Sunteți pe pagina 1din 14

S.C. SAMI CONSULT S.R.L.

Registrul Comertului Nr.J38/785/27.09.2006


Cont: RO72WBAN003996063927RO01, INTESA SANPAOLO
Cont: RO21BRDE390SV13814493900 - RM.VALCEA
Cont Trezorerie RO11TREZ6715069XXX004869, RM.VALCEA
Cod unic de inregistrare:19051897
Str. George Enescu nr. 26, 240108, RÂMNICU VALCEA,
Mobil: 0740 140 289- SANDA BUGIU; 0745 081 628 -MIHAI MAFTEIU
Email: bugiusanda@yahoo.com; mihai_mafteiu@yahoo.com

EXPERTIZA GEOELECTRICĂ
AFERENTĂ CONSOLIDĂRII ARIPII NOI A
ACADEMIEI DE ȘTIINȚE ECONOMICE
FAZA A II-A 2017
BULEVARDUL DACIA NR. 41,
SECTOR 1, MUNICIPIUL BUCUREŞTI

FEBRUARIE 2017

1
Pagină de semnături

Administrator
SC SAMI CONSULT SRL
ing. Geol. Sanda Bugiu

Colectiv elaborare,

dr.ing. Mihai Mafteiu

ing. Geol. Sanda Bugiu

2
CUPRINS

A) Parte scrisă

Memoriu 4 pagini

B) Parte grafică

E1. Plan de amplasare a lucrărilor geoelectrice sc: 1:500 1pl;


E2. Secţiune geoelectrică longitudinală S1-1 (2006-2017) sc: 1:500/200 1pl;
E3. Secţiune geoelectrică longitudinală S2-2 (2006-2017) sc: 1:500/200 1pl;
E4. Secţiune geoelectrică transversală S3-3 (2006-2017) sc: 1:500/200 1pl;
E5. Secţiune geoelectrică transversală S4-4 (2006-2017) sc: 1:500/200 1pl;
E6. Harta geoelectrică la -2,70m adâncime (2006-2017) sc: 1:500 1pl;
E7. Harta geoelectrică la -6,70m adâncime (2006-2017) sc: 1:500 1pl;

3
MEMORIU HIDRO-GEOELECTRIC

INTRODUCERE

Lucrarea de față prezintă reluarea după 10 ani a măsurătorilor geoelectrice cu scop


hidogeologic privind starea de umiditate a terenului și fundațiilor cu ocazia efectuării unui
studiu: EXPERTIZARE GEOELECTRICĂ, GEOTEHNICĂ ȘI HIDROGEOLOGICĂ
AFERENTĂ CONSOLIDĂRII ASE (ARIPA NOUĂ) din decembrie 2006 a firmei S.C. 3D –
HIDRO – PROIECT SRL, proiectant general S.C. EUROPEAN BUSSINES CONSULT SRL.
Prima etapă a fost efectuată în 2006 cu concursul specialiștilor din Biroul de Expertiză și
Consulting al Facultății de Geologie și Geofizică, CS III dr.ing. Mihai Mafteiu și CS III ing.
Victor Niculescu. Reluarea efectuată în februarie 2017 sub egida S.C. SAMI CONSULT SRL s-
a efectuat cu aceeași specialiști, aceeași aparatură și tehnologie. atestată prin STAS.

CAPITOLUL 1 CERCETĂRI GEOELECTRICE

a. Metoda de cercetare geoelectrică


Fezabilitatea metodelor geoelectrice în explorarea-exploatarea apelor subterane şi
stabilirea litologiei este bazată pe relaţiile strânse dintre conductivitatea electrică «parametrul
principal măsurat prin metodele geoelectrice» şi parametrii hidrogeologici.
Ca în aproape toate metodele de prospecţiune electrică în curent continuu, se utilizează
un dispozitiv de introducere a curentului în sol alcătuit din doi electrozi metalici A şi B conectaţi
prin intermediul unor cabluri electrice la o sursă de curent continuu. Acest aranjament al
electrozilor este cunoscut sub numele de linie de emisie, linie de curent, dispozitiv de emisie sau
mai simplu dispozitiv AB. Dispozitivul de recepţie sau linia de măsură, constă din doi electrozi
M şi N prin intermediul cărora, cu ajutorul unui instrument de măsură, se determină diferenţa de
potenţial care apare între diferitele puncte ale suprafeţei de observaţie ca urmare a injectării
curentului în subsol.
Aparatura utilizată este simplă şi portabilă: un rezistivimetru electronic, cu un generator
de curent continuu încorporat, alimentat cu acumulatori de 12 V, de producţie Suedia
(OMOLOGAT), cu autocompensare (SAS300), care măsoară un curent I (mA), în linia AB şi o
diferenţă de potenţial ΔV (mV), în linia MN, creată de acest câmp artificial. Valoarea citită la
aparat este raportul ΔV (mV)/I (mA). Din calcule rezultă rezistivitatea aparentă ρa, măsurată în
Ohm/metri. Aceste sondaje poartă denumirea de “sondaje electrice verticale (SEV)”. Materialul
geofizic prelucrabil, obţinut în fiecare punct de măsură, este o curbă de rezistivitate aparentă,
care reprezintă parametrul fizic al masei geologice din subsol, legat de puterea de pătrundere a
curentului electric în pământ. Metoda este omologată prin STAS 11 156-78/CNST-IRS.

4
REZISTIVITATEA (Ohmm)
0,01 0,1 1 10 100 1.000 10.000 100.000
Fundament
roci vulcanice si Roci fără apă
grafit
roci vulcanice metamorfice
Roci cu apă
roci metamorfice

argila nisip si pietris


Sedimente
loess
marne gresie conglomerate
Roci sedimentare
lignit-cărbune dolomit-calcare
apă marină
Apă-acvifere
apă dulce gheată
100.000 10.000 1.000 100 10 1 0,1 0,01
CONDUCTIVITATEA

Fig. I. Rezistivitatea diferitelor litologii şi a apelor subterane

b. Rezultatele cercetării geoelectrice


Practic, în teren, s-au efectuat 26-6 sondaje geoelectrice cu 14,00m adâncime de
investigare, plasate pe 2 profile longitudinale pe faţadele lungi ale clădirii, în reţea de 20/25 m,
orientate V-E (văzute dinspre sud) şi 2 profile transversale N-S (văzute dinspre est). Pentru
verificarea aspectului litologic al terenului cercetat la 2 nivele specifice s-au construit 2 hărţi
geoelectrice (la -2,50m şi -6,00m adâncime). Din cele 32 sondaje (a1-a26 și a40-a45) s-au
construit 4 secţiuni geoelectrice interpretative și 2 hărți la adâncimi reper, care prezintă:
 coloana litologică sintetică până la 14,00m (foraj geotehnic în zonă);
 nivelul hidrostatic actual la cota 74,00m (-6,7m);
 imaginea (aspectul) petrofizic al subsolului cercetat;
 eventuale elemente antropice îngropate (conducte, cabluri, etc);
 efectul geoelectric al unor infiltraţii la cota 77,00 m (cota canalizării stradale);
 repartiţia rezistivităţii la o anumită adâncime pe suprafaţa cercetată.

c. Reperi privind modul de interpretare a diagrafiilor geoelectrice


În interpretarea secţiunilor şi hărţilor geoelectrice este de reţinut modul de comportare al
câmpului electric generat de aparat, şi anume: în teren natural acesta se diseminează normal, în
timp ce el este perturbat de orice lucrare antropică.
Valorile izoliniilor de rezistivitate sunt condiţionate atât de tipul litologic al formaţiunii

5
străbătute de curentul electric cât şi de prezenţa sau absenţa apei subterane (dulci sau sărate), aşa
după cum este reprezentat în secţiunile geoelectrice.
Orice modificare de alură a izoliniilor de rezistivitate este dată de un element deviator
reprezentat de: o limită litologică, un obiect discordant (îngropat), goluri subterane, apă, etc, dar
interpretarea acestora se poate face numai pe baza datelor generale cunoscute despre zona
în care s-au efectuat măsurătorile şi confirmate prin lucrări de prospecţiuni punctiforme.
În general, “citirea” hărţilor geoelectrice se face în acelaşi mod ca şi a hărţilor topografice
cu deosebirea că în cazul acestora din urmă nu se mai poate pune în discuţie cauza care a produs
respectivul efect.

d. Descrierea secţiunilor geoelectrice (Planșele E2-E5/2006-2017)

Adâncimea de fundare determinată din sondaje geoelectrice este de 2,70m în argile


prăfoase. Canalizarea se află pozată la cota 77,00, 76,50m (la -2,8 şi -4,00m adâncime)
Nivelul freaticului se află la -6,70m adâncime (cota 74,00) în nisipuri şi pietrişuri.
Secţiunile geoelectrice interpretative longitudinale S1-1, S2-2, S3-3 şi S4-4, orientate V-S
şi respective N-S, oferă o imagine a structurii subsolului perimetrului studiat pe o adâncime de
14,00m şi pe toată suprafaţa terenului.
Secţiunea S1-1 (la sondajul a3), pe faţada sudică a clădirii pune în evidenţă la intersecţia
cu secţiunea S4-4 (la sondajul a7, a8) şi pe secţiunea S2-2 (la sondajul a18, a19, a20), o serie
de anomalii de maxim rezistiv de 100-250 Ohmm specifice unor fundaţii vechi îngropate.
În restul suprafeţei cercetate apar valori de rezistivitate minime de 2-10 Ohmm, specifice
unor infiltraţii de fluide, din pluvial şi mai ales din canalizări.
Variaţia valorilor de rezistivitate pe secţiuni impune existenţa unei axe de tasare
diferenţiată pe linia SEV a42 pe faţada nordică la SEV a45 pe faţada sudică. De asemenea din
secțiunile transversale, unde se remarcă contraste de rezistivitate, reiese că ar exista unele foste
fundații și pe axa mare a clădirii orientate V-E.
Reluarea măsurătorilor din 2017 relevă o creștere de 2-3 ori a valorilor de rezistivitate în
special pe fațadele lungi (S1-1 și S2-2) care se explică prin posibila infiltrare a apelor pluviale
în terenul de fundare a cădirii. Acest fenomen a produs o sufoziune a terenului, mai ales pe
fațada spre Bulevardul Dacia, unde terenul din zona verde, neavând o scurgere rapidă spre
emisar, s-a prăbușit cu cca 20 cm, antrenând și trotuarul de lângă soclul clădirii.
Apa pluvială a spălat o parte din fracția argiloasă din subsolul geologic și având în vedere
existența unor argile prăfoase ca teren de fundare, s-a produs efectul de sufoziune. Fenomenul
este mai pregnant pe fațada spre Bulevardul Dacia, unde în zona verde adiacentă apar o mulțime
de excavații ale terenului de către rozătoare (terenul a devenit mai afânat după infiltrații!).
6
Cea mai pregnantă sufoziune se remarcă la SEV a1-a3 spre vest și la SEV a5H lângă
curtea cu tomberoane de gunoi.
Amintim că la o primă vedere pereții subsolului clădirii nu prezintă fenomene de igrasie.
Apar doar unele fisuri pe pardoseala și șapa din subsol (vezi atelierul de tâmplărie din colțul SV
al construcției). Evoluția datelor geoelectrice pe parcursul a 10 ani presupune o circulație locală
spre nord, pe sub fundații, a apelor de infiltrație, spre canalizarea mai adâncă de pe intrarea A.
Macedonski (umplutură la cca 4,00m, vezi harta topo la 500 - Planșa nr. E1).

e. Descrierea hărţilor geoelectrice (Planșele E6-E7/2006-2017)

S-au ales două adâncimi pentru reprezentarea rezistivităţii aparente, -2,70m în apropierea
tălpii fundaţiei şi -6,00m deasupra acviferului.
Pe harta la -2,70m se remarcă efectul de maxim rezistiv (spălarea fracției argiloase)
aferent fundaţiilor vechi râmase după săparea fundaţiei blocului nou ASE. Se remarcă faptul că
apar valori de rezistivitate minimă pe jumătatea estică și fațada sudică clădirii, prin infiltraţii de
ape menajere şi pluviale. Fenomenul se amplifică după 10 ani, mai ales pe fațada sudică.
Pe harta la -6,70m se vede o extindere a anomaliilor de minim rezistiv (zone cu grad
ridicat de umiditate) localizându-se o axă de tasare diferenţiată care ar putea influenţa stabilitatea
terenului de fundare. Reluarea lucrărilor de geofizică par a pune așa zisele axe de tasare în
legătură cu împărțirea în tronsoane a clădirii și care lucrează diferit în funcție de circulația
apelor de infiltrație în subteran (în argile prăfoase)
Pe hărți apare cu pregnanță fenomenul de spălare a fracției argiloase pe primii 3-4m
adâncime mai ales pe axa mică de la SEVa1-a3 la SEV a18-a20.
Tabel statistic
data fundatii Nivel H data fundatii Nivel H 2006>2017 2006>2017
06.11.2006 roa2,70m roa6,70 04.02.2017 roa2,70m roa6,70m %2,70m %6,70m
Num of val 32 32 Num of val 32 32 - -
Sum 2999 1928 Sum 4919 3503 61 55
Minimum 10 10 Minimum 6 7 40 30
Maximum 335 220 Maximum 445 313 75 70
Mean 93.72 60.25 Mean 153.7 109.5 61 55
St. dev 73.59 51.33 St. dev 110.9 81.74 66,4 62,8
Statistic se remarcă o creștere a valorilor de rezistivitate la -2,70m cu 30% în 10 ani
și cu 40% la -6,70m adâncime. Aceasta înseamnă că infiltrația pluvialului în teren s-a
produs până la nivelul hidrostatic.
Se propune o sistematizare verticală și orizontală a terenului adiacent soclului
clădirii cu crearea de drenaje adânci conducând apele spre exteriorul suprafeței, atât în
zona verde sudică, cât și în zona curților adânci din nord.

7
8
SECTIUNE GEOELECTRICÃ INTERPRETATIVÃ S1-1 - LONGITUDINALÃ
V A.S.E., BULEVARD DACIA, NR. 41, sector 1, BUCURESTI
SC.1:500/200 E

STRADA CALEA
S.CIHOSCHI DOROBANTILOR

S4-4 S3-3
foraj fundatia
geotehnic clãdirii
de referintã a41 a1 a2 a3 a4 a5 a45 a12 a13 cota 78,0
250
umplutura FUNDATII VECHI 80.0
1.40m 220
argile
ARGILE
78.0 180
prafoase canal
140
PRÃFOASE cota 77,0
5.0m 76.0 100

Cota terenului(m)
nh=6,70m NISIPURI 80
74.0 70

nisip cu + 60
72.0
elemente 50

de pietris PIETRISURI 70.0


40

30

12,00m 68.0 20

10
argila ARGILA INTERM EDIARÃ
66.0
intermediarã 5
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Plansa nr.E2/2006

STRADA CALEA
S.CIHOSCHI DOROBANTILOR

S4-4 S3-3 fundatia


foraj clãdirii
cota 78,0
geotehnic
de referintã a41 a1 a2 a3 G.R.U. a4 a5 a45 a12 a13
750
umplutura FUNDATII VECHI 80.0
1.40m 450

argile
ARGILE 300
78.0canal
prafoase 220
PRÃFOASE cota 77,0
180
5.0m 76.0
Cota terenului(m)

140
nh=6,70m NISIPURI 100
74.0
80

nisip cu + 70
72.0
elemente 60

de pietris PIETRISURI 70.0


50
45
40
12,00m 68.0 35

argila ARGILA INTERM EDIARÃ 30


66.0
intermediarã
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
LEGENDA
a1- a45 statii de sondaj geoelectric S1-1 -- S4-4 sectiuni geoelectrice G.R.U. zonã cu grad
nivelul hidrostatic
ridicat de umiditate
izolinii de rezistivitate (Ohmm) limite litologice canalizare -2,80--4.00m ax tasare
Plansa nr.E2/2017

9
SECTIUNE GEOELECTRICÃ INTERPRETATIVÃ S2-2 - LONGITUDINALÃ
A.S.E., BULEVARD DACIA, NR. 41, sector 1, BUCURESTI
V SC.1:500/200
E
STRADA
S.CIHOSCHI CALEA
DOROBANTILOR

pasaj pasaj
S4-4 S3-3
fundatia
clãdirii
a40 a17 a18 a19 cota 78,0
a20 a21 a42 a15 a14
umplutura FUNDATII VECHI 80.0 265
1.40m
argile ARGILE 220

prafoase 78.0 180


canal
G.R.U. G.R.U. 140
PRÃFOASE cota 77,0
5.0m 76.0 100

Cota terenului(m)
nh=6,70m 80
NISIPURI
74.0 70
60
nisip cu +
elemente 72.0 50
40
de pietris PIETRISURI 70.0 30
20
12,00m 68.0 10

argila ARGILA INTERM EDIARÃ


5

intermediarã 66.0 2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Plansa nr.E3/2006

STRADA
S.CIHOSCHI CALEA
DOROBANTILOR

pasaj pasaj
S4-4 S3-3
fundatia
clãdirii
cota 78,0
a40 a17 a18 a19 a20 a21 a42 a15 a14
umplutura FUNDATII VECHI 80.0
750
1.40m 360
argile ARGILE 220
prafoase 78.0 canal
cota 77,0 180
G.R.U. G.R.U.
PRÃFOASE 140
5.0m 76.0
Cota terenului(m)

100
nh=6,70m
NISIPURI 80
74.0 70
nisip cu + 60

elemente 72.0 50

de pietris PIETRISURI
45
70.0 40
35
12,00m 68.0 30
argila ARGILA INTERM EDIARÃ 15
intermediarã 66.0 5
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
LEGENDA
a1- a45 statii de sondaj geoelectric S1-1 -- S4-4 sectiuni geoelectrice G.R.U. zonã cu grad
nivelul hidrostatic
ridicat de umiditate
izolinii de rezistivitate (Ohmm) limite litologice canalizare -2,80--4.00m ax tasare
20 Plansa nr.E3/2017

10
SECTIUNE GEOELECTRICÃ INTERPRETATIVÃ S3-3 - TRANSVERSALÃ
A.S.E., BULEVARD DACIA, NR. 41, sector 1, BUCURESTI
S SC.1:500/200
N

S1-1 S2-2
STRADA STRADA
M.EMINESCU zona AL.MACEDONSKY
verde coridor
subsol
a10 a11 a12 a15 a16
fundatia
80.00
clãdirii ARGILE a44
cota 78,0 78.00
canal
cota 77,0 PRÃFOASE G.R.U.
76.00
NISIPURI

Cota terenului(m)
74.00
+
72.00
PIETRISURI
70.00

68.00
ARGILA INTERM EDIARÃ
66.00

64.00
0 10 20 30 40 50
Plansa nr.E4/2006

S1-1 S2-2
BULEVARD STRADA
DACIA zona AL.MACEDONSKY
verde coridor
subsol
a10 a11 a12 a15 a16
750
fundatia
80.00
363.75
clãdirii ARGILE a44 220
cota 78,0 78.00
180
canal
cota 77,0 PRÃFOASE G.R.U. 140
76.00
100
NISIPURI
Cota terenului(m)

80
74.00
70
+ 60
72.00
50
PIETRISURI 45
70.00
40

68.00 35

ARGILA INTERMEDIARÃ 30
66.00 15
5
64.00
LEGENDA
0 10 20 30 40 50
a1- a45 statii de sondaj geoelectric nivelul hidrostatic S1-1 -- S4-4 sectiuni geoelectrice zonã cu grad
G.R.U. ridicat de umiditate
izolinii de rezistivitate (Ohmm) limite litologice canalizare -2,80--4.00m
20 Plansa nr.E4/2017

11
SECTIUNE GEOELECTRICÃ INTERPRETATIVÃ S4-4 - TRANSVERSALÃ
A.S.E., BULEVARD DACIA, NR. 41, sector 1, BUCURESTI
S SC.1:500/200
N

STRADA STRADA
M.EMINESCU S1-1 AL.MACEDONSKY
S2-2

FUNDATII zona
verde coridor
VECHI subsol a20 a22 FUNDATII
a8 a7 a3 VECHI
fundatia 80.00 80.00
clãdirii ARGILE a43
cota 78,0 78.00
canal
cota 77,0 PRÃFOASE G.R.U.
76.00
75.00 NISIPURI

Cota terenului(m)
74.00
+
72.00
PIETRISURI
70.00 70.00

68.00
ARGILA INTERM EDIARÃ
66.00
65.00
64.00
0 10 20 30 40 50
S1-1 -- S4-4
Plansa nr.E5/2006

BULEVARD STRADA
DACIA S1-1 AL.MACEDONSKY
S2-2

FUNDATII zona
verde coridor FUNDATII
VECHI subsol a20 a22
a8 a7 a3 VECHI
780
fundatia 80.00 80.00
365
clãdirii ARGILE a43
cota 78,0 220
78.00
canal 180
cota 77,0 PRÃFOASE G.R.U.
76.00 140
75.00 NISIPURI 100
Cota terenului(m)

74.00 80

+ 70
72.00 60

PIETRISURI 50
70.00 70.00 45
40
68.00
35
ARGILA INTERM EDIARÃ
30
66.00
15
65.00
64.00 5
LEGENDA
0 10 20 30 40 50
a1- a45 statii de sondaj geoelectric nivelul hidrostatic S1-1 -- S4-4 sectiuni geoelectrice zonã cu grad
G.R.U. ridicat de umiditate
izolinii de rezistivitate (Ohmm) limite litologice canalizare -2,80--4.00m
20 Plansa nr.E5/2017

12
HARTA GEOELECTRICÃ INTERPRETATIVÃ LA -2,70M ADÂNCIM E LA FUNDATII
A.S.E., BULEVARD DACIA, NR. 41, sector 1, BUCURESTI
SC.1:500, Coordonate relative
S3-3
ax tasare
S4-4 diferentialã 16
24 23 22
265

15 14 220
FUNDATII 21 42
19 20 180
STRADA STANISLAV CIHOSCHI

17 18 VECHI

CALEA DOROBANTILOR
50.0040 S2-2 140

G.R.U. 100
44
G.R.U. 43 25 80
26
70

45 12 13 60
3 4 5 S1-1
30.0041 1 2 50
FUNDATII ZONÃ CU BOLOVÃNIS 11 40
VECHI 6
PREDOM INANT
7 30

20

12
dec. 2006 8 10 SCARA
10.00 9 REZISTIVITÃTII
APARENTE
10.00 30.00 50.00 70.00 90.00 (Ohmm)
BULEVARD DACIA
Plansa nr.E6/2006

ax tasare
S4-4 diferentialã 16
24 23 22 450
265
15 14 220
FUNDATII 21 42
19 20 180
STRADA STANISLAV CIHOSCHI

17 18 VECHI

CALEA DOROBANTILOR
50.0040 S2-2 140
100
G.R.U. G.R.U.
44 80
43 25
26 70
60
45 12 13 50
3 4 5 S1-1
30.0041 1 2 40

FUNDATII ZONÃ CU BOLOVÃNIS 11 30


VECHI 6
PREDOM INANT 20
7 12
8
6
10 SCARA
10.00
8 REZISTIVITÃTII
9
APARENTE
10.00 30.00 50.00 70.00 90.00 (Ohmm)
BULEVARDUL DACIA

a1-a26, a40-a45 statii de sondaj geoelectric S1-1--S4-4 sectiuni geoelectrice zonã cu grad
LEGENDA G.R.U. ridicat de umiditate
izolinii de rezistivitate fundatii clãdiri
100 Plansa nr.E6/2017

13
HARTA GEOELECTRICÃ INTERPRETATIVÃ LA -6,70M ADÂNCIM E LA NIVEL HIDROSTATIC
A.S.E., BULEVARD DACIA, NR. 41, sector 1, BUCURESTI
SC.1:500, Coordonate relative
S3-3
ax tasare
S4-4 diferentialã
16
24 23 22
265

15 14 220
21 42
20 180
18 19
17 S2-2
50.0040 140

CALEA DOROBANTILOR
STRADA STANISLAV CIHOSCHI

G.R.U. 100
44 80
43 25
G.R.U.26 G.R.U. 70
60
45 12 13 S1-1
3 4 5 50
30.0041 1 2
40
ZONÃ CU BOLOVÃNIS 11
6 30
PREDOM INANT
7 20
10
2
10 SCARA
10.00
8 REZISTIVITÃTII
9
APARENTE
10.00 30.00 50.00 70.00 90.00 (Ohmm)
BULEVARD DACIA Plansa nr.E7/2006

ax tasare S3-3
S4-4 diferentialã
16
24 23 22
265

15 14 220
21 42
20 180
18 19
17 S2-2
50.0040 140

CALEA DOROBANTILOR
STRADA STANISLAV CIHOSCHI

G.R.U. 100
44 80
43 25
G.R.U.26 G.R.U. 70
60
45 12 13 S1-1
3 4 5 50
30.0041 1 2
40
ZONÃ CU BOLOVÃNIS 11
6 30
PREDOM INANT
7 20
10
2
10 SCARA
10.00
8 REZISTIVITÃTII
9
APARENTE
10.00 30.00 50.00 70.00 90.00 (Ohmm)
BULEVARD DACIA
a1-a26, a40-a45 statii de sondaj geoelectric S1-1--S4-4 sectiuni geoelectrice zonã cu grad
LEGENDA G.R.U. ridicat de umiditate
izolinii de rezistivitate fundatii clãdiri
100 Plansa nr.E7/2017

14