Sunteți pe pagina 1din 13

Avizat director, prof.

Gerea Ancuţa Victoria


Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PENTRU DISCIPLINA


LIMBA ENGLEZĂ – CLASA a IV-a, L1
ANUL ŞCOLAR 2020 - 2021
Unitatea de învățământ: Şcoala Profesională Scânteia
Clasa: a IV-a, L1
Nr. ore: 2 ore/săpt.
Profesor: Mihai Ştefania
Manual: Comunicare în Limba modernă engleză, ed. Booklet
Planificare realizată conform OMEN 5003/02.12.2014
Semestrul I - 17 săpt. (inclusiv săpt. de vacanță la ciclul primar)
Semestrul al II-lea – 17 săpt. (inclusiv săpt. școala altfel)

Nr. Unităţi de învăţare Competenţe vizate Conţinuturi Nr. ore Săpt. Observaţii
crt
.
REVISION Toate competentele Consolidare 2 14.09 -18.09
Descriere personaje
faimoase
Prezentare (nume, varsta ,
hobby)
Posesia
TEST INIŢIAL 1 21.09 – 25.09

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a 1
IV-a
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

1. Welcome Back 1.2. Urmărirea unor instrucțiuni Contexte de comunicare si 4 21.09 -25.09
simple de orientare, în vederea vocabular: 28.09 -2.10
atingerii unui obiectiv Copilul despre sine: Salutul
 Cladiri
2.1. Cererea și oferirea de  Orasul
informații referitoare la casă,
familie, adresă,
persoane, hobby-uri, obiceiuri Funcţii comunicative:
 A saluta si a raspunde la
2.3. Descrierea unor obiecte, a salut;
locuinței  A localiza cladiri
 A cere si a da indicatii de
3.1. Identificarea unor detalii orientare
din texte simple care conțin
Elemente de construcţie a
informații
comunicării:
uzuale
 Verbul TO BE

2 This Is My House Contexte de comunicare si 3 6.10 – 9.10


vocabular 12.10 – 16.10
1.1. Identificarea unor detalii  Camerele din casă;
din mesaje simple articulate  Mobila din casă;
clar și rar în contexte  Obiectele din casă;
cunoscute/ previzibile  Locația obiectelor;
Funcţii comunicative:

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a 2
IV-a
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

 A descrie o casă;
 A identifica camerele și
2.1. Cererea și oferirea de mobila din casă;
informații referitoare la casă,  A exprima poziția
familie, adresă, obiectelor din casă;
persoane, hobby-uri, obiceiuri
Elemente de construcţie a
2.2. Prezentarea unor activități comunicării:
în cadrul unei interacțiuni  Prepozițiile de loc
(on,under, in, in front of,
3.2. Identificarea unor elemente next to, behind);
importante de reperare a unui  Exprimarea existenței cu
eveniment pe un afiș (inclusiv ‘there is/ there are’
afiș digital) sau pe un alt Pronumele demonstrativ:
support This / that / these / those
4.2. Redactarea de mesaje
simple despre sine/ despre alții
3 Revision Toate competentele Sistematizarea si evaluarea 2 19.10 – 23.10
Project (My room) cunostintelor
4 A Beautiful Family Contexte de comunicare si 4 19.10 – 23.10
1.2. Urmărirea unor instrucțiuni vocabular 2.11 – 6.11 Vacanța ciclul
simple de orientare, în vederea  Membrii familiei primar
atingerii unui obiectiv (parents, grandparents, (26.10-30.10)
2.2. Prezentarea unor activități uncle, aunt, cousin)

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a 3
IV-a
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

în cadrul unei interacțiuni  Meseriile (gardener,


nurse, chef, pilot,
3.2. Identificarea unor elemente student)
importante de reperare a unui  Numerele 20-100
eveniment pe un afiș (inclusiv Funcţii comunicative:
afiș digital) sau pe un alt  A vorbi despre meserii;
support  A cere si a da informati
de ordin personal
3.3. Identificarea datelor cerute  A descrie o persoana
pe un formular simplu (nume, Elemente de construcţie a
prenume,data nașterii, adresa) comunicării:
 Posesia cu 's
 Adjectivul posesiv: my,
your, his, her, its, our,
their
5 Revision Toate competentele Sistematizarea cunostintelor 2 9.11- 13.11
Project (My family
tree)
6 Who Are You? Contexte de comunicare si 4 9.11- 13.11
1.2. Urmărirea unor instrucțiuni vocabular 16.11- 20.11
simple de orientare, în vederea  Descrierea persoanelor
atingerii unui obiectiv  Aparente fizice: slim,
plump, curly /wavy hair
2.2. Prezentarea unor activități Funcţii comunicative:
în cadrul unei interacțiuni  A descrie o persoana

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a 4
IV-a
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

 A cere si a da informatii
despre persoane
3.2. Identificarea unor elemente Elemente de construcţie a
importante de reperare a unui comunicării:
eveniment pe un afiș (inclusiv  Have got / has got
afiș digital) sau pe un alt WH- questions: who, when,
support where, what

3.3. Identificarea datelor cerute


pe un formular simplu (nume,
prenume,data nașterii, adresa)
7 Revision Toate competentele Sistematizarea si evaluarea 2 23.11- 27.11
Project (My best cunostintelor
friend)
8 I'm Going to School 1.1. Identificarea unor detalii Contexte de comunicare si 2 2.12-4.12
din mesaje simple articulate vocabular
clar și rar în contexte  Activitati scolare
cunoscute/ previzibile  Materii scolare
1.3. Manifestarea interesului  Obiecte scolare
pentru înțelegerea de detalii Funcţii comunicative:
dintr-o varietate de mesaje  A cere si a da informatii
orale simple, articulate clar și despre persoane
rar (filme, cântece  A relata activitati la
pentru copii) prezent
2.2. Prezentarea unor activități Elemente de construcţie a

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a 5
IV-a
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

în cadrul unei interacțiuni comunicării:


3.1. Identificarea unor detalii  Present Continuous: aff,
din texte simple care conțin neg, interr
informații
Uzuale
4.1. Completarea unui
chestionar cu detalii personale
(nume, prenume,
adresă, vârstă, pasiuni)
9 My Busy Week 1.2. Urmărirea unor instrucțiuni Contexte de comunicare si 7.12- 11.12 Consolidare cf
simple de orientare, în vederea vocabular 4 14.12 -18.12 reperelor
atingerii unui obiectiv  Activitati zilnice metodologice –
 Ceasul At the carnival –
2.1. Cererea și oferirea de  Mesele zilei daily routine
informații referitoare la casă,  Momentele zilei clasa a III- a din
familie, adresă, Funcţii comunicative: 23.03.
persoane, hobby-uri, obiceiuri  A relata activitati la
prezent
2.2. Prezentarea unor activități  A exprima ora
în cadrul unei interacțiuni Elemente de construcţie a
3.3. Identificarea datelor cerute comunicării:
pe un formular simplu (nume,  Present Simple: aff, neg,
prenume, data nașterii, adresa) inter
1.1. Identificarea unor detalii Raspunsuri scurte
din mesaje simple articulate 1 16.12 – 22.12

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a 6
IV-a
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

clar și rar în contexte


cunoscute/ previzibile Vocabular specific
Merry Christmas 1.3. Manifestarea interesului  Colinde
Project pentru înțelegerea de detalii Sa participe la activitati
dintr-o propuse de profesor
varietate de mesaje orale
simple, articulate clar și rar
(filme, cântece
pentru copii)
10 A Perfect Weekend 3.1 Manifestarea interesului Contexte de comunicare si 4 11.01 -15.01
pentru înțelegerea de detalii vocabular 18.01 – 22.01
dintr-o  Activitati in timpul
varietate de mesaje orale liber(pasiuni )
simple, articulate clar și rar  Programe TV
(filme, cântece
pentru copii) Funcţii comunicative:
 A relata activitati la
2.2. Prezentarea unor activități prezent
în cadrul unei interacțiuni  A prezenta activitati
3.2. Identificarea unor elemente generale , obisnuite .
importante de reperare a unui Elemente de construcţie a
eveniment pe un afiș (inclusiv comunicării:
afiș digital) sau pe un alt  Prepozitiile: in, at, on
support Adverbe de frecventa:
always, usually, often,

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a 7
IV-a
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

4.1. Completarea unui sometimes, rarely, never


chestionar cu detalii personale
(nume, prenume,
adresă, vârstă, pasiuni)
11. Revision 1 st sem Toate competentele Sistematizarea cunostintelor 2 25.01 – 29.01
SEMESTRUL AL II- LEA
Nr. Unităţi de Competenţe vizate Conţinuturi Nr. ore Săpt. Observaţii
crt învăţare
.
1. On the 1.3. Manifestarea interesului pentru Contexte de comunicare si 3 08.02 -12.02
Farm înțelegerea de detalii dintr-o vocabular 15.02- 19.02
varietate de mesaje orale simple, articulate  Animale (wild and
clar și rar (filme, cântece domestic animals)
pentru copii)  Pets
2.3. Descrierea unor obiecte, a locuinței Funcţii comunicative:
 A discuta despre
animale
3.3. Identificarea datelor cerute pe un  A descrie animalul
formular simplu (nume, prenume, data preferat
nașterii, adresa) Elemente de construcţie a
comunicării:
 CAN
Plurale (regular and

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a 8
IV-a
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

irregular)

2. Revision Toate competentele Sistematizarea 1 15.02- 19.02


Project (My cunostinteleor
pet)
3 What's 1.2. Urmărirea unor instrucțiuni simple de Contexte de comunicare si 3 22.02 – 26.02
Your orientare, în vederea atingerii unui obiectiv vocabular 1.03 -5.03
Favourite 2.1. Cererea și oferirea de informații  Mancare , bauturi ,
Food? referitoare la casă, familie, adresă, ingrediente
persoane, hobby-uri, obiceiuri  Containers
3.1. Identificarea unor detalii din texte
simple care conțin informații Funcţii comunicative:
Uzuale  A cere si a da informatii
3.2. Identificarea unor elemente importante de ordin personal
de reperare a unui  A scrie o reteta
eveniment pe un afiș (inclusiv afiș digital) Elemente de construcţie a
sau pe un alt suport comunicării:
 How much / how many
Some / any
4 Revision Toate competentele Sistematizarea si evaluarea 1 1.03 -5.03
Project (My cunostintelor
fridge)
5. How Do  Contexte de comunicare 4 8.03 -12.03
You Feel 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje si vocabular 15.03 – 19.03 Consolidare cf
simple articulate clar și rar în contexte  Boli reperelor

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a 9
IV-a
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

cunoscute/ previzibile metodologice – At


Funcţii comunicative: the Doctor’s clasa
1.2. Urmărirea unor instrucțiuni simple de  A cere si a da informatii a III –a din 18.05
orientare, în vederea atingerii unui obiectiv de ordin personal
 A da sfaturi privind
2.2. Prezentarea unor activități în cadrul sanatatea
unei interacțiuni  A vorbi despre regulile
casei
3.2. Identificarea unor elemente importante Elemente de construcţie a
de reperare a unui comunicării:
eveniment pe un afiș (inclusiv afiș digital)  Should / shouldn't Mother’s Day!
sau pe un alt suport Must / mustn't
6 Revision Toate competentele Sistematizarea cunostintelor 1 22.03 – 26.03
7 My Contexte de comunicare si 3 22.03 – 26.03
Favourite 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje vocabular 29.03 – 1.04
T-Shirt simple articulate clar și rar în contexte  Haine. Marimi
cunoscute/ previzibile  Meserii
Funcţii comunicative:
2.2. Prezentarea unor activități în cadrul  A descrie haine
unei interacțiuni  A cere si a da informatii
despre locuri de munca
3.1. Identificarea unor detalii din texte  A vorbi despre activitati
simple care conțin informații zilnice
Uzuale  A vorbi despre activitati
ce au loc in momentul

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a 10
IV-a
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

4.2. Redactarea de mesaje simple despre vorbirii


sine/ despre alții Elemente de construcţie a
comunicării:
 Present Simple Present
Continuous
 Adverbs of frequency:
always, usually,
sometimes
Adverbs of time: today,
now, at the moment
8 Revision Toate competentele Sistematizarea si evaluarea 2 19.04 -23.04 S10 - Săptămâna
cunostintelor școala altfel: -
„Să ştii mai
multe, să fii mai
bun"-19.04 –
23.04

9 What's the 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje  Contexte de comunicare 4 19.04 -23.04 Consolidare cf
Weather simple articulate clar și rar în contexte si vocabular 26.04 – 29.04 reperelor
Like? cunoscute/ previzibile  Anotimpuri 10.05 -14.05 metodologice –
 Conditii meteo Wizbook paints
1.3. Manifestarea interesului pentru  Activitati de sezon in Paris – clasa
înțelegerea de detalii dintr-o Funcţii comunicative: aIII –a din 8.05
varietate de mesaje orale simple, articulate  A descrie anotimpul A prezenta
clar și rar (filme, cântece preferat activitati generale

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a 11
IV-a
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

pentru copii)  A vorbi despre actiuni , obisnuite


specifice anotimpurilor
2.2. Prezentarea unor activități în cadrul  A vorbi despre actiuni
unei interacțiuni ce au loc in momentul
vorbirii
3.2. Identificarea unor elemente importante Elemente de construcţie a
de reperare a unui comunicării:
eveniment pe un afiș (inclusiv afiș digital)  Weather forecast: it's Happy Easter !
sau pe un alt suport warm/cold/sunny/foggy
3.3. Identificarea datelor cerute pe un Present Simple / Present
formular simplu (nume, prenume, data Continuous
nașterii, adresa)
10 On the 1.1. Identificarea unor detalii din mesaje Contexte de comunicare si 1 10.05 -14.05
Road simple articulate clar și rar în contexte vocabular
cunoscute/ previzibile  Tari si nationalitati
1.3. Manifestarea interesului pentru  Mijloace de transport
înțelegerea de detalii dintr-o Funcţii comunicative:
varietate de mesaje orale simple, articulate  Sa vorbeasca despre
clar și rar (filme, cântece locuri, distante, transport
pentru copii)  Sa vorbeasca despre
nationalitati si tari
2.2. Prezentarea unor activități în cadrul Elemente de construcţie a
unei interacțiuni comunicării:
3.2. Identificarea unor elemente importante  By+means of transport 3
de reperare a unui Making suggenstions:

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a 12
IV-a
Avizat director, prof. Gerea Ancuţa Victoria
Şcoala Profesională Scânteia, jud. Ialomiţa
Str. Stefan Cel Mare nr. 44
cod poștal: 927210
e-mail: sc_scinteia@yahoo.com Avizat resp. comisie metodică, prof. Ştirbu Victoria Luciana
tel/fax: 0243 242 061

eveniment pe un afiș (inclusiv afiș digital) let's/what about/why 17.05 – 21.05


sau pe un alt suport don'twe...... 24.05 – 28.05
3.3 Identificarea datelor cerute pe un
formular simplu (nume, prenume,
data nașterii, adresa)
11. Revision Toate competentele Sistematizarea cunostintelor 1 24.05 -18.05
12 Summer is  Contexte de comunicare 4 31.05 -4.06
Here 1.2. Urmărirea unor instrucțiuni simple de si vocabular 7.06 -11.06
orientare, în vederea atingerii unui obiectiv  Vacanta
 Activitati de timp liber
2.1. Cererea și oferirea de informații  TV programmes
referitoare la casă, familie, adresă, Funcţii comunicative:
persoane, hobby-uri, obiceiuri  A cere si a da informatii
3.3. Identificarea datelor cerute pe un despre despre activitati
formular simplu (nume, prenume, data zilnice
nașterii, adresa) Elemente de construcţie a
4.1. Completarea unui chestionar cu detalii comunicării:
personale (nume, prenume,  Preositions: in, at, on
adresă, vârstă, pasiuni) Adverbs of frequency: often,
rarely, never
13. Final Toate competentele Sistematizarea si evaluarea 2 14.06- 18.06
revision cunostintelor

Şcoala Gimnazială Scânteia Prof. Mihai Ştefania Planificare calendaristică 2020-2021 Lb. Engleză Clasa a 13
IV-a