Sunteți pe pagina 1din 8

LICEUL ,,ȘTEFAN PROCOPIU” VASLUI

2014
Domeniul: Industria textilă şi pielărie
Calificarea : Tehnician designer vestimentar
Modulul I:,, Tehnologii generale din textile pielărie ”(instruire practică)
Data:11decembrie 2014
Durata :50 min

PROIECT DIDACTIC

Prof.ing.Vlonga Luminiţa
 Subiectul lectiei: aplicarea cordonului PRIN DOUĂ
TIGHELE PE LINIA TALIEI
Unitatea de competenta:13-Caracterizarea materiilor prime ,a produselor textile şi a
materialelor auxiliare din textile pielărie.
Competenta :13.4-Descrie materialele auxiliare din textile pielărie .
 Criterii de performanta:
(a) Clasificarea materialelor auxiliare
(b) Identificarea materialelor auxiliare
Conditii de aplicabilitate:
(a) Clasificare : după utilizare, după natură
(b) Materiale auxiliare: pentru confectii textile – captuseli, intarituri, furnituri
Probe de Evaluare
Probă orală/scrisă privind performanţa prin care candidatul demonstrează că
este capabil să clasifice materialele auxiliare, aşa cum se specifică în criteriul de
performanţă (a) cuprinzând toate elementele din sfera de aplicabilitate.

Probă orală privind performanţa prin care candidatul demonstrează că este


capabil să identifice materialele auxiliare, aşa cum se specifică în criteriul de
performanţă (b) cuprinzând toate elementele din sfera de aplicabilitate.

Scopul lecţiei:dobândirea abilităţilor cheie:comunicare,lucrul în echipă şi a competenţei


utilizarea materialelor auxiliare
Tipul lectiei:Formarea de priceperi si deprinderi practice.
Resurse de timp: 50min.
Locul de desfasurare: atelier confecţii

Competente vizate :
C1 - precizarea scopului utilizării materialelor auxiliare pentru șorțul de bucătărie, metoda
alegerii aţei de cusut, rolul întăriturii, rolul garniturii.
C2 - precizează criteriile de calitate de realizare a tighelelor
C3 - descrie modul de execuţie a operaţiei.
C4 - realizează evaluarea lucrărilor

Strategia didactica
Resurse procedurale: - explicația, studiu de caz, problematizarea, conversaţia, observaţia dirijată,
demonstraţia.
Resurse materiale: - utilajul din dotarea atelierului, materiale auxiliare, produs etalon, calculator,
video proiector, barem de evaluare .

Metode de evaluare:
- verificare orala
- practică – notarea lucrărilor practice pe baza baremului de evaluare .

STRUCTURA LECŢIEI

Prof.ing.Vlonga Luminiţa
Activitatea desfăşurată de:
ETAPELE LECŢIEI PROFESOR ELEVI Timp

- Verificarea prezenţei; Răspund solicitărilor


1.Moment - Verificare mijloacelor didactice; profesorului
organizatoric - Crează atmosfera de lucru. 1 min
-Prezintă tema şi obiectivele lectiei; Ascultă prezentarea
2. Captarea atenţiei profesorului, îşi pregătesc
elevilor materialele necesare 1 min
desfăşurării orei.
3. Realizează o Problematizarea.
scurtă recapitulare.  Expune pe un panou tipuri de  Elevii identifică și expun
materii prime(C1). corect pe panou
 Dirijează elevii să identifice materiile prime necesare 15min
materiile prime necesare produsului produsului în lucru.
în lucru.  Elevii explică criteriile
 Solicită elevii să explice criteriile de alegere a materiilor
de alegere a materiilor prime
prime(alegerea materialului de  Răspund la întrebări.
bază, alegerea aței de cusut,
alegerea întăriturii, alegerea
garniturii)

Prezintă cerinţele de calitate pentru Sunt atenţi la explicaţiile


4 Prezentarea noilor realizarea corectă a tighelelor (C2) profesorului
continuturi. Demonstrează aplicarea cordonului pe Analizează cerinţele de 20min
Generarea linia taliei a produsului. calitate pentru operaţia de
entuziasmului şi a Urmăreşte modul de execuţie şi realizat.
interesului. corectează eventualele greşeli. Execută operaţia propusă

5.Fixarea Adresează întrebări elevilor Răspund întrebărilor


cunostintelor Solicită descrierea operaţiei executate adresate de profesor.
(C3) Descrie modul de realizare a
operației.
3 min

6.Evaluarea elevilor Apreciază cu note participarea elevilor Participă la actul notarii.


şi concluziile finale. la lectie; Prezinta concluziile finale. Asculta aprecierile 10 min
Ordinea la locul de (C4) profesorului.

Prof.ing.Vlonga Luminiţa
muncă.

Diagrama evaluare – competenţe vizate

E1 E2
Evaluare Evaluare
orală practică
C1
C2
C3
C4

Matricea de specificaţii

Cunoaştere şi înţelegere Aplicare Realizare practică Total %


C1 8 10 12 30
C2 2 3 15 20
C3 2 3 5 10
C4 6 14 20 40
Total % 20 30 50 100

Modulul I: Tehnologii generale din textile pielărie

Prof.ing.Vlonga Luminiţa
Numele elevului: Clasa: Data:

BAREM DE EVALUARE
Nr. Criteriul de calitate Punctaj Punctaj Punctaj
Crt. acordat acordat acordat
elev Profesor
1 Pasul de cusătură(4mm). 1punct
2 Aplicarea cu primul tighel (5 1punct
mm)

3 Fixarea reperelor de cordon cu 5 puncte


al doilea tighel (1mm)
4 Uniformitatea liniei de coasere. 2 puncte
(FĂRĂ paşi săriţi,înşirare pe
faţă,înşirare pe dos,încreţirea
materialului pe linia de coasere).

4 Întărirea la începutul şi 1 punct


terminarea realizării tighelelor

Total 10 puncte

NOTA 10(zece)= 10puncte

Prof.ing.Vlonga Luminiţa
ANEXE 1

ETAPELE DE REALIZARE A OPERAȚIEI

 Reglarea pasului de cusătură.

 Așezarea reperului sub picioruș.

 Întărirea primului tighel la începerea și terminarea cusăturii(5mm).

 Fixarea reperelor de cordon cu al doilea tighel ( 1mm)

 Tăierea capetelor de ațe.

 Verificarea operației.

Prof.ing.Vlonga Luminiţa
ANEXA 2

PROCESUL TEHNOLOGIC DE CONFECȚIONARE


A ȘORȚULUI DE BUCĂTĂRIE

I. PRELUCRAREA REPERELOR

 Prelucrarea buzunarelor
 Prelucrarea cordonului
 Prelucrarea feței de produs
 Prelucrarea volănașului

II.ASAMBLAREA REPERELOR

 Aplicarea volănașului pe linia tivului


 Surfilarea rezervei de coasere
 Fixarea rezervei de coasere cu tighel la 1mm
 Aplicarea cordonului prin două tighele pe linia
taliei.

III.FINISAREA PRODUSULUI.

 Curățarea de ațe
 Călcarea finală

ANEXA 3.
PROCESUL DE PRODUCŢIE ÎN CONFECŢII
Prof.ing.Vlonga Luminiţa
Control cantitativ si Se verifică materialele
I. Recepţia şi cantitativ
depozitarea Se face în magazii speciale
Păstrarea materialelor
Controlul, sortarea materialelor
pentru confecţionat
II. Pregătirea Control, sortare, relaxare
materialelor pentru Aşezarea şi conturarea
croit Şablonarea materialelor şabloanelor pe material

Aşezarea materialului în
straturi suprapuse
Şpănuirea materialelor
Imparţirea şpanului în
Secţionarea şpanului
secţiuni mici
III.Croirea
materialelor Tăierea reperelor din
Decuparea reperelor secţiunile de şpan
Rihtuire, numerotare,
Pregătirea reperelor marcare, formare pachete

Prelucrarea reperelor Fiecare reper se


prelucrează separat

IV.Confecţionarea Asamblarea reperelor. Reperele se asamblează


produselor după o succesiune logică

Finisarea produsului Executie tiv, coaserea


nasturilor; butonierelor

Curăţirea de aţe şi scame; Călcarea finală


V. Finisarea
produselor

VI.Ambalarea, lotizarea şi Ambalare, lotizare, depozitare


depozitarea produselor

Prof.ing.Vlonga Luminiţa