Sunteți pe pagina 1din 21

REPUBLICA MOLDOVA

Consiliul raional Sîngerei


Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei
Republic of Moldova, District Council Sîngerei, Section of Social Assistance and Family Protection

MD – 6201, Republica Moldova, or. Sîngerei, str. Independenţei-111


Tel/. fax 0(262) 2-65-05, 2 30 62 www.singerei.md
E_mail: daspf_singerei@yahoo.com

Nr. ____
din ,,_____” ________ 2013 Primarul or. Sîngerei
Dl Vasile Doga

Aviz-concluzie
cu privire la necesitatea instituirii tutelei asupra minorilor
rămași fără supraveghere părintescă,
Buzduganu Olga, 06.02.2000 d.n. și Buzduganг Egor, 26.07.2001 d.n.

La Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei s-a adresat cet. Buzdugan Ion,
05.09.1942 d.n., locuitor al or. Sîngerei, domiciliată pe str. Orheiului, 1, cu cererea de a fi numit
temporar tutore al nepoților săi minori, Olga și Egor.
Studiind starea socială a copiilor, s-a constatat că sînt născuți din relaţii de concubinaj.
Conform certificatelor de naştere părinţii sînt: mama solitară – Buzduganu Maia, care este
plecată la lucru peste hotare. Tot timpul copiii au locuit la bunei.
Minorii comunică cu mama. Ea contribuie la întreținerea lor.
Bunelul, Buzduganu Ion solicită să fie numit reprezentant legal al nepoților săi. El
dispune de spațiu locativ și calități morale pentru a educa copiii menționați.
Dînd prioritate formei de protecţie de tip familial, ţinînd cont de faptul că copiii sînt
ataşați de bunei, Autoritatea tutelară consideră că bunelul poate fi numit reprezentant legal al
lor.
Copiii, Olga și Egor sînt deacord să locuiască cu buneii şi ca bunelul să le fie
reprezentant legal.
Reieşind din cele relatate, în temeiul art. 112, 113, 114, 142, 143,-147 din CF al RM,
acţionînd în interesul copiilor, organul tutelar solicită administraţiei or. Sîngerei să emită
Decizie/Dispoziţie cu privire la numirea cet. Buzdugan Ion Eugenia în calitate de tutore, fără
plata îndemnizaţiilor din partea statului.

Şef DASPF Viorica VULPE

Ex. M Huzun, tel 0262 2 61 98


REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul raional Sîngerei
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei
Republic of Moldova, District Council Sîngerei, Section of Social Assistance and Family Protection

MD – 6201, Republica Moldova, or. Sîngerei, str. Independenţei-111


Tel/. fax 0(262) 2-65-05, 2 30 62 www.singerei.md
E_mail: daspf_singerei@yahoo.com

Nr. ____
din ,,_____” ________ 2013 Primarul or. Sîngerei
Dl Vasile Doga

Aviz-concluzie
cu privire la necesitatea instituirii curatelei asupra minorei
rămase fără supraveghere părintescă,
Salamov Constantin, 31.03.1996 d.n.

La Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei s-a adresat cet. Ciumac Claudia,
locuitoare a s. Grigorăuca r. Sîngerei, cu cererea de a fi numită temporar curator al nepoului său
minor, SalamovConstantin.
Studiind starea socială a copilului, s-a constatat că este născut din relaţii de concubinaj.
Conform certificatului de naştere NA-VI 042866, eliberat de DRSC, părinţii sînt: mama solitară
– Salamova Anastasia. Mama este plecată la lucru peste hotare de mai mult de 15 ani, De atunci
de educaşia copilului s-a ocupat doar bunica, pe linie maternă, Ciumac Claudia.
Minorul comunică cu mama, dar în diferite instituţii nu are cine să-i reprezinte drepturile,
Bunica, Ciumac Claudia se caracterizează pozitiv. Ea dispune de casă la sol, cu 4 odăi.
Venitul mediu lunar este constituit din pensii - 680 lei şi lucru ocazional. Pe lîngă casă 38 ari.
Dînd prioritate formei de protecţie de tip familial, ţinînd cont de faptul că copilul este
ataşat de bunica, Autoritatea tutelară consideră că bunica poate fi numită reprezentant legal al
nepotului său.
Minorul este deacord să locuiască cu bunicva şi ca bunica să-i fie reprezentant legal.
Reieşind din cele relatate, în temeiul art. 112, 113, 114, 142, 143,-147 din CF al RM,
acţionînd în interesul copilului, organul tutelar solicită administraţiei or. Sîngerei să emită
Decizie/Dispoziţie cu privire la numirea cet. Ciumac Claudia în calitate de curator al nepotului,
Salamov Constantin, fără plata îndemnizaţiilor din partea statului.

Şef DASPF Viorica VULPE

Ex. M Huzun, tel 0262 2 61 98


REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul raional Sîngerei
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei
Republic of Moldova, District Council Sîngerei, Section of Social Assistance and Family Protection

MD – 6201, Republica Moldova, or. Sîngerei, str. Independenţei-111


Tel/. fax 0(262) 2-65-05, 2 30 62 www.singerei.md
E_mail: daspf_singerei@yahoo.com

Nr. ________ din ,,_____” ________ 2013


Administraţia publică
c. Bilicenii Vechi
Primarul
Dl Gheorghe Urechianu

Aviz-concluzie
cu privire la necesitatea instituirii curatelei asupra minorilor rămaşi fără
supravegehere părintească,
Prescur Constantin, 02.09.1996 d.n. şi Prescur Adrian, 27.07.1995 d.n.,
domiciliaţi în s. Bilicenii Vechi

La DASPF Sîngerei s-a adresat cet. Bezerău Maria, 22.02.1949 d.n.,


locuitoare a s. Bilicenii Vechi, r. Sîngerei cu cererea de a fi numită curator al
minorilor rămași fără supraveghere părintescă, Prescur Constantin, 02.09.1996
d.n. şi Prescur Adrian, 27.07.1995 d.n.,
Studiind starea socială a copiilor s-a constatat că sînt născuţi din relaţii de
căsătorie. Conform certificatelor de naştere părinții sînt: mama Prescur Lidia
(decedată la 20.11.2009, certificat de deces Dc-IV 07.09.881, eliberat de primăria
Bilicenii Vechi) și tata – Prescur Nicanor, se află în detenție.
Conform art. 112 Codul Familiei RM „Autorităţile tutelare depistează
copiii rămaşi fără ocrotire părintescă, ţin evidenţa acestora, în fiecare caz în aparte,
în dependenţă de circustanţele concrete, aleg forma de protecţie a copiilor,
asigurînd controlul sistematic asupra condiţiilor de întreţinere, educaţie şi instruire
a acestora”.
Conform art. 113 CF RM , autoritate tutelară de nivelul I este autoritatea
deliberativă din unitatea administrativ teritorială de nivelul I, iar primarii satelor
(comunelor) exercită funcţia de autoritate tutelară de nivelul I.
Cet. Bezerău Maria dispune de condiții adecvate de trai și calități morale
potrivite pentru a crește și educa minorii, Constantin și Adrian.
Reieşind din cele relatate, acţionînd în interesul superior al copiilor,
autoritatea tutelară consideră posibilă instituirea curatelei , cu plata îndemnizaţiei
conform legislaţiei în vigoare şi roagă administarţia publică locală să emită
decizie/dispoziţie cu privire la instituirea cuuratelei.

Şef DASPF Viorica Vulpe


Ex. M. Huzun, tel 0262 2 61 98

REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul raional Sîngerei
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei
Republic of Moldova, District Council Sîngerei, Section of Social Assistance and Family Protection

MD – 6201, Republica Moldova, or. Sîngerei, str. Independenţei-111


Tel/. fax 0(262) 2-65-05, 2 30 62 www.singerei.md
E_mail: daspf_singerei@yahoo.com

Nr. ____
din ,,_____” ________ 2012
Primarul c. Tăura Veche, r. Sîngerei
Dna M. Pisariuc
Aviz-concluzie
cu privire la necesitatea instituirii tutelei/curatelei asupra minorilor rămas fără
supravegehere părintească, Şveţ Veaceslav, 26.12.1994 d.n. şi Şveţ Nicolai,
01.07.1999 d.n.

La DASPF Sîngerei s-a adresat cet. Grabovscaia Efimia, 09.04.1952 d.n.,


locuitoare a s. Tăura, r. Sîngerei, cu cererea de a fi numită tutore al nepoţilor săi
minori rămaşi fără supraveghere părintească de o perioadă îndelungată de timp.
Studiind actele prezentate s-a constatat că copiii se află în grija bunicii timp
de cinci ani. Conform certificatelor de naştere părinţii sînt:
mama – Şveţ Irina şi tata – Şveţ Igor.
Mama este plecată la lucru peste hotare, Federaţia Rusă de cinci ani. Ea are
grijă de copii.
Tata a decedat la 05.01.2001 (certificat de deces DC-V 0306095, eliberat de
primăria Tăura Veche).
Bunica, Grabovscaia Efimia, dispune de spaţiu locativ, se caracterizează
pozitiv de către vecini şi administarţia publică locală. Ea solicită să fie numită
reprezentant legal al copiilor.
Minorii sînt deacord ca bunica să le fie reprezentant legal şi ca să locuiască
în familia bunicii.
Reieşind din cele relatate, acţionînd în interesul copilului, ca acesta să
locuiască în familia extinsă, în temeiul art. 142-147 din CF RM , autoritatea
tutelară consideră posibilă instituirea tutelei fără plata îndemnizaţiei din partea
statului şi roagă administarţia publică locală să emită decizie/dispoziţie cu privire
la instituirea tutelei.

Şef adjunct DASPF Maria Huzun


REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
CONSILIUL RAIONAL SINGEREI РАЙОННЫЙ СОВЕТ СЫНДЖЕРЕЙ

Secţia Asistenţă Socială şi Отдел Социального


Protecţie a Familiei Обеспечения и Защиты Семьи

MD – 6201, or. Sîngerei МД – 6201, гор. Сынджерей


str. Independenţei, 111 ул. Индепенденцей,111
tel/fax. (262) 2-65-05 тел./факс (262) 2-65-05
e-mail: saspf_singerei@yahoo.com e-mail: saspf_singerei@yahoo.com

Nr. ____
din ,,_____” ________ 2012 Administraţia Publică Locală
c. Bursuceni

Aviz-concluzie
cu privire la necesitatea instituirii tutelei
asupra copilului rămas fără supraveghere părintescă,
Ţacu Cătălin, 29..11.2000 d.n.
La Secţia Asistenţă Socială Sîngerei, s-a adresat aistentul social c. Bursuceni şi a
prezentat acte, ce confirmă că copilul, Ţacu Cătălin, este rămas fără supraveghere părintească.
Conform certificatului de naştere este copil născut din relaţii de concubinaj. Mama, Ţacu Lilia
mamă solitară locuieşte în m. Bălţi. Ea mai are doi copii minori. Deseori foloseşte băuturi
alcoolice. Nu lucrează. Nu dispune de spaţiu locativ, dar viza de reşedinţă este în or. Bălţi. Se
află la evidenţa SASPF Bălţi, ca familie problematică.
Copilul se află în grija bunicii timp de 11 ani. Frecventează şcoala din localitate. De către
diriginte se caracterizeză pozitiv. Din spusele bunicii şi a copilului mama nu participă la educaţia
şi întreţinerea lui Cătălin. La medicul de familie din s. Bursuceni se adresează numai bunica.
Conform legislaţiei în vigoare, mama nu-şi onorează obligaţiunile de părinte o perioadă
îndelungată, motiv din care SASPF a înaintat demers către SASPF Bălţi pentru a decădea din
drepturile părinteşti pe Ţacu Lilia în privinţa copilului, Ţacu Cătălin.
Conform art. 113 , al (1) şi (2) din Codul Familiei al RM „Exercitarea funcţiilor de
autoritate tutelară se pune pe seama: a) SASPF – în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul
al doilea b) primarilor satelor (comunelor) – în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul
întîi”.
Conform art. 115 din CF al RM autoritatea tutelară asigură menţinerea sau reintegrarea
copilului rămas fără ocrotire părintească: a) în familia biologică – familia în care s-a născut; b)
în familia extinsă – rudele de pînă la gradul IV inclusiv (în cazul cînd nu este posibil plasamentul
în familia biologică). La alegerea formei de protecţie se va lua în consideraţie interesul superior
al copilului. Pînă la determinarea formei de protecţie a copilului rămas fără ocrotire părintească,
responsabil de acesta este autoritatea tutelară.
Bunica este deacord ca să fie numită tutore al nepotului său. Copilul este deacord ca
bunica să-i fie reprezentant legal. El este ataşat de ea.
Reieşind din cele relatate, în temeiul art. 112, 113, 114, 142, 143,-147 din CF al RM,
acţionînd în interesul superior al copilului, organul tutelar consideră că cet.Ţacu Nina, poate fi
numită tutore al copilului rămas fără îngrijire părintească.
În scopul prevenirii separării copiilor de familia biologică şi extinsă , Organul Tutelar
solicită emiterea dispoziţiei cu privire la instituirea tutelei asupra copilului, Ţacu Cătălin, cu
plata îndemnizaţiilor din partea statului.
.
Şef SASPF Tatiana Sincovschi

Ex. M Huzun, tel 2 61 98


REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
CONSILIUL RAIONAL SINGEREI РАЙОННЫЙ СОВЕТ СЫНДЖЕРЕЙ

Secţia Asistenţă Socială şi Отдел Социального


Protecţie a Familiei Обеспечения и Защиты Семьи

MD – 6201, or. Sîngerei МД – 6201, гор. Сынджерей


str. Independenţei, 111 ул. Индепенденцей,111
tel/fax. (262) 2-65-05 тел./факс (262) 2-65-05
e-mail: saspf_singerei@yahoo.com e-mail: saspf_singerei@yahoo.com

Nr. ____
din ,,_____” ________ 2012
Consiliul Bilicenii Vechi
Primarul
Dl Gheorghe Urecheanu

Aviz-concluzie
cu privire la necesitatea instituirii curatelei
asupra minorei rămasă fără supraveghere părintescă,
TIHON IRINA, 10.02.1996 d.n.
La SASPF Sîngerei s-a adresat cet. Eriomenco Fiodor, locuitor a s. Bilicenii
Vechi, r. Sîngerei , cu cerere a de a fi numit curator al nepoatei sale minore (de la
fiică), Tihon Irina.
Studiind actele prezentate s-a constatat că minora este născută din relaţii de
căsătorie. Conform certificatului de naştere BM nr. 010227, eliberat de primăria c.
Bubuieci, m. Chişinău părinţii copilului sînt: mama – Tihon Maria şi tata – Tihon
Andrei. Părinţii au divorţat oficial la 18.06.1998 (certificat de divorţ AM nr.
060772, eliberat de OSC Ciocana, m. Chişinău). De atunci părinţii nu contribuie cu
nimic la întreţinerea şi educaţia fiicei.
Mama, este bolnavă, gr.II invaliditate (certificat medical CMF Bubuieci) tot
timpul se află la tratament. Ea nu are posibilitate să îngrijească de copil.
Tata, a abandonat familia cînd Irina avea doar vîrsta de nouă luni. Nu se
interesează şi nu acordă careva suport material fiicei.
Irina totdeauna s-a aflat în familia buneilor, a freventat gimnaziul din s.
Bilicenii Vechi.
Cet. Eriomenco dispune de Fiodor
Reieşind din cele relatate, în temeiul art. 112, 113, 114, 142, 143,147 din CF
al RM, acţionînd în interesul superior al copilului, organul tutelar consideră că cet.
Eriomenco Fiodor, poate fi numită tutore al copilului rămas fără supraveghere
părintească şi roagă administraţia publică locală să emită Dispoziţie/decizie cu
privire la instituirea tutelei fără plata îndemnizaţiei lunare din partea statului,
fiindcă părinţii vor avea grijă de întreţinerea copilului.

Şef SASPF Tatiana Sincovschi

Ex. M Huzun, tel 2 61 98


REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul raional Sîngerei
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei
Republic of Moldova, District Council Sîngerei, Dection of Social Assistance and Family Protection

MD – 6201, Republica Moldova, or. Sîngerei, str. Independenţei-111


Tel/. fax 0(262) 2-65-05, 2 30 62 www.singerei.md
E_mail: daspf_singerei@yahoo.com

Nr. ____ din ,,_____” ________ 2013


Consiliul communal Pepeni

Primarul comunei
Dl Dorin PÎNTEA

Aviz
cu privire la necesitatea instituirii tutelei
asupra copilului rămas fără supraveghere părintescă,
Şcolnic Andreea, 14.01.2011 d.n.
La DASPF Sîngerei s-a adresat cet. Meaun Ecaterina, 16.12.1973 d.n., domiciliată în s.
Pepeni, r. Sîngerei cu cererea de a lua în grija sa copilul rămas fără supraveghere părintească,
Şcolnic Andreea, 28.01.2010 d.n. Prin Dispoziția primarului c. Rădoaia nr. 17 din 25.03.2013cet.
Meaun Ecaterina a fost numită reprezentant legal al copilului, dar la momentul numirii avea viza
de domiciliu în or. Chișinău. Începînd cu data de 24.04.2013 Dna Meaun Ecaterina are viza de
reședință în s. Pepeni, unde va locui împreună cu copilul tutelat.
Studiind starea socială a copilului s-a constatat că este născut din relaţii de concubinaj.
Conform certificatului de naştere NA-VI 1654790, eliberat de primăria Rădoaia, dintre părinţi
este indicat numai numele mamei – Şcolnic Maricica. Din motivul că nu-şi onora obligaţiunile
de părinte, nu vizita fiica în centru de plasament, prin Hotărîrea Judecătoriei Sîngerei nr. 2-201
din 11.03.2013, mama a fost lipsită de drepturile de părinte în privinţa fiicei sale minore. Fiind
lipsit de grija părintească copilul are nevoie să i se determine forma de protecţie de lungă durată,
cu prioritte de tip familial.
La DASPF Sîngerei cet. Meaun Ecaterina, 16.12.1073 d.n., a prezentat actele necesare,
confor cărora corespunde legislaţiei cu privire la instituirea tutelei. Cet. Meaun Ecaterina a
manifestat un deosebit interes faţă de soarta şi starea sănătăţii copilului. Dei are posibilitate să-i
ofere copilului condiţii normale de trai şi este cointeresată ca fetiţa să crească educată şi
sănătoasă.
Reieşind din cele relatate, în temeiul art. 112, 113, 114, 142-147 din CF al RM, acţionînd
în interesul superior al copilului, DASPF consideră oportună instituirea tutelei şi solicită
administraţiei c. Pepeni să emită decizia/dispoziţia cu privire la instituirea tutelei cu plata
îndemnizaţiilor din partea statului (conform legislaţiei în vigoare), potrivit căreea cet. Meaun
Ecaterina, va fi numită tutore al copilului lipsit de grijă părintescă, Şcolnic Andreea.

Şef DASPF Viorica Vulpe

Ex. M. Huzun, tel 0262 2 61 98

La SASPF Sîngerei s-a adresat cet. Ostrov Angela, domiciliată în s.Antonovca,


c. Copăceni, r. Sîngerei cu cererea de a fi numită curator al copilului, Ceban Tatiana.
Studiind starea socială a copilului s-a constatat că este născut din relaţii de
căsătorie. Conform certificatului de naştere părinţii sînt: mama – Ceban Iulia iar tata –
Ceban Grigore. Mama a decedat la 24.12.2008, iar tata a abandonat copilul şi
locuieşte în altă localitate. Nu s-a intresat de soarta fiicei timp de doi ani şi nu a
contribuit cu nimic la întreţinerea ei. În luna mai SASPF Sîngerei a iniţiat procedura
de decădrere din drepturile părinteşti a cet. Ceban Grigore în privinţa copilului,
Ceban Tatiana. Copilul a frecventat şcoala auxiliară din s. Răzălăi şi actual este
înmatriculat în şcoala de pregătire profesională din s. Valea Norocului. În vacanţa de
vară copilul s-a aflat în familia cet. Ostrov Angela , locuitoare a s. Antonovca. S-a
ataşat de familia menţionată şi este deacord ca să locuiască în continuare în această
familie.
Membrii familiei sînt de acord. Cet. Ostrov Angela se caracterizează pozitiv,
dispune de spaţiu locativ. Dei solicită să fie numită curator al Tatianei. Ea corespunde
legislaţiei în vigoare cu privire la instituirea curatelei. Starea sănătăţii Dei corespunde
cerinţelor. Starea materială a familiei este satisfăcătoare. Venitul mediu lunar al
familiei este în jurul a 2500 lei.
Acţionînd în interesul superior al copilului, Ceban Tatiana, ca acesta să
crească în mediul familial, autoritatea tutelară consideră posibilă instituirea cutelei şi
solictă administraţiei publice locale c. Copăceni să emită Decizie/Dispoziţie cu
privire la numirea cet. Ostrov Angela în calitate de curator al copilului cu plata
îndemnizaţiei din partea statului în perioadele vacanţelor.

Şef adjunct DASPF Maria Huzun

Ex. M. Huzun, tel 0262 261 98

REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul raional Sîngerei
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei
Republic of Moldova, District Council Sîngerei, Dection of Social Assistance and Family Protection

MD – 6201, Republica Moldova, or. Sîngerei, str. Independenţei-111


Tel/. fax 0(262) 2-65-05, 2 30 62 www.singerei.md
E_mail: daspf_singerei@yahoo.com

Nr. ____ din ,,_____” ________ 2012


Consiliul communal Rădoaia

Primarul
Dl Gheorghe Patraşcu

Aviz-concluzie
cu privire la necesitatea instituirii tutelei asupra minorului rămas
fără supraveghere părintescă,
Borinschi Vadim, 01.02.2002 d.n.

La DASPF Sîngerei s-a adresat cet. Musteaţă Maria, locuitoare a s. Rădoia


cu cererea de a fi numită tutore al nepotului său minor, Borinschi Vadim. Motivele
sînt că ambii părinţi pleacă la lucru peste hotare, în Federaţia Rusă.
Mama, Borinschi Ludmila a solicitat instituirea tutelei şi numirea mamei
sale în calitate de tutore al fiului său pentru perioada absenţei. Ea promite că va
avea grijă de întreţinerea copilului.
Tata, Borinschi Lilian este deja plecat.
Copilul este deacord ca bunica să-i fie reprezentant legal pentru perioada
absenţei părinţilor.
Cet. Musteaţă Maria corespunde legislaţiei cu privire la instituirea tutelei.
Reieşind din cele relatate, acţionînd în interesul superior al copilului,
conform art 142- 147 CF RM, autoritatea tutelară consideră că cet. Musteaţă
Maria poate fi numită tutore al copilului, Borijnschi Vadim, şi roagă administraţia
publică locală Rădoaia să emită decizie/dispoziţie cu privire la institurea tutelei
fără plata îndemnizaţiei din partea statului.

Şef adjunct DASPF Maria Huzun


REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul raional Sîngerei
Secţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei
Republic of Moldova, District Council Sîngerei, Section of Social Assistance and Family Protection

MD – 6201, Republica Moldova, or. Sîngerei, str. Independenţei-111


Tel/. fax 0(262) 2-65-05, 2 30 62 www.singerei.md
E_mail: saspf_singerei@yahoo.com

Nr __________ din _____ ___ 2013


APL Bilicenii Vechi

Aviz-concluzie
cu privire la necesitatea instituirii curatelei asupra minorei,
Tihon Irina, 10.02.1996 d.n.

La DASPF Sîngerei s-a adresat cet. Eriomenco Fiodor, 2012.1933 d.n.,


domiciliat în s. Bilicenii Vechi cu cererea de a fi numit reprezentant legal al
nepoatei sale minore, Tihon Irina, 10.02.1996 d.n.
Studiind actele prezentate s-a constatat că copilul este născut din relţii de
căsătorie şi a locuit tot timpul în s. Bilicenii Vechi, la bunei. Conform
certificatului de naştere BM nr. 010227, eliberat la 1 martie de primăria
Bubuieci/Chişinău, părinţii sînt : mama – Tihon Maria şi tata – Tihon Andrei.
Ambii părinţi au abandonat copilul la vîrstă fragedă. Conform actului de
abandon aprobat de primarul c. Bilicenii Vechi, de la vîrsta de nouă luni Irina se
află în grija buneilor, pe linia maternă. Mama este invalid gr.II şi nu poate îngriji
de copil, iar tata nu contribuie la întreţinerea şi educaţia fiicei minore o perioadă
foarte îndelungată.
Bunelul, Eriomenco Fiodor dispune de condiţii acecvate de trai, calităţi
morale pentru a fi reprezentant legal al nepoatei sale. El doreşte să fie numit
curator al ei pînă la atingerea vîrstei majoratului.
Minora, Tihon Irina, este deacord ca bunelul să-i fie reprezentant legal.

Reieşind din cele relatate, în temeiul art. 112 - 147 din CF al RM, acţionînd
în interesul superior al copilului, ca să crescă în mediul familial, în familia extinsă,
organul tutelar consideră că cet. Eriomenco Fiodor, poate fi numit curator al
nepoatei sale rămase fără îngrijire părintească, Tihon Irina, 10.02.1996 d.n. cu
plata îndemnizaţiei lunare conform legislaţiei în vigoare.

Şef SASPF Viorica Vulpe

Ex. M Huzun, tel 0 262 2 61 98


REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul raional Sîngerei
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei
Republic of Moldova, District Council Sîngerei, Direction of Social Assistance and Family Protection

MD – 6201, Republica Moldova, or. Sîngerei, str. Independenţei-111


Tel/. fax 0(262) 2-65-05, 2 30 62 www.singerei.md
E_mail: daspf_singerei@yahoo.com

Nr. ____
din ,,_____” ________ 2012 Primarul or. Sîngerei
Dl Vasile Doga

Aviz-concluzie
cu privire la necesitatea instituirii curatelei asupra minorei rămase
fără supraveghere părintescă,
Grîu Ana, 21.12.1998 d.n.

DASPF Sîngerei, care conform art 113 CF RM îndeplineşete funcţia de organ


tutelar de nivelul doi a studiat starea socială a copilului, Grîu Ana şi a stabilit că este
rămasă fără supraveghere părintească. Copilul este născut din relaţii de căsătorie.
Conform certificatului de naştere părinţii sînt: mama – Grîu Stela ţi tata – Grîu Vitalie.
Mama este plecată la lucru peste hotare de nouă ani. Ea are grijă de copil. Vine în
fiecare an acasă. Tata periodic pleacă la lucru peste hotare, în Federaţia Rusă. Copilul
rămîne cu bunica pe linia maternă, Tabarcea Tamara, locuitoare a or. Sîngerei,
domiciliată pe star. Ion Vodă, 20. Bunica solicită să fie numită curator al nepoatei
sale. Ea dispune de condiţii de trai şi calităţi morale pentru creşterea şi educaţia
minorei.
Minora este deacord ca bunica să-i fie reprezentant legal pentru perioada
absenţei părinţilor. Ea este ataşată de bunica.

Acţionînd în interesul superior al copilului, ,Grîu Ana, ca acesta să crescă în


mediul familial şi anume în familia extinsă, autoritatea tutelară consideră posibilă
instituirea curatelei şi solictă Administraţiei publice locale de la domiciliul copilului,
să emită Decizie/Dispoziţie cu privire la numirea cet. Tabarcea Tamara în calitate de
curator al copilului menţionat.

Şef adjunct DASPF Maria Huzun

Ex. M. Huzun, tel 0262 261 98


REPUBLICA MOLDOVA
Consiliul raional Sîngerei
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei
Republic of Moldova, District Council Sîngerei, Direction of Social Assistance and Family Protection

MD – 6201, Republica Moldova, or. Sîngerei, str. Independenţei-111


Tel/. fax 0(262) 2-65-05, 2 30 62 www.singerei.md
E_mail: daspf_singerei@yahoo.com

Nr. _______ din ____ ____.2013


Administraţia publică locală c. Drăgăneşti

Primarul
Dl Serghei Dubenco

Aviz-concluzie
cu privire la necesitatea instituirii tutelei asupra
copilului orfan,
Balan Anastasia, 15.01.1997 d.n.

La DASPF Sîngerei s-a adresat cet. Banari Vladimir, 03.09.1987 d.n. domiciliat în s.
Drăgănești cu cererea de a fi numit curator al copilului cu statut de copil orfan, Balan Anastasia.
Minora s-a aflat la evidența DASPF Sîngerei începînd cu 25.02.2009, cînd prin Decizia
Consiliului Comunal Drăgănești locuitoarea a s. Drăgănești, Balan Anastasia, 10.10.1945 d.n. a fost
numită tutore al nepoatei sale de la fiu. Conform certificatului de naştere I- ДО № 254330 părinţii
sînt: mama – Filatova Tatiana – decedată şi tata - Balan Ghenadi – pierdut fără veste.
Conform Deciziei Consiliului comunal Drăgăneşti nr. 1/3 din 25.02.2009 copilul a fost
determinat sub tutela bunicii, Balan Anastasia. Pînă în prezent copilul s-a aflat în grija bunicii, a
locuit în s. Drăgăneşti şi a frecventat şcoala din localitate. Copilul este sănătos.
Bunica este grav bolnavă și nu se poate deplasa. Ea nu poate să-și onoreze obligațiunile de
tutore, ca să reprezinte interesele minorei în diferite instanțe sau instituții. Dei a solicitat ca copilul
Balan Anastasi să fie transmis sub curatela nepotului său, Banari Vladimir.
Minora este deacord ca verișorul său, Banari Vladimir să-i fie reprezentant legal, să-i apere
drepturile și să-i reprezinte interesele.
Cet. Banari Vladimir este deacord ca să fie curator al copilului rămas fără supraveghere
părintescă, Balan Anastasia. Dumnealui dispune de condiții de trai satisfăcătoare, se caracterizează
pozitiv şi corespunde legislaţiei cu privire la instituirea curatelei.

Acţionînd în interesul superior al copilului, Balan Anastasia, ca acesta să crescă în mediul


familiei extinse, autoritatea tutelară, dînd prioritate serviciului de tip familial, consideră posibilă
instituirea curatelei şi solictă Administraţiei publice locale c. Drăgăneşti să emită
Decizie/Dispoziţie cu privire la numirea cet. Banari Vldimir în calitate de curator al copilului
orfan, cu plata îndemnizaţiei din partea statului, conform legislaţiei în vigoare.

Şef DASPF Viorica VULPE

Ex. M. Huzun, tel 0262 261 98


SECŢIA ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIE A FAMILIEI
SÎNGEREI

_________________
(data)

Drepturile şi obligaţiunile
de tutore sînt descrise în art. 146 din CF RM

(1) Tutorele (curatorul) are drepturl şi este obligat să se ocupe de educaţia


copilului aflat sub tutela sa, să aibă grijă de sănătatea şi dezvoltarea fizică,
psihică, spirituală şi morală a copilului.
(2) Tutorele determină de sine stătător procedeele şi mijloacele de educaţie a
copilului, luînd în consideraţie eventualele recomandări ale AT şi respectînd
prevederile art 62 (care prevede exercitarea drepturilor părinţilor).
(3) Tutorele ţinînd cont de opinia copilului, poate alege istituţia de învăţămînt şi
forma de studii pe care le va urma copilul, fiind obligat să asigure
frcventarea de către copil a şcolii pînă la sfîrşitul anului de învăţămînt în care
acesta atinge vîrsta de 16 ani.
(4) Tutorele este în drept să ceară de la orice persoană, inclusiv rudele apropiate,
înapoierea copilului pe care acestea îl reţin fără temei legal sau fără o
hotărîre corespunzătoare a instanţei judecătoreşti.
(5) Tutorele nu este în drept să împiedice contactele copilului cu rudele lui, cu
excepţia cazurilor în care contactele respective contravin intereselor acestuia.
(6) Drepturile şi obligaţiunile tutorelui privind reprezentarea intereselor
copilului afat sub tutela sa sînt stabilite de legislaţia civilă.
(7) Tutorele este obligat să locuiască împreuă cu copilul aflat sub tutela sa.
Locuire separată poate fi permisă de AT, dacă acesta nu va influenţa negativ
asupra educaţiei copilului.
(8) Tutoreşle este obligat să comunice autorităţii tutelare informaţiile privind
starea sănătăţii, îngrijirea şi educaţia copilului, precum şi schimbarea
domiciliului.

Art 147
(1) Drepturile şi obligaiunile de tutore sînt exercitate exclusiv în interesul minorului
aflat sub tutelă.
(2) Obligaţiile de tutore sînt exercitate gratuit, cu excepţiile prevăzute de lege.

Eu, _____________________________________ confirm că mi s-a explicat drepturile


şi obligaţiunile ____________________________
(semnătura)
REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
CONSILIUL RAIONAL SINGEREI РАЙОННЫЙ СОВЕТ СЫНДЖЕРЕЙ

Secţia Asistenţă Socială şi Отдел Социального


Protecţie a Familiei Обеспечения и Защиты Семьи
MD – 6201, or. Sîngerei МД – 6201, гор. Сынджерей
str. Independenţei, 111 ул. Индепенденцей,111
tel/fax. (262) 2-65-05 тел./факс (262) 2-65-05
e-mail: saspf_singerei@yahoo.com e-mail: saspf_singerei@yahoo.com
Nr. _________
din ,,_______” ________ 2012
Administraţia publică locală
c. Bilicenii Vechi

Aviz-concluzie
cu privire la necesitatea instituirii curatelei
asupra copilului rămas fără supraveghere părintească,
Porcescu Ion, 20.05.1995 d.n.

La Secţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Sîngerei, s-a adresat cet. Jurjiu Tamara,
27.01.1959 d.n., locuitoare a s. Bilicenii Vechi cu cererea de a fi numită curator al nepotuui său
minor, Porcesu Ion.
Studiind actele prezentate s-a constatat că copilul este născut din relaţii de căsătorie. Conform
certificatului de naştere părinţii sînt: mama – Porcesu Lilia şi tata – Porcescu Nicolai.
Mama, este bolnavă, (invalid din copilărie, gr.II) şi nu poate îngriji de copilul său.
Tata este decedat la 28.08.2011 (Certificat de deces eliberat de primăria c. Dumbrăviţa la
11.11.2011).
Bunica dispune de condiţii de trai şi calităţi morale corespunzătoare pentzru a creşte şi educa
nepotul. De către administraţia publică locală se caracterizează pozitiv.
Minorul este deacord ca bunica să-i fie reprezentant legal. El este ataşat de bunica sa, fiindcă
tot timpul s-a aflat în familia ei.
Conform art. 113 , al (1) şi (2) din Codul Familiei al RM „Exercitarea funcţiilor de
autoritate tutelară se pune pe seama: a) SASPF – în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al
doilea b) primarilor satelor (comunelor) – în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întîi”.
Conform art. 115 din CF al RM autoritatea tutelară asigură menţinerea sau reintegrarea
copilului rămas fără ocrotire părintească: a) în familia biologică – familia în care s-a născut; b) în
familia extinsă – rudele de pînă la gradul IV inclusiv (în cazul cînd nu este posibil plasamentul în
familia biologică). La alegerea formei de protecţie se va lua în consideraţie interesul superior al
copilului. Pînă la determinarea formei de protecţie a copilului rămas fără ocrotire părintească,
responsabil de acesta este autoritatea tutelară.
Reieşind din cele relatate, în temeiul art. 112 - 147 din CF al RM, acţionînd în interesul
superior al copilului, organul tutelar consideră că cet. Jurjiu Tamara, poate fi numită curator al
copilului rămas fără îngrijire părintească, cu plata îndemnizaţiei lunare conform legislaţiei.

Şef SASPF Tatiana Sincovschi

Ex. M Huzun, tel 2 61 98


REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
CONSILIUL RAIONAL SINGEREI РАЙОННЫЙ СОВЕТ СЫНДЖЕРЕЙ
Secţia Asistenţă Socială şi Отдел Социального
Protecţie a Familiei Обеспечения и Защиты Семьи
MD – 6201, or. Sîngerei МД – 6201, гор. Сынджерей
str. Independenţei, 111 ул. Индепенденцей,111
tel/fax. (262) 2-65-05 тел./факс (262) 2-46-88
e-mail: saspf_singerei@yahoo.com e-mail: saspf_singerei@yahoo.com
Nr. ______________
din ,,_____” ________ 2012 Consiliul
or. Sîngerei
Primarul or. Dl Vasile Doga

Aviz-concluzie
cu privire la necesitatea instituirii tutelei
asupra copiilor rămaşi fără supraveghere părintească,
Clipca Cristina, 23.10.2006, Clipca Andrei, 09.12.2007 şi
Clipca Ana, 23.01.2009 d.n., domiciliaţi în s. Rădoia.

La Secţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Sîngerei s-a adresat cet. Clipca Maria,
30.07.1958 d.n., domiciliată în s. Rădoia cu cererea de a fi numită tutore al nepoţilor minori (de
la fecior), rămaşi fără îngrijire părintească: Clipca Cristina, Clipca Andrei şi Clipca Ana .
Studiind actele prezentate, s-a constatat că mama copiilor, Clipca Lilia, a decedat la
18.08.2010 (Certificat de deces DC-IV 0767147, eliberat de primăria Rădoia).
Tata, Clipca Nicolae, 01.06.1988 d.n., originar din s. Rădoia, este arestat şi învinuit
pentru omor.
Conform art. 113 , al (1) şi (2) din CF al RM „Exercitarea funcţiilor de autoritate
tutelară se pune pe seama: a) SASPF – în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea
b) primarilor satelor (comunelor) – în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întîi.”
Conform art. 115 din CF al RM autoritatea tutelară asigură menţinerea sau reintegrarea
copilului rămas fără ocrotire părintească: a) în familia biologică – familia în care s-a născut; b)
în familia extinsă – rudele de pînă la gradul IV inclusiv (în cazul cînd nu este posibil plasamentul
în familia biologică). La alegerea formei de protecţie se va lua în consideraţie interesul superior
al copilului. Pînă la determinarea formei de protecţie a copilului rămas fără ocrotire părintească,
responsabil de acesta este autoritatea tutelară.
Cet. Clipca Maria este bunica copiilor şi locuieşte în s. Rădoia. Ea solicită să fie numită
tutore – reprezentant legal al nepoţilor săi.
Conform actelor prezentate s-a constatat că cet. Clipca Maria dispune de o casă cu
suprafaţa 72 m.p. cu trei odăi şi o casă cu două odăi. Încălzirea cu sobe. Apa de la fîntînă la 4
metri. Atitudinea bunicii faţă de copii este grijulie. Ea va locui împreună cu copiii şi va asigura
frecventarea grădiniţei din localitate. Ea va contribui ca copiii să crească sănătoşi.
De către administraţia publică se caracterizează pozitiv: o persoană cu caracter liniştit.
Conform concluziei medicale poate deveni tutore. Ea promite că va oferi condiţii pentru
îngrijirea nepoţilor.
Autoritatea tutelară, acţionînd în interesul superior al copiilor, ca aceşte să crescă în
familia lărgită, conducîndu-se de art. 142-147 din CF al RM, consideră că cet., Clipca Maria,
poate să devină tutore al copiilor, Clipca Cristina, Clipca Andrei şi Clipca Ana, şi roagă
administraţia publică locală să emită decizia cu privire la instituirea tutelei cu plata îndemnizaţiei
lunare conform „Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire şi plată a îndemnizaţiilor
pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă”, aprobat prin Hot. Guv. RM nr. 581 din
25.05.2006.

Şef SASPF Sîngerei Tatiana Sincovschi

Ex. M Huzun
Tel 2 48 38

REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА


CONSILIUL RAIONAL SINGEREI РАЙОННЫЙ СОВЕТ СЫНДЖЕРЕЙ
Secţia Asistenţă Socială şi Отдел Социального
Protecţie a Familiei Обеспечения и Защиты Семьи

MD – 6201, or. Sîngerei МД – 6201, гор. Сынджерей


str. Independenţei, 111 ул. Индепенденцей,111
tel/fax. (262) 2-65-05 тел./факс (262) 2-65-05
e-mail: saspf_singerei@yahoo.com e-mail: saspf_singerei@yahoo.com
Nr.________
„ ___ ”_______2011
APL Sîngereii Noi

Aviz-concluzie
cu privre la necesitatea instituirii tutelei
asupra copilului rămas fără îgrijirere părintească,
Arabadji Veaceslav, 14.09.2004 d.n.
La Secţia Asitenţă Socială şi Protecţie a Familiei Sîngerei s-a adresat cet. Melinte Maria,
02.08.1962 d.n., domiciliată în s. Sîngereii Noi, r. Sîngerei, cu cererea de a fi numită tutore al
copilului minor, Arabadji Veaceslav cu plata îndemnizaţiei din partea statului.
Studiind actele perezentate s-a constatat că copilul este născut din relaţii de concubinaj.
Potrivit certificatului de naştere este înregistrat un singur părinte – mama – Arabadji Vica. Date
despre tata în cerificatul de naştere lipsesc. Mama este originară din s. Sîngereii Noi şi este
plecată la lucru, în Federaţia Rusă.
Din spusele cet. Melinte Maria, Veaceslav se află mai mult în grija persoanelor străine,
decît a mamei. De la vîrsta de doi ani se află în familia Dei. Cu mai mult de şase ani în urmă
copilul a fost adus în Moldova (în bază de procură) de către cet. Calaraş Veronica (sora cet.
Panasiuc Aliona). Apoi s-a aflat în grija cet. Panasiuc Aliona aproximativ un an. După aceasta
copilul a trecut în familia cet. Ciobanu Eudochia, care a îngrijit de el aproximativ un an. Mama
telefona, se interesa de copil şi contribuia la întreţinerea lui. O perioadă de cinci luni nu a dat de
ştire, apoi fiind căutată de rude a început din nou să trimită bani. La solicitarea mamei copilul a
trecut în grija cet. Coşcodeanu Aliona. Mama a revenit acasă, dar pentru puţin timp şi iar a
plecat. Ultima dată a fost acasă, la copil, în luna octombrie a anului 2010, fără ca să contribuie la
întreţinerea lui. Cu certitudine că nici la educaţia copilului său nu participă. Copilul este rămas
fără supraveghere părintescă o perioadă îndelungată şi apare necesitatea de a –i numi un
reprezentatnt legal. Prin decizia Consiliului Comunal Sîngereii Noi nr. 2/2 din 28.03.2011, cet.
Melinte Maria a fost numită tutore al copilului, Arabadji Veaceslav, cu plata îndemnizaţiilor
lunare. Motivle fiind, că mama biologică a părăsit copilul.
Din discuţie cu copilul am înţeles, că mama i-a telefonat şi i-a promis că va veni acasă,
dar promisiunile au rămas la nivel de promisiuni. La 01.09.2011, copilul a mers la şcoală, fiind
condus de Melinte Maria. Este elev în clasa întîi la liceul din localitate. Este copil sănătos şi se
dezvoltă conform vîstei.
Cet. Melinte Maria dispune de condiţii de trai şi calităţi morale adecvate pentru a educa
copilul menţionat mai sus.
În baza celor relatate, în temeiul Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire şi
plată a îndemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă, adoptat prin HG
RM nr. 581 din 25.05.2006, autoritatea tutelară face concluzie în interesul superior al copilului
şi călăuzindu-se de art. 112–114, 142-146 din CF al RM, roagă administraţia publică locală
să institue plata îndemnizaţiilor lunare pentru copilul aflat sub tutela cet. Melinte Maria,
Arabadji Veaceslav.

Şef SASPF Tatiana Sincovschi

Ex. M. Huzun
Tel 2 61 98

REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА


CONSILIUL RAIONAL SINGEREI РАЙОННЫЙ СОВЕТ СЫНДЖЕРЕЙ

Secţia Asistenţă Socială şi Отдел Социального


Обеспечения и Защиты Семьи
Protecţie a Familiei
МД – 6201, гор. Сынджерей
MD – 6201, or. Sîngerei
ул. Индепенденцей,111
str. Independenţei, 111 тел./факс (262) 2-65-05
tel/fax. (262) 2-65-05 e-mail: saspf_singerei@yahoo.com
e-mail: saspf_singerei@yahoo.com
Nr________
din „____” ______ 2011

APL Sîngerei

Primarului
Dlui Vasile Doga

AVIZ
cu privire la necesitatea instituirii tutelei
asupra copilului rămas fără supraveghere părintească
Filipovici Victoria, 23.03.2008 d.n.

La SASPF Sîngerei s-a adresat cet. Chiforiuc Vera, 15.03.1966 d.n. cu


domiciliul în or. Sîngerei, str. Independenţei, 131, ap. 18, cu cererea de a fi numită
tutore al nepoatei sale (de la fiică), Filipovici Victoria. Din actele prezentate s-a
stabilit că copilul este născut din relaţii de căsătorie. Conform certificatului de
naştere : mama – Filipovici Aliona şi tata – Filipovici Vitalie. Ambii părinţi sînt
plecat la lucru peste hotare de mai mult de un an. Mama întreţine legături
telefonice cu copilul, are grijă de susţinerea lui materială şi-i trimite bani şi colete.
Bunica, Chiforiuc Vera, dispune de toate condiţiile de trai şi calităţile
morale necesare pentru a creşte şi educa nepoţica. Ea este angajată. De către
administraţia CT Sîngerei se caracterizează pozitiv. Spaţiul locativ unde locuieşte
permite creşterea copilului.
Copilul, s-a ataşat foarte mult de bunica.
Acţionînd în interesul superior al copilului, avînd în vedere că pentru
perioada absenţei părinţilor, copilul are nevoie de un reprezentant legal, organul
tutelar consideră necesară instituirea tutelei asupra copilului menţionat şi roagă
APL Sîngerei să emită dispoziţie, prin care, cet. Chiforiuc Vera să fie numită
tutore al copilului, Filipovici Victoria, fără plata îndemnizaţiilor lunare.

Şef SASPF T. Sincovschi

Ex. M. Huzun
Tel. 2 61 98
REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
CONSILIUL RAIONAL SINGEREI РАЙОННЫЙ СОВЕТ СЫНДЖЕРЕЙ

Secţia Asistenţă Socială şi Отдел Социального


Обеспечения и Защиты Семьи
Protecţie a Familiei
МД – 6201, гор. Сынджерей
MD – 6201, or. Sîngerei
ул. Индепенденцей,111
str. Independenţei, 111 тел./факс (262) 2-46-66
tel/fax. (262) 2-46-66 e-mail: saspf_singerei@yahoo.com
e-mail: saspf_singerei@yahoo.com

Nr. ____
din ,,_____” ________ 2009

Aviz-concluzie
cu privire la instituirea tutelei
asupra copiilor rămaşi fără supraveghere părintească,
Caras Ruxandra, 13.05.2000 d.n. şi Caras Nicolae, 17.09.2001 d.n.

La SASPF Sîngerei s-a adresat cet. Gonţa Maria, 1974 a.n., domiciliată în s. Bursuceni, r.
Sîngerei, cu cererea de a fi nulită tutore al copiilor rămaşi fără supraveghere părintească Caras
Ruxandra, 13.05.2000 d.n. şi Caras Nicolae, 17.09.2001 d.n., pentru o ulterioara adopţie a lor.
Mama, Caras Lilia a decedat la 24.05.2006 (Certificat de deces DC–IV 0442573, eliberat
de primăria comunei Ciolacu Nou, r. Făleşti RM ).
Tata, Caras Nicolae, 1972 a.n., domiciliat în s. Ciolacul Nou, r. Făleşti conform Hot.
Judecătoriei Făleşti nr. 2-722 din 11.10.2008 a fost decăzut din drepturile părinteşti în privinţa
copiilor susmenţionaţi.

Familia Gonţa, dispune de gospodărie : casă, pămînt, transport. Sînt buni gospodari şi
părinţi grijuluii. Ei cresc şi educă trei copii biologici, dar mai doresc ca să-i îngrijască şi pe copiii
Ruxandra şi Nicolae. Starea materială a familiei este satisfăcătoare. Relaţiile în familie sînt
prietenoase. Din actele prezentate s-a constatat că soţii Gonţa dispun de condiţii şi calităţi morale
adecvate pentru îngrijirea copiilor.
Din convorbire cu copiii s-a constatat că ei solicită să rămînă în această familie să meargă
la şcoala din localitate. Atitudinea copiilor din familie este binevoitoare faţă de copiii veniţi în
familia lor.
Acţionînd în interesul copiilor, ca aceştea să crească într-o familie completă, organul
tutelar consideră că cet. Gonţa Maria, corespunde legislaţiei în vigoare cu privire la instituire
tutelei.
Conform art. 112-115 şi 142-147 din CF al RM cet. Gonţa Maria poate fi numită tutore
al copiilor, Caras Nicolae şi Caras Ruxandra.
În acest context, SASPF Sîngerei, care conform art. 112 din CF al RM îndelineşte
funcţia de organ tutelar de nivelul doi, solicită consiliului local Bursuceni să emită decizie cu
privire la instituirea tutelei cu plata îndemnizaţiilor din partea statului conform legislaţiei în
vigoare.

Şef SASPF Sîngerei Tatiana Sincovschi

Ex. M. Huzun
Tel 262 2 48 38

S-ar putea să vă placă și