Sunteți pe pagina 1din 6

Planificare pe unitatea de învăţare

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu” Odobești, jud. Vrancea


Disciplina: Biologie
Clasa: a VII-a
Nr. de ore / săptămână: 2 ore / săpt.
Profesor: Diniță Andreea Lavinia
Unitatea de învăţare: FUNCȚIA DE RELAȚIE – SISTEMUL NERVOS LA OM
Săptămâna: 5 - 10
Nr. ore alocate: 11

Resurse
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare 1.Procedurale; Evaluare Obs.
specifice 2.Materiale;
3.Forme de
organizare
1. Sistemul 1.1.  Vizionarea unui film didactic unde se 1. Învăţarea prin Orală
nervos la om. 1.2. prezintă componentele sistemului descoperire. Conversaţia Evaluarea fișelor
Clasificarea 3.1. nervos la om. euristică, observarea, de lucru
sistemului  Selectarea de informații din manual cu explicaţia, comparația.
nervos. privire la clasificarea sistemului nervos Fișe de lucru
(1 oră) la om; 2. Manual, filmuleț,
 Identificarea componenetelor planșe;
sistemului nervos la om după 3.Frontal, individual.
localizare și după rol, pe baza unor
planșe, în vederea înțelegerii locului
unde acestea sunt poziționate.
 Întocmirea unei scheme logice a
clasificării sistemului nervos la om
după localizare și după rol.
2. Neuronul. 1.1.  Extragerea de informații dintr-un text 1.Conversaţia euristică, Orală
Alcătuire, tipuri 2.1. din manual cu privire la componentele observarea, explicaţia. Evaluarea fișelor
și funcții. 3.1. neuronului; Fișe de lucru cu desen de lucru cu desen
(1 oră)  Observarea unor imagini dintr-o lacunar lacunar
prezentare ppt cu structura neuronului, 2.Atlas, manual, prezentare
în vederea identificării componentelor ppt.
lui; 3.Frontal, individual.
 Reprezentarea prin desen grafic a
alcătuirii neuronului;
 Identificarea tipurilor de neuroni, pe
baza unui text din manual;
 Reprezentarea prin desen grafic a
modului de conducere a impulsului
nervos: dendrite-corp celular-axon;
 Observarea unei planșe cu structura
sinapsei
 Identificarea proprietăților neuronilor,
pe baza studierii unui text din manual
și înțelegerea modului cum acesta
funcționează.
3. Encefalul 1.1  Realizarea de observații macroscopice 1. Învăţarea prin Orală
-alcătuire 1.2 (pe mulaje) asupra encefalului cu descoperire. Evaluarea fișelor
(1 oră) 3.1 scopul indentificării componentelor Conversaţia de lucru
lui; euristică,
 Realizarea de observații a unor planșe observarea,
cu encefalul, cu scopul de a identifica explicaţia.
principalele componente; 2. Planșe, manual.
 Căutarea și selectarea informațiilor din 3. Fișe de lucru.
manual cu privie la localizarea fiecărei 4. Frontal, individual.
componente a encefalului, precum și
informații legate de structura acestora.
 Înțelegerea noțiunilor de substanță
cenușie și substanță albă pe baza
cunoștințelor învățate anterior la lecția
cu neuronul.
 Identificarea distribuției substanței
cenușii și albe la nivelul encefalului cu
ajutorul planșei și a mulajului, puse la
dispoziție de către profesor.
4. Măduva 1.2.  Observarea structurii externe a 1. Învăţarea prin Orală
spinării- 3.1. măduvei spinării pe baza plașei pusă la descoperire. Evaluare fișă de
alcătuire 3.2. dispozițe de către profesor, în vederea observarea, lucru
(1 oră) localizării măduvei spinării, dar și a explicaţia,
observării celor 5 regiuni care sunt Reprezentare
denumite după regiunile coloanei grafică a măduvei
vertebrale; spinării.
 Enunțarea unei situații problemă: Este 2. Fișă de lucru
protejată măduva spinării de o altă 3. Planșe, manual.
structură, ca la encefal? 4. Frontal, individual
 Pe baza imaginii prezentate la planșă și
cu ajutorul unei imagini din manual,
elevii sunt dirijați să identifice forma
de cilindru turtit antero-posterior,
precum și cele două intumescențe;
 Explicarea prezenței în structura
externă a măduvei spinării a unor zone
mai îngroșate în dreptul membrelor,
folosind informația științifică din
manual;
 Identificarea și localizarea celor două
tipuri de substanță: albă și cenușie,
folosind atât planșa, cât și imaginile
din manual cu structura internă a
măduvei spinării;
 Reprezentarea grafică prin desen a
unei secțiuni transversale a măduvei
spinării, pentru a întelege mai bine
cum sunt distribuite cele două
substanțe.
5. Nervii 1.2.  Observarea unor imagini din atlas cu 1.Observarea, explicaţia, Orală
cranieni și nervii 2.1. structura nervului; realizarea unui desen cu Evaluarea fișei de
spinali 3.1.  Observarea unor imagini din atlas cu nervul spinal, fișă de lucru. lucru
(1 oră) 3.2. localizarea nervilor cranieni și spinali 2 Manual, planșă, atlas,
și a ganglionilor nervoși; tablă, cretă.
 Identificarea principalelor tipuri de 3.Frontal, individual
nervi după localizare și rol, pe baza
planșei și a imaginilor din manual;
 Clasificarea nervilor cranieni și
identificarea rolului lor, folosind
anumie culori și identificându-i pe
imaginile din manual;
 Reprezentarea prin desen grafic a
structurii nervului spinal, pentru a
identifica componentele acestuia.

6. Funcțiile 1.2  Observarea unor imagini dintr-o 1.Observarea, comparația, Orală


sistemului 1.3. prezentare ppt, care ilustrează un arc explicaţia, demonstrația. Observarea
nervos 2.1. reflex ce este baza anatomică a actului 2 Prezentare ppt., laptop, sistemică în
Reflexe
2.2. reflex și identificarea componenteleor videoproiector cadrul grupului
corticale, reflexe
subcorticale, 3.1. arcului reflex; Fișe de lucru
reflexe  Reprezentarea prin desen a arcului 3.Frontal, individual, pe
medulare. reflex, pe baza desenului realizat de grupe
(2 ore) către profesor la tablă cu respectarea 4. Aplicație 3D
indicațiilor acestuia; (www.mozaik3D.ro)
 Analizarea unui text din manual, 5. Experiment
pentru a explica rolul fiecărui
component al arcului reflex.
 Prezentarea unor imagini 3D cu tipuri
de reflexe;
 Identificarea reflexelor corticale,
subcorticale și medulare prin lucru pe
echipe, pe baza unor texte cu
caracteristicile acestor reflexe, precum
și exemple de reflexe.
 Evidențierea practică a reflexelor către
celelalte grupe (ex.: evidențierea
reflexului rotulian), avânt informația
științică dată de către profesor.
7. Igiena 2.1.  Vizionarea unui film scurt cu câteva 1.Conversaţia euristică, Orală
sistemului 4.1. recomandări privind sănătatea observarea, explicaţia. Evaluarea fișei de
nervos. 4.2. sistemului nervos; 2. Film didactic, laptop, lucru
 Înțelegerea influenței unor factori videoproiector, planșă de
asupra sistemului nervos, pe baza unui proiecție, manual;
text din manual; Fișă de lucru
 Realizarea unui program personal de 3.Frontal, individual
activitate zilnică, echilibrat din punct
de vedere al timpului alocat învăţării,
odihnei active şi somnului pentru a
avea grijă de sistemul nervos
1.1.  Realizarea unei scheme de recapitulare 1. Prezentare ppt Orală
9. Recapitulare 1.2. pe baza unor texte și imagini prezentate 2. Tablă, cretă, foi, Evaluarea
1.3. de către profesor printr-o prezentare markere. schemelor de
ppt. 3. Fișe de lucru recapitulare și a
 Formarea de grupe în cadrul cărora
fișelor de lucru
elevii vor avea de descris structura și
funcția unui organ nervos din cele
studiate până acum și apoi să prezinte
clasei aceste noțiuni.
 Identificarea tuturor componentelor
sistemului nervos și rolul acestora, pe
baza unei prezentări ppt.
 Intocmirea unei unei scheme de
recapitulare cu componentele arcului
reflex (desen lacunar) și cu principalele
tipuri de reflexe.
2.1.  Completarea unui test cu diferiți itemi Test sumativ Evaluare scrisă
10. Evaluare 3.1. de evaluare, cu scopul de a indentifica prin test sumativ
3.2. principalele noțiuni dobândite, cu
4.1. privire la sistemul nervos la om, pe
care elevii le-au învățat.

Competențe specifice:
1.1. Sistematizarea informațiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, utilizate ca surse pentru explorarea unor sisteme
biologice, a unor procese și fenomene
1.2. Realizarea independentă a unor activități de investigare pe baza unor fișe de lucru elaborate de elev
1.3. Asumarea de roluri în cadrul echipei pentru rezolvarea sarcinilor de lucru
2.1. Interpretarea contextualizată a informațiilor științifice
2.2. Expunerea, în cadrul unui grup, a informațiilor prezentate sub formă de modele, grafice, texte, produse artistice, cu mijloace
TIC, utilizând adecvat terminologia specifică biologiei
3.1. Realizarea unor modele ale sistemelor biologice
3.2. Elaborarea unor algoritmi pentru realizarea unei investigații
4.1. Conceperea unor măsuri de menținere și promovare a unui stil de viață sănătos
4.2. Interpretarea relațiilor dintre propriul comportament și starea de sănătate

Bibliografie:

1. Iuliana Alina Sprînceană, Florina Claudia Ghițulescu, Manual de biologie, clasa a VII-a, Editura ARS Libri, București, 2019;
2. Traian Șăitan, Adriana Simona Popescu, Manual de biologie, clasa a VII-a, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2019;
3. Alexandrina-Dana Grasu, Jeanina Cîrstoiu, Manual de biologie, clasa a VII-a, Editura LITERA , București, 2019;
4. www.mozaik3D.ro (https://www.mozaweb.com/ro/Search/global?search=tesuturi&lexikontypeid=3D)
5. Cursul „CRED”– „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”- Modul II: Aplicarea noului Curriculum național
pentru învățământul gimnazial la disciplina biologie.

S-ar putea să vă placă și