Sunteți pe pagina 1din 7

MODEL DE PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ

LA DISCIPLINA DEZVOLATRE PERSONALĂ, clasa a X-a


Anul de studii 2019-2020

ATENȚIE! Cadrele didactice vor personaliza proiectele didactice de lungă durată, în funcție
de specificul colectivului de elevi și resurselor educaționale disponibile, în conformitate cu
prevederile curriculumului la disciplină (ediția 2019).
Autor:
Valentina OLARU, grad didactic superior, Liceul Teoretic ,,L. Blaga”, mun. Chișinău

COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI

1.Valorificarea identității personale în relaționarea armonioasă cu familia și comunitatea, prin


autoevaluarea critică și selectivă a sinelui și a resurselor sociale;
2. Manifestarea unui comportament pro-activ, axat pe integritate și gestionarea eficientă a
resurselor, orientat spre sporirea calității vieții;
3. Adoptarea unui mod de viață activ în vederea protecției sănătății proprii și a celor din jur, prin
asumarea responsabilă a consecințelor deciziilor luate;
4. Proiectarea responsabilă a carierei prin valorificarea potențialului individual și a oportunităților
pieței munci;
5. Manifestarea comportamentului constructiv și responsabil în acțiuni de protecție personală și a
celor din jur, axat pe cunoștințe acumulate și atitudini social pozitive.

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Statutul Aria Nr. de ore Nr. de ore


Clasa
disciplinei curriculară pe săptămână pe an
Consiliere școlară și X 1 35
Obligatorie
dezvoltare personală

Clasa
Unități de învățare
X
1. Identitatea personală si relationarea armonioasă 7
2. Asigurarea calității vieții 8
3. Modul de viață sănătos 7
4. Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial 8
5. Securitatea personală 5
Nr. Activități de învățare și produse
Unități de competențe Unități de conținuturi Data Observaţii
ore școlare realizate
Unitatea de învățare Identitatea personală si relationarea armonioasă
1.1 Identificarea factorilor 1. Prezentarea disciplinei Dezvoltare 1 Discuţie dirijată. Proiect personal de
care influențează Personală. Evaluare iniţială dezvoltare pentru anul de studiu.
autoeficacitatea în 2. Autoeficacitatea – calea de utilizare 1 Exerciții de dezvoltare a credinței în
evoluția personală; a resurselor personale. Credințe capacitățile personale.
personale despre succes și eșec. Elaborarea unei liste individuale a
1.2 Compararea percepțiilor Atribuirea cauzelor succesului și strategiilor eficiente și sănătoase de
despre tradițional și eșecului. Strategii de dezvoltare a depășire a situațiilor cu impact
modern în relațiile de autoeficacității. emoțional puternic.
cuplu și familie. 3. Tipurile de comunicare (verbal, non- 1 Analiza studiilor de caz cu referire la
verbal, paraverbal; intrapersonal, gestionarea eficientă a emoțiilor
interpersonal, de grup). Factori implicați asociate situațiilor de comunicare.
1.3 Explicarea impactului în procesul de comunicare. Bariere ale
stereotipurilor și comunicării.
prejudecăților asupra 4. Stereotipurile și prejudecățile de gen. 1 Analiza surselor de formare și
comportamentului și Impactul stereotipurilor și prejudecăților menținere a stereotipurilor și
relațiilor interpersonale, asupra comportamentului și relațiilor prejudecăților.
inclusiv de gen. interpersonale. Factorii de menținere a
relațiilor. Strategii de combatere a
stereotipurilor și prejudecăților.
5. Familia. Valori, tradiții, viziuni. Roluri 1 Dezbateri în baza materialelor mass-
și responsabilități de gen în familie – media, textelor literare, filmelor
tradițional vs modern. vizionate cu privire la valorile familiale.
6. Proiect de grup la una din teme: 1 Elaborarea proiectelor de grup.
„Tradițional și modern în relațiile din Discutarea şi stabilirea criteriilor de
familie”, „Roluri și responsabilități fără succes.
stereotipuri”.
7. Lecţie de sinteză şi autoevaluare. 1 Prezentarea ,,produselor” şi evaluarea
reciprocă în baza criteriilor prestabilite.
Autoevaluarea în baza tabelului de
performanţă.
Nr. Activități de învățare și produse
Unități de competențe Unități de conținuturi Data Observaţii
ore școlare realizate
Unitatea de învățare Asigurarea calității vieții
2.1. Analiza oportunităților și 1  Organizarea unor expoziţii a tablelor
8. Idealul vieții: viziuni și strategii de
beneficiilor unei de vizualizare cu privire la scopurile
realizare. Ideal, factorii de influență.
persoane integre, din pentru viitor şi a strategiilor de
Rolul modelelor. Modalități de atingere a
perspectiva relaționării realizare;
idealului: posibilități și limite.
cu mediul său de viață;
2.2. Argumentarea 9. Dimensiuni ale unei vieți de calitate. 1 Analiza diverselor studii de caz.
posibilității de obținere a Viața personală: viziuni și tendințe de Discuţii în baza unor opera literare
unor dimensiuni ale vieții realizare. Viața profesională, realizarea în relevante temei.
de calitate, prin carieră, caracteristici. Echilibrarea vieții Prezentarea unor cazuri reale din
deschiderea spre personale și a carierei. comunitate.
schimbare și gestionarea 1 Analiza diferitor relatări despre
10. Profilul persoanei integre. Valorile
resurselor; percepția cetățenilor din comunitate cu
morale și integritatea persoanei.
2.3. Luarea unor decizii referire la cazurile de corupție
privind strategiile de Beneficiile unei persoane integre.
identificate;
atingere a idealului vieții, Posibilități ale manifestării integrității.
prin valorificarea 11. Provocările și schimbarea: acțiuni 1 Discuție-Panel Beneficiile și riscurile
resurselor și implicarea și riscuri. Schimbarea ca fenomen schimbării; Atitudinea tânărului
activă; constant. Necesitatea schimbării. modern față de schimbare.
Beneficiile schimbării. Dezvoltarea
socială și personală. Deschiderea spre
schimbare, comportamentul adecvat.
12. Tipurile de resurse pentru o bună 1 Realizarea posterului/ dezbateri Ce
gospodărire. Reprezentări despre buna înseamnă să fii un bun gospodar; Buna
gospodărire. Prioritățile vieții și buna gospodărire între tradiție, stereotipuri
gospodărire. Mentalitatea ca resursă și abordări rezonabile;
principală a bunei gospodăriri. Utilizarea
rațională a resurselor în raport cu sistemul
de valori. Familia și copiii. Necesitatea
investirii în educația copiilor. Căminul
familial.
Nr. Activități de învățare și produse
Unități de competențe Unități de conținuturi Data Observaţii
ore școlare realizate
13. Pentru o viață de calitate consum 1 Elaborarea unor reguli privind
produse de calitate. Calitatea selectarea și consumul echilibrat al
produselor. Criterii de apreciere. produselor de calitate.
Consumul echilibrat. Influența socială
asupra consumului.
14. Dezbateri ”Idealul vieții: capriciu 1 Elaborarea argumentelor de grup;
personal sau necesitate vitală?”. Desfăşurarea dezbaterilor în baza
regulilor prestabilite.
15. Lecţie de sinteză şi autoevaluare. 1 Prezentarea unor secvențe de film
despre idealuri și reușita unor
personalități. Discutarea şi exprimarea
opiniilor argumentate..
Autoevaluarea în baza tabelului de
performanţă.
Unitatea de învățare: Modul de viață sănătos
3.1. Analiza impactului 16. Conceptul - modul de viață sănătos. 1 Prezentarea informațiilor privind modul
relațiilor sexuale Bazele cunoștințelor medicale cu sănătos de viață de medicul instituţiei
neprotejate, din referință la modul de viață sănătos. sau o persoană resursă.
perspectiva riscului
pentru sănătate și a 17. Curba fiziologică a capacității de 1 Realizarea sondajelor despre factorii ce
consecințelor de ordin muncă intelectuală. Modalitățile de influențează dezvoltarea capacității de
social; diminuare a stresului și oboselii. Cauze muncă intelectuală.
ale stresului. Mod de manifestare. Elaborarea unor sugestii pentru colegul
Modalități de diminuare a oboselii și de bancă, privind diminuarea stresului și
3.2. Stabilirea relației dintre extenuării. oboselii;
modul de viață și 18. Tulburările de nutriție. Obezitatea: 1 Analiza cazurilor de obezitate, bulimie,
consecințele asupra atitudine față de oamenii obezi. Bulimia. anorexie și a modalităților de diminuare
sănătății: oboseală, Anorexia. Modalități de depășire și de a lor.
extenuare, obezitate, etc; prevenire.
19. Relațiile sexuale neprotejate. 1 Redactarea unor fișe informaționale
Responsabilitatea partenerilor. Riscuri de referitoare la pericolul relațiilor sexuale
Nr. Activități de învățare și produse
Unități de competențe Unități de conținuturi Data Observaţii
ore școlare realizate
3.3. Aprecierea rolului ordin psihofiziologic și social. neprotejate.
imunității și imunizării Consecințe.
asupra sănătății proprii și 20. Imunizarea și imunitatea. 1 Dezbateri: Pro și contra imunizării;
a celor din jur; Imunizarea, proces natural și artificial: Elaborarea pliantelor care va fi
Atitudinea față de imunizarea artificială.. repartizat în instituție: Imunizare și
Mituri și beneficii. Modul de viață și imunitate – impact asupra sănătății.
imunitatea.
21. Proiect de grup: Promovarea 1 Realizarea unor filmuleţe promoţionale
modului de viaţă sănătos. elaborate în grup (care va fi
demonstrate elevilor din instituție)
Discutarea şi stabilirea criteriilor de
succes.
22. Lecţie de sinteză şi autoevaluare. 1 Prezentarea proiectelor şi evaluarea
reciprocă în baza criteriilor prestabilite.
Autoevaluarea în baza tabelului de
performanţă.
Unitatea de învățare: Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial

4.1. Identificarea ofertelor 23. Preferințele profesionale și 1 Aplicarea testului ”Harta Intereselor”.
educaționale existente în dezvoltarea carierei. Cariera. Selectarea studiilor care se potrivesc cel
Republica Moldova, Planificarea carierei. Scopuri/ Obiective. mai bine cu interesele/ preferințele
relevante preferințelor și Studii, profesie, ocupație. elevilor.
aptitudinilor proprii;
24. Ofertele educaționale ale sistemului 1 Informarea din diverse surse despre
4.2. Valorificarea abilităților de învățământ din Republica Moldova. ofertele educaționale existente în
conexe profesiei alese, Sistemul de învățământ. Trasee și oferte Republica Moldova și solicitările pieței
prin activități educaționale. Preferințe, interese și studii. muncii.
antreprenoriale și de
voluntariat utile 25. Aptitudinile, aspirațiile, scopurile 1 Întocmirea unor liste cu experiențe
comunității în care în proiectarea carierei. Aptitudini și personale care ar putea fi valoroase
trăiește; tipuri de abilități. Valoarea aptitudinilor, pentru CV.
abilităților și atitudinilor pentru
Nr. Activități de învățare și produse
Unități de competențe Unități de conținuturi Data Observaţii
ore școlare realizate
4.3. Proiectarea cu proiectarea carierei.
responsabilitate a 26. Rețelele sociale (networking). 1 Analiza listelor de prieteni virtuali și
acțiunilor pentru Noțiunea de networking social. Tehnici nevirtuali din perspective acumulării
dezvoltarea unei cariere de menținere și dezvoltare a rețelei informațiilor cu referire la domeniile
de succes; sociale. Persoane-resursă. CV-ul profesionale de interes.
electronic. Completarea profilul personal pe
rețelele de socializare, cu accent pe
punctele forte pe care merită să le vadă
un posibilul angajator care va vizita
pagina de profil.
27. Voluntariatul și traseele paralele. 1 Formularea unor argumente cu referință
Domenii și activități de voluntariat. la decizia de a deveni voluntar.
Voluntariat pentru mediu, pentru oameni
nevoiași, persoane în etate etc.
28. Antreprenoriatul - opțiune în 1 Analiza necesităţilor cetăţenilor din
carieră. Activitatea de antreprenoriat. comunitate.
Beneficii și riscuri. Oportunități Identificarea unor idei de afaceri viabile
antreprenoriale în comunitate pentru comunitate.
29. Proiectarea carierei. Interesele și 1 Elaborarea unui Proiect de carieră, în
dezvoltarea carierei. Stiluri decizionale și care se trec toate scopurile/obiectivele
cariera. ce țin de viitoarea profesie și studiile pe
care ar dori să le urmeze.
30. Lecţie de sinteză şi autoevaluare. 1 Prezentarea proiectelor şi evaluarea
reciprocă în baza criteriilor prestabilite.
Autoevaluarea în baza tabelului de
performanţă.
Unitatea de învățare Securitatea personală
5.1. Descrierea explicită a 31. Protecția omului la locul de muncă. 1 Discuții dirijate despre protecția omului
comportamentelor Situații de risc și pericole. Reguli de la locul de muncă: prevenirea
recomandate în cazul comportament. Surse de informare. accidentelor de muncă prin respectarea
stărilor de urgență, instrucțiunilor cu privire la securitatea
Nr. Activități de învățare și produse
Unități de competențe Unități de conținuturi Data Observaţii
ore școlare realizate
pericol, accidente; locului muncii; echipamente personale
5.2. Respectarea regulilor de de protecție necesare pentru activitatea
circulație rutieră, cu de muncă; responsabilitățile angajaților
asumarea responsabilității în prevenirea accidentelor de muncă
pentru securitatea proprie 32. Riscurile asociate perioadei reci a 1 Atelier de discuție Drumurile publice.
și a celor din jur; anului. Regulile de circulație rutieră. Drepturi și responsabilități;
5.3. Manifestarea unui Protejarea în cazul utilizării bazinelor Vizionarea filmelor educative despre
comportament acvatice înghețate. Pericol de înec. Prim prevenirea accidentelor.
regulamentar în locuri cu ajutor. Acțiuni întreprinse în cazul
risc social, în mediul întroienirilor. Prim ajutor în caz de
virtual, centrat pe îngheț. Regimul de apărare împotriva
cunoașterea și respectarea incendiilor în timpul desfășurării
recomandărilor activităților culturale în masă.
normative. 33. Comportamentul sigur în locuri cu 1 Elaborarea și discutarea Harta locurilor
risc și grad înalt de criminalitate. de risc cu grad nalt de criminalitate în
Caracteristici. Cauze. Mod de evitare. comunitate.
Modalități de acțiune.
34. Grooming-ul – tehnici de contact 1 Proiecte de grupde cercetare cu referire
on-line periculoase. Esența fenomenului. la Grooming-ului și impactul acestuia.
Mod de manifestare. Situații posibile.
Modalități de prevenire și acțiuni.

35. Lecţie de sinteză şi autoevaluare. 1 Discuţie dirijată despre concepte


generale de pericol și situații de urgență,
consecințe nefaste posibile, modalități
de acțiune.
Autoevaluarea în baza tabelului de
performanţă.

S-ar putea să vă placă și