs.


Competenţe Nr.
Conţinuturi Activităţi de învăţare Săpt. Evaluare
specifice ore 2.Materiale; 3.Forme de
organizare
Starea de sănătate, 1.1, 1.3, Cunoașterea noțiunii de boală, 1 S13 1. Conversaţia euristică, Orală
agenții patogeni și 2.2 sănătare, igienă. observarea, explicaţia; 2.
factorii poluanți 4.1, 4.2 Identificarea factorilor care Manual, imagini cu diferiți
influențează îmbolnăvirile factori perturbatori. 3.Frontal

Reguli de igienă 1.1, 1.3, Enumerarea regulilor de igienă 1 1. Conversaţia euristică, Orală
personală 2.2 personală S13 observarea, explicaţia; 2.manual,
4.1, 4.2 Importanța cunoasterii regulilor în imagini cu diferite activități
viața cotidiană zilnice
3.Frontal, pe grupe
Comportamente cu 1.1, 1.3, Formarea unui comportament 1 S14 1. Observarea, explicaţia; Orală
risc asupra stării de 2.2 responsabil asaupra stării de sănătate dezbaterea, masa rotundă
sănătate 4.1, 4.2 Dezbatere asupra factorilor negativi, 2.imagini diferite cu efectele
efectele lor asupra organismului și factorilor negativi asupra
evitarea acestora pentru o viață organismului. 3.Frontal
echilibrată
Comportamente 1.1, 1.3, Identificarea regulilor pentru 1 S14 1. Conversaţia euristică, Orală
responsabile în 2.2 prevenire incendiilor observarea, dezbaterea, masa
situții de urgență 4.1, 4.2 Observarea unor imagini cu un rotundă 2. Manual, imagini,
comportament responsabil în situații trusa de prim ajutor.
de urgentă; incendii, cutremure, 3.Frontal, individual
inundații.
Acordarea primului ajutor

Unitatea de învăţare: Recapitulare/ evaluare finală


Nr. ore alocate: 4 (S15-S16)

1.1; 1.2; 1.Observația, explicația,


Recapitulare 1.3; 2.1; Toate obiectivele și conținuturile 2 S17 conversația Orală
/Evaluare Scheme recapitulative 2 S18 2. fișe de activitate/evaluare Scrisă
2.2; 3.1;
finală Test final 3. frontal, pe grupe, individual
3.2; 4,1

S-ar putea să vă placă și