Sunteți pe pagina 1din 60

MISIUNE DE AUDIT INTERN

FB, Anul III

2013

1
PREZENTAREA INSTITUŢIEI

Primăria Municipiului Rădăuţi este situată pe strada Piaţa Unirii, nr. 2, cod 725400,
judeţul Suceava. Chiar în zona centrală, oraşul îşi etalează principalele sale obiective turistice,
plasate intr-un cadru arhitectonic aparte, ceea ce a făcut ca Rădăuţiul să capete faima unei
aşezări urbane pitoresti.
Parcul Central, prin bogăţia de specii şi armonia culorilor, evidenţiază cu o deosebită
eleganţă sediul Primăriei Municipiului Rădăuţi, clădire declarată monument de arhitectură,
datând din secolul al XIX lea. Prin munca in echipă depusă de colectivul acestei instituţii au
putut prinde viaţă o serie de proiecte importante in modernizarea şi dezvoltarea municipiului
Rădăuţi: blocuri de locuinţe ANL pentru tineri, bloc de locuinţe pentru medicii rezidenţi,
blocuri de locuinţe sociale, reabilitarea şi modernizarea Ambulatoriului Spitalului „Sf. Cosma şi
Damian” – Rădăuţi, amenajarea de parcări de cartier in cartierele Obor, Mihai Viteazu şi Piaţa
Mică, realizarea unui nou pasaj de trecere la nivel cu calea ferată, realizarea de sensuri giratorii,
reabilitarea celor doua parcuri centrale şi a parcului „Alexandru Sahia” şi lista ar putea
continua.
Relaţiile externe foarte bune ale municipiului s-au materializat de-a lungul timpului prin
incheierea unor acorduri de infrăţire şi colaborare cu o serie de localităţi din Europa:
-Franţa Pontault-Combault (Franţa) - decembrie 1989
-Portugalia Caminha (Portugalia) - 29 mai 1998
-Germania Beilstein (Germania) - 29 mai 1998
-Italia Ragusa (Italia) - 29 mai 1998
-Republica Moldova Briceni (Republica Moldova) - 29 mai 1998
-Republica Moldova Drochia (Republica Moldova) - 21 iunie 2001
-Polonia Gliwice (Polonia) - 28 noiembrie 2002
-Cipru Girne (Cipru) - 27 noiembrie 2003
Primăria Municipiului Rădăuţi este unul din centrele de execuţie bugetară a cărei sursă de
finanţare este bugetul local, alături de finanţarea venitutrilor proprii realizate de aceasta precum
sponsorizări, fonduri europene dar şi bugetul de stat.
Din cadrul primăriei a fost ales de către echipa de auditori Compartimentul de achiziţii publice
(din cadrul Serviciului de Administraţie Publică, Resurse Umane, Achiziţii Publice şi Programe) pentru
realizarea misiunii de audit intern.

2
În cadrul Primăriei din Rădăuţi, Compartimentul de achiziţii publice se ocupă cu:

 elaborarea programului anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor


comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante;
 aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;
 constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice
 urmărirea respectării prevederilor legale cu privire la executarea contractelor de achiziţii
publice ; informeaza în scris conducatorul instituţiei ori de câte ori sunt încălcări sau nu
sunt respectate întocmai clauzele prevazute în contractele de achiziţii publice;
 se ocupa cu serviciile de elaborare a materialelor de promovare si marketing al produselor
turistice, inclusiv realizarea, construirea si inchirierea standurilor expozitionale in cadrul
targurilor si evenimentelor nationale de turism aferente proiectului "Tezaure etnoistorice
bucovinene".

 înregistrează şi conduce evidenţa tuturor contractelor de achiziţii publice încheiate de către


Municipiul Radauti în registrul special de evidenţă a contractelor aprobat de primarul
Aurel Olarean.

Competenţele Compartimentului de achiziţii publice din cadrul Primăriei sunt:


 avizează documentaţiile întocmite de compartimentele de muncă cu privire la organizarea
achiziţiilor publice;
 avizează contractele de achiziţii publice încheiate de Municipiul Radauti cu privire la
respectarea prevederilor legale în vigoare referitor la procedurile de atribuire a contractelor
de achiziţii publice şi de executare a lor;
 informează în scris conducatorul instituţiei orice încalcare a prevederilor legale cu privire la
atribuirea, încheierea şi executarea contractelor de achiziţii publice.
      Responsabilităţile Compartimentului de achiziţii publice din cadrul Primăriei sunt:
 răspunde de respectarea prevederilor legale cu privire la atribuirea, încheierea şi executarea
contractelor de achiziţii publice în cadrul Municipiului
 primeşte informaţii la cerere de la toate compartimentele de muncă din primărie necesare
atribuirii, încheierii şi executării contractelor de achiziţii publice;
 transmite informaţii, note interne care conţin date sau proceduri de urmat pentru atribuirea,
încheierea şi executarea contractelor de achiziţii publice;

3
 conlucrează direct cu directorul economic privind alocarea resurselor bugetare şi utilizarea lor
conform clauzelor contractuale din contractele de achiziţii publice.

Procedura P01: Iniţierea auditului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI


Compartimentul de Audit Public Intern
Nr. 208 /15.09.2012
ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile art. 8, litera c. din Legea nr. 672/2002 privind auditul public
intern, a OMFP nr. 38/2003 de aprobare a normelor metodologice generale privind exercitarea
activităţii de audit intern, cu modificările si completările ulterioare şi a Planului de audit intern pentru
anul 2011, se va efectua misiunea de audit intern privind achiziţiile publice la Serviciul de
Administraţie Publică, Resurse Umane, Achiziţii Publice şi Programe, în perioada 20.09.2012 –
30.11.2012.
Scopul misiunii de audit intern este de a se asigura ca:
• în adoptarea oricărei decizii în procesul de achiziţii publice s-au avut în vedere principiile general
acceptate în UE în acest domeniu:
• activitatea de achiziţii este bine cunoscută şi stăpânită, din faza iniţierii şi lansării până la livrare şi
decontările finale;
• controlul intern este funcţional;
• exista exhaustivitatea înregistrărilor;
• documentele sunt corect certificate şi înregistrate ;
• cheltuielile efectuate corespund unui serviciu prestat;

• Programul anual al achiziţiilor publice corespunde necesităţilor reale, justificate, bugetate şi


programate.
Obiectivele misiunii de audit intern sunt:
1. Organizarea activităţii de achiziţii publice
Menţionăm că se va efectua un audit de conformitate privind activitatea de achiziţii publice.

Auditori,

4
Procedura P02: Iniţierea auditului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI


Compartimentul de Audit Public Intern

DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ

Nume şi prenume:
Misiunea de audit: Activitatea de achizţii publice Data: 15.09.2012

Incompatibilităţi în legătură cu entitatea/structura auditată DA NU


Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu cineva care ar putea
să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi, să descoperiţi sau să constataţi - X
slăbiciuni de audit în orice fel?
Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, grupuri, organizaţii sau obiective care ar
- X
putea să vă influenţeze în misiunea de audit?
Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod în
- X
activitatea entităţii/structurii ce va fi auditată?
Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau
- X
parţial de Uniunea Europeană?
Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale
- X
entităţii/structurii ce urmează a fi auditată?
Sunteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul
- X
entităţii/structurii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă?
Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau
primirea de redevenţe de la vreun grup anume, sau organizaţie sau nivel - X
guvernamental?
Aţi aprobat înainte facturi, ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru
- X
entitatea/structura ce va fi auditată?
Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditată? - X
Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura
- X
ce va fi auditată?
Dacă în timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personală, externă sau
organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. de a lucra şi a face X -
rapoartele de audit imparţiale, notificaţi şeful Serviciului de audit intern de urgenţă?

Auditor intern,

5
Procedura P02: Iniţierea auditului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI


Compartimentul de Audit Public Intern

DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ

Nume şi prenume:
Misiunea de audit: Activitatea de achizţii publice Data: 15.09.2012

Incompatibilităţi în legătură cu entitatea/structura auditată DA NU

Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu cineva care ar putea
să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi, să descoperiţi sau să constataţi - X
slăbiciuni de audit în orice fel?
Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, grupuri, organizaţii sau obiective care ar
- X
putea să vă influenţeze în misiunea de audit?
Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod în
- X
activitatea entităţii/structurii ce va fi auditată?
Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau
- X
parţial de Uniunea Europeană?
Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale
- X
entităţii/structurii ce urmează a fi auditată?
Sunteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul
- X
entităţii/structurii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă?
Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau
primirea de redevenţe de la vreun grup anume, sau organizaţie sau nivel - X
guvernamental?
Aţi aprobat înainte facturi, ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru
- X
entitatea/structura ce va fi auditată?
Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditată? - X
Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura
- X
ce va fi auditată?
Dacă în timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personală, externă sau
organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. de a lucra şi a face X -
rapoartele de audit imparţiale, notificaţi şeful Serviciului de audit intern de urgenţă?

Auditor intern,
6
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI
Compartimentul de Audit Public Intern
Nr. 213 / 15.09.2012

NOTIFICAREA
PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN

Către: Serviciul de Administraţie Publică, Resurse Umane, Achiziţii Publice şi Programe


De la: Şeful Serviciului de Audit Intern
Compartimentul de Audit Public Intern
Referitor: Misiunea de audit intern Activitatea de achiziţii publice
Stimate: domnule Olarean Aurel
În conformitate cu Planul de audit intern pe anul 2011, urmează ca în perioada 20.09.2012 –
30.11.2012 să efectuăm o misiune de audit intern având ca tema Activitatea de achiziţii publice.
Scopul misiunii de audit intern este acela de a furniza o asigurare independentă conducerii în
ceea ce priveşte funcţionalitatea sistemului de control intern ataşat activităţii auditate şi formularea de
recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia. De asemenea, această misiune de audit intern are scopul de
a examina responsabilităţile asumate de către Serviciul Achiziţii Publice şi de a determina dacă acesta
şi-a îndeplinit obligaţiile în mod eficient şi efectiv.
Perioada supusă evaluării este 01.01.2011 – 31.12.2011
Vă rugăm, de asemenea, să desemnaţi o persoană de contact pentru a ne ajuta în timpul derulării
misiunii de audit intern, urmând a stabili de comun acord data şedinţei de deschidere, având pe ordinea
de zi următoarele:
-prezentarea auditorilor;
-prezentarea şi discutarea obiectivelor misiunii de audit intern;
-discutarea programului intervenţiei la faţa locului;
-stabilirea persoanelor de legătură în cadrul compartimentelor auditate;
-alte aspecte organizatorice necesare desfăşurării misiunii.
Pentru o mai bună documentare a echipei de audit intern referitoare la activitatea direcţiei, vă
rugăm sa ne puneţi la dispoziţie următoarea documentaţie necesară:
 legile şi reglementările ce se aplică activităţii dumneavoastră
 organigrama instituţiei Primăria Municipiului Rădăuţi;
 regulamentul de organizare şi funcţionare;
 fişele posturilor;
 toate procedurile scrise care descriu sarcinile ce trebuie realizate în vederea desfăşurării
activităţii de achiziţii publice
 rapoartele de audit intern anterioare;
 alte rapoarte, note, dosare anterioare care se referă la aceasta temă.
Pentru eventualele întrebări privind aceasta acţiune, vă rugăm să contactaţi pe doamna,
auditor intern, coordonatorul misiunii .
Cu deosebită consideraţie,
Auditor,

7
Procedura P04: Colectarea şi prelucrarea informaţiilor

COLECTAREA INFORMAŢIILOR

Misiunea de audit: Activitatea de achiziţii publice


Întocmit: Data: 09.10.2012

COLECTAREA INFORMATIILOR

DA NU OBSERVAŢII
Identificarea legilor şi regulamentelor aplicabile structurii X -
auditate
Obţinerea organigramei X -
Obţinerea Regulamentului de organizare si funcţionare X -
Obţinerea fiselor posturilor X -
Obţinerea procedurilor scrise si formalizate - X Exista doar parţial
Identificarea personalului responsabil X -
Obţinerea Raportului de audit intern anterior - X Anterior nu au fost
realizate misiuni de
audit intern
Rapoarte elaborate de alte instituţii X -

8
Procedura P05: Analiza riscului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI


Compartimentul de Audit Public Intern

LISTA CENTRALIZATOARE A OBIECTELOR AUDITABILE

Misiunea de audit: Activitatea de achiziţii publice


Întocmit: Data: 09.10.2012

Nr.
Obiective Obiecte auditabile Cadrul legislativ Observaţ
crt.
1. ORGANIZAREA 1. Procedurile care legiferează activitatea de achiziţii publice
ACTIVITĂŢII DE 2.Resursa umană a Serviciului Achiziţii Publice
ACHIZIŢII PUBLICE 3. Dotarea cu tehnică de calcul a Serviciului Achiziţiei Publice,
baza de date aferentă acestuia precum şi programul anual al
Serviciului Achiziţiei Publice

Lista centralizatoare a obiectelor auditabile reprezintă primul document care se elaborează în cadrul procedurii Analiza riscurilor
şi cuprinde 3 obiecte auditabile, structurate pe 1 obiectiv, care vor fi evaluate în continuare pentru obţinerea Tematicii în detaliu a
misiunii de audit intern

9
Procedura P05: Analiza riscului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI


Compartimentul de Audit Public Intern

IDENTIFICAREA RISCURILOR

Misiunea de audit: Activitatea de achiziţii publice


Perioada auditată: 01.01.2011.-31.12.2011
Întocmit: Data: 09.10.2012

Nr.
Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative (identificate) Observaţii
crt.
1. ORGANIZAREA 1. Procedurile care legiferează 1. Insuficienţa procedurilor specifice elaborate pentru
ACTIVITĂŢII DE activitatea de achiziţii publice reglementarea activităţii de achiziţii publice
ACHIZIŢII PUBLICE 2. Neindeplinirea condiţiilor de conformitate privind
procedurile specifice elaborate pentru reglementarea activităţii
de achiziţii publice
3. Neactualizarea procedurilor specifice în funcţie de
modificările legislative elaborate pentru reglementarea
activităţii de achiziţii publice
2.Resursa umană a Serviciului 4. Insuficienţa unor programe de pregătire profesională a
Achiziţii Publice personalului
5. Neactualizarea fişelor posturilor
6. Neadecvarea structurii profesionale a personalului cu
necesităţile compartimentului
7.Existenţa unui număr mare de posturi neocupate
3. Dotarea cu tehnică de calcul a 8. Dotarea cu hard şi soft insuficientă
Serviciului Achiziţiei Publice, 9 . Inexistenţa unui sistem informatic care să asiste
baza de date aferentă acestuia activitatea de achiziţii publice

10
Nr.
Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative (identificate) Observaţii
crt.
precum şi programul anual al 10. Bază de date insuficientă, care nu permite consultarea
Serviciului Achiziţiei Publice ofertelor reprezentative

11. Neasigurarea protecţiei împotriva accesării de către


persoane neautorizate prin sistem de parole
12. Neactualizarea sistematica a bazei proprii de date
13 Inexistenţa programelor anti-virus
14. Activitatea de achiziţii nu se desfăşoară pe baza unui
program anual

15. Lipsa referatelor de necesitate privind achiziţiile publice

NOTĂ:

Identificarea riscurilor este al doilea document care se elaborează în cadrul procedurii Analiza riscurilor şi presupune asocierea
riscurilor semnificative la operaţiile stabilite în Lista centralizatoare a obiectelor auditabile. De regulă, se asociază unul sau mai multe
riscuri teoretice, determinate de auditorii interni din documentele colectate sau din riscurile practice reieşite din propria experienţă. În
situaţia în care la operaţiile auditabile se ataşează mai multe riscuri, analiza acestora se va putea realiza pentru fiecare risc în parte sau pe
total operaţie/obiect auditabilă.
În acest studiu de caz au fost identificate 3 obiecte auditabile cărora le-au fost ataşate 15 riscuri.

11
Procedura P05: Analiza riscului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI


Compartimentul de Audit Public Intern

STABILIREA FACTORILOR, PONDERILOR ŞI NIVELURILOR DE


APRECIERE AL RISCULUI

Misiunea de audit: Activitatea de achiziţii publice


Perioada auditată: 01.01.2011.-31.12.2011
Întocmit: Data: 09.10.2012

Ponderea
Nivelul de apreciere al riscului (Ni)
Factori de risc factorilor de
(Fi) risc
N1 N2 N3
(Pi)
Aprecierea Există proceduri,
Există proceduri Nu există
controlului P1 – 50% sunt cunoscute dar
ce se aplică proceduri
intern – F1 nu se aplică
Aprecierea
Impact financiar Impact financiar Impact financiar
cantitativă - P2 – 30%
scăzut normal ridicat
F2

Aprecierea Vulnerabilitate Vulnerabilitate Vulnerabilitate


P3 – 20%
calitativă – F3 mică medie mare

Notă:
Cei trei factori de risc din acest document sunt stabiliţi prin normele generale şi sunt acoperitori
pentru entitate, însă dacă dorim să evidenţiem şi alţi factori de risc, cu nivelurile de apreciere
corespunzătoare, se recomanda sa avem în vedere ca suma ponderilor factorilor de risc să fie de
asemenea 100.
În funcţie de importanţa şi greutatea factorilor de risc, se stabilesc ponderile şi nivelurile de
apreciere ale riscurilor.

12
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI
Compartimentul de Audit Public Intern

CHESTIONAR DE LUARE LA CUNOŞTINŢĂ – CLC

Misiunea de audit: Activitatea de achiziţii publice


Perioada auditată: 01.01.2011.-31.12.2011
Întocmit: Data: 09.10.2012

ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS


1. Organizarea activităţii de achiziţii publice (importanţa procesului de achiziţii publice)
- există o strategie clară stabilită pentru activitatea de
X
achiziţii publice?
- strategia privind achiziţiile publice se bazează şi
X
susţine obiectivele generale ale entităţii?
-Serviciul Achiziţii Publice este văzut ca o organizaţie
profesională, experimentată, care respectă normele şi X
contractele?
- personalul cunoaşte şi înţelege strategiile de
X
achiziţionare?
- performanţa procesului de achiziţie publică este
măsurată şi sunt determinate tendinţele pentru fiecare X
proces de achiziţie?
- există un sistem de proceduri specifice care să Cadru
X
reglementeze activitatea de achiziţii publice? normativ
- procedurile specifice existente sunt scrise şi Cadru
X
formalizate? normativ
- procedurile specifice existente sunt cunoscute şi
X Partial
aplicate de personalul compartimentului ?
- atribuţiile cuprinse în procedurile specifice se regăsesc
X
în fişele posturilor?
- aveţi stabilit responsabil cu elaborarea şi actualizarea
X
procedurilor specifice?
-aveţi un plan în ceea ce priveşte pregătirea X
profesională a personalului?
- sunt realizate sondaje cu privire la moralul şi satisfacţia
X
salariaţilor?
- conducerea asigură un feedback regulat cu personalul?
X

Notă:
Chestionarul de luare la cunoştinţă se adresează nivelului general de management si
managementului de linie, in vederea aprecierii riscurilor operaţiilor supuse auditării, cu scopul de a
evalua prin întrebările formulate si răspunsurile primite existenta si funcţionalitatea controalelor interne
din cadrul entităţii.

13
Procedura P05: Analiza riscului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI


Compartimentul de Audit Public Intern

STABILIREA NIVELULUI RISCULUI ŞI A PUNCTAJULUI TOTAL AL RISCULUI

Misiunea de audit: Activitatea de achiziţii publice


Perioada auditată: 01.01.2011.-31.12.2011
Întocmit: Data: 09.10.2012

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
Nr. Obiecte controlului cantitativă calitativă Punctajul
Obiective Riscuri semnificative
crt. auditabile intern (F1) (F2) (F3) total
P1 P2 P3
Ni Ni Ni
50% 30% 20%
1. ORGANIZAREA 1. Procedurile 1. Inexistenţa procedurilor specifice elaborate
0,5 3 0,3 1 0,2 1 2
ACTIVITĂŢII DE care legiferează pentru reglementarea activităţii de achiziţii publice
ACHIZIŢII activitatea de 2. Neindeplinirea condiţiilor de conformitate
PUBLICE achiziţii privind procedurile specifice elaborate pentru 0,5 2 0,3 1 0,2 1 1,5
publice reglementarea activităţii de achiziţii publice
3. Neactualizarea procedurilor specifice în funcţie
de modificările legislative elaborate pentru 0,5 3 0,3 1 0,2 1 2
reglementarea activităţii de achiziţii publice
2.Resursa 4. Insuficienţa unor programe de pregătire
0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7
umană a profesională a personalului
Serviciului 5. Neactualizarea fişelor posturilor 0,5 2 0,3 2 0,2 2 2
Achiziţii 6. Neadecvarea structurii profesionale a
0,5 3 0,3 1 0,2 1 2
Publice personalului cu necesităţile compartimentului
7.Existenţa unui număr mare de posturi neocupate 0,5 2 0,3 3 0,2 1 2,1
3. Dotarea cu 8. Dotarea cu hard şi soft insuficientă
tehnică de 0,5 1 0,3 1 0,2 2 1,2

14
Criterii de analiza a riscurilor
Aprecierea Aprecierea Aprecierea
Nr. Obiecte controlului cantitativă calitativă Punctajul
Obiective Riscuri semnificative
crt. auditabile intern (F1) (F2) (F3) total
P1 P2 P3
Ni Ni Ni
50% 30% 20%
calcul a 9 . Inexistenţa unui sistem informatic care sa asiste
Serviciului activitatea de achiziţii publice 0,5 1 0,3 1 0,2 2 1,2
Achiziţiei
10. Bază de date insuficientă, care nu permite
Publice, baza 0,5 2 0,3 2 0,2 2 2
consultarea ofertelor reprezentative
de date aferentă
acestuia 11. Neasigurarea protecţiei împotriva accesării de
precum şi către persoane neautorizate prin sistem de parole 0,5 3 0,3 1 0,2 2 2,2
programul
12. Neactualizarea sistematica a bazei proprii de
anual al 0,5 2 0,3 2 0,2 2 2
date
Serviciului
Achiziţiei 13 Inexistenţa programelor anti-virus 0,5 3 0,3 1 0,2 2 2,2
Publice 14. Activitatea de achiziţii nu se desfăşoară pe
0,5 3 0,3 1 0,2 2 2,2
baza unui program anual
15. Lipsa referatelor de necesitate privind
0,5 3 0,3 1 0,2 1 2
achiziţiile publice

Stabilirea nivelului riscului şi a punctajului total al riscului este documentul din procedura Analiza riscurilor în care auditorul
evaluează riscurile pe baza informaţiilor şi documentelor, în posesia cărora a intrat până în acest moment, a Chestionarului de Luare la
Cunoştinţă - CLC, pe care l-a obţinut de la managementul general şi managementul de linie al structurii auditate, dar şi a expertizei
personale în domeniu şi a informaţiilor din mass-media sau de pe internet. De asemenea, auditorii interni, în funcţie de resursele alocate
misiunii (număr de persoane, timpul aferent ş.a.), stabilesc punctajul total al riscurilor operaţiei/activităţii respective, în baza formulei de
calcul:

n unde:
Pt   N i  Pi Pt = punctajul total;
i 1
N i = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat;
Pi = ponderea criteriilor de risc

Pentru continuarea analizei, grupează riscurile în următoarele trei categorii:


 Riscuri mici 1,0 - 1,7
 Riscuri medii 1,8 - 2,2
15
 Riscuri mari 2,3 - 3,0

Elaborarea acestui document prezintă un grad relativ mare de subiectivitate şi din acest motiv auditorii interni aduc îmbunătăţiri
acestei lucrări, pe toată durata misiunii de audit, în special în Etapa intervenţiei la faţa locului în funcţie de informaţiile pe care le
colectează cu ocazia testărilor efectuate.
Din experienţa practică, recomandăm ca ponderea riscurilor medii să fie sub 10%, deoarece aceasta denotă o nehotărâre din
partea auditorilor interni, referitoare la categoria de riscuri în care să le includă, luând în considerare că în auditare vor intra, de regulă,
riscurile mari şi medii, considerate riscuri semnificative.

16
Procedura P05: Analiza riscului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI


Compartimentul de Audit Public Intern

CLASAREA OBIECTELOR AUDITABILE (OPERAŢIILOR) ÎN FUNCŢIE DE ANALIZA RISCULUI

Misiunea de audit: Activitatea de achiziţii publice


Perioada auditată: 01.01.2011.-31.12.2011
Întocmit: Data: 09.10.2012

Nr. Punctaj
Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative
crt. total Clasare OBS.
1. ORGANIZAREA 1. Procedurile care 1. Insuficienţa procedurilor specifice elaborate pentru
2 MEDIU
ACTIVITĂŢII DE legiferează activitatea de reglementarea activităţii de achiziţii publice
ACHIZIŢII PUBLICE achiziţii publice 2. Neindeplinirea condiţiilor de conformitate privind
procedurile specifice elaborate pentru reglementarea 1,5 MIC NU
activităţii de achiziţii publice
3. Neactualizarea procedurilor specifice în funcţie de
modificările legislative elaborate pentru 2 MEDIU
reglementarea activităţii de achiziţii publice
2.Resursa umană a 4. Inexistenţa/insuficienta unor programe de pregătire
1,7 MIC NU
Serviciului Achiziţii profesională a personalului
Publice 5. Neactualizarea fişelor posturilor 2 MEDIU
6. Neadecvarea structurii profesionale a personalului
2 MEDIU
cu necesităţile compartimentului
7.Existenţa unui număr mare de posturi neocupate 2,1 MEDIU
3. Dotarea cu tehnică de 8. Dotarea cu hard şi soft insuficienta 1,2 MIC NU
calcul a Serviciului 9 . Inexistenţa unui sistem informatic care sa asiste
1,2 MIC NU
Achiziţiei Publice, baza activitatea de achiziţii publice
de date aferentă acestuia 10. Bază de date insuficientă, care nu permite
precum şi programul 2 MEDIU
consultarea ofertelor reprezentative
anual al Serviciului 11. Neasigurarea protecţiei împotriva accesării de 2,2 MEDIU
Achiziţiei Publice către persoane neautorizate prin sistem de parole
17
Nr. Punctaj
Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative
crt. total Clasare OBS.
12. Neactualizarea sistematica a bazei proprii de date 2 MEDIU
13 Inexistenţa programelor anti-virus 2,2 MEDIU
14. Activitatea de achiziţii nu se desfăşoară pe baza
2,2 MEDIU
unui program anual
15. Lipsa referatelor de necesitate privind achiziţiile
2 MEDIU
publice

Notă:
În documentul Clasarea operaţiilor în funcţie de analiza riscurilor se realizează împărţirea celor 15 de riscuri, grupate pe cele 3
obiecte auditabile şi 1 obiectiv, în 3 categorii de riscuri, mici, medii şi mari, stabilite în fazele anterioare ale procedurii Analiza riscurilor.
În continuare, riscurile mici vor fi eliminate din auditare, iar riscurile medii, considerate riscuri semnificative, în număr de 11, vor
intra în faza de ierarhizare a riscurilor şi vor fi preluate în Tabelul puncte tari şi puncte slabe.

18
Procedura P05: Analiza riscului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI


Compartimentul de Audit Public Intern
TABELUL PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE

Misiunea de audit: Activitatea de achiziţii publice


Perioada auditată: 01.01.2011.-31.12.2011
Întocmit: Data: 09.10.2012

Consecinţa Grad de
funcţionării- încredere
Nr. Obiecte Puncte nefuncţionării al auditorului OBS
Obiective Riscuri semnificative
crt. auditabile T/S controlului intern în
intern controlul
intern
1. ORGANIZAREA 1. Procedurileile 1. Insuficienţa procedurilor
ACTIVITĂŢII DE care legiferează specifice elaborate pentru
S MEDIU
ACHIZIŢII activitatea de reglementarea activităţii de
PUBLICE achiziţii publice achiziţii publice
3. Neactualizarea procedurilor
specifice în funcţie de
modificările legislative elaborate S MIC
pentru reglementarea activităţii
de achiziţii publice
2.Resursa umană 5. Neactualizarea fişelor MIC
S
a Serviciului posturilor
Achiziţii Publice 6. Neadecvarea structurii Problemele
profesionale a personalului cu legate de
necesităţile compartimentului neadecvare ale
persoanalului
T
vor fi rezolvate MEDIU
prin programe
de pregătire
profesională
7.Existenţa unui număr mare de S MIC
19
Consecinţa Grad de
funcţionării- încredere
Nr. Obiecte Puncte nefuncţionării al auditorului OBS
Obiective Riscuri semnificative
crt. auditabile T/S controlului intern în
intern controlul
intern
posturi neocupate

3. Dotarea cu 10. Bază de date insuficientă,


Baza de date
tehnică de calcul care nu permite consultarea
este constitută,
a Serviciului ofertelor reprezentative T MARE
dar
Achiziţiei
neactualizată
Publice, baza de
date aferentă 11.Neasigurarea protecţiei
acestuia precum împotriva accesării de către
S MEDIU
şi programul persoane neautorizate prin
anual al sistem de parole
Serviciului 12. Neactualizarea sistematica a
S MIC
Achiziţiei Publice bazei proprii de date
13. Inexistenţa programelor anti-
virus
S MIC

14. Activitatea de achiziţii nu se T Realizarea de MARE


desfăşoară pe baza unui program achiziţii
anual pertinente

20
Consecinţa Grad de
funcţionării- încredere
Nr. Obiecte Puncte nefuncţionării al auditorului OBS
Obiective Riscuri semnificative
crt. auditabile T/S controlului intern în
intern controlul
intern
15. Lipsa referatelor de
necesitate privind achiziţiile
publice

S MIC

Notă: În faza de ierarhizare a operaţiilor în funcţie de riscuri, în care au intrat numai riscurile semnificative, a fost elaborat documentul
Tabelul puncte tari şi puncte slabe, prin care au fost identificate 2 obiecte auditabile, evaluate ca fiind puncte tari, care vor fi eliminate
din auditare, iar celalalt obiect auditabil considerat ca fiind punct slab va rămâne în continuare în auditare.
Evaluarea operaţiilor identificate ca fiind puncte tari s-a realizat prin aprecierea funcţionalităţii sistemului de control intern al
activităţilor auditate, care astfel limitează efectul riscurilor asociate acestora. În urma operaţiei de ierarhizare, au fost preluate spre auditare
în continuare obiectivele şi obiectele auditabile considerate ca fiind puncte slabe, în documentul Tematica în detaliu a misiunii de audit
intern, care vor fi renumerotate şi ulterior va fi stabilită corespondenţa acestora cu paragrafele din Raportul de audit intern

21
Procedura P05: Analiza riscului

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI


Compartimentul de Audit Public Intern
TEMATICA ÎN DETALIU A MISIUNII DE AUDIT INTERN
Misiunea de audit: Activitatea de achiziţii publice
Perioada auditată: 01.01.2011.-31.12.2011
Întocmit: Data: 09.10.2012
Nr. Obiective
Poziţia
crt. Obiecte auditabile selectate
în RAI
1. ORGANIZAREA 1. Procedurile care legiferează Analiza procedurilor operaţionale
ACTIVITĂŢII DE activitatea de achiziţii publice Analiza procedurilor operaţionale
ACHIZIŢII 2.Resursa umană a Serviciului Verificarea modului de actualizare a fişelor posturilor
PUBLICE Achiziţii Publice
Verificarea modului de adecvare a structurii profesionale
a personalului cu necesităţile compartimentului
Analiza posturilor neocupate

3. Dotarea cu tehnică de calcul a Verificarea modului de actualizare a bazei proprii de date


Serviciului Achiziţiei Publice, Verificarea existenţei programelor anti-virus
baza de date aferentă acestuia
precum şi programul anual al
Serviciului Achiziţiei Publice
Verificarea referatelor de necesitate privind activitatea de
achiziţii publice

22
Nr. Obiective
Poziţia
crt. Obiecte auditabile selectate
în RAI

Notă: Analiza riscurilor a pornit de la documentele Lista centralizatoare a obiectelor auditabile, care a cuprins 1 obiectiv structurat
pe 3 obiecte auditabile şi Identificarea riscurilor, prin care s-au ataşat 15 de riscuri la aceste obiecte auditabile şi s-a finalizat cu
Tematica în detaliu a misiunii de audit intern în urma căreia au fost selectate în vederea auditării 1 obiectiv, 3 obiecte auditabile şi 8
riscuri asociate acestora. În continuare, cele 11 de riscuri au fost înlocuite cu obiectele auditabile selectate (operaţii / activităţi /
funcţii programe / domenii) corespunzătoare riscurilor semnificative, în vederea efectuării testărilor, pe baza Programului
intervenţiei la faţa locului, şi care se vor materializa în FIAP-uri şi FCRI-uri, acolo unde este cazul, şi în final vor fi transferate şi
comentate în Raportul de audit intern, în ordinea din Tematica în detaliu a misiunii de audit intern.

23
Procedura P06: Elaborarea programului de audit intern

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI


Compartimentul de Audit Public Intern

PROGRAMUL DE AUDIT INTERN

Misiunea de audit: Activitatea de achiziţii publice


Perioada auditată: 01.01.2011.-31.12.2011
Întocmit: Data: 09.10.2012

DURATA PERSOANELE LOCUL


OBIECTIVELE AUDITULUI ACTIVITĂŢILE PROGRAMATE
(H) IMPLICATE DESFĂŞURĂRII
Tema generală: Activitatea de achiziţii publice 616
1. Pregătirea misiunii de audit 88
Tipărirea şi procesarea Ordinului de serviciu 2 DAPI
Tipărirea şi procesarea Declaraţiei de independenţă 2 DAPI
Pregătirea şi transmiterea Notificării privind declanşarea 4 DAPI
misiunii de audit intern
Întocmirea Listei centralizatoare a obiectelor auditabile 8 DAPI
AUDITAT
Colectarea şi prelucrarea informaţiei 8 DAPI
Întocmirea Tabelului puncte tari şi puncte slabe 8 DAPI
Elaborarea Programului de audit intern 8 DAPI
Întocmirea Notei şi a Programului de intervenţie la faţa 8 DAPI
locului

Obţinerea aprobării notei şi a anexelor acesteia: colectarea 10 DAPI


şi prelucrarea datelor, Tabelul puncte tari şi puncte slabe,
Programa de intervenţie la faţa locului

Planificarea şi organizarea Şedinţei de deschidere 2 DAPI


AUDITAT

24
DURATA PERSOANELE LOCUL
OBIECTIVELE AUDITULUI ACTIVITĂŢILE PROGRAMATE
(H) IMPLICATE DESFĂŞURĂRII
Redactarea Minutei şedinţei de deschidere 2 AUDITAT

2. Intervenţia la faţa locului 352


1. ORGANIZAREA Efecturarea testărilor 16
ACTIVITĂŢII DE ACHIZIŢII Discutarea constatărilor cu şeful Compartimentului de 2
PUBLICE achiziţii publice AUDITAT
Elaborarea FIAP-urilor 16 DAPI
Colectarea dovezilor 6
Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al 4
conţinutului şi al formei şi întocmirea notei centralizatoare
a documentelor de lucru

Concluzie 4 DAPI
3. Raportul de audit intern 160
Elaborarea Proiectului raportului de audit intern 48 DAPI
Revizuirea Proiectului raportului de audit intern 48 DAPI
Obţinerea aprobării Proiectului de raport de audit intern 8 DAPI
Transmiterea Proiectului de raport de audit intern la 8 DAPI
entitatea auditată şi solicitarea unui raspuns

Planificarea şi organizarea reuniunii de conciliere (dacă 8 AUDITAT


este cazul)

25
DURATA PERSOANELE LOCUL
OBIECTIVELE AUDITULUI ACTIVITĂŢILE PROGRAMATE
(H) IMPLICATE DESFĂŞURĂRII
Includerea în Raportul de audit intern a aspectelor reţinute 8 DAPI
din punct de vedere al auditatului
Întocmirea Raportului de audit intern 16 DAPI
Obţinerea aprobării Raportului de audit intern final 8 DAPI
Transmiterea/ difuzarea Raportului de audit intern final 8 DAPI
4. Urmărirea recomandărilor Întocmirea Fişei de urmărire a recomandărilor 16 DAPI

Nota: Programul de audit intern este documentul prin care repartizam resursele de audit respectiv, împărţim intre membri echipei
de auditori activităţile pe care le vor desfăşura pentru realizarea misiunii si repartizam timpul pentru parcurgerea etapelor si procedurilor
specifice in vederea încadrării in perioadele afectate prin Planul de audit intern.

26
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI
Compartimentul de Audit Public Intern

PROGRAMUL INTERVENŢIEI LA FAŢA LOCULUI

Misiunea de audit: Activitatea de achiziţii publice


Perioada auditată: 01.01.2011.-31.12.2011
Întocmit: Data: 09.10.2012
Obiectiv: ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE ACHIZIŢII PUBLICE
Nr. Durata Nr. lista
OBIECTE AUDITABILE TIPUL TESTĂRII Locul Nr. test Auditori
crt. (h) verificare
1. Procedurile care - Analiza procedurilor
legiferează activitatea de existente
SAP( Ser
-Verificarea calităţii şi
achiziţii publice cuprinderii procedurilor
viciul
20
Interviu nr. 1.2.1
LV 1
Achizitii
-Interviu adresat şefului
Publice)
Serviciului Achiziţiei
Publice
2. Resursa umană a -Analiza Statului de
Serviciului Achiziţii funcţii
-Analiza programelor de
Publice pregătire a personalui Interviu nr. 1.3.1
-Verificarea SAP 20 FIAP 1.3.1 LV 1
corespondenţei
cerinţelor postului cu
pregătirea personalului

27
3. Dotarea cu tehnică de -Analiza tehnicii de
calcul a Serviciului calcul al Serviciului de TEST
Achiziţie Publică nr. 1.4.1.
Achiziţiei Publice, baza -Studierea bazei de date Foaie de lucru nr. 1.4.1
de date aferentă acestuia de care dispune serviciul Lista de control
precum şi programul anual achiziţii publice nr. 1.4.1.
al Serviciului Achiziţiei -Interviu adresat sefului SAP 4 FIAP LV 1
Publice Serviciului Achiziţii nr. 1.4.1.
Publice, privind FIAP
realizarea unui studiu nr. 1.4.2.
al pieţei, crearea bazei de Interviu 1.4.1
date proprii si a
programului anual

Auditor intern

28
Procedura P07: Şedinţa de deschidere

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI


Compartimentul de Audit Public Intern

MINUTA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE

Misiunea de audit: Activitatea de achiziţii publice


Perioada auditată: 01.01.2011.-31.12.2011
Întocmit: Data: 09.10.2012
A. Lista participanţilor:

Direcţia/ Nr. Semnă


Numele Funcţia E-mail
Serviciul telefon tura
audito -
Romencu Camelia Contabil şef Primăria Rădăuţi -
Harambie Herghiligiu Secretar Primăria Rădăuţi -
Aurel Olărean Primar Primăria Rădăuţi -
Dumitru Ciobotariu Viceprimar Primăria Rădăuţi -
Strugari Ioana Casier Primăria Rădăuţi -
B. Stenograma şedinţei
În cadrul şedinţei de deschidere s-a procedat la:
- Prezentarea echipei de auditori care urmează să efectueze misiunea de audit intern;
- Prezentarea funcţiei de audit intern de către auditori, în special a obiectivelor generale
ale auditului intern, din care să rezulte semnificaţia auditului intern;
- Prezentarea Programului intervenţiei la faţa locului, respectiv modul de abordare pe teren a
obiectivelor auditabile care vor fi testate, după analiza de risc efectuată.
- Stabilirea persoanelor pe care auditorii interni le pot contacta în vederea colectării informaţiilor,
efectuării de teste şi asupra modului de obţinere a interviurilor. De asemenea, a fost stabilit programul
întâlnirilor şi timpul necesar pentru realizarea acestor proceduri;
- Stabilirea condiţiilor minime pe care auditatul trebuie să le asigure în vederea realizării misiunii
de audit (spaţiu de lucru, calculatoare, posibilitate de editare etc.)
- Convenirea asupra unor aspecte procedurale, respectiv eventualitatea unor şedinţe intermediare în
cursul derulării misiunii de audit, informarea sistematică asupra constatărilor efectuate ş.a.
- Stabilirea Şedinţei de închidere, inclusiv a participanţilor la aceasta;
- Stabilirea modalităţii de redactare a Raportului de audit intern (când, cum şi cui va fi distribuit).
- Explicarea modului cum vor fi discutate şi analizate recomandările formulate, ca urmare a
eventualelor disfuncţionalităţi constatate, inclusiv Planul de acţiune realizat de entitatea auditată şi
Calendarul implementării acestora, cu termene şi persoane responsabile.

Auditori interni, Auditaţi,

Procedura P07: Chestionar

29
LISTA DE VERIFICARE NR. 1

Obiectivul ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE ACHIZIŢII PUBLICE

Nr.
ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS.
crt.
1.1. Analiza procedurilor de lucru - -
• Verificarea gradului de acoperire a activităţilor prin procedurile - -
de lucru specifice
- examinarea listei activităţilor pentru realizarea obiectivului - -
- identificarea activităţilor care nu au la bază proceduri de lucru - -
- garantarea cuprinderii în procedurile de lucru a reglementărilor
- -
cadrului normativ, aplicabile fiecărei activităţi
- examinarea modelelor de formulare specifice - -
- examinarea algoritmilor de calcul şi a modalităţilor de completare
- -
a formularelor
- existenţa exemplelor în acest sens - -
- examinarea sistemului de raportare al activităţii - -
• Confirmarea existenţei activităţilor de control intern in punctele - -
cheie ale procedurii de lucru
• Urmărirea existenţei responsabilităţilor pe faze de întocmire, - -
avizare, aprobare şi pe nivele de execuţie
• Aplicarea principiului dublei semnături - -
• Aprobarea de către persoanele competente - -
• Asigurarea prelucrării datelor în sistem informatizat - -
• Modalitatea arhivarii documentelor - -
• Existenţa componentei de actualizare a procedurilor de lucru - -
• Compararea atribuţiilor din procedurile de lucru cu cele din fişele - -
posturilor
• Verificarea cunoaşterii procedurilor de către persoanele cu - -
responsabilităţi în realizarea activităţilor
• Aprecierea calităţii procedurilor de lucru de către personalul care - -
le utilizează:
- apar disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice a procedurilor?
- aveţi propuneri de perfecţionare a procedurilor?
- procedurile de lucru sunt corespunzătoare?
1.2. Procedurile care legiferează activitatea de achiziţii publice
a. existenta unui sistem de proceduri specifice pentru realizarea obiectivelor Interviu nr.
in domeniul achiziţiilor publice
X
1.2.1
b. aprobarea procedurilor de către persoanele competente X
c. stabilirea modelelor de formulare; X

30
Nr.
ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS.
crt.
d. cuprinderea modalităţilor de actualizare a procedurilor
X

1.3. Resursa umană a Serviciului Achiziţii Publice


a. număr mare de posturi neocupate; X
b. corelarea structurii profesionale a personalului cu necesităţile
compartimentului de achiziţii publice;
X
Interviu nr.
c. existenţa şi analiza formelor de pregătire profesională 1.3.1
X
FIAP 1.3.1
d. pregătirea profesională a salariaţilor este realizată conform atribuţiilor şi
responsabilităţilor stabilite prin fişa postului X
1.4. Dotarea cu tehnică de calcul a Serviciului Achiziţiei Publice,
baza de date aferentă acestuia precum şi programul anual al
Serviciului Achiziţiei Publice

a. analiza sistemului de calcul a Serviciului de achizitie publică; X TEST


b. urmărirea gestionării eficiente a tehnicii de calcul; X nr. 1.4.1.
c. existenţa modalităţilor de actualizare a tehnicii de calcul a Serviciului de Foaie de lucru
X
achiziţie publică; nr. 1.4.1
d. existenţa bazei de date cu furnizorii/executanţii/prestatorii şi preţurile Lista de
practicate;
X
control
e. existenţa modalităţilor de actualizare a bazei de date; nr. 1.4.1.
X
FIAP
f. existenţa unui sistem de prevenire şi detectare a accesărilor neautorizate nr. 1.4.1.
ale bazei proprii de date
X
FIAP
g. monitorizarea sistematică a funcţionalităţii programelor anti-virus
X nr. 1.4.2.
(instalarea unui program anti-virus adecvat necesităţilor)
h. existenţa referatelor de necesitate transmise de compartimentele FIAP
funcţionale
X nr. 1.4.3.
i. existenţa notelor de fundamentare la referatele utilizate la elaborarea Interviu 1.4.1
Programului
X

Data: Auditor intern,


1.10.2012

31
Procedura P08: Colectarea dovezilor

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI


Compartimentul de Audit Public Intern

INTERVIU NR. 1.2.1.


privind
procedurile specifice care legiferează activitatea de achiziţii publice,
adresat
doamnei Ramencu Camelia, contabil şef

Misiunea de audit: Activitatea de achiziţii publice


Perioada auditată: 01.01.2011.-31.12.2011

Nr.
Întrebare DA NU Obs.
crt.
1. Pentru activitatea de achiziţii publice aveţi un sistem de X Cadrul normativ
proceduri?
2. Există corespondenţă între prevederile procedurilor şi X
responsabilităţile stabilite prin fişele posturilor?
3. Există responsabil cu realizarea şi actualizarea X
procedurilor?
4. Procedurile sunt scrise şi formalizate? X Cadru normativ
5. Există stabilit prin procedură modul de soluţionare a X
abaterilor?
6. Există responsabili pentru procedurile de lucru? X Responsabilul a
fost numit
recent
7. Consideraţi procedurile folosite corespunzătoare şi X
suficiente?
8. Sunteti de acord cu importanta elaborării procedurilor X
specifice în vederea îmbunătăţirii mediului de control?
9. Mai aveţi ceva de adăugat referitor la acest subiect? X

Data:
02.10.2012
Auditor intern, Intervievat,
Ramencu Camelia

Notă:
Problema privind elaborarea procedurilor de lucru, scrise şi formalizate, este o problemă
generală, cunoscută la nivelul entităţii publice, motiv pentru care nu se va elabora FIAP, deoarece se
vor face comentarii în Raportul de audit intern.

32
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI
Compartimentul de Audit Public Intern

INTERVIU NR. 1.3.1.


privind
analiza resurselor umane ale Serviciului Achiziţii Publice,
adresat
domnului Harambie Herghiligiu, secretar

Misiunea de audit: Activitatea de achiziţii publice


Perioada auditată: 01.01.2011.-31.12.2011

Nr.
Întrebare DA NU Obs.
crt.
1. Aţi semnat fişa postului pentru acest an? X Cadrul normativ
2. Pregătirea profesională continuă este o activitate X
coordonată de dumneavostră la nivelul serviciului şi
este cuprinsă în fişa postului?
3. Aveţi aprobat un plan de pregătire profesională X
continuă?
4. Procedaţi la efectuarea sistematică a analizei X
îndeplinirii planului?
5. Există alte forme de pregătire profesională a X Şedinţele de
salariaţilor? lucru din cadrul
serviciului.
6. Există un sistem de verificare a cunoştinţelor X Evaluările
dobândite ca urmare a cursurilor efectuate? individuale
anuale
7. Aveţi manuale, ghiduri practice referitoare la X
derularea activităţii de achiziţii publice?
8. Există indicatori de performanţă pe baza cărora să X
se poată evalua gradul de pregătire profesională al
salariaţilor coroborat cu nivelul de realizare a
obiectivelor strategice ale entităţii?
9. Mai aveţi ceva de adăugat referitor la acest subiect? X

Data:
02.10.2012
Auditor intern, Intervievat,
Harambie Herghiligiu

Notă:
Pe baza răspunsurilor la interviu şi a documentelor transmise s-a hotărât ca pentru acest
obiectiv să se elaboreze FIAP.
De asemenea, informaţiile primite în cadrul interviului vor fi utilizate şi la elaborarea
Raportului de audit intern

33
Procedura P08: Colectarea dovezilor

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI


Compartimentul de Audit Public Intern

FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR. 1.3.1

Misiunea de audit: Activitatea de achiziţii publice


Perioada auditată: 01.01.2011-31.12.2011

PROBLEMA
Inexistenţa unui sistem de pregătire profesională continuă a salariaţilor Serviciului de Achiziţii
Publice.
CONSTATARE
Din analiză s-a constatat că aproximativ 20% dintre salariaţii serviciului au fost angajaţi în
ultimele 6 luni şi nu au primit o pregătire profesională adecvată. Pentru întregul personal s-a constatat
că de la intrarea în vigoare a OUG nr. 34/2006 nu s-au organizat nici un fel de cursuri de instruire în
acest domeniu. De asemenea, nu există elaborate manuale şi ghiduri practice de aplicare a cadrului
normativ. Astfel, majoritatea angajaţilor nu stăpânesc clar prevederile cu privire la activitatea de
achiziţii publice sau de cele mai multe ori se fac confuzii cu prevederile cadrului normativ abrogat de
curând.
CAUZE
 Inexistenţa planului de pregătire profesională continuă.
 Lipsa experienţei şi profesionalismului în procesul derulării achiziţiilor publice.
 Nesolicitarea unor competenţe speciale din partea conducerii.
 Nedesemnarea unui responsabil cu planul de pregătire profesională continuă.
 Neasigurarea instruirii adecvate a personalului.
 Inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate cu pregătirea profesională continuă.
CONSECINŢE
• Deşi până în prezent nu au apărut erori cu grave implicaţii financiare, totuşi există
pericolul apariţiei unor probleme/disfuncţionalităţi datorate pregătirii profesionale a
salariaţilor.
RECOMANDĂRI
 Elaborarea unui sistem de pregătire profesională continuă a salariaţilor.
 Elaborarea procedurilor scrise şi formalizate pentru pregătirea profesională continuă.
 Stabilirea unor responsabilităţi cu elaborarea procedurilor şi actualizarea acestora.
 Coroborarea atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin proceduri cu fişele posturilor.
 Analiza nivelului de pregătire profesională a salariaţilor şi stabilirea modalităţilor de
realizare a perfecţionării pregătirii profesionale în vederea elaborării planului pentru
anul viitor.

34
TESTUL NR. 1.4.1.

Misiunea de audit: Activitatea de achiziţii publice


Perioada auditată: 01.01.2011-31.12.2011

OBIECTUL TESTULUI: Baza de date şi Programul anual al Serviciului de Achiziţii Publice


OBIECTIVUL TESTULUI: Fundamentarea bazei de date şi a Programului anual al Serviciului de
Achiziţii Publice
DESCRIEREA TESTULUI:
Pentru efectuarea testului s-au analizat referatele de necesitate ale compartimentelor funcţionale ale
entităţii şi notele de fundamentare ale acestora, utilizate pentru întocmirea Bazei de date si a
Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2011.
 Populaţia este reprezentată din documentele privind întocmirea bazei de date si a programului
elaborate de cele 4 compartimente funcţionale ale entităţii, ceea ce reprezintă un număr redus
de documente, motiv pentru care le vom analiza în totalitate pentru a conduce la o concluzie
pertinentă.
 În consecinţă, eşantionul va fi constituit din referatele de necesitate şi notele de
fundamentare ale compartimentelor funcţionale din cadrul entităţii, deci în proporţie de
100% din populaţie.
 Testarea a urmărit analiza modului de fundamentare a bazei de date si a programului anual al
achiziţiilor publice, pe baza elementelor stabilite in Lista de verificare nr. 1, poz. 1.4., literele a
– i, astfel:
a. analiza sistemului de calcul a Serviciului de achizitie publică;
b. urmărirea gestionării eficiente a tehnicii de calcul;
c. existenţa modalităţilor de actualizare a tehnicii de calcul a Serviciului de achiziţie publică;
d. existenţa bazei de date cu furnizorii/executanţii/prestatorii şi preţurile practicate;
e. existenţa modalităţilor de actualizare a bazei de date;
f. existenţa unui sistem de prevenire şi detectare a accesărilor neautorizate ale bazei proprii de date
g. monitorizarea sistematică a funcţionalităţii programelor anti-virus (instalarea unui program anti-virus
adecvat necesităţilor)
h. existenţa referatelor de necesitate transmise de compartimentele funcţionale
i. existenţa notelor de fundamentare la referatele utilizate la elaborarea Programului
Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr. 1.4.1. privind analiza
fundamentării Programului anual al achiziţiilor publice pe baza referatelor de necesitate.
CONSTATARI:
Din analiza listei de control putem remarca următoarele:
- compartimentele funcţionale nu au transmis în totalitate referate de necesitate;
- inexistenţa unei persoane nominalizate cu responsabilitatea fundamentării, întocmirii şi actualizării
Programului anual al achiziţiilor publice;
- înscrierea in Programul anual al achiziţiilor publice a unor achiziţii cuprinse in referate, dar care nu au
fost fundamentate şi/sau aprobate.
CONCLUZII:
În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr. 1.4.1.

Data: Auditor intern,


05.10.2012

35
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI
Compartimentul de Audit Public Intern

FOAIE DE LUCRU NR. 1.4.1.

Obiectivul : ORGANIZAREA ACTIVITATII DE ACHIZITII PUBLICE

Eşantionul pentru întocmirea bazei de date si a programului anual al achiziţiilor publice a fost
constituit astfel:
 Populaţia este reprezentată din documentele privind întocmirea bazei de date si a programului
elaborate de compartimentele funcţionale ale entităţii, ceea ce reprezintă un număr redus de
documente, motiv pentru care le vom analiza în totalitate pentru a conduce la o concluzie
pertinentă.
 În consecinţă, eşantionul va fi constituit din referatele de necesitate şi notele de
fundamentare ale compartimentelor funcţionale din cadrul entităţii, deci în proporţie de
100% din populaţie.
 Testarea a urmărit analiza modului de fundamentare a bazei de date si a programului anual al
achiziţiilor publice, pe baza elementelor stabilite in Lista de verificare nr. 1, poz. 1.4.,literele a –
i;
 Verificarea eşantionului se va concretiza în elaborarea Listei de control nr. 1.4.1.

Data: Auditor intern, În prezenţa,


05.10.2012 Harambie Herghiligiu

36
LISTA DE CONTROL NR. 1.4.1.
privind
analiza fundamentării Programului anual al achiziţiilor publice,
respectiv a referatelor de necesitate

Elemente
testate Solicitarea Compartimentel Referatele de Referatele de
referatelor de e funcţionale au necessitate au necesitate au
necessitate ale transmis avizele ataşate note de
compartimentelo referate de persoanelor D
Elemente necesitate fundamentare
at r funcţionale ale responsabile a:
Eşantionate enitităţii

Compartiment X X FIAP FIAP


funcţional 1
Compartiment X X X X
funcţional 2
Compartiment X FIAP
funcţional 3
Compartiment X FIAP
funcţional 4
Auditor intern, În prezenţa,
05.10.2012 Harambie Herghiligiu

37
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI
Compartimentul de Audit Public Intern

FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR. 1.4.1.

Misiunea de audit: Activitatea de achiziţii publice


Perioada auditată: 01.01.2011 – 31.12.2011

PROBLEMA
Elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice, fără realizarea unei fundamentări
temeinice, conform cadrului normativ în vigoare.
CONSTATARE
Activitatea de achiziţii publice se desfăşoară pe baza Programului anual de achiziţii publice,
nefundamentat corespunzător, respectiv fără referatele de necesitate şi notele de fundamentare ale
tuturor compartimentelor entităţii publice, fără o centralizare şi prioritizare a necesităţilor de produse,
lucrări şi servicii ale acestora.
CAUZE
 Neasigurarea prin fişa postului a responsabilităţilor, delegării competenţelor şi
 separării sarcinilor.
 - Efectuarea fundamentării şi elaborării Programului de către persoane fără o
 pregătire corespunzătoare (pentru primirea propunerilor de la compartimente,
 centralizarea şi prioritizarea necesităţilor a fost numit un funcţionar debutant).
 - Inexistenţa unor proceduri scrise şi formalizate.
CONSECINŢE
 Imposibilitatea oferirii unei imagini de ansamblu asupra volumului necesităţilor entităţii şi a
gradului de prioritate al acestora, rezultând de aici neachiziţionarea unor bunuri şi servicii
indispensabile desfăşurării activităţii curente în favoarea altora care nu erau strict necesare.
 Crearea de stocuri supranormative şi imobilizare de fonduri financiare.
RECOMANDĂRI
 Stabilirea unui responsabil cu elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice.
 Existenta listelor de verificare ataşate Programului, cu atribuţiile persoanelor
 implicate în elaborarea şi aprobarea acestuia.
 Întocmirea procedurilor scrise şi formalizate privind fundamentarea şi elaborarea
 programelor de achiziţii publice şi actualizarea sistematică a acestora.
 Completarea fişelor posturilor cu atribuţii clare, coroborate cu procedurile elaborate,
 privind conţinutul referatelor de necesitate, modul de încadrare în cadrul normativ şi
 sistemul de centralizare şi prioritizare al achiziţiilor solicitate.
 Instituirea unui sistem de asigurare a pregătirii profesionale a salariaţilor implicaţi în
 munca de planificare.

Data: Auditor intern,


05.10.2012

38
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI
Compartimentul de Audit Public Intern

FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR. 1.4.2.

Misiunea de audit: Activitatea de achiziţii publice


Perioada auditată: 01.01.2011 – 31.12.2011

PROBLEMA
Inexistenţa unui sistem de prevenire şi detectare a accesărilor neautorizate la baza de date a
achiziţiilor publice.
CONSTATARE
Echipa de auditori constată posibilitatea accesării bazei de date a achiziţiilor publice de către
persoane neautorizate. Din evaluare s-a constatat că majoritatea salariaţilor din cadrul entităţii publice,
prin natura sarcinilor de serviciu, trebuie să acceseze mai multe subsisteme IT care folosesc nume de
utilizator şi parole diferite. Sistemul IT este conceput astfel încât pentru accesul la fiecare subsistem IT
trebuiesc folosite: nume de utilizator şi parolă diferite, în loc să se folosească acelaşi nume de
utilizator şi parolă indiferent de subsistemul IT la care se conectează angajatul.
CAUZE
 Inexistenţa la nivelul serviciului a unui responsabil care să detecteze accesul neautorizat la
baza de date a achiziţiilor publice.
 Lipsa unei proceduri pentru schimbarea periodică a parolelor ce permit accesul la baza de date
a achiziţiilor publice.
 Pregătirea profesională necorespunzătoare în domeniul informatic a personalului din
cadrul Serviciului Achiziţii Publice.
 Inexistenţa unor proceduri adecvate de conectare a utilizatorilor la reţea;
 Lipsă corelării dintre atribuţiile de serviciu şi fişele de post ale salariaţilor.
CONSECINŢE
 Posibilitatea accesării bazei de date a achiziţiilor publice de către persoane
neautorizate;
 Vulnerabilitate ridicată a bazei în faţa unor accesări neautorizate.
 Neasigurarea integrităţii informaţiilor.
 Datorită numărului mare de parole ce trebuiesc utilizate de salariaţi, deseori aceştia
notează parolele pe documente lăsate pe birou. Astfel salariaţii cunosc parolele colegilor de serviciu,
putându-se conecta la subsistemele IT folosindu-le datele de identificare şi prin urmare putând să
vizualizeze şi/sau modifice date aflate în acele subsisteme IT.
 Practic, sistemul de parole nu are funcţia principală de restricţionare a accesului
persoanelor nepotrivite ci doar îngreunează funcţionarea sistemului.
 În situaţia apariţiei unor incidente nu se pot stabili responsabilităţile adecvate.
RECOMANDĂRI
 Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind schimbarea periodică a
parolelor de acces la sistemul informatic al achiziţiilor publice.
 Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri.
 Stabilirea unui responsabil cu detectarea accesării neautorizate a bazei de date
al achiziţiilor publice.
 Realizarea în cadrul entităţii a unui program de pregătire profesională cu personalul
Serviciului Achiziţii Publice pentru asigurarea securităţii sistemului informatic al
39
achiziţiilor publice.
 Realizarea unui proces de reorganizare nivelul sistemului IT din cadrul entităţii publice,
astfel încât salariaţii să poată accesa subsistemele IT de care au nevoie utilizând un
singur nume de utilizator şi o singură parolă;
 Instruirea adecvată a salariaţilor ce utilizează sistemul IT.

Data: Auditor intern,


05.10.2012

40
FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR. 1.4.3.

Misiunea de audit: Activitatea de achiziţii publice


Perioada auditată: 01.01.2011 – 31.12.2011

PROBLEMA
Nefuncţionalitatea programelor anti-virus şi infectarea cu viruşi a unor staţii de lucru
din sistemul IT al serviciului.
CONSTATARE
O politică adecvată privind securitatea IT trebuie să prevadă instalarea unui program anti-virus
pe toate staţiile de lucru şi acesta să verifice staţia de lucru la pornire, să monitorizeze toate
programele de aplicaţii active, mesajele primite şi să verifice automat actualizările la intervale regulate
(poate chiar zilnic). Echipa de auditori a verificat 5 calculatoare personale, selectate în mod aleator şi a
constatat următoarele:
- configuraţia programului anti-virus a fost modificată pentru a nu întrerupe monitorizarea întregii
activităţi şi verificarea e-mail-ului şi, în special, a fişierelor anexate. Acest lucru s-a realizat la cererea
şefului serviciului, deoarece se considera că programul anti-virus are un efect negativ asupra
performanţei sistemului;
- urmare acestei constatări, am verificat respectivele staţii de lucru pentru a descoperi prezenţa
viruşilor şi am descoperit că toate erau infectate cu viruşi.
. CAUZE
 Inexistenţa unei proceduri pentru aplicarea în mod unitar a politicii de securitate IT;
 Lipsa procedurilor formalizate care să prevadă acţiunile ce trebuiesc întreprinse în cazul
modificării configuraţiei programului anti-virus.
CONSECINŢE
 Prezenţa viruşilor şi a altor programe dăunătoare pe staţiile de lucru afectează în mod negativ
activitatea utilizatorilor.
 Existenţa viruşilor ridică numeroase semne de întrebare în privinţa exactităţii datelor stocate..
RECOMANDĂRI
 Elaborarea procedurilor formalizate care să prevadă acţiunile ce trebuiesc întreprinse
în cazul modificării configuraţiei programului anti-virus;
 Stabilirea unui responsabil pentru elaborarea şi actualizarea procedurilor;
 Coroborarea atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin fişele posturilor cu sarcinile
stabilite prin proceduri;
 Monitorizarea aplicării în mod unitar a politicii de securitate IT;
 Constituirea unor echipe pentru efectuarea de verificări anti-virus la nivelul tuturor
staţiilor de lucru din cadrul serviciului.

Data: Auditor intern,


05.10.2012

41
Procedura P08: Colectarea dovezilor

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI


Compartimentul de Audit Public Intern

INTERVIU NR. 1.4.1.


privind
crearea bazei proprii de date şi responsabilizarea personalului
implicat în utilizarea bazei de date a achiziţiilor publice
adresat
domnului Harambie Herghiligiu, secretar

Misiunea de audit: Activitatea de achiziţii publice


Perioada auditată: 01.01.2011.-31.12.2011

Nr.
Întrebare Răspuns
crt.
1. Activitatea de realizarea a bazei de date proprii este Nu, dar în urma discuţiilor cu
repartizată prin fişa postului unei persoane din cadrul auditorii a fost elaborată o decizie
Serviciului de achiziţii publice? prin care este numită o persoană cu
această responsabilitate cu
pregătire în domeniu, şi urmează a
se actualiza corespunzător fişei
postului.
2. Există procedură specifică, scrisă şi formalizată, Nu, dar persoană care a primit
privind realizarea bazei de date proprii? această responsabilitate va avea
sarcina elaborării procedurii, în
termen de trei luni.
3. Există o bază de date proprie actualizată care să pună la Da, şi o consider suficient de
dispoziţie cea mai completă documentaţie cu privire la completă şi acoperitoare nevoilor
toate achiziţiile efectuate? entităţii noastre.
4. Există un istoric pe fiecare furnizor/executant/prestator Da, şi cu ocazia actualizării
din baza de date? sistematice sunt eliminate
informaţiile mai vechi de 2 ani.
5. Se folosesc şi alte mijloace de informare de moment? Da, Serviciul achiziţii publice
dispune continuu de diverse
materiale publicitare, dar baza o
constituie publicaţia Paginii aurii şi
informaţiile ce se găsesc pe
internet.
6. Mai aveţi ceva de adăugat referitor la acest subiect? Nu.

Data: Auditor intern,


06.10.2012

42
Procedura P10: Revizuirea documentelor de lucru

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI


Compartimentul de Audit Public Intern

NOTA CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU

Misiunea de audit: Activitatea de achiziţii publice


Perioada auditată: 01.01.2011-31.12.2011
Întocmit: Data: 09.10.2012
Ob. Există
Constatarea Document justificativ
nr. Da Nu
1.  La nivelul Serviciului Achiziţii - ROF-ul Direcţiei
Publice sistemul de control intern este in subordinea X
conducătorului acestei structuri.
-Cadru normativ in vigoare
 Activităţile de control intern nu sunt
formalizate, sub forma unor proceduri scrise detaliate. X

2.  Inexistenţa unui plan de pregătire -plan de pregătire X


profesională la nivelul serviciului profesionala

3.  Nerespectarea şi lipsa parţială a - program anti-virus X


unei proceduri adecvate privind - parolă unică de acces X
dotarea cu tehnica si baza de date al achiziţiilor
publice
-fişele posturilor din cadrul X
 Nu exista o persoana nominalizata Serviciului Achiziţii Publice
cu responsabilitatea fundamentării, întocmirii si
actualizării Programului;
 Nu toate compartimentele -Programul de achiziţii X
funcţionale au transmis referate de necesitate. publice pentru anul 2011

Auditor intern,

43
Procedura P11: Şedinţa de închidere

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI


Compartimentul de Audit Public Intern

MINUTA ŞEDINŢEI DE ÎNCHIDERE


A. Menţiuni generale:
Misiunea de audit: Activitatea de achiziţii publică
Perioada auditată: 01.01.2011-31.12.2011
Întocmit: Data: 31.12.2012

Lista participanţilor:

Direcţia/ Nr.
Numele Funcţia E-mail Semnătura
Serviciul telefon
-
Romencu Camelia Contabil şef Primăria Rădăuţi -
Harambie Herghiligiu Secretar Primăria Rădăuţi -
Aurel Olarean Primar Primăria Rădăuţi -
Dumitru Ciobotariu Viceprimar Primăria Rădăuţi -
Strugari Ioana Casier Primăria Rădăuţi

B. Concluzii:
 În cadrul şedinţei au fost prezentate obiectivele auditate şi constatările pentru fiecare obiect
auditat. De asemenea, au fost discutate constatările, au fost analizate cauzele care au contribuit la
realizarea disfuncţionalităţilor, eventualele consecinţe, şi au fost comentate recomandările care
urmează a fi implementate pentru eliminarea acestora.
 În cadrul Şedinţei de închidere structura auditată şi-a însuşit în totalitate constatările şi
recomandările formulate de echipa de auditori.
 În consecinţă, proiectul Raportului de audit intern devine Raport de audit intern final,
care va fi pregătit pentru aprobare şi difuzare structurii auditate.
 Raportul de audit intern va fi însoţit de o SINTEZĂ care va conţine principalele constatări
şi recomandări ale echipei de auditori interni şi concluziile generale pentru activitatea financiar-
contabilă auditată.
 Structura auditată se angajează să completeze Planul de acţiune şi Calendarul
implementării recomandărilor, cu termenele de realizare şi persoanele responsabile cu
implementarea acestora, pe care le vor discuta cu echipa de auditori interni.
Notă:
Datorită acceptării integrale a constatărilor şi recomandărilor formulate de echipa de
auditori interni, Reuniunea de conciliere nu se va mai organiza.

44
Procedura P12: Elaborarea proiectului de Raport de audit

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI


Compartimentul de Audit Public Intern
PLANUL DE ACŢIUNE
ŞI CALENDARUL DE IMPLEMENTARE A RECOMANDĂRILOR
OBIECTE RECOMANDĂRI ACŢIUNI / MĂSURI TERMENE RESPONS
AUDITABILE
Obiectivul nr.1. Organizarea activităţii de achiziţii publice
Procedurile specifice 1. Elaborarea şi formalizarea procedurilor de lucru -Desemnarea persoanelor responsabile cu 31.12.2011 Respon
care legiferează privind achiziţiile publice elaborarea procedurilor specifice care proced
activitatea de reglementează activitatea de achiziţii publice
achiziţii publice 2. Asigurarea coroborării atribuţiilor si responsabilităţilor - desemnarea unei persoane responsabile 31.12.2011
stabilite prin fişele posturilor cu procedurile specifice cu completarea atribuţiilor in fisele posturilor
3. Existenţa unei corespondenţe între prevederile - Realizarea corespondenţei între prevederi şi 31.12.2011
procedurilor şi responsabilităţile stabilite prin fişele responsabilităţi
posturilor
Resursa umană a 4. Existenţa unor colaboratori externi cu experienţă şi - Încheierea de noi contracte cu colaboratori 31.12.2011 Secre
Serviciului Achiziţii accesibili externi cu experienţă şi accesibili
Publice
5. Ocuparea tuturor locurilor vacante din cadrul - Angajarea de personal nou pe locurile vacante 31.12.2011
compartimentului de resurse umane

Dotarea cu tehnica 6. Dotarea cu tehnica de calcul a Serviciului Achizitiei - Dotarea cu tehnica de calcul a Serviciului 31.12.2011 Responsa
de calcul a Publice Achizitiei Publice dotarea te
Serviciului Achiziţiei bazei de
Publice, baza de 7. Consemnarea în fişele de post a tuturor sarcinilor de - Întocmirea corect a fişelor de post privnd 31.12.2011
date aferenta
Responsab
lucru sarcinile de lucru de da
acestuia precum si
programul anual al
Serviciului Achiziţiei 8.Existenţa unei proceduri specifică, scrisă şi -Eloborarea unei proceduri specifice, scrise şi 31.12.2011
Publice formalizată, privind realizarea bazei de date proprii si a formalizate privind realizarea bazei de date proprii
programului anual. si a programului anual

45
Procedura P15: Raport de audit

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI


Compartimentul de Audit Public Intern

RAPORT DE AUDIT INTERN

I. INTRODUCERE

Echipa de auditare a fost constituită din: -auditor

Misiunea s-a efectuat în baza Ordinului de serviciu nr. 208 din 15.06.2011.

Cadrul legal al acţiunii de auditare l-a reprezentat:


- Planul de audit intern pe anul 2011, aprobat de conducerea SERVICIUL DE AUDIT PUBLIC
INTERN AL JUDEŢULUI SUCEAVA;
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern;
- OMFP nr. 38/15.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale de aplicare a Legii
nr. 672/2002.
Durata misiunii de audit: 20.09.2012 – 30.11.2012
Perioada auditată: 01.01.2011– 31.12.2011
Scopul acţiunii de auditare constă în:
- Evaluarea activităţii de achiziţii publice de la nivelul entităţii în ceea ce priveşte
respectarea condiţiilor de legalitate, economicitate, eficacitate, de a adăuga valoare prin
formularea recomandărilor, iar în cazul identificării unor iregularităţi, de a se corecta.
Obiectivul acţiunii de auditare a urmărit: Organizarea activităţii de achiziţii publice.
Tipul de auditare - Echipa de auditori interni a efectuat un audit de conformitate
privind respectarea principiilor, regulilor metodologice si procedurale in ceea ce priveşte
activitatea de achiziţii publice
Tehnicile de audit intern utilizate:
 verificarea se realizează în vederea asigurării validităţii, realităţii şi acurateţei înregistrărilor
în contabilitate a documentelor şi a concordanţei cu legile şi regulamentele în vigoare,
precum şi a eficacităţii controlului intern prin următoarele tehnici de verificare:
- comparaţia: pentru confirmarea identităţii unor informaţii, după obţinerea
lor din două sau mai multe surse diferite;
- examinarea: pentru detectarea erorilor şi/sau iregularităţilor;
- recalcularea: verificarea algoritmilor de calcul şi a calculelor matematice;
- punerea de acord: pentru realizarea procesului de potrivire a doua categorii
diferite de înregistrări;
- confirmarea: pentru solicitarea informaţiilor din mai multe surse
independente cu scopul validării acestora;
- garantarea: pentru verificarea realităţii tranzacţiilor înregistrate pornind de
la examinarea înregistrărilor spre documentele justificative;
- urmărirea: pentru verificarea procedurilor de la documentele justificative
spre articolul înregistrat în vederea stabilirii realităţii înregistrării în
totalitate a tranzacţiilor.
Alte tehnici de audit:
 observarea fizică: în vederea formării unei păreri proprii privind modul de întocmire şi
emitere a documentelor;
 interviul, note de relaţii: se realizează de către auditorii interni prin intervievarea
persoanelor auditate, implicate şi interesate şi informaţiile primite, care trebuie să fie
46
susţinute de documente. Pentru eventualele explicaţii suplimentare se solicită note re
relaţii scrise.
 analiza: constă în descompunerea unei entităţi în elemente, care pot fi izolate,
identificate, cuantificate şi măsurate distinct.
Instrumentele de audit intern care s-au utilizat:
 Chestionarul de luare la cunoştinţă - CLC: pentru obţinerea unor informaţii referitoare
la contextul socio-economic, organizare internă, funcţionarea entităţii/structurii auditate;
 Chestionarul de control intern - CCI: orientează auditorii interni în activitatea de
identificare obiectivă a disfuncţiunilor şi cauzelor reale ale acestora;
 Listă de verificare - LV: utilizată pentru stabilirea condiţiilor de regularitate pe care
trebuie să le îndeplinească fiecare domeniu auditabil. Cuprinde un set de operaţii ce
trebuie parcurse de auditor pentru a analiza activităţile de control intern încorporate în
proceduri, existenţa responsabilităţilor pentru efectuarea acestora şi permite stabilirea
testelor de conformitate atunci când sunt semnalate diferite disfuncţionalităţi.
Documentele examinate în cadrul Primăriei Radauti privind activitatea financiar-contabilă
au vizat documentaţia aferentă perioadei auditate, respectiv:
- Programul de achiziţii publice întocmit şi aprobat;
- ROF-ul şi fişele posturilor;
- Legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice;
- Contractele de achiziţii publice încheiate şi documentaţia aferentă care a stat la baza
întocmirii lor;
Documentele elaborate pe timpul auditării activităţii, în principal sunt:
- analiza riscurilor;
- tabelele punctelor tari şi slabe;
- tematica în detaliu a misiunii de audit;
- programul de audit intern;
- programul intervenţiei la faţa locului;
- liste de verificare structurate pe obiective;
- teste;
- liste de control;
- fişe de identificare şi analiză a principalelor probleme constatate - FIAP-uri;
- raportul preliminar de audit intern;
- minutele şedinţelor de deschidere, de închidere şi de conciliere;
- raportul final de audit intern;
- planul de acţiune şi calendarul de implementare a recomandărilor;
- fişa de urmărire a implementărilor recomandărilor.
Organizarea Centrului de Execuţie Bugetară Primăria Municipiului Radauti: Direcţia a
funcţionat în perioada supusă auditării cu un număr de 12 salariaţi, din care 2 au reprezentat posturi
de conducere în conformitate cu atribuţiile de serviciu organigrama şi Regulamentului de
organizare şi funcţionare.
Pentru toţi salariaţii există fişe ale posturilor prin care s-au stabilit atribuţiile de serviciu,
relaţiile ierarhice de subordonare şi relaţiile de colaborare dintre diferitele persoane/compartimente.
Principalele activităţi desfăşurate în cadrul instituţiei sunt următoarele:
- stabilirea necesarului de achiziţii publice;
- elaborarea Programului anual de achiziţii publice;
- efectuarea licitaţiilor;
- încheierea contractelor de achiziţie;
- urmărirea executării contractelor de achiziţii.

47
II. CONSTATĂRI ŞI RECOMANDĂRI

Activitatea de auditare privind achiziţiile publice a pornit de la organizarea Serviciului


achiziţii publice, respectiv resursele umane de care dispune, existenţa şi gradul de actualizare a
bazelor de date pe care le utilizează şi a programului de achiziţii publice elaborat.
Evaluarea respectării condiţiilor de conformitate şi regularitate pornind de la iniţierea şi
derularea achiziţiilor publice şi până la concretizarea efectivă a acestora şi s-a materializat în
elaborarea listelor de verificare, verificărilor prin listele de control, interviurilor care au condus la
solicitarea unor note de relaţii, prin care s-au identificat o serie de probleme şi iregularităţi care au
fost înscrise în formularele de constatare ( FIAP-uri).
Analiza activităţii de achiziţii publice a impus evaluarea cadrului procedural existent, care stă la
baza organizării şi funcţionării sistemului.

II. 1. Organizarea activităţii de achiziţii publice

II. 1.1. Analiza procedurilor specifice care legiferează activitatea de achiziţii publice

Echipa de auditori interni a testat existenţa şi completitudinea procedurilor de lucru privind


activitatea de achiziţii publice (Interviu nr. 1.2.1) din care a rezultat faptul că la nivelul entităţii
procedurile de lucru nu sunt scrise şi formalizate, nu există o corespondenţă între prevederile
procedurilor şi responsabilităţile stabilite prin fişele posturilor şi nu este stabilit prin procedură
modul de soluţionare a abaterilor şi nu există responsabili pentru aceste proceduri de lucru.

CONSTATARE
• nu există o corespondenţă între prevederile procedurilor şi responsabilităţile stabilite prin fişele
posturilor.
• nu este stabilit prin procedură modul de soluţionare a abaterilor .
• nu există responsabili pentru aceste proceduri de lucru.
CAUZE
• inexistenţa procedurilor de lucru scrise şi formalizate;
• lipsa unor responsabilităţi clare, stabilite prin fişa postului.
CONSECINŢE
• există riscul apariţiei unor nereguli din cauza procedurilor de lucru scrise şi formalizate.
• nerespectarea prevederilor legislaţiei privind fişa postului.
RECOMANDĂRI
•Elaborarea şi formalizarea procedurilor de lucru;
•Modul de soluţionare a abaterilor;
• Existenţa unei corespondenţe între prevederile procedurilor şi responsabilităţile stabilite prin fişele
posturilor.
II. 1.2. Activitatea resurselor umane ale Serviciului Achiziţii Publice

Echipa de auditori interni a testat activitatea resurselor umane ale serviciului Achiziţii publice
(Interviu nr. 1.3.1) Echipa de auditori interni a analizat numărul total de posturi de execuţie şi
numărul de posturi de execuţie vacante. Din analiza a rezultat ca şi deficienţă existenţa unui număr
mare de posturi de execuţie vacante, care afectează îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi calitatea
acestora.
Echipa de auditori interni a analizat realizarea pregătirii profesionale a salariaţilor
conform atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin fişa postului, existenţa unui sistem de
indicatori de performanţă pentru evaluarea gradului de pregătire profesională a acestora, precum şi
existenţa planului de pregătire profesională continuă şi a constatat inexistenţa unui sistem de
pregătire profesională continuă a salariaţilor Serviciului de Achiziţii Publice. Astfel, aproximativ

48
20% dintre salariaţii serviciului au fost angajaţi în ultimele 6 luni şi nu au primit o pregătire
profesională adecvată.
CONSTATARE
• nu există colaboratori externi cu experienţă şi accesibili şi sunt locuri neocupate în cadrul
compartimentului de resurse umane.
CAUZE
• dezinteres din partea personalului entităţii auditate
CONSECINŢE
• nerespectarea prevederilor legislaţiei privind fişa postului.

RECOMANDĂRI
-angajarea unor colaboratori externi cu experienţă şi accesibili şi ocuparea locurilor în cadrul
compartimentului de resurse umane.

II 1.3 Activitatea dotarii cu tehnica de calcul a Serviciului Achiziţiei Publice, baza de date
aferenta acestuia precum si programul anual al Serviciului Achiziţiei Publice

Echipa de auditori a analizat dotarea cu tehnică de calcul a Serviciului Achiziţii Publice, baza
de date si programul anual aferent acestuia prin prisma Testului nr. 1.4.1., a Listei de control nr.
1.4.1. şi a FIAP-urilor nr. 1.4.1. ,1.4.2 si 1.4.3.
Crearea si actualizarea sistematica a unei baze de date si a unui program anual sunt
activităţi necesare pentru completarea permanenta a listei principalilor actori de pe piaţă, posibililor
furnizori, nivelului calitativ al produselor sau serviciilor, preţurilor practicate etc. Baza de
date trebuie sa fie astfel constituita încât să reprezinte un instrument de observare şi
monitorizare a trendului evoluţiei pieţei şi nu un instrument de restrângere a competiţiei
in domeniu.
Alocarea pentru achiziţiile publice a resurselor previzionate, aprobate, se realizează pe baza
Programului anual al achiziţiilor publice, care trebuie fundamentat în mod realist, cu respectarea
principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate şi in condiţii de transparenţă.
CONSTATARE
Activitatea de achiziţii publice se desfăşoară pe baza unui program anual de achiziţii
publice, nefundamentat corespunzător, respectiv fără referatele de necesitate şi notele de
fundamentare ale tuturor compartimentelor entităţii publice, pentru toate necesităţile de dotare
tehnică de calcul.
• nu există realizată o baza de data proprie care sa fie repartizată prin fişa postului;
• nu există o procedură specifică, scrisă şi formalizată privind realizarea bazei de date propii.

CAUZE
• nerespectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice
• neasigurarea prin fişa postului a responsabilităţilor delegării competenţelor şi separării
sarcinilor;
• efectuarea fundamentării şi elaborării programului de către persoane fără o pregătire
corespunzătoare;
CONSECINŢE
• Imposibilitatea oferii unei imagini de ansamblu aspura volumului necesităţilor entităţii şi a
gradului de prioritatea a acestora, rezultând de aici neachiziţionarea unor bunuri şi servicii
indispensabile desfăşurării activităţii curente în favoarea altora care nu erau strict necesare.
• există riscul apariţiei unor nereguli datorită procedurilor scrise şi formalizate privind realizarea
bazei de date proprii.
RECOMANDĂRI
• stabilirea unui responsabil activitatea de dotare a tehnicii de calcul;

49
• completarea fişelor posturilor cu atribuţii clare, coroborate cu procedurile elaborate privind
conţinutul referatelor de necesitate, modul de încadrare în cadrul normativ şi sitemul de centralizare
şi prioritizare achiziţiei solicitate;
• instituirea unui sistem de asigurare a pregătirii profesionale a salariaţilor implicaţi în activitatea
dotării tehnicii de calcul.

III. CONCLUZII

Prezentul proiect de Raport de audit intern a fost întocmit în baza Tematicii in detaliu a
misiunii de audit şi a Programului intervenţiei la faţa locului, a constatărilor efectuate în etapa
de colectării şi prelucrării informaţiilor şi în timpul intervenţiei la faţa locului. Toate constatările
efectuate au la bază probe de audit realizate prin teste, foi de lucru, interviuri, liste de control şi în
urma analizei şi interpretării acestora s-au elaborat FIAP-uri care au condus la recomandările şi
concluziile cuprinse în Raportul de audit intern.
Structura auditată are obligaţia să întocmească Programul de acţiune si Calendarul
implementării recomandărilor şi să raporteze periodic echipei de auditori stadiul implementării
acestora.
Echipa de auditori interni, pe baza analizelor şi evaluărilor efectuate apreciază Activitatea
de achizitii publice, conform grilei prezentate în continuare.

APRECIERE
Nr.
OBIECTIVUL DE
crt. FUNCŢIONAL CRITIC
ÎMBUNĂTĂŢIT
1. Organizarea activitatii
X
de achizitii publice

Evaluarea are la bază discuţiile care au avut loc, cu privire la recomandările auditorilor
interni, în şedinţele de închidere şi conciliere al misiunii de audit intern, apreciate de către
participanţi, ca fiind realiste şi posibil de implementat în practică.
De asemenea, considerăm că rezultatele evaluării auditorilor interni privind Activitatea
achizitii publice se înscriu în parametrii normali pentru această perioadă de implementare a
funcţiei de audit intern în entităţile publice.
Structura auditată are obligaţia să respecte Programul de acţiune şi Calendarul de
implementare a recomandărilor, cu scopul implementării recomandărilor la termenele stabilite şi să
raporteze echipei de auditori interni, periodic, stadiul implementării acestora.

Data: 31.12.2012 Auditor,

Notă: Precizăm că în practică, Raportul de audit intern este semnat pe fiecare pagina de echipa de
auditori interni, iar pe ultima pagină, atât de auditorii interni, cât şi de supervizorul misiunii.

50
SINTEZA

RAPORTULUI DE AUDIT INTERN

I. INTRODUCERE

Misiunea de audit intern privind Activitatea achizitii publice s-a desfăşurat în conformitate cu
prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul intern, Normelor generale privind exercitarea
activităţii de audit public intern, aprobate prin OMFP nr. 38/2003 şi a normelor specifice aprobate
de conducerea entităţii.
Misiunea de audit intern s-a realizat în baza Planului de audit intern pe anul 2011, aprobat de
conducerea entităţii, perioada auditată fiind 01.01.2011– 31.12.2011 şi a fost efectuată, în perioada
20.09.2012-30.11.2012 de către auditorul intern
Echipa de auditori interni în baza analizei privind riscurile, a testărilor pe teren, şi a
evaluărilor realizate privind Activitatea de achizitii publice, structurată pe un singur obiectiv stabilit
pentru derularea misiunii, apreciază funcţionalitatea sistemului de control intern, după cum
urmează:

APRECIERE
Nr.
OBIECTIVUL DE
crt. FUNCŢIONAL CRITIC
ÎMBUNĂTĂŢIT
1. Organizarea activitatii de achizitii
publice

II. CONSTATĂRI ŞI RECOMANDĂRI

Principalele constatări şi recomandări rezultate din evaluarea auditorilor interni sunt cele
prezentate în continuare:

Constatare 1: La nivelul enitatii nu există colaboratori externi cu experienţă şi accesibili şi sunt


locuri neocupate în cadrul compartimentului de resurse umane
Recomandare 1: Echipa de auditori recomandă ocuparea locurilor in cadrul compartimentului de
resurse umane si angajarea unor colaboratori externi cu experienta in domeniu.
Constatare 2: Nu există o corespondenţă între prevederile procedurilor şi responsabilităţile
stabilite prin fişele posturilor, nu este stabilit prin procedură modul de soluţionare a abaterilor si nu
există responsabili pentru aceste proceduri de lucru.
Recomandare 2: În urma analizei acestei activităţii auditorii au formulat următoarele recomadări:
elaborarea şi formalizarea procedurilor de lucru, soluţionarea abaterilor si existenţa unei
corespondenţe între prevederile procedurilor şi responsabilităţile stabilite prin fişele posturilor.
Constatare 3: Activitatea de achiziţii publice se desfăşoară pe baza unui program anual de achiziţii
publice, nefundamentat corespunzător, respectiv fără referatele de necesitate şi notele de
fundamentare ale tuturor compartimentelor entităţii publice, pentru toate necesităţile de dotare
tehnică de calcul.
Recomandare 3:În urma analizei acestei activităţii auditorii au formulat următoarele recomadări:
stabilirea unui responsabil cu fundamentarea şi actualizarea sistematică a programului anual,
completarea fişelor posturilor cu atribuţii clare, coroborate cu procedurile elaborate privind
conţinutul referatelor de necesitate, modul de încadrare în cadrul normativ şi sitemul de centralizare
şi prioritizare achiziţiei solicitate.
Constatare 4: Nu există realizată o baza de data proprie care sa fie repartizată prin fişa postului si
nu există o procedură specifică, scrisă şi formalizată privind realizarea bazei de date propii .

51
Recomandare 4: In urma analizei acestei activităţii auditorii au formulat următoarele recomadări:
elaborarea şi formalizarea procedurilor de lucru si existenţa unei baze de date proprii

III. CONCLUZII

Evaluarea ACTIVITĂŢII DE ACHIZITII PUBLICE din cadrul Serviciului de achizitii


publice în baza testelor şi analizelor efectuate, permit auditorilor interni să emită o asigurare
rezonabilă managementului general privind calitatea sistemului de control intern al activităţii
auditate, nefiind identificate obstacole în funcţionarea acesteia.
Echipa de auditori interni prin analiza activităţilor auditabile şi evaluările realizate în etapa
de intervenţie la faţa locului, a elaborat un număr de 8 recomandări, aferente obiectivului misiunii
de audit intern.
Considerăm că prioritatea în activitatea de implementare a recomandărilor o reprezintă
elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor operaţionale, scrise şi formalizate, pentru
întreaga activitate a direcţiei, concomitent cu dezvoltarea sistemelor de conducere bazate pe
gestiunea riscurilor, prin elaborarea şi utilizarea în conducerea curentă a Registrului riscurilor –
care reprezintă setul de recomandări majore.

Data Auditor intern,


30.11.2012

52
Procedura P17: Urmărirea recomandărilor

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI


Compartimentul de Audit Public Intern

FIŞA DE URMĂRIRE A RECOMANDĂRILOR

ENTITATEA PUBLICĂ AUDIT INTERN ISJ Data: …


Raport de
Misiunea de audit public intern:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA audit nr.
ACTIVITATEA DE ACHIZIŢII PUBLICE
X/……2010
Data
Nr. Parţial Neimplement planificată /
Recomandarea Implementat
crt. implementat at Data
implementării
Obiectivul nr. 1. Conducerea activităţii financiare
1. Elaborarea procedurilor specifice care reglementează activitatea de achiziţii publice X 31.12.2012
2. Asigurarea coroborării atribuţiilor si responsabilităţilor stabilite prin fişele
X 31.12.2012
posturilor cu procedurile specifice
3. Existenţa unei corespondenţe între prevederile procedurilor şi responsabilităţile stabilite
X 31.12.2012
prin fişele posturilor
4. Existenţa unor colaboratori externi cu experienţă şi accesibili
X 31.12.2012

5. Ocuparea tuturor locurilor vacante din cadrul compartimentului de resurse umane


X 31.12.2012

6. Stabilirea unui responsabil cu elaborarea Programului de achiziţii publice. X 31.12.2012


7. Consemnarea în fişele de post a tuturor sarcinilor de lucru X 31.12.2012

8. Existenţa unei proceduri specifică, scrisă şi formalizată, privind realizarea bazei de date 31.12.2012
proprii. X

53
Instrucţiuni Entitatea/structura auditată

1. Introduceţi recomandările de audit după cum sunt prezentate în Primăria Municipilui Radauti
raportul de audit

2. Verificaţi coloana corespunzătoare: implementat, parţial Data şi semnătura conducătorului:


implementat, neimplementat Aurel Olarean

3. Introduceţi data planificată pentru implementare în Raportul de Data şi semnătura auditorilor interni:
audit şi data implementării

54
Procedura P18: Supervizarea

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI


Compartimentul de Audit Public Intern
LISTA DE SUPERVIZARE A DOCUMENTELOR

Misiunea de audit: Activitatea de achiziţii publice


Perioada auditată: 01.01.2011-31.12.2011
Întocmit:
Propunerea şefului Revizuirea răspunsurilor
structurii de audit/ auditorilor de către şeful
Nr. Răspunsul
Lucrarea supervizorului misiunii, ca structurii de
crt. auditorilor
urmare a revizuirii audit/supervizorului
documentului misiunii de audit intern
1. Declaraţia de
Nu există incompatibilitate De acord De acord
independenţă
2. Programul Nu există concordanţă la Obiectivul a
intervenţiei la un obiect faţă de fost refăcut in De acord
faţa locului Tematica in detaliu program
3. FIAP . Se constata o pagubă şi
nu există fişa de De acord
De acord
iregularitate
4. Test nr. 1.4.1 Modul de prezentare a
Constatarea
constatărilor nu
a fost De acord
corespunde cu
redefinită
documentele prezentate
….
….
….
De acord, se va lua
Gasirea unor modalitati de in discutie la
Interviu 1.4.1 De acord
solutionare a abaterilor urmatoarele
sedinte.

55
Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii

Şeful structurii de audit intern trebuie să elaboreze un Program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit, adică respectarea normelor
metodologice, a Codului privind conduita etică a auditorului intern, a Standardelor şi a bunei practici internaţionale de către toţi auditorii interni.
Prin Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii se realizează o evaluare prin adoptarea unui proces permanent de supraveghere a eficacităţii
globale a programului de calitate.
Evaluarea constă în supervizarea realizării misiunii de audit intern, prin efectuarea de controale permanente de către şeful structurii de audit intern, prin
care acesta examinează eficacitatea normelor de audit intern şi dacă procedurile de asigurare a calităţii misiunii de audit sunt aplicate în mod corespunzător
garantând calitatea Raportului de audit intern.
Supervizarea va permite depistarea deficienţelor în anumite etape din derularea misiunii şi va permite iniţierea de activităţi de îmbunătăţire a viitoarelor
misiuni de audit intern şi asigurarea perfecţionării profesionale a auditorilor.
Evaluarea se realizează după fiecare misiune de audit intern. Este formalizată prin întocmirea Fişei de evaluare a misiunii de audit intern.

56
Procedura P18: Supervizarea

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI


Compartimentul de Audit Public Intern
FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN

Misiunea de audit: Activitatea de achiziţii publice


Perioada auditată: 01.01.2011-31.12.2011
Perioada misiunii: 20.09.2012 – 30.11.2012
Auditor:
Bugetul de timp planificat: 616 ore
Bugetul de timp efectiv: 616 ore
1 2 3 4 5 Observaţii
În etapa de pregătire a misiunii, auditorul a identificat riscurile şi
controalele prevăzute pentru procesele legate de obiectivele de audit şi a X
estimat corespunzător riscurile activităţii
Programele de audit au fost elaborate în vederea îndeplinirii obiectivelor A fost
misiunii în cadrul bugetului de timp alocat necesar să se
X lucreze peste
orele de
program
Obiectivul auditului, scopul, procedurile şi bugetul au fost reanalizate în
X
mod constant pentru a asigura o eficientă folosire a resurselor de audit
A existat o bună comunicare între auditor şi auditat şi între auditor şi
X
conducerea structurii de audit intern;
A existat o bună comunicare între auditor şi conducerea structurii de
X
audit intern
Au fost luate în considerare perspectivele şi nevoile auditaţilor în
X
procesul de audit
Au fost atinse obiectivele de audit într-o manieră eficientă şi la timp X
Auditaţii au avut posibilitatea să revadă constatările şi recomandările
X
când au fost identificate problemele
Normele de audit intern, au fost respectate X
Constatările de audit demonstrează analize profunde şi concluzii,
respectiv sunt formulate recomandări practice pentru probleme X
identificate
Comunicările scrise au fost clare, concise, obiective şi corecte X

57
Bugetul de timp planificat: 616 ore
Bugetul de timp efectiv: 616 ore
1 2 3 4 5 Observaţii
Există probe de audit care să susţină concluziile auditorului X
Procedurile de audit utilizate au avut ca rezultat dovezi suficiente,
X
competente, relevante şi folositoare
Documentele au fost completate în mod corespunzător şi în conformitate
X
cu normele de audit intern
Bugetul de timp a fost respectat X
Nivel de productivitate personală al auditorului intern. X

Evaluarea misiunii de audit intern mai poate fi realizată şi de conducerea structurii auditate căreia i se înaintează un chestionar de evaluare prin care i se
solicită să prezinte o apreciere asupra desfăşurării misiunii de audit şi a modului de implicare al auditorilor interni pe parcursul misiunii.
Evaluarea misiunii de audit intern de către structura auditată este formalizată prin Fişa de evaluare a misiunii de audit intern întocmită de către
structura auditată.

Procedura P18: Supervizarea


58
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI
Compartimentul de Audit Public Intern
FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN

Misiunea de audit: Activitatea de achiziţii publice


Perioada auditată: 01.01.2011.-31.12.2011
Perioada misiunii: 20.09.2012-30.11.2012
Întocmit: Aurel Olărean, primar, Primăria Municipiului Rădăuţi

Nr. Note
Obiectiv auditat Obs.
crt. 1 2 3 4 5
1. Obiectivele de audit au fost comunicate clar la începutul X
misiunii
2. Au fost furnizate suficiente informaţii privind misiunea de X
efectuat
3. Misiunea a contribuit la obţinerea de rezultate sau la X
îmbunătăţirea unora deja existente
4. Misiunea a beneficiat de direcţii clare şi precise privind X
modul de desfăşurare
5. Obiectivele de audit stabilite au fost în concordanta cu X
activităţile desfăşurate
6. Constatările au fost prezentate într-o maniera logică, X
structurată, dinamică şi interesantă
7. S-a răspuns în toate cazurile la întrebările legate de X
misiunea de audit, iar răspunsurile au condus la obţinerea
de concluzii relevante
8. Misiunea a fost desfăşurată adecvat, intervenţia la fata X
locului a privit doar obiectivele stabilite şi comunicate
9. A existat un feed-back pe tot parcursul misiunii, iar acesta X
a fost util în găsirea de soluţii la probleme
10. Cum evaluaţi în general misiunea de audit X
11. Consideraţi ca obiectivele de audit stabilite au privit X
activităţile cu riscuri majore
12. In desfăşurarea misiunii de audit au fost prezentate
constatările şi recomandările când au fost identificate X

59
probleme
13. A existat o buna comunicare intre auditor şi auditat X
14. Auditorii au avut un comportament adecvat şi profesional X
15. Ce v-a plăcut cel mai mult pe timpul misiunii de audit – descrieţi cel puţin 3 aspecte care v-au plăcut
cel mai mult
- claritatea recomandărilor
- conduita auditorilor interni
- calitatea discuţiilor
16. Ce v-a plăcut cel mai puţin pe timpul misiunii de audit – descrieţi cel puţin 3 aspecte care v-au
plăcut cel mai puţin
Întâlnirile pe parcursul misiunii au fost limitate, nu întotdeauna din vina auditatului.
17. Ce obiective de audit consideraţi că nu au fost atinse în totalitate din cele comunicate
Nu sunt comentarii.
18. Ce obiective de audit consideraţi că ar fi necesar a fi cuprinse în programul viitor de audit
Calitatea procedurilor privind achiziţiile publice elaborate in urma recomandărilor.
19. Alte comentarii
Tabelele de mai sus vor fi completate ţinând cont de următorul sistem de punctaj:
 1 pentru nesatisfăcător;
 2 pentru slab;
 3 pentru satisfăcător;
 4 pentru bine;
 5 pentru foarte bine.
Notă: În practică se va urmări ca pentru orice notare sub 3 să se solicite explicaţii scrise.
Primar, Primăria Municipiului Rădăuţi

Data: 30.11.2012
Luat la cunoştinţă, auditori interni:
Data: 30.11.2012

60

S-ar putea să vă placă și