Sunteți pe pagina 1din 19

Liviu

REBREANU
P{DUREA
SPÂNZURA|ILOR
TABEL CRONOLOGIC1
(de Niculae GHERAN)

1885 27 nov. }n satul Târli=iua (din fostul comitat Solnoc-Dobâca —


azi jude\ul Bistri\a-N[s[ud), se na=te Liviu Rebreanu, primul
din cei 14 copii ce vor veni pe lume ]n familia ]nv[\[torului Vasile
Rebreanu =i a Ludovic[i (n[scut[ Diuganu). Tat[l (1862—1914)
se mai ocup[ cu strângerea de folclor, colaborând la diferite
gazete din Ardeal. }n tinere\e, mama (1865—1945) era pasion-
at[ de teatru, fiind considerat[ “prim[ diletant[“ pe scena Be-
cleanului de ba=tin[. Ambii p[rin\i sunt arhetipurile Herdele-
nilor din Ion.
1889 Familia se mut[ ]n comuna Maieru, pe valea Some=ului. “}n Maieru
am tr[it cele mai frumoase =i mai fericite zile ale vie\ii mele. Pân[
ce, când s[ ]mplinesc zece ani, a trebuit s[ merg la N[s[ud, la
liceu.” }n scrierile de sertar, la ]nceput ]n limba maghiar[, =i apoi
]n limba român[, multe amintiri din copil[rie aduc pe prim-plan
oamenii acestor locuri. De=i localizate ]n imaginarul Pripas (iden-
tificat de cercet[tori cu Prislopul ]n care L.R. avea s[ locuiasc[
1
Existen\a mai multor tabele cronologoce, care, ]n ultimii ani, au ]nso\it
diverse edit[ri din opera lui L. R. (vezi "Biblioteca pentru to\i" =i colec\ia
"Lyceum") ne-a determinat ca, respectând profilul volumului de fa\[, s[ ne
concentr[m ]n aceast[ cronologie asupra anilor de ucenicie ai scriitorului =i,
]ndeosebi, asupra locului ocupat de nuvelistic[ ]n bibliografia crea\iei lui.
Lapidare, celelalte date au mai mult rostul de a fixa cadrul general ]n care se
integreaz[ nuvelistica, exclusiv pe parcursul existen\ei marelui romancier.

4
mai târziu), unele episoade din Ion vor p[stra cadrul toponimic =i
onomastic al Maierului (Cuibul visurilor, cum mai este intitulat
]ntr-una din povestirile publicate de scriitor).
1891—1895 Urmeaz[ cursurile =colii primare. “Cele dintâi pl[ceri ale
slovei tip[rite =i ale =tiin\ei de carte tot ]n Maieru le-am avut, ]n
forma primelor lecturi care m-au pasionat, Pove=tile ardelene=ti
ale lui Ion Pop-Reteganul, vreo cinci volume.”
1895—1897 Urmeaz[ dou[ clase la Gimnaziul gr[niceresc din N[s[ud.
1897—1899 Transferat la +coala de b[ie\i din Bistri\a (“Polgári fiu
iscola”), unde urmeaz[ ]nc[ trei clase.
1898 }ndr[gostit ]n clasa a IV-a de liceu, scrie “]ntâia =i ultima poezie”.
1899 iarna Fascinat de o tân[r[ actri\[ dintr-o trup[ ambulant[ un-
gureasc[ (“ingenua trupei, de care m-am ]ndr[gostit
nebune=te”), scrie un vodevil dup[ modelul celui v[zut. Mai
târziu, aflat ]n Budapesta, va cultiva, f[r[ succes, acela=i gen
dramatic.
1900—1903 Urmeaz[ +coala real[ superioar[ de honvezi din +opron
(Ödenburg, ]n nord-vestul Ungariei, lâng[ grani\a cu Austria).
1901 iun. La sfâr=itul anului I, ob\ine calificativul “eminent”. Ca =i la
Bistri\a, manifest[ o ]nclina\ie deosebit[ pentru studiul limbilor
str[ine.
— La Bra=ov, apare povestea Armeanul negu\[tor =i fiul s[u Gher-
ghel, folclor prelucrat de Vasile Rebreanu (]ntr-o colec\ie pentru
copii).
1902 Dup[ abateri de la regulamentul =colii, este retrogradat din func\ia
de chestor. La sfâr=itul anului II, prime=te doar “distinc\ia sim-
pl[“.
1903 }n anul III pierde =i “distinc\ia simpl[“, din pricina mediei sc[zute
la “purtare”.
1903—1906 Urmeaz[ Academia militar[ “Ludoviceum” din Budap-

5
esta (de=i se sim\ea atras de medicin[, ale c[rei cursuri presu-
puneau cheltuieli inacceptabile). Din nou, ]n primul an prime=te
distinc\ia de “eminent”).
1906 1 sept. Sublocotenent, repartizat la regimentul 2 honvezi regali
din Gyula, ]n sud-estul Ungariei. (Aici, pe lâng[ ]ndeletniciri ca-
zone, are numeroase preocup[ri literare: lecturi, conspecte,
proiecte dramaturgice.)
1907 Conspecteaz[ numeroase opere din literatura universal[, speci-
ficând, uneori, data lecturilor (25 apr., 2, 3, 7, 8 =i 16 mai, 1, 2
iul.) }ntre scriitorii excerpta\i, clasici francezi, ru=i, germani, ital-
ieni, englezi, unguri. Li se adaug[ câteva proiecte de literatur[
dramatic[: Vetélytársak — Örveny (Rivalii — Vâltoarea); [Valkó
föhadnagy — Locotenentul Valkó]; Gigi (Ghighi), ultimul cu per-
sonaje inspirate din via\a “intelighen\ei” n[s[udene.
5 nov. Datare pe o proz[ inspirat[ din mediul cazon (“fragment
de roman”), reluare a unui conflict literar abordat anterior (Lo-
cotenentul Valkó).
14—15 dec. }ncepe suita de amintiri din copil[rie (portrete din
Maieru), scrise la ]nceput ]n maghiar[, reluate, mai târziu, ]n
române=te, proze nepublicate.
— }ncepe un Journal de lector, cu maxime, cuget[ri, conspecte
din literatura universal[ (Shakespeare, O.Wilde, Schiller, Tols-
toi, Hugo, Jokai =.a.), din crea\ia româneasc[ (Anton Pann), pre-
cum =i cu ]nsemn[ri de cultur[ general[ (]n limbile german[,
maghiar[, francez[ =i român[ — limbi ]n care citea =i scria curent).
20 dec.—6 febr. 1908. La Budapesta =i Gyula scrie =i transcrie
cinci povestiri, ]n limba maghiar[, din ciclul Szamárlétra (Scara
m[garilor), satire cu caracter anticazon (volum nepublicat).
1908 ian. Sub presiunea unor ]ncurc[turi b[ne=ti, este for\at s[ demisio-
neze din armat[; ]n prealabil, scriind ]n “arest la domiciliu”, se
hot[r[=te s[ se dedice literaturii (Journal-ul surprinde acest mo-

6
ment).
18 febr. Revine ]n Prislop — spre disperarea p[rin\ilor, care ]l
=tiuser[ domn. (“Aici am luat contact cu \[ranul român, aici l-am
cunoscut mai bine, aici m-am impregnat de toate suferin\ele =i
visurile lui — lucruri care aveau s[ treac[ mai târziu ]n literatura
mea...”)
— Reia vechi proiecte (piese de teatru), precum Ghighi, =i adaug[
altele inspirate din via\a \[r[neasc[: Traiul, Osânda =.a. Cite=te
multe c[r\i române=ti, urm[rind ]ndeosebi ]mbog[\irea vocabu-
larului, =lefuirea limbii literare
mart. }ncepe un caiet de Schi\e, ]ntre care unele anticipeaz[ eroi
=i episoade din proza matur[. Multe subiecte vor fi dezvoltate, la
]nceput, ]n cadrul nuvelisticii. (Dat[rile ating limita 28 apr. 1909).
— Se angajeaz[ ajutor de notar ]n M[gura Ilvei, apoi ]n Nimigea.
2 sept. Din Bucure=ti prime=te vestea c[ piesa Osânda “va fi pus[
]n citire” (]n cele din urm[ va fi respins[).
15 sept. Scrie povestirea Codrea [Glasul inimii]. }n aceea=i toamn[,
termin[ =i povestirea Domnul Ionic[, reluare a unei proze mai
vechi, din ciclul Szamárlétra [Scara m[garilor]. Cu aceste pagini
se va adresa mai multor reviste literare de “peste mun\i”
(trimi\ând scrisori lui G. Ibr[ileanu la Via\a româneasc[ din Ia=i,
lui Mihail Dragomirescu la Convorbiri critice din Bucure=ti), pre-
cum =i din Transilvania (corespondând cu O. T[sl[uanu de la
Luceaf[rul din Sibiu).
1909 1 oct. La Blaj, ]n Revista politic[ =i literar[ apare povestirea Talerii
(ultima tip[rit[ ]n Ardeal, ]nainte ca L.R. s[ se stabileasc[ ]n
capitala \[rii).
15 oct. Termin[ nuvela Ofilire, sub impulsul unor lecturi sado-
veniene.
1 nov. Debut ]n presa româneasc[: la Sibiu, ]n revista Luceaf[rul,
condus[ de O. Goga =i O. T[sl[uanu, apare povestirea Codrea

7
[Glasul inimii]. }n aceea=i revist[, L.R. va mai publica nuvelele
Ofilire (15 dec. 1908), R[fuiala (28 ian. 1909) =i Nevasta (16
iun. 1911).
3 nov. }ncepe un nou jurnal de lector (Spicuiri), aplecându-se ]n
mod deosebit asupra paginilor de critic[ =i istorie literar[ din
Via\a româneasc[, apar\inând, mai ales, lui G. Ibr[ileanu.
dec. Revine asupra amintirilor din copil[rie, scrise la Gyula, de
data aceasta sub influen\a lui Creang[.
1909 24 ian.—21 febr. }ncearc[ s[ traduc[ romanul R[zboi =i pace de
Tolstoi (dup[ o versiune german[).
}nceputul anului. Func\ionar la prim[ria din V[rarea.
18 apr. }n traducerea lui, revista |ara noastr[ public[ poemul
Moartea =oimului de M. Gorki.
28 apr. Scrisoare din Prislop c[tre Mihail Dragomirescu, pro-
punându-i, spre publicare, o povestire.
20 mai Scrie nuvela Mâna (prima variant[ a nuvelei Ocroti-
torul), sub influen\a lecturilor din Cehov.
toamna Situa\ie material[ precar[. Are convingerea c[ nu
st[pâne=te cum se cuvine limba literar[ româneasc[ (“a trebuit
s[-mi dau seama c[, dac[ vreau s[ realizez ceva, trebuie s[ nim-
icesc ]n prealabil, ]n sufletul meu =i ]n mintea mea, tot ce mi-au
]mprumutat atâ\ia ani de mediu str[in, tocmai la vârsta cea mai
accesibil[ tuturor influen\elor, =i c[ aceasta nu se poate ]mplini
cu adev[rat decât acolo unde voi respira o atmosfer[ româneasc[,
absolut pur[ =i ferit[ de miasmele de pân[ ieri, adic[ ]n |ar[ =i
mai ales ]n Bucure=ti”).
12—14 oct. “}ntâiul meu contact cu litera\ii români s-a efectuat
cu prilejul unui congres al Astrei la Sibiu, unde am fost trimis ca
gazetar român. Profitând de aceast[ unic[ ocazie, am =i trecut
dincoace, la Bucure=ti.”
15 oct. }n capitala \[rii. ”Am sosit cu 300 de lei ]n buzunar... +i

8
aici... aici... aici ]ncepe un capitol ]ntunecat al vie\ii mele, o epoc[
grea, de lupt[ dârz[ cu mizeria =i pasiunea de scriitor. [...] Am
venit ]n contact cu to\i corifeii literaturii de atunci. Gârleanu mai
ales era marele prozator al epocii. }n vremea aceea, am ]ncercat
acest gen nou de nuvele, care nu prea era ]n\eles de ginga=ii
povestitori din jurul meu. Pân[ atunci, nuvela era un fel de
anecdot[, scris[ viu, curg[tor, cu ]nflorituri de stil, dar f[r[ nici o
preocupare a fondului sau a conflictului psihologic.”
16 oct. Prima datare pe o proz[ original[, dup[ sosirea ]n
Bucure=ti: Volbura dragostei [Cântecul iubirii].
19 oct. Particip[ pentru prima oar[, la o =edin\[ a cenaclului
literar condus de Mihail Dragomirescu, din care mai f[ceau parte
I. Minulescu, E. Gârleanu, Cincinat Pavelescu, D. Nanu, Corneliu
Moldovanu, N. Davidescu, Al. Stamatiad, M. S[ulescu, M. Sorbul
=.a. Duce cu el o nuvel[, pe care ]ns[ nu apuc[ s[ o citeasc[.
20 oct. Scrisoare de la Mihail Dragomirescu.”Iart[-m[ c[ asear[
am uitat de nuvela dumitale. E drept c[, chiar de nu a= fi uitat, n-
a= fi vrut s[ te expun la un nesucces, ne=tiind calit[\ile ei de mai
]nainte. Ast[zi ]ns[ am citit-o =i, te felicit, e foarte interesant[
povestea =i cu ]nsemnate calit[\i literare. Vrei s-o public ]n Convor-
biri critice?”
25 oct. Debut ]n capitala \[rii: ]n revista Convorbiri critice, apare
nuvela Volbura dragostei [Cântecul iubirii]. Ea deschide =irul unei
]nsemnate colabor[ri: Pro=tii, Culcu=ul, Golanii, Dintele (1910).
6 =i 11 nov. Scrisori de ]ncurajare de la Mihail Dragomirescu. Se
intereseaz[ ]ndeaproape de ce scrie, ]l invit[ acas[ =i se ofer[ s[-
l ajute s[ dobândeac[ o slujb[ la un ziar.
— Angajat la Ordinea (redactor-=ef +t. Antim; ]n R[scoala: An-
timiu).
1910 ian. Secretar de redac\ie la Falanga literar[ =i artistic[, condus[
de Mihail Dragomirescu, func\ie ce o va de\ine =i la Convorbiri

9
critice (“func\ii mai mult onorifice”).
ian. Pe baza conven\iei cu Austro-Ungaria, guvernul budapestan
cere autorit[\ilor române=ti extr[darea gazetarului.
15 febr. Mandat de arestare; L.R. este depus la V[c[re=ti.
mai }ntr-un Memoriu adresat autorit[\ilor române=ti, tân[rul
scriitor men\ioneaz[ c[ adev[rata pricin[ a cererii de extr[dare
const[ ]n activitatea sa publicistic[ pe care, anterior, o desf[=urase
]n slujba “românilor de peste mun\i”.
4 mai ora 12 noaptea }n ]nchisoarea V[c[re=ti, termin[ nuvela
Culcu=ul.
25 mai Publicând ]n Convorbiri critice nuvela Culcu=ul, Mihail
Dragomirescu \ine s[ o prefa\eze astfel: “De=i nu admitem
crudit[\ile de termeni pe care autorul e nevoit s[ le pun[ ]n gura
eroilor s[i, totu=i, public[m aceast[ novel[, =i ]nc[ la acest loc de
onoare, fiindc[ pe lâng[ o adâncime de concep\ie pu\in comun[,
e remarcabil[ prin pitorescul lumii zugr[vite, prin spiritul de
observa\ie, prin energia decep\iei =i mai cu seam[ prin original-
itatea limbii.”
6 iul. Dup[ o lung[ deten\ie la ]nchisoarea V[c[re=ti, este
]ntemni\at la Gyula. Aici scrie Golanii =i ]ncepe s[ traduc[ volu-
mul de povestiri Lelki kalandok (Aventuri spirituale, Budapesta,
1908), al scriitorului maghiar Szini Gyula. Autorul ]i era prieten
=i — dup[ m[rturisiri datând din acele zile (epistola lui L.R.
c[tre M. Dragomirescu, la 7 aug. 1910) — ]mpreun[ ar fi scris
mai multe lucr[ri (“pe când eram la Pesta”). Câteva titluri din
volum, ]ndeosebi din ciclul Biedermeier kepek (Tablouri Bieder-
meier) vor fi publicate, peste ani, la Bucure=ti, ]n paginile Univer-
sului literar (1913) =i ]n Almanahul “Adev[rul” (1914).
11 aug. Proiect sumar al romanului Zestrea, datat ]n ]nchisoarea
din Gyula.
16 aug. Eliberat din ]nchisoare, Curtea tribunalului de Apel socoa-
te delictul isp[=it dup[ cele =ase luni de temni\[.

10
— Popas scurt la Prislop.
15 sept.— ian. 1911 }mpreun[ cu Mihail Sorbul, scoate revista
Scena (10 numere).
1911 apr. Numit secretar al Teatrului Na\ional din Craiova, devine un
colaborator de baz[ al lui Emil Gârleanu, la acea dat[ directorul
institu\iei. Pân[ ]n 1912, va avea ]ndeletniciri diverse: de la
]ntocmirea repertoriului la reclama publicitar[; de la traducerea
unor piese (Ho\ii de Schiller =i Ofi\erul de Franz Molnar) la
preg[tirea revistei Teatrul (bilunar[) etc.
iul. La Craiova sose=te =i +tefana (Fanny) R[dulescu (viitoarea
so\ie a scriitorului); ca artist[, va debuta pe scena teatrului din
localitate, ]n piesa Rapsozii, de Victor Eftimiu (9 oct. 1911).
sept. La Ia=i, ]n revista Via\a româneasc[, apare nuvela Filiba=
[Ocrotitorul]; o versiune anterioar[ (Mâna) fusese terminat[, la
20 mai 1911, ]n Bucure=ti.
11 nov. La Or[=tie, revista Cosânzeana deschide =irul colabor[rilor
cu L.R. (majoritatea retip[riri deghizate). Pentru ]nceput Pro=tii
(la un an dup[ tip[rirea ]n Convorbiri critice), urmat[ de noi
reedit[ri, ]n 1912—1913. Inedite: Idil[ de la \ar[ (1912), schi\[
neglijat[ la alc[tuirea volumelor, =i Armeanul, Armeanca =i clubul
(1913), pe care o va prelua ]n volumul cu titlul... Idil[ de la \ar[
(f[r[ s[ fie totuna cu lucrarea amintit[ mai sus.)
1912 }n Almanahul Societ[\ii Scriitorilor Români pe anul 1912, apare
poemul ]n proz[ M[rturisire (amintit de Fanny Rebreanu, ]n
volumul Cu so\ul meu, ca discret[ cerere ]n c[s[torie); proza
este o prelucrare a unui text maghiar, Strófac (Strofe), apar\inând
prietenului s[u Szini Gyula.
15 ian. Presat de acute nevoi materiale, ]ncepe s[ publice ]n
revista craiovean[ Ramuri, condus[ de C. +aban-F[ge\el,
]ncredin\ându-i proze minore; pentru ]nceput, Ordonan\a d-lui
colonel (Din ]nsemn[rile unui sublocotenent), traducere a unei
mai vechi lucr[ri din ciclul Szamárlétra (Scara m[garilor): Az

11
ezredes legénye (Ordonan\a colonelului). }n acela=i an, vor mai
ap[rea M[rturisire (reeditare) =i Cinema.
19 ian./2 febr. Se c[s[tore=te cu Fanny R[dulescu.
11 mart. Scrisoare c[tre C. +aban-F[ge\el, elocvent[ pentru starea
tinerilor c[s[tori\i: “Neavând la cine apela la Craiova, sunt nevoit
s[ m[ dedau la cer=etorie =i cum n-am la altcineva aici afar[ de
tine, sunt nevoit s[ m[ cer=etoresc la tine, cu toate c[ mi-e nes-
pus de penibil”.
20 apr. Cu schi\a Str[nutarea, revista Flac[ra, condus[ de C. Banu,
deschide =irul colabor[rilor cu L.R.; ]n paginile primei serii, vor
mai ap[rea: Vr[jma=ii, Baroneasa =i Dumnezeu (toate ]n 1912); ]n
a doua serie a revistei, L.R. public[ Omul mic =i oamenii mari (1921);
La urma urmelor (1922). Majoritatea titlurilor vor fi incluse ]n
volume.
1 mai. ”Dezangajarea” so\iei de la Teatrul Na\ional din Craiova
(cf. Registrul de procese-verbale, 25 apr. 1912) ]l determin[ s[
p[r[seasc[ localitatea, stabilindu-se la Bucure=ti. (Artista va fi
angajat[ la Teatrul Na\ional, la interven\ia lui I. Al. Br[tescu-
Voine=ti.) }n Capital[ va avea colabor[ri sporadice la ziare =i
reviste, fiind cople=it de greut[\i materiale. Cei din Prislop ]i cer
ajutoare cu disperare (“acas[ suntem 9 oameni”), de=i
]nv[\[torul Vasile Rebreanu mai lucreaz[ “ca cancelist” la avoca-
tul Tudor Moisil.
vara Debut editorial : la Or[=tie, apare volumul de nuvele
Fr[mânt[ri, la “Libr[ria na\ional[“, condus[ de Sebastian Borne-
misa. }n sumar, produc\ii literare tip[rite ]n revistele Luceaf[rul
=i Convorbiri critice: Dintele, Lacrima [Glasul inimii], Culcu=ul,
Ofilire, R[fuiala, Nevasta, Golanii, Cântec de dragoste [Cântecul
iubirii], Pro=tii, Filiba= [Ocrotitorul].
nov.—dec. Devine colaborator permanent al revistei Rampa (luni
de vârf.)
1913 }n timp ce desf[=oar[ o sus\inut[ activitate de cronicar teatral,
lucreaz[ la romanul Zestrea, “]naintând dificil ]n ac\iune” (nu s-

12
a p[strat nimic din aceast[ pretins[ variant[).
iul. Dup[ intrarea României ]n cel de-al doilea r[zboi balcanic
(10 iul.), se angajeaz[ ca reporter la Adev[rul (la sfâr=itul
r[zboiului va fi concediat).
25 aug. Cu schi\a Taclalele (retip[rirea schi\ei Vr[jma=ii), revista
Universul literar deschide =irul colabor[rilor cu L. R. Mai mult
decât ]n paginile altor publica\ii, aici vor fi retip[rite, de regul[
cu titlul schimbat, vechi schi\e =i nuvele, originale =i “prelucrate”.
Bibliografia scrierilor ]nregistreaz[ astfel de colabor[ri ]n 1913,
1914, 1915. Câteva inedite: Santinela (1913); R[zboiul.
}nsemn[rile unui sublocotenent; O scen[ (ambele ]n 1914); }ntâi-
ul gropar (1926); submediocre, vor fi “uitate” ]n paginile
publica\iei.
7 dec. Proiect: R[scoala, dram[ ]n patru acte.
1914 29 iun. }ntre titlurile de pân[ acum, un nume nou:
“Ion. Roman. L. Rebreanu” (nota\ie datat[ pe verso-ul unei file
oarecare; cf. Arh. L. R., II, ms. 1). Vor mai trece ani pân[ când
Zestrea uceniciei literare va ap[rea cu noul titlu ]n libr[rii.
31 iul. La Bucure=ti apare cotidianul Ziua sub conducerea
lui I. Slavici. Aici L.R. va publica, folosindu-se de pseudonime,
cronici dramatice.
17 sept. Datare pe piesa Jidanul (trei acte), cu tematic[ antina\io-
nalist[.
21—28 sept. }n Universul literar apare studiul Revolu\ia lui Horia,
Clo=ca =i Cri=an.
oct.—nov. Redactor la Scena.
1915 Scrie povestirea istoric[ Horia, Clo=ca =i Cri=an.
26 aug. Termin[ nuvela Hora mor\ii.
1916 apr. La Bucure=ti apare volumul Golanii (Nuvele =i schi\e), cu o
prefa\[ semnat[ de Mihail Dragomirescu, ]n editura H. Stein-
berg. Volumul reia majoritatea pieselor incluse ]n Fr[mânt[ri

13
(1912), ad[ugând trei inedite. Sumarul: Golanii; Cuceritorul;
Ocrotitorul; Pro=tii [inedit[]; Dintele; Cer=etorul [inedit[];
Culcu=ul; Nevasta; Str[nutarea; Pozna [inedit[].
9 mai—24 iul. Scrie =i transcrie comedia Cadrilul.
— }n nr. 13 din “Biblioteca C[minul” (Bucure=ti, H. Steinberg)
apare voluma=ul M[rturisire (Nuvele =i schi\e). }n sumar:
M[rturisire [inedit[]; R[fuiala; Vr[jma=ii; Lacrima [Glasul inimii];
Armeanul [Idil[ de la \ar[]; Talerii [inedit[]; Cântec de dragoste
[Cântecul iubirii]; Cearta [inedit[].
27 aug. România declar[ r[zboi Austro-Ungariei. Fostul ofi\er se
ofer[ voluntar ]n armata român[, dar nu i se aprob[ cererea. }n
aceea=i zi, reia Zestrea.
5 nov. Termin[ nuvela Catastrofa.
6 dec. Armatele germane ocup[ Bucure=tiul. ”Fugarul” se afl[
]ntr-o situa\ie dificil[. }nchis ]n cas[, continu[ s[ scrie la Ion.
1917 12—13 mai Fratele s[u Emil, ofi\er ]n armata austro-ungar[,
este acuzat de crim[ de dezertare =i spionaj, fiind condamnat la
moarte (ecouri ]n lumea romanului P[durea spânzura\ilor).
14 aug. Termin[ prima versiune a romanului Ion.
27 sept. La Bucure=ti, apare cotidianul Scena, ]n care L.R. va
publica articole de teatru.
1918 23 ian. }n Bucure=tiul ocupat de trupele germane, ziarul Lumi-
na, condus de C. Stere, public[ schi\a Bibi (manuscrisul este
datat 19 aug. 1915 =i poart[ dedica\ia “Pentru Puia, când va fi
mare”). Tot aici, ]n lunile febr. =i mart. vor mai ap[rea: Norocul;
Soacra Sfântului Petru.
prim[vara Arestat =i anchetat de autorit[\ile de ocupa\ie,
izbute=te ]n cele din urm[ s[ fug[.
mai Ajutat de sociali=ti, trece ]n Moldova, locuind o vreme la Ia=i.
1 aug. Plan detaliat al romanului +arpele, pornind de la drama
poe\ilor +t. O. Iosif =i D. Anghel, ambii ]ndr[gosti\i de Natalia

14
Negru.
toamna Proiecteaz[ un volum de nuvele, anticipând, prin at-
mosfer[, problematica romanului P[durea Spânzura\ilor.
nov. Revine ]n Bucure=ti.
18 dec. }ncepe povestirea Calvarul (pe care o va termina ]n mart.
1919).
1919 20 febr. }ncepe o prim[ redactare a romanului P[durea
spânzura\ilor.
5 apr. }n magazinul ilustrat lunar Lectura pentru to\i apare nuve-
la Catastrofa.
3 mai Cu schi\a Pozna L.R. ]ncepe =irul colabor[rilor ]n revista
Sbur[torul, condus[ de E. Lovinescu. }n paginile publica\iei, vor
mai ap[rea, ]n acela=i an: A murit o femeie; Cântecul lebedei;
Divor\ul; un fragment din Calvarul, iar ]n 1920, I\ic +trul, dezer-
tor; Ghinionul.
— La “Universala-Alcalay” apare volumul Calvarul, confesiune
literaturizat[ despre propriile avataruri din timpul primului
r[zboi mondial (singura edi\ie antum[).
vara C[l[torie cu so\ia ]n Transilvania, documentându-se
]ndeaproape ]n leg[tur[ cu sfâr=itul tragic al lui Emil. Re]ntors la
Bucure=ti, ]ncearc[ s[ scrie la P[durea spânzura\ilor, f[r[ s[
izbuteasc[.
nov. }ncepe s[ transcrie romanul Ion.
29 dec. Premiera comediei Cadrilul.
— Un nou volum de nuvele (edite =i inedite) : R[fuiala, ap[rut la
“Universala-Alcalay”. }n sumar: Bibi. Poveste de copii mici pentru
oameni mari [inedit[]; Cântecul iubirii; Norocul; Talerii; Cearta;
Glasul inimii; Soacra Sfântului Petru; Idil[ de la \ar[; Ofilire; Bar-
ba (imita\ie); |[ranul =i coasa (imita\ie); R[fuiala. (Cele dou[
imita\ii se public[ pentru prima oar[ ]n volum.)
1920 20 nov. Apare romanul Ion, prima capodoper[ din monumenta-

15
la crea\ie rebrenian[ (]n timpul vie\ii scriitorului, va fi retip[rit
]n 1921, 1923, 1925, 1927, 1930, 1939, 1941, 1943).
— Academia Român[ va acorda scriitorului marele premiu
N[sturel.
1921 }n editura “Via\a Româneasc[“ apare volumul Catastrofa (Trei
nuvele). }n sumar: I\ic +trul, dezertor [inedit[]; Hora mor\ii; Catas-
trofa [inedit[].
— Public[ cronici dramatice ]n Via\a româneasc[.
— }n nr. 1— 3 din “Biblioteca universal[“ a editurii Alcalay =i
Calafeteanu, apare Norocul (Schi\e =i nuvele). }n sumar: Noroc-
ul; Str[nutarea; I\ic +trul, dezertor; Cuceritorul; Bibi. Poveste de
copii mici pentru oameni mari; Cer=etorul; Soacra Sfântului Petru.
— }n colec\ia “Scriitorii români contemporani. Pagini alese”,
tip[rit[ de “Casa +coalelor”, apare volumul Nuvele =i schi\e. }n
sumar: Pro=tii; Dintele; Ocrotitorul; Nevasta; Catastrofa; volumul
se deschide cu prezentarea unor date biografice.
— }ncepe prima versiune integral[ a romanului P[durea spân-
zura\ilor (pe care o va termina la 27 iun. 1922).
1922 5 iul—17 nov. Transcrierea romanului.
iarna Apare P[durea spânzura\ilor. Cartea va primi “Marele pre-
miu al romanului”. (Va fi reeditat ]n 1922, 1925, 1926, 1928,
1929, 1932, 1940.)
— }n editura lui H. Steinberg din Bucure=ti apare a II-a edi\ie
din Golanii (Nuvele =i schi\e), cu ilustra\ii de Fr. +irato. (Acela=i
sumar din 1916.)
1923 12 apr. Premiera comediei Plicul.
— Ales vicepre=edinte la Societatea Scriitorilor Români.
2 iul. }ncepe prima versiune a romanului Adam =i Eva.
— }n revista Lamura apare nuvela Cump[na drept[\ii.
1924 15 nov. }mpreun[ cu Al. Dominic, public[

16
s[pt[mânalul Mi=carea literar[ (pân[ ]n oct. 1925).
— O nou[ reeditare : Trei nuvele, la editura “Cultura Na\ional[“.
}n sumar: Catastrofa; I\ic +trul, dezertor; Hora mor\ii.
1925 14 ian. Sfâr=e=te prima versiune a romanului Adam =i Eva.
mart. Termin[ =i versiunea pentru tipar.
mai Apare romanul Adam =i Eva.
— Editura “Cartea Româneasc[“ din Bucure=ti tip[re=te a III-
a edi\ie din Golanii. Sumar rev[zut: Pro=tii; Dintele; Bibi [in-
edit[]; Norocul [inedit[]; Cuceritorul; Nevasta; Cântecul iubirii;
Str[nutarea; Vr[jma=ii [inedit[]; Soacra Sfântului Petru
[prelucrare inedit[]; Idil[ de la \ar[ [inedit[]; Ocrotitorul;
Culcu=ul; Cer=etorul; Pozna; Golanii.
— Este ales pre=edinte al Societ[\ii Scriitorilor Români.
1926 17mart. Premiera piesei Apostolii.
sfâr=itul anului Plecând de la proiectul unei nuvele (Nebunul),
pl[nuie=te volumul Ciuleandra.
1927 2—10 mart. Scrie prima versiune a romanului pomenit mai sus.
9 iul.—8 aug. A doua versiune manuscris[.
— Apare Ciuleandra (reedit[ri ]n 1927, 1928, 1934, 1941,
1942).
— Un nou volum, cvasi-inedit: Cuibul visurilor (Nuvele =i schi\e),
editat de “Casa +coalelor”. }n sumar: Cuibul visurilor; Omul mic
=i oamenii mari; Cump[na drept[\ii; La urma urmelor; Cântecul
lebedei; Ghinionul; Dumnezeu; Fiara; A murit o femeie [toate in-
edite, “parabola” Dumnezeu fiind dup[ Lev Tolstoi]; R[fuiala;
|[ranul =i coasa [imita\ie].
— }n colec\ia “Manuscriptum” apare volumul Cântecul lebedei,
cuprinzând facsimilul manuscriselor Cântecul lebedei =i Cuibul
visurilor; volumul se deschide cu o scurt[ biografie a lui L. R. =i cu
un portret al s[u desenat de pictorul Jean Al. Steriadi.

17
1928 aug. }ncepe romanul Cr[i=orul.
dec. Este numit director al Teatrului Na\ional din Bucure=ti, func\ie
ce o va de\ine vreme de un an.
— }n nr. 1150—1150 bis din colec\ia “Biblioteca pentru to\i”,
apare volumul Cântecul iubirii (Nuvele =i schi\e), la editura
“Universala-Alcalay”. }n sumar Cântecul iubirii; Bibi; Vr[jma=ii;
Pozna; Catastrofa.
— Editura “Cartea Româneasc[“ din Bucure=ti public[ a IV-a
edi\ie din Golanii. (Acela=i sumar din 1925.)
1929 La ]ns[rcinarea primului ministru, lucreaz[ la proiectele de
organizare a Direc\iei Educa\iei Poporului, al c[rei conduc[tor
va deveni la ]nceputul anului urm[tor.
— Apare romanul Cr[i=orul (va fi reeditat ]n 1930, 1940, 1942,
1944).
— Scriitorului i se confer[ Premiul Na\ional pentru proz[.
1930 19 nov. }n urma unor cumplite dezam[giri ]nregistrate ]n con-
ducerea treburilor publice, L.R. demisioneaz[ din conducerea
Direc\iei Educa\iei Poporului.
— Cump[r[ o cas[ =i o vii=oar[ la Valea Mare (lâng[ Pite=ti),
unde vor fi scrise majoritatea c[r\ilor sale de acum ]ncolo.
1931 Scrie =i editeaz[ (25 iulie) volumul Metropole, cu ]nsemn[ri de
c[l[torie (Berlin, Roma, Paris).
12 aug.—28 sept. Variant[ abandonat[ din R[scoala.
1932 20 febr. Tip[re=te, la Bucure=ti, România literar[ (apare pân[ la
6 ian. 1934).
— O nou[ reeditare: I\ic +trul, dezertor (Trei nuvele cu 30 gra-
vuri ]n lemn de Paul Konrad Honich), la “Cartea Româneasc[“.
}n sumar: I\ic +trul, dezertor; Catastrofa; Fapt divers [Hora mor\ii].
8 mai—11 dec. Scrie versiunea definitiv[ a romanului R[scoala.

18
sfâr=it dec. Apare romanul.
1933 25 dec. }n Cuvântul, o nuvel[ inedit[ : Umbre.
1934 22 ian.—30 apr. Scrie versiunea pentru tipar a romanului Jar, ce
se va tip[ri pân[ la finele anului (reedit[ri ]n 1939, 1941, 1942,
1944).
1935 }n volumul Nuvele inedite, culegere din crea\ia prozatorilor contem-
porani, L.R. public[, la Editura “Adev[rul”, povestirea Dincolo,
reluat[ peste ani ]n Amalgam (1943).
1936 Apare volumul Calea sufletului (Trei povestiri), fragmente din
romanul Adam =i Eva.
— }n nr. 14 din colec\ia “Cartea Satului” apare culegerea de
nuvele Oameni de pe Some=, la Editura Funda\iilor Regale. }n
sumar: Dumnezeu; Cer=etorul; Pro=tii; R[fuiala; Nevasta; Pozna;
Dintele; Hora mor\ii; Cuibul visurilor.
1937 1 mart.—11 iul. Versiunea abandonat[ a romanului Gorila.
18 iul. Reia cartea de la ]nceput.
1938 iun. Apare romanul Gorila.
1939 26 mai Dup[ multe tergivers[ri, este ales membru al Academiei
Române, la propunerea lui Mihail Sadoveanu.
1940 mart. Apare romanul Amândoi.
1941 ]nceputul anului. Este numit din nou director al Teatrului Na\ional.
— Accept[ numirea de director al cotidianului Via\a (f[r[ o
participare esen\ial[).
1942 ian. Conferin\e despre cultura româneasc[ la Berlin, München,
Stuttgart, Leipzig, Dresda, Görlitz, Breslau, Viena.
mart. La Zagreb =i Weimar, c[l[torii prilejuite de constituirea
societ[\ii culturale pan-europene. Aici va sus\ine c[ “nu vrem
nici un fel de politic[, ci numai literatur[“.
1943 Apare volumul Amalgam (articole, studii, conferin\e, cronici

19
dramatice =i o nuvel[: Dincolo).
1944 4 apr. Grav bolnav, se retrage la Valea Mare, f[r[ s[ mai revad[
vreodat[ Bucure=tii (un control radiologic semnalase, ]nc[ din ian.,
“opacitate suspect[ la pl[mânul drept”).
7 iul. Din Jurnalul s[u: ”Perspective pu\ine de salvare, dat[ fiind
vârsta mea, chistul din pl[mânul drept, emfizemul vechi =i bron=ita
cronic[“.
— }n nr. 9 din colec\ia “Cartea refugiatului ardelean”, apare o
culegere de Nuvele (cu chipuri desenate de Aurel Jiquidi), sub auspi-
ciile C[minului cultural Avram Iancu al refugia\ilor ardeleni. }n sumar
: Pozna; Nevasta; R[fuiala; Pro=tii.
1 sept. }nceteaz[ din via\[ la Valea Mare, ]n vârst[ de 59 de ani. Peste
câteva luni va fi deshumat =i re]nhumat la Cimitirul Belu din
Bucure=ti.

20