Sunteți pe pagina 1din 15

INSPECT TEHNO EXPERT

34655510
J3/835/2015
Bradu,Str.Buna Vestire, Nr.59A
Jud. ARGES

PROCEDURA OPERATIONALA
Activitatea de supraveghere și verificare tehnica
la detinatorul/utilizatorul pentru
instalatii/echipamente

În evidenţǎ
Copie
Informativǎ X

Data Funcţia Nume şi prenume Semnătura

Aprobat 15.07.2016 Director Paunescu M.

Verificat 15.07.2016 RSMC Paunescu C.

Elaborat 15.07.2016 Paunescu C.

cod ITE 001, ed. 1, rev. 0


INSPECT TEHNO EXPERT
34655510
J3/835/2015
Bradu,Str.Buna Vestire, Nr.59A
Jud. ARGES

1. Scop

Procedura stabilește modul de desfasurare a procesului de supraveghere


tehnica la deținatorul/utilizatorul de instalatii/echipamente din domeniul ISCIR, privind
modul și etapele și atribuțiile persoanelor ce desfășoară activitatea de operator RSVTI.
Prin prezenta se va stabilii modul in care INSPECT TEHNO EXPERT, in
calitatea sa de OPERATOR RSVTI- persoana juridica, planifica si realizeaza serviciul
astfel încât acestea sa fie in conformitate cu cerintele specificate si să asigure
funcționarea în codițții de siguranța a instalațiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si
aparatelor consumatoare de combustibil.

2. Domeniu de aplicare

Procedura se aplica la activitatea de supraveghere și verificare tehnică a


instalațiilor/echipamentelor reglementate de prescripțiile tehnice elaborate de ISCIR și
a legislației complementare in vigoare.
Întrucât activitatea se desfășoară prin prestarea de servicii specifice, prezenta procedură se
aplica in cadrul contractelor incheiate de INSPECT TEHNO EXPERT cu
detinatorii/utilizatorii de instalatii/echipamente din domeniul ISCIR, pentru
instalatiile/echipamentele aflate in functiune cat si pentru cele ce urmeaza a fi
amplasate/montate, cu respectarea cerintelor legale.

3. Definitii si prescurtari

3.1 Definitii

Se aplica terminologia corespunzătoare standardului:


• SR EN ISO 9001:2008 "Sisteme de management al calitatii. Cerinte" ediție
actualizată.

3.2 Prescurtari

Pentru a asigura un cadru unitar, coerența şi întelegerea termenilor si semnificatiei


acestora, în documentaţia sistemului de management securitate si sănătate în muncă sunt
utilizati termenii precizati din documentele de referinţă din prezenta procedură, cele mai
frecvent utilizitate pt scopul prezentei proceduri fiind:

ISCIR - Inspectia de stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si


Instalaliilor de ridicat
PT = Prescritie tehnica
operator RSVTI = Responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor

cod ITE 001, ed. 1, rev. 0


INSPECT TEHNO EXPERT
34655510
J3/835/2015
Bradu,Str.Buna Vestire, Nr.59A
Jud. ARGES

3.3 Terminologie explicativă

accident - evenimentul fortuit, care intrerupe functionarea normala a unei/unui


instalatii/echipament, provocand avarii si/sau afectand viaţa sau sanatatea oamenilor ori
mediul;
autorizare – activitatea de evaluare si atestare, efectuată de către ISCIR, a competenţei şi
capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura una dintre activităţile
prevazute in actele normative ISCIR;
autorizare a funcţionării – acordul emis de ISCIR sau operatorul RSVTI pentru
deţinătorii/utilizatorii de instalaţii/echipamente, după caz, stabilit prin hotărâre a
Guvernului , în scopul atestării faptului că o/un instalaţie/echipament îndeplineşte toate
condiţiile şi cerinţele pentru a fi pusă/pus repusă/repus în funcţiune şi utilizată/utilizat în
condiţii de siguranţă;
deţinător - persoana fizica sau juridica ce detine cu orice titlu o instalatie/un echipament
in exploatare;
documentaţie tehnica – totalitatea documentelor si instrucţiunilor elaborate, conform
prevederilor prescriptiilor tehnice, de catre producator pentru construirea, montarea,
instalarea, punerea in funcţiune, realizarea reviziilor, reparatiilor si/sau pentru întretinerea
instalatiilor/echipamentelor sau, respectiv, totalitatea documentelor intocmite de catre
persoanele fizice ori juridice autorizate pentru efectuarea acestor activitati in vederea
realizarii sarcinilor specifice ce le revin; documentatia tehnică include, după caz,
descrierea generala a instalatiei/echipamentului, proiectele de executie, procesul de
fabricaţie, schemele si circuitele pentru componentele instalatiilor/echipamentelor,
descrieri si explicatii necesare pentru inţelegerea acestor desene si scheme, rezultatele
calculelor de proiectare, rapoartele incercărilor si examinărilor si altele asemenea;
operator RSVTI - operatorul autorizat, responsabil cu supravegherea și verificarea
tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR;
persoana juridica - orice entitate constituita potrivit legii naţionale, precum si cele
constituite in temeiul dreptului altui stat membru al Uniunii Europene sau reglementat de
acesta;
proces - ansamblu de resurse şi activităţi interdependente care transformă datele de intrare
în date de ieşire;
supraveghere tehnica a instalatiilor - totalitatea activitatilor desfasurate pentru
respectarea prevederilor Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea in conditii de siguranta a
instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de
combustibil, cu modificarile si completarile ulterioare, si a prescripţiilor tehnice
aplicabile, desfasurate de catre operatorul RSVTI in scopul functionării in conditii de
siguranta a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR;
utilizator - persoana fizica sau juridical ce are in folosinta o instalatie/un echipament.
beneficiarul serviciului – parte in contractul de prestari servicii RSVTI,
detinator/utilizator de instalatii/ echipamente din domeniul ISCIR;
furnizorul serviciului – parte in contractul de prestari servicii RSVTI , persoana juridical
autorizata ISCIR sa presteze servicile OPERATORULUI RSVTI.

cod ITE 001, ed. 1, rev. 0


INSPECT TEHNO EXPERT
34655510
J3/835/2015
Bradu,Str.Buna Vestire, Nr.59A
Jud. ARGES

4. Documente de referinta

• Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,


Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 130/2011, privitor la aprobarea
Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a
instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR modificat și completat cu:
- Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 83/2012, rectificarea
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 620 din 29 august 20 12
- Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 225/2013,
modoficare publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 490 din 2
august 20 13
• SR EN ISO 9000:2006 "Sisteme de management al calitatii: fundamentale si
vocabular"
• SR EN ISO 9001 :2008 "Sisteme de management al calitatii. Cerinte"
• SR EN ISO 9004 :2001 "Sisteme de management al calitatii. Ghid pentru
imbunatatirea calitatii"
• Legea nr. 64/2008 republicata - privind functionarea in conditii de siguranta a
instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de
combustibil publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 240 din 27
martie 2008, cu modificările si completările ulterioare.
• P.T. ISCIR aplicabile.
• Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;
• Hotararea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca;
--• Hotararea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
• Hotararea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de
munca;
• Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

cod ITE 001, ed. 1, rev. 0


INSPECT TEHNO EXPERT
34655510
J3/835/2015
Bradu,Str.Buna Vestire, Nr.59A
Jud. ARGES

5. DESCRIEREA PROCESULUI SI RESPONSABILITATI SPECIFICE

1. ACTIVITATEA: Identificarea la client a instalatiilor/echipamentelor aflate in functiune

Date de intrare Activitate/Proces Date de iesire


Organigrama Beneficiarul serviciului nominalizeaza Decizie/contract de muncă
prin act de autoritate, din randul propriilor
angajati, coordonatorul activitatii de
supravegherea tehnică a instalaţiilor/
echipamentelor din domeniul ISCIR, care
raspunde alaturi de Furnizorul serviciului
de luarea măsurilor pentru aplicarea
prevederilor legislaţiei în vigoare
Cerinte privind clauzele Beneficiarul serviciului comunica Nota de comunicare, email
contractuale Operatorului RSVTI informatiile cu Declaratie pe propria
privire la locul de amplasare/instalare/ raspundere a detinatorului
parcare a instalaţiilor/echipamentelor din
domeniul ISCIR si declara pe propria
raspundere instalatiile/echipamentele
detinute/utilizate
Cerinte legale Beneficiarul, prin lucratorul desemnat Documente de instruire
SSM/conducatorul serviciului intern de
prevenire si protectie/ conducatorul
serviciului extern de prevenire si
protective/responsabil SU/cadru tehnic
PSI informează Operatorul RSVTI,
conform procedurii de instruire colectiva
SSM si SU
Regulament Intern Beneficiarul serviciului, prin Nominalizarea instalațiilor
Decizia Beneficiarului coordonatorul activitatii de și identificarea locatiei de
serviciului supravegherea tehnică a instalaţiilor/ amplasare a
echipamentelor din domeniul ISCIR, instalaţiilor/echipamentelor
insoteste in unitate Operatorul RSVTI
Placi de timbru, marcaje Furnizorul serviciului verifica existenta Listă cu instalatiile/
elementelor de identificare aplicate pe echipamentele detinute/
instalaţii/echipamente precum și utilizate si existenta/
caracteristicile tehnice inexistenta elementelor de
identificare

cod ITE 001, ed. 1, rev. 0


INSPECT TEHNO EXPERT
34655510
J3/835/2015
Bradu,Str.Buna Vestire, Nr.59A
Jud. ARGES

2. ACTIVITATEA: Verificarea documentatiei tehnice ce insoteste instalatia/echipamentul

Date de intrare Activitate/Proces Date de iesire


Carti ISCIR; Beneficiarul serviciului va pune la Evidența centralizată a
Procese-verbale de dispozitia Operatorului RSVTI instalațiilor ITE 01-01
verificare tehnica; documentatia tehnica ce insoteste
Rapoarte tehnice, instalatia/echipamentul;
Rapoarte de verificari, Furnizorul serviciului compara si verifica Evidenta centralizata a
incercari si probe etc datele inscrise in documentatia tehnica cu instalatiilor model conform
cele inscrise pe placa de timbru a tabel anexă.
instalatiei/echipamentului

3. ACTIVITATEA: Verificarea documentatiei ce atesta autorizarea personalului de deservire


si personalului auxiliar de deservire si instruirea personalului de deservire

Date de intrare Activitate/Proces Date de iesire


Lista (eventual decizia de Personalul de deservire si/sau personalul Evidenta personalului
numire însoțită de fișa auxiliar de deservire angajat al autorizat
postului) personalului Beneficiarului serviciului, pune la
detinatorului/utilizatorului dispozitia Operatorului RSVTI
instalatiei/echipamentului documentele ce atesta calitatea de
Autorizații ISCIR ale personal de deservire sau personal
personalului de deservire; auxiliar de deservire
Procese-verbale de instruiri Furnizorul serviciului verifica integritatea
interne ale personalului autorizatiilor ISCIR , taloanele cu vizele
auxiliar de deservire; anuale, adeverintele eliberate și stabileste
Fișa de aptitudini medicina scadenta pentru urmatoarele date de
muncii instruire si examinare
Planificarea instruirii - Operatorul RSVTI impreuna cu Nota de comunicare, email
Graficul privind instruirea reprezentantul beneficiarului planifica
si examinarea anuala in instruirile specifice astfel in cat sa nu se
perioada de valabilitate a depasasca datele scadente.
talonului pentru personalul
de deservire;
Graficul privind instruirea
si examinarea in vederea
acceptarii personalului
auxiliar de deservire
Documentatie de instruire Furnizorul serviciului intocmeste Proces-verbal de instruire
documentatia de instruire si documentatia
de evaluare si instruieste personalului
Beneficiarului serviciului
Cerinte legale Beneficiarul serviciului emite actul de Decizie de nominalizare a
autoritate (Decizie) pentru nominalizarea comisiei de examinare
comisiei de examinare

cod ITE 001, ed. 1, rev. 0


INSPECT TEHNO EXPERT
34655510
J3/835/2015
Bradu,Str.Buna Vestire, Nr.59A
Jud. ARGES

4. ACTIVITATEA: Elaborarea instructiunilor tehnice specifice pentru utilizarea In conditii


normale a instalaţiei/echipamentului si a documentelor cuprinzand masurile ce trebuie luate in
caz de avarii, intreruperi si dereglari ale instalaţiei/echipamentului sau ale proceselor in care
aceasta/acesta este inglobata/inglobat

Date de intrare Activitate/Proces Date de iesire


Prevederi legale Beneficiarul serviciului pune la dispozitia Instructiuni tehnice
Carti tehnice ale Operatorului RSVTI documentatia specifice in utilizare
instalatiilor/echipamentelor tehnica ce insoțeste
instalatia/echipamentul si planul de
actiune in caz de pericol grav si iminent
de accidentare, in baza carora se
intocmesc instructiunile tehnice specifice
in utilizare si le afiseaza la locurile de
munca unde sunt amplasate sau depozitate
(garate) instalatiile/echipamentele

6.ACTIVITATEA: Asigurarea conditiilor si luarea masurilor ce se impun ca


instalaţia/echipamentul sa fie utilizata/ utilizat în conditii de siguranta, prin efectuarea
operațiilor de reparație, revizie și intreţinerii de catre persoane autorizate, conform
Prescripțiilor tehnice și instructiunilor specificeale acestora

Prevederi legale Beneficiarul serviciului respecta Planuri de urgenta


Documentatie tehnica a masurile de securitate si sanatate in Planuri de evacuare
instalatiei/echipamentului munca si cele privind apararea impotriva Planuri privind pericolul
incendiilor la locurile de munca in care grav si iminent de
sunt amplasate/montate/ accidentare
instalate/parcate/exploatate instalatiile/ Buletine de verificare
echipamentele PRAM
Ceek-list cu mijloacele de
stingere a incendiilor
Planuri de prevenire si
protectie
Fise individuale de
instruire
Fise colective de instruire
Documentatie tehnica a Furnizorul serviciului supravegheaza Inscrisuri in Registru de
instalatiei/echipamentului functionarea instalatiilor/ echipamentelor supraveghere a
sub aspectul urmaririi parametrilor de instalatiei/echipamentului
lucru in regim normal de exploatare, in Procese-verbale de control
prezenta personalului de deservire si/sau intern
personalului auxiliar de deservire si
urmareste eliminarea neconformităţilor
constatate cu ocazia efectuării
verificărilor tehnice în utilizare

cod ITE 001, ed. 1, rev. 0


INSPECT TEHNO EXPERT
34655510
J3/835/2015
Bradu,Str.Buna Vestire, Nr.59A
Jud. ARGES

Date de intrare Activitate/Proces Date de iesire


Registrului de Furnizorul serviciului verifica lunar Vizarea Registrului de
supraveghere registrul de supraveghere prin semnarea si supraveghere
cu inscrisuri efectuate de aplicarea stampilei în registru
personalul de deservire
si/sau personalul auxiliar
de deservire al
Beneficiarului
Cerinte potrivit clauzelor Furnizorul serviciului insctiinteaza in Proces-verbal de oprire din
contractuale scris deţinatorului/utilizatorului cu privire functiune
la oprirea instalaţiilor/echipamentelor
ISCIR ,la constatare unor defecţiuni
aparute ori ca urmare a necesităţii
efectuării unor lucrari de intreţinere,
verificare, revizii, inlocuiri de piese sau
reparatii capital sau ca urmare a expirarii
scadentei de funcţionare acordate cu
ocazia
ultimei verificari tehnice in utilizare
Cerinte legale Beneficiarul serviciului, prin Semnalizare de interdictie
reprezentantul sau, dispune oprirea din in exploatare a
functiune a instalatiei/echipamentului, ca instalatiei/echipamentului
urmare a aspectelor semnalate de
Operatorul RSVTI cu privire la
disfunctiiuni ale
instalatiei/echipamentului
Graficul verificarilor Furnizorul serviciului urmăreste
tehnice in utilizare pregătirea instalaţiilor/echipamentelor
pentru verificările tehnice în utilizare

cod ITE 001, ed. 1, rev. 0


INSPECT TEHNO EXPERT
34655510
J3/835/2015
Bradu,Str.Buna Vestire, Nr.59A
Jud. ARGES

5. Responsabiliati
5.1. Descriere activitate:
În conformitate cu legislația actuală ORDIN Nr. 130 din 10 mai 2011 pentru
aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea
tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR
SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 395 din 6 iunie 2011
SECŢIUNEA a 3-a, ART. 4 ”Activitatea de operator RSVTI poate fi prestată de persoane
fizice sau juridice în baza autorizaţiei emise de către ISCIR”.

5.2 Obligațiile ce trebuie îndeplinite de operatorul RSVTI:


În acest sens, ca persoană juridică autorizată ca operatorul RSVTI trebue respectate
următoarele responsabilități:
- verificarea ca măsurile impuse de legislaţia în vigoare privind funcţionarea, exploatarea,
precum şi întreţinerea şi repararea instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR să fie
efectuate în conformitate cu cerinţele prescripţiilor tehnice aplicabile.
- transmiterea catre ISCIR a datelor de identificare ale operatorului/operatorilor
RSVTI desemnat/desemnati pentru fiecare detinator/utilizator;
- verificarea ca operatorii RSVTI nominalizați în autorizație să respecte obligatiile ce le
revin în
- respectarea spacificațiilor din Prescriptiile tehnice aplicabile;
- informarea in scris a ISCIR, in termen de 15 zile, asupra oricăror modificări ale
conditiilor care au stat la baza eliberarii autorizatiei;
- desfasurarea activitatii operatorilor RSVTI să fie efectuată numai în baza unei
autorizații valabile.

5.3 Obligațiile operatorului RSVTI angajat al persoanei juridice autorizate:


În exercitarea activităţii, persoana juridică desfășoară activitatea de operatorului
RSVTI prin intermediul personaluilui angajat ce este calificat în acest pentru care există
următoarele responsabilități în desfășurarea activității:
- verificarea ca măsurile impuse de legislaţia în vigoare privind funcţionarea, exploatarea,
precum şi întreţinerea şi repararea instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR să fie
efectuate în conformitate cu cerinţele prescripţiilor tehnice aplicabile.
- identificarea tuturor instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR ale
detinatorulul/utilizatorului;
- funcționarea numai a echipamentelor/instalatiilor autorizate și inregistrate în evidențele
ISCIR sau în evidențele interne;
- solicitarea eliberării avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalatiile
pentru care prescriptiile tehnice prevad acest lucru;
- stabilirea măsurilor necesare si asiguraea ca instalatia/echipamentul este
utilizata/utilizat in conditii de siguranta, prin efectuarea reviziilor, reparatiilor s i
intretinerii de catre persoane autorizate, conform instructiunilor tehnice ale acestora;

cod ITE 001, ed. 1, rev. 0


INSPECT TEHNO EXPERT
34655510
J3/835/2015
Bradu,Str.Buna Vestire, Nr.59A
Jud. ARGES

- coonștientizarea deținătorului ca utilizarea instalatiei/echipamentului se face numai de


catre personalul de deservire autorizatlinstruit intern, in conformitate eu prevederile
prescriptiilor tehnice aplicabile si ale instructiunilor de exploatare ale instalatiilor/
echipamentelor;
- anunțarea de indata la ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la
echipamentele/instalatiile pe care Ie au in evidenta si sa asigure oprirea acestora din
functiune si, daca este po sibil, izolarea acestora in vederea cercetarii;
- solicitarea in scris la conducerea detinatorului/utilizatorului pentru oprirea unor
instalatii sau echipamente ISCIR din cauza defectiunilor aparute ori ca urmare a
necesitatii efectuarii unor lucrari de intretinere, verificare, revizii, inlocuiri de piese
sau reparatii capitale;
- prezentarea pentru autorizare a functionarii numai a instalatiilor/ echipamentelor care
indeplinesc conditiile de introducere pe piata, conform legislatiei in vigoare;
- verificarea existenței documentelor insotitoare ale instalatiilor/echipamentelor din
domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;
- intocmirea si actualizarea evidenței centralizate pentru toate instalatiile/echipamentele
din domeniul ISCIR;
- instruirea și examinarea anuală a personalul de deservire, atat cel autorizat de catre
ISCIR, cat si cel instruit intern, in conformitate cu prevederile prescripșiilor
tehnice aplicabile si ale instructiunilor de exploatare ale instalatiilor/ echipamentelor;
- asigurarea la fiecare loc de munca a instructiunilor tehnice specifice pentru utilizarea
in conditii normale a instalatiei/echipamentului și a documentelor cuprinzand măsurile
ce trebuie luate in caz de avarii, intreruperi si dereglari ale instalatiei/echipamentului
sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobată/înglobat;
- solicitarea în scris deţinătorului/utilizatorului oprirea din funcţiune a
instalaţiilor/echipamentelor la expirarea scadenţei de funcţionare acordate cu ocazia
ultimei verificări tehnice în utilizare;
- propunerea în scris deţinătorului/utilizatorului a planului de verificări tehnice în utilizare
aferent anului următor, în vederea planificării condiţiilor de pregătire a
instalaţiilor/echipamentelor;
- verificarea eliminarii neconformităţilor constatate cu ocazia efectuării verificărilor
tehnice în utilizare;
- verificarea şi avizarea registrele de evidenţă a funcţionării instalaţiilor/echipamentelor,
în termenele şi cu respectarea modalităţilor stabilite în prescripţiile tehnice aplicabile;
- urmărirea pregătirii instalaţiilor/echipamentelor pentru efectuarea verificărilor tehnice în
utilizare;
- participarea la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalaţiile/echipamentele
ISCIR pe care le are în evidenţă, în vederea furnizării tuturor informaţiilor organelor de
cercetare a evenimentelor;
- informarea în scris ISCIR, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului
deţinător de instalaţii/echipamente, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosinţă
asupra acestor bunuri;

cod ITE 001, ed. 1, rev. 0


INSPECT TEHNO EXPERT
34655510
J3/835/2015
Bradu,Str.Buna Vestire, Nr.59A
Jud. ARGES

- anunţarea ISCIR în vederea scoaterii din evidenţă a instalaţiilor/echipamentelor casate, în


cel mult 15 zile de la data casării;
- anunţarea ISCIR, în termen de 15 zile, despre oprirea din funcţiune a
instalaţiilor/echipamentelor care intră în conservare şi să urmărească realizarea lucrărilor
de conservare;
- anunţarea în scris la ISCIR, în termen de cel mult 15 zile, încetarea raporturilor
contractuale cu deţinătorul/utilizatorul instalaţiei/echipamentului;
- respectarea prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR şi celelalte dispoziţii legale în
domeniu.

6. Organizarea și desfășurarea activității


6.1 Contractarea activității
Analizarea cerintelor clientului și informarea modului de desfășurare a activității.
Într-o prima fază se va informa deținătorul de instalații despre modul în care se va
desfășura activitatea, categorisirea instalațiilor stabilirea condițiilor contrractuale între
furnizorul de servicii și beneficiar.
Contractul va trebuii să conțină cel puțin următoarele:
- date de identificare a părților;
- date privind identificarea și catalogarea tehnica a instalatiilor/echipamentelor;
- locul de funcționare;
- utilizatorul instalatiilor/echipamentelor;
- periodicitaea fazelor de supraveghere și/sau verificare în conformitate cu prescripțiile
tehnice aplicabile;
- preclucrea și instruirea personalului de spcialitate;
- responsabilitatile clientului;
- modalitatea și timpul de contactare;
- lista instalațiilor (ITE 01-01).

6.2 Operatorul RSVTI v a informa deținătorul/utilizatorul privind afișare și prelucrarea


instructiunilor de exploatare a instalatiei/echipamentului precum si modalitatea de
acționare în cazul constatarii unor deficiențe.

6. 3. Modul de desfășurarea a operatiunilor specifice, precum și specificarea mijloacele


si resurselor necesare unei bune desfăsurarii a activitaților specifice (modul de deplasare,
mijloace de comunicare, formularistica necesară).

6. 4 Operatorul RSVTI desemnat prin decizie se va deplasa la client și va efectua


operatiunile de supraveghere și verificare tehnică potrivit specificatiilor tehnice ale
instalatiei/echipamentului si prescriptiile tehnice ISCIR aplicabile.

6.5. Operatorul RSVTI desemnat va analiza și urmării în limitele și condițiile impuse de


constructorul instației a starii tehnice a instalatiei/echipamentului, funcționarea
echipamentelor de siguranță, identificarea riscurilor precum și verificarea efectuarii
operaților de întreținere și revizie în conformitate cu preescripțiile tehnice alicabile.

cod ITE 001, ed. 1, rev. 0


INSPECT TEHNO EXPERT
34655510
J3/835/2015
Bradu,Str.Buna Vestire, Nr.59A
Jud. ARGES

6.6. Operatorul RSVTI inpreuna cu personalul de deservire autorizat/instruit,


verifică buna functionare a instalatiei/echipamentului si a subansamblelor acestuia
conform specificatiilor tehnice, completeaza si semneaza "Registrul de evidenta a
supravegherii instalatiei/echipamentului”, conform prevederilor Prescriptiilor Tehnice
aplicabile.

6.7. In cazul in care operatorul RSVTI desemnat constata deficiente care afecteaza
securitatea in functionare, oprește instalatia/echipamentul, anunta clientul si
efectueaza inregistrarea in "Registrul de evidenta a supravegherii
instalatiei/echipamentului” (ITE 01-03).

6.8. Aplicarea prevederile legislatiei in vigoare in cazul in care instalatia/echipamentul


prez int ă defi ci enț e în exploat are
6.9. Întocmirea documentelor de OPRIRE în cazul constării unei funcționări
necorespunzătoare conform documentației existente și a prescripțiilor tehnice.

7. Măsuri preventive și corrective privitor la desfășurarea procesului de


supraveghere și verificare tehnică:

7.1. Urmărirea și veri ficarea unei bune execuții a clauzelor contractule.

7.2. Verificarea respectării prescripțiilor tehnice.

7.3. Analiza parametrilor procesului

7.4. Verificarea permanent a satisfactiei clientului si a sesizărilor acestuia.

7.5. In cazul depistarii de neconformitati ale serviciului (in cursul activitatii curente
sau cu ocazia auditurilor interne) sau a unor tendinte necorespunzatoare ale procesului,
se va intervinii stabilindu-se masuri de corectie, actiuni corective si preventive

8. Anexe

“Evidenta centralizata a instalatiilor” – ITE 01-01;


“Proces verbal de verificari tehnice” – ITE 01– 02;
“Registru de evident a supravegherii instalatiei/echipamentului” ITE 01 – 03.

cod ITE 001, ed. 1, rev. 0


INSPECT TEHNO EXPERT
34655510
J3/835/2015
Bradu,Str.Buna Vestire, Nr.59A
Jud. ARGES

ITE 01-01

Evidenta centralizata a instalatiilor

Nr. Tipul instalatiei Locul Producator Nr./ an Nr. Process Scadenta Semnatura OBS.
Crt. parametrii functionarii fabricatie Inregistrare verbal de urmatoarei RSVTI
principali instalatiei(sectia, ISCIR autorizare verificari
pct de lucru, ISCIR
localitatea, str.,
nr.)

DETINATOR/UTILIZATOR
…………………………………………………………….

APROBAT INTOCMIT
DIRECTOR RSVTI

cod ITE 001, ed. 1, rev. 0


INSPECT TEHNO EXPERT
34655510
J3/835/2015
Bradu,Str.Buna Vestire, Nr.59A
Jud. ARGES

ITE 01-02
Process verbal de verificare tehnica pentru RSVTI

IMPUTERNICIRE Process verbal de verificare DETINATOR/UTILIZATOR


Inspectia teritoriala tehnica …………………………………….....
ISCIR Nr…………………………… Adresa………………………………
Nr………………………. ………………………………………
Telefon………………………………
Fax…………………………………..

Incheiat astazi……………….cu ocazia………………..efectuat(a) in baza


prevederilor1)………………………………și a prescriptiilor tehnice aplicabile2)
…………………………………la ……………………………………tip………………………..
cu numarul de fabricatie……………………….si cartea instalatiei nr………………………avand
parametrii ultimei verificari……………………………………………………
Detinatorul/utilizatorul…………………………………………………………….din
localitatea ……………………… str……………., nr…….., jud/sector……………………………,
CUI…………………J…./……./………,
Verificarea s-a efectuat la……………………………din
localitatea…………………………….str……………………………………
Nr…….., jud/sector…………………, tel/fax……………………………………
Subsemnatul3)……………………………………………., am constatat urmatoarele:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Am dat urmatoarele dispozitii:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………….
Dupa aceasta verificare s-a admis:
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
Scadenta urmatoarei verificari se fixeaza la data de
………………………………………………………………………………………..
Am luat la cunoştinţă

Responsabil cu Deţinător/ Delegatul agentului


supravegherea şi Solicitant economic montator,
verificarea tehnică reparator, întreţinător etc.
a instalaţiilor
……………… ……………………. ..…………………….
……………… ……………………. ..……….…………….

1)
se precizeaza actul normativ in vigoare la data intocmirii procesului verbal (Lg nr. 64/2008, privind functionarea in conditii de
siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuarii
verificarii tehnice.
2)
se precizeaza prescriptia tehnica aplicabila, Colectia ISCIR, care a stat la baza efectuarii verificarii tehnice
3)
Functia, numele si prenumele.
4)
se precizeaza parametrii de functionare ai instalatiei, functie de felul(tipul) acesteia.

cod ITE 001, ed. 1, rev. 0


INSPECT TEHNO EXPERT
34655510
J3/835/2015
Bradu,Str.Buna Vestire, Nr.59A
Jud. ARGES

ITE 01-03

Registrul de evident a supravegherii instalatiei/echipamentului

Nr. Tipul Nr./an Operatiile de Principalelel Numele, Numele, prenumele, Semnatura Obs.
Crt. instalatiei, fabricatie. intretinere, lucrari efectuate prenumele semnatura persoanei RSVTI
parametrii Nr. ISCIR revizie persoanei care a responsabile pentru
principali periodica, constatat lucrari de intretinere,
revizie generala, deficientele revizie, inlaturare
deficiente deficient

APROBAT INTOCMIT
DIRECTOR operator RSVTI

cod ITE 001, ed. 1, rev. 0