Sunteți pe pagina 1din 6

Planificare pe unitatea de învăţare

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu” Odobești, jud. Vrancea


Disciplina: Biologie
Clasa: a VI-a
Nr. de ore / săptămână: 2 ore / săpt.
Profesor: Diniță Andreea Lavinia
Unitatea de învăţare: ORGANISMUL – UN TOT UNITAR
Săptămâna: 5 - 8
Nr. ore alocate: 8

Resurse
Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare 1.Procedurale; Evaluare Obs.
specifice 2.Materiale;
3.Forme de
organizare
1. Organismul 1.1.  Căutarea și selectarea informațiilor 1. Învăţarea prin Orală
unei plante 1.2. privind organelle vegetale din manual; descoperire. Conversaţia Evaluarea fișelor
superioare: 1.3.  Vizionarea unui film unde se prezintă euristică, observarea, de lucru
Organe vegetale
3.1. organele vegetative și de înmulțire ale explicaţia, comparația.
(1 oră)
unei plante, în scopul observării Fișe de lucru
structurii externe a acesteia. 2. Manual, filmuleț, ppt.
 Realizarea de observații macroscopice 3.Frontal, pe grupe
asupra unui material vegetal natural;
 Realizarea de lucru în echipă, în
vederea identificării principalelor
componente ale unei plante, precum și
funcțiile îndeplinite de fiecare organ în
parte.
2. Organismul 1.1.  Căutarea și selectarea informațiilor 1.Conversaţia euristică, Orală
unui mamifer şi 1.2. privind organele unui animal din observarea, explicaţia. Evaluarea fișelor
al omului: 1.3. manual sau atlas; Fișe de lucru de lucru
Sisteme de 3.1.  Vizionarea unui film unde se prezintă 2.Atlas, manual, film
organe şi organe principalele sisteme de organe ale didactic, ppt.
animale animalelor, în scopul observării 3.Frontal, pe grupe
(1 oră) structurii acestora, precum și legătura
dintre ele.
 Vizionarea unei prezentări ppt cu
imagini și scheme care să îi ajute pe
elevi să înțeleagă structura și funcția
sistemelor de organe animale;
 Realizarea de observații a unor planșe
și mulaje cu diverse sisteme de organe,
în vederea întelegerii structurii și
funcției acestora;
 Realizarea de lucru în echipă, pentru a
identifica principalele sisteme de
organe animale.
3.Ţesuturi 1.1  realizarea de observații microscopice 1. Învăţarea prin Orală
vegetale 1.2 asupra țesuturilor vegetale în scopul descoperire. Evaluarea fișelor
(1 oră) 3.1 indentificării caracteristicilor lor, a Conversaţia de lucru cu
asemănărilor și a deosebirilor. euristică, desene lacunare
 Realizarea de observații a unor planșe observarea,
cu scopul de a identifica principalele explicaţia.
tipuri de țesuturi vegetale; 2. Planșe, Microscop,
 căutarea și selectarea informațiilor din preparate
manual cu privie la țesuturile vegetale, miscroscopice cu
în vederea identificării acestora. diferite țesuturi
 Realizarea unor desene ale unor vegetale
țesuturi vegetale (țesutul asimilator, de (embrionare și
depozitare, conducător, secretor) definitive).
3. Fișe de lucru cu
desene lacunare.
4. Frontal, individual.
4. Țesuturi 1.2.  Realizarea de observații a unor planșe 1. Învăţarea prin Orală
animale 3.1. cu scopul de a identifica principalele descoperire.
(1 oră) tipuri de țesuturi animale; observarea,
 căutarea și selectarea informațiilor din explicaţia,
manual cu privie la țesuturile animale, Reprezentare
în vederea identificării acestora. grafică a unor
 Realizarea unor desene ale unor desene cu țesuturi
țesuturi animale (epitelial de acoperire, animel.
muscular, conjunctiv, nervos); 2. Planșe, manual.
3. Frontal, individual

5. Celula 1.2  Realizarea de observații microscopice 1.Observarea, explicaţia, Orală


vegetală 1.3 asupra celulelor vegetale (de exemplu: realizarea unui desen cu Fișă de observare
(1 oră) celule macroscopice la citrice, celula vegetală a
microscopice din epiderma de ceapă). 2 Manual, planșă, tablă, comportamentulu
 Formarea de grupe de lucru în vederea cretă colorată. i în cadrul echipei
obținerii unui preparat microscopic 3.Frontal, individual, pe
proaspăt din epiderma de ceapă; grupe
Colaborarea în cadrul echipelor 6. Experiment
formate, respectând regulile stabilite;
 Identificarea principalelor componente
ale celulei vegetale pe baza imaginilor
din manual și planșa cu celula
vegetală;
 Realizarea unui desen cu celula
vegetală, după indicațiile transmise de
către profesor.

6. Celula 1.2  Realizarea de observații microscopice 1.Observarea, comparația, Orală


animală 2.1. asupra celulelor animale (de exemplu: explicaţia. Evaluarea fișelor
(1 oră) 3.1. celule microscopice din mucoasa 2 Prezentare ppt., laptop, de lucru
bucală). videoproiector, microscop,
 Observarea unor animații 3D cu celula preparat microscopic cu
animală, în vederea identificării celule animale.
principalelor componente ale acesteia. Fișe de lucru
 Identificarea rolului componentelor 3.Frontal, individual
celulei animale observate, pe baza 4. Aplicație 3D
cunoștințelor acumulate anterior la (www.mozaik3D.ro)
lecția cu celula vegetală și urmărind 5. Experiment
prezentarea ppt realizată de către
profesor cu privire la acest aspect.
 Realizarea unei scheme logice de
comparație între cele două tipuri de
celule (vegetală și animală), pe baza
imaginilor 3D cu aceste celule,
proiectate de către profesor pe tablă.

7. Recapitulare 2.1.  Elaborarea și completarea unui plan de 1.Conversaţia euristică, Orală


(1 oră) 3.1. recapitulare privind nivelurile de observarea, explicaţia, Evaluarea fișei de
3.2. organizare a materiei vii, de la celulă la comparația. lucru
organism pe baza cunoștințelor 2. Imagini cu organe
acumulate anterior și urmărind o vegetale și animale,
animație 3D cu „Nivelurile de țesuturi vegetale și
organizare a materiei vii”. animale.
 Identificarea principalelor organe Aplicație 3D cu imagini
vegetale și animale cu ajutorul 3D a celulei vegetale și
imaginilor prezentate de către profesor animale
în prezentarea ppt și completarea lor în (www.mozaik3D.ro).
planul de recapitulare. Fisă de recapitulare.
 Observarea unor imagini cu diferite Fișă de lucru (Rebus)
țesuturi vegetale și animale, 3.Frontal, individual
identificarea acestora și completarea 4. Prezentare PPT
schemei de reapitulare cu noțiunile
corespunzătoare.
 Identificarea componentelor principale
ale celulelor vegetale și animale pe
baza unei prezentări 3D a acestora, prin
care elevii vor putea vedea în paralel
cele două tipuri de celule.
 Identificarea diferențelor dintre celula
vegetală și animală, cu ajutorul
aplicației 3D mozaik, pentru a putea
observa care sunt organitele pe care
celula vegetală le are în plus față de cea
animală.
 Completarea unui rebus, care să fixeze
noțiunile studiate anterior despre
organismul ca un tot unitar.
8. Evaluare 2.2  realizarea de desene cu organismal unei 1. Portofoliu Orală
(1 oră) plante sau al unui animal, țesuturi 2. Tablă, cretă, foi, Scrisă
vegetale sau animale, celula vegetală markere, timer.
sau animală și încadrarea lor într-un
portofoliu, împreună cu schema de
recapitulare completată anterior.
 Elaborarea de ghicitori, rebusuri și
întrebări legate de toate noțiunile
studiate în această unitate de învățare și
organizarea unui concurs pe grupe, în
urma căruia elevii să fie în întregime
notați după performanțele lor.

Competențe specifice:

1.1. Selectarea unor texte, filme, tabele, desene, scheme, grafice, diagrame ca surse pentru extragerea unor informații referitoare la unele
procese, fenomene și sisteme biologice

1.2. Realizarea independentă a unor activități de investigare pe baza unor fișe de lucru date.
1.3. Colaborarea în echipă pentru îndeplinirea sarcinilor de explorare a sistemelor vii.

2.1. Organizarea informațiilor științifice după un plan propriu.

2.2. Realizarea de produse de prezentare a informațiilor sub formă de modele, forme grafice, texte, produse artistice, cu mijloace TIC,
utilizând adecvat terminologia specifică biologiei.

3.1. Interpretarea diverselor modele ale unor sisteme biologice.

3.2. Aplicarea unor algoritmi selectați adecvat în investigarea lumii vii.

4.1. Transferarea achizițiilor din domeniul biologiei în contexte noi

4.2. Identificarea relaţiilor dintre propriul comportament şi starea de sănătate.

Bibliografie:

1. Silvia Olteanu, Iuliana Tanur, Manual de biologie, clasa a VI-a, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2018;
2. Elena Crocnan, Manual de biologie, clasa a VI-a, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2018;
3. www.mozaik3D.ro (https://www.mozaweb.com/ro/Search/global?search=tesuturi&lexikontypeid=3D)
4. Cursul „CRED”– „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”- Modul II: Aplicarea noului Curriculum
național pentru învățământul gimnazial la disciplina biologie.

S-ar putea să vă placă și