Sunteți pe pagina 1din 21

DISCIPLINA: ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU

Cursul nr.1

Competentele specifice modulului Ingrijiri la domiciliu sunt:

C1. Descrierea serviciilor de ingrijire la domiciliu si responsabilitatile


asistentului medical.

C2. Elaborarea planului de ingrijire.

C3. Aplicarea ingrijirilor conform normeleo in vigoare.

C4. Efectuarea bilantului ingrijirilor aplicate.

C1. 1.1 DESCRIEREA SERVICIILOR DE INGRIJIRE LA DOMICILIU SI


INTEGRAREA LOR IN SISTEMUL ASIGURARILOR SOCIALE DE
SANATATE CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE

1.2. RESPONSABILITATILE ASISTENTULUI MEDICAL


GENERALIST IN CADRUL ECHIPEI DE INGRIJIRI LA DOMICILIU:

- componenta echipei operationale

- modele de fise de post.

1.1. DESCRIEREA SERVICIILOR DE INGRIJIRE LA DOMICILIU

Menținerea unui nivel crescut a calității vietii pacientului pana in ultimele


sale momente a devenit un deziderat al sistemelor de sanatate in modernism.
Cresterea numarului de pacienti cu boli cronice, incurabile, imbatranirea
populatiei pe de parte si gasirea solutiilor de a face fata cheltuielilor crescute
din sistemul sanitar in conditiile unor resurse limitate pe de alta parte atrage
tot mai mult atentia asupra dezvoltarii ingrijirilor la domiciliu.

Ingrijirile la domiciliu in ROMANIA au cunoscut o dezvoltare ascendenta


in ultmii 15 ani de aici aparand necesitatea de adaptare a domeniului ingrijirilor
de sanatate la nivelul de calitate european in special datorita mobilitatii
excesive. Ingrijirile medicale la domiciliu au constituit principala oferta de
locuri de munca pentru personalul medical care a parasit Romania.

In tara noastra domeniul este axat in special pe ingrijirile medicale


acordate pacientilor. Desi acest tip de ingrijiri s-a dezvoltat initial in cadrul
ONG – urilor, modificarile importante din legislatia sanitara au creat cadrul
legal de implementarea a acestui tip de servicii.

Reglementarile privind serviciile medicale de ingrijiri la domiciliu oferite de catre


furnizorii de servicii aflati in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate a
Municipiului Bucuresti (CASMB) sunt prevazute in urmatoarele acte normative:
- O.U.G.nr.150/2002 privind asigurarile sociale de sanatate
- Legea drepturilor pacientului din 2003 care defineste pentru prima oara
ingrijirea pacientului si dreptul acestuia de a muri in demnitate
- H.G. nr.1317/2005 privind sprijinirea activitatilor de voluntariat in
domeniul serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice
- Legea nr. 95/2006 privind reforma in sanatate,
- Ordinul 325/2006 privind Standardele de calitate pentru serviciile de
ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice
- Hotararea de Guvern nr. 1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru
privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de
asigurari sociale de sanatate
- Ordinul MS/CNAS nr.864/538/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Contractului-cadru.

ACORDAREA SERVICIILOR DE INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU

● Serviciile de ingrijiri medicale la domiciliu se acorda de catre persoane fizice


si juridice autorizate si acreditate de Ministerul Sanatatii si C.N.A.S, denumite
furnizori de ingrijiri medicale la domiciliu care au incheiat contracte cu casele
de asigurari de sanatate pentru servicii de ingrijiri medicale la domiciliu.
● Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu
se face de catre medicii de specialitate din Ambulatoriu de Specialitate,
inclusiv medicii de familie si de catre medicii de specialitate din spitale la
externarea asiguratilor, medici aflati in relatii contractuale cu casele de
asigurari de sanatate, in concordanta cu diagnosticul stabilit si in functie de
patologia bolnavului si statusul de performanta ECOG al acestuia cu
precizarea activitatilor zilnice pe care asiguratul nu le poate indeplini.
● Medicii specialist din Ambulatoriul de Specialitate, medicii de specialitate din
spitale sau medicii de familie recomanda ingrijiri medicale la domiciliu pentru
asiguratii care prezinta urmatorele afectiuni:
● Se afle in faza terminala ca urmare a unor afectiuni oncologice,
● Neurologice: A.V.C., hemiplegie, scleroza multipla, paralizie cerebrala
infantila
● Ortopedice: fractura de sold etc.
● Dermatologice: ulcer varicose.
● Urologice ( schimbarea sondei urinare )
● Reumatologice
● Gastroenterologice ( evacuarea lichidului de ascita, alimentative enterala)
● O.R.L. ( ingrijirea canulei traheale )
● Chirurgicale ( ingrijirea stomelor, a fistulelelor ) etc.

In functie de gradul de dependenta bolnavul poate fi:

- Total dependent: pacientul nu paote indelplini 3 sau mai multe activitati


zilnice de baza (igiena si/sau alimentatie si/sau mobilizare) fara ajutorul
altei persoane si are nevoie de ingrijiri medicale.
- Partial dependent: pacientul nu poate indeplini cel putin 2 activitati zilnice
de baza fara ajutorul altei persoane si are nevoie de ingrijiri medicale.
- Independent: pacientul indeplineste activitatile zilnice de baza, dar din
cauza afectiunii necesita ingrijiri la domiciliu (ingrijirea stomelor,
alimentatie enterala, ingrijirea canulei traheale, ingrijirea plagilor post
operatorii, tratament parenteral, etc).

● Medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate recomanda ingrijiri


medicale la domiciliu pentru asiguratii cu afectiuni oncologice sau AVC,
numai ca o consecinta a consultatiei medicale raportate si validate de casa de
asigurari de sanatate.
● Recomandarea pentru ingrijiri medicale la domiciliu se consemneaza de catre
medicul curant al pacientului in biletul de externare, la externarea acestuia, sau
in registrul de consultatii si fisa de observatie a pacientului, in ambulatoriu,
asupra necesitatii efectuarii ingrijirilor medicale.
● Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri medicale
la domiciliu se stabileste de medicul care a facut recomandarea, cu
obligativitatea precizarii ritmicitatii/periodicitatii serviciilor, consemnate in
formularul "Recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu", dar nu mai
mult de 90 zile de ingrijiri/in ultimele 11 luni in una sau mai multe etape
(episoade de ingrijire).
● Furnizorii de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu acorda servicii conform
unui plan de ingrijiri in conformitate cu recomandarile facute de catre medicii
de specialitate din ambulatoriul de specialitate si medicii de specialitate din
spital, zilnic, inclusiv sambata, duminica si in timpul sarbatorilor legale.
● Serviciile de ingrijiri paliative la domiciliu se acorda de catre furnizorii de
ingrijiri paliative la domiciliu care au incheiat contracte cu casele de asigurari
de sanatate pentru acordarea de servicii de ingrijiri paliative la domiciliu.
● Serviciile de ingrijiri paliative la domiciliu se acorda pe baza de recomandare
pentru ingrijiri paliative la domiciliu, asiguratilor eligibili. Sunt considerati
eligibili, pacientii cu afectiuni oncologice si cei cu HIV/SIDA, cu speranta
limitata de viata si cu status de performanta ECOG 3(pacientul este imobilizat
la pat peste 50% din timpul zilei, este partial dependent sau este total
dependent.
● Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de ingrijiri paliative la domiciliu
se face de catre medicii de specialitate cu specialitati oncologie si boli
infectioase, aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.
● Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri paliative
la domiciliu se stabileste de catre medicul care a facut recomandarea, dar nu
mai mult de 90 de zile de ingrijiri paliative o singura data in viata. In situatia
in care ingrijirile nu sunt acordate in zile consecutive, la calcularea celor 90 de
zile se iau in calcul numai zilele in care s-au acordat ingrijirile paliative.

CUM BENEFICIEZ DE ACESTE SERVICII?

● Asiguratii beneficiaza de ingrijiri medicale la domiciliu, respectiv, ingrijiri


paliative la domiciliu in baza recomandarii medicale. Recomandarea medicala
se elibereaza in trei exemplare, din care un exemplar ramane la medic. Un
exemplar impreuna cu cererea de acordare de servicii de ingrijiri medicale la
domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu se depun de catre asigurat, de catre
unul dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), de o persoana
imputernicita de acesta sau de reprezentantul legal al acestuia la casa de
asigurari de sanatate la care se afla in evidenta asiguratul. Al treilea exemplar
ramane la asigurat, urmand a fi predat furnizorului de ingrijiri medicale la
domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu care ii va acorda serviciile respective,
daca cererea a fost aprobata, impreuna cu decizia de acordare de ingrijiri
medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu.
● Termenul de valabilitate a recomandarii pentru ingrijiri medicale la
domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu in vederea depunerii acesteia la casa
de asigurari de sanatate este de 5 zile calendaristice de la data emiterii
recomandarii.
● Pentru obtinerea deciziei de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la
domiciliu, asiguratul, unul din membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o
persoana imputernicita de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului
depune o cerere la casa de asigurari de sanatate in evidentele careia se afla
asiguratul, insotita de un document justificativ care atesta calitatea de asigurat,
actul de identitate al asiguratului si al imputernicitului, dupa caz, (in copie),
codul numeric personal - CNP, recomandarea pentru ingrijiri medicale la
domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, biletul de externare in copie, semnat
si parafat de medic, cu stampila unitatii sanitare in care a fost internat
pacientul, si declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte ca afectiunea
nu a aparut in urma unei boli profesionale, a unui accident de munca sau
sportiv.
o Cerere pentru acordarea serviciilor de ingrijire la domiciliu
o Declaratie boli profesionale
o Declaratie pe proprie raspundere a imputernicitului
● Pentru copiii in varsta de pana la 14 ani se ataseaza recomandarea medicala cu
specificarea domiciliului copilului si certificatul de nastere (in copie) cu codul
numeric personal - CNP. Copiile se vizeaza de casa de asigurari de sanatate pe
baza originalelor.
● Casa de asigurari de sanatate analizeaza cererea si recomandarea primita, intr-
un interval de 3 zile lucratoare de la data depunerii, iar cererea este aprobata
in limita sumei prevazute pentru aceasta destinatie. La analiza cererilor si
recomandarilor primite, casa de asigurari de sanatate va lua in considerare
statusul de performanta ECOG al asiguratului si numarul de zile de ingrijiri
medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu de care a beneficiat
asiguratul in anul respectiv, astfel incat sa nu depaseasca numarul de zile
prevazut de lege.
● Respingerea cererii de catre casa de asigurari de sanatate se face in scris si
motivat, cu indicarea temeiului legal.
● In cazul acceptarii, cererea este supusa aprobarii si, respectiv, emiterii deciziei
de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, in limita
sumei prevazute cu aceasta destinatie. Decizia se expediaza prin posta sau se
preda direct asiguratului, unuia dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie,
fiu/fiica), persoanei imputernicite de acesta sau reprezentantului legal al
asiguratului, in maximum 24 de ore de la data emiterii acesteia.
● Asiguratul, unul dintre membrii familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), o
persoana imputernicita de acesta sau reprezentantul legal, pe baza deciziei de
ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu emise de casa de
asigurari de sanatate se adreseaza unui furnizor de servicii de ingrijiri medicale
la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu aflat in relatii contractuale cu casa
de asigurari de sanatate si care este inclus in lista de furnizori, inscrisa pe
versoul deciziei.
● Casa de asigurari de sanatate elibereaza decizii pentru ingrijiri medicale la
domiciliu/ingrijiri paliative care nu se suprapun ca perioada de timp in care
sunt acordate de catre furnizor/furnizori aceste servicii.
● Furnizorul de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la
domiciliu completeaza pentru fiecare asigurat caruia ii acorda servicii o fisa
de ingrijire care contine datele de identitate ale acestuia, tipul serviciilor de
ingrijiri medicale/ingrijiri paliative acordate, data si ora la care acestea au fost
efectuate, durata, semnatura asiguratului, a unuia dintre membrii familiei
(parinte, sot/sotie, fiu/fiica), a persoanei imputernicite de acesta sau a
reprezentantului legal al acestuia, care confirma efectuarea acestor servicii,
semnatura persoanei care a furnizat serviciul medical, precum si evolutia starii
de sanatate.
● Pentru incadrarea in fondul aprobat pentru acordarea de ingrijiri medicale la
domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu si asigurarea accesului asiguratilor la
aceste servicii, casele de asigurari de sanatate vor analiza lunar numarul de
cereri, respectiv numarul de decizii privind aprobarea acordarii serviciilor
emise in luna anterioara, alcatuind, dupa caz, liste de prioritate pentru
asigurati.
● Criteriile de prioritate, precum si cele pentru solutionarea listelor de prioritate
tin cont de data inregistrarii cererilor la casa de asigurari de sanatate, de tipul
si stadiul afectiunii pentru care a fost efectuata recomandarea si de nivelul de
dependenta al bolnavului, se stabilesc de catre serviciul medical al casei de
asigurari de sanatate, cu avizul Consliului de administratie, se aproba prin
decizie de catre presedinrtele-director general si se publica pe pagina web a
acesteia.

● Termenul de valabilitate al deciziei pentru aprobarea acordarii de servicii de


ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu in vederea
depunerii acesteia la furnizorul de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri
paliative la domiciliu este de 10 zile lucratoare de la data emiterii acesteia de
catre casele de asigurari de sanatate.
● In situatia in care, un asigurat beneficiaza atat de ingrijiri medicale la domiciliu
cat si de ingrijiri paliative la domiciliu, numarul total de zile de ingrijire nu
poate fi mai mare de 90 de zile in ultimele 11 luni.

Furnizorii de ingrijiri la domiciliu asigura serviicii de ingrijire medicala, servicii


socio-medicale: realizarea igienei corporale, ajutor la imbracare/dezbracare, hranire
si hidratare, transfer si mobilizare, deplasarea in interior, comunicare, ajutor la
cumparaturi, plata facturilor, ajutor in alimentatie etc.
Persoanele interesate pot beneficia de ingrjiri la domiciliu, medicale sau
sociale astfel:
- Gratuit – daca sunt asigurati
- Cu plata serviciilor.

DISCIPLINA: INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU

Cursul nr.2

STRUCTURA ORGANIZATORICA A UNUI FURNIZOR DE SERVICII


DE INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU

1. Asociatii/asociatul unic.
2. Adminstratorul
3. Serviciul de asistenta medicala care este subordonat
administratorului si este coordonat de un medic specialist. In
structura serviciului sunt prevazute posturi de medici, asistenti
medicali. +/- infirmieri, +/- kinetoterapeuti acestia fiind
subordonati atat medicului coordinator cat si administratorului.
In cadrul acestui serviciu mai pot exista asistenti sociali, ingrijitori sau
voluntari. Atributiile fiecarui post se stabilesc prin fisa postului.
Obligatiile furnizorului de servicii de ingrijiri la domiciliu/ingrijiri paliative la
domiciliu

● sa informeze asiguratii cu privire la obligatiile furnizorului de servicii de


ingrijiri medicale la domiciliu si ingrijiri paliative si ale asiguratului referitoare
la actul medical;
● sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la
asigurati, precum si intimitatea si demnitatea acestora;
● sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a furnizorului de servicii
de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu;
● sa acorde servicii conform unui plan de ingrijiri in conformitate cu
recomandarile stabilite, zilnic, inclusiv sambata, duminica si in timpul
sarbatorilor legale;
● sa asigure acordarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri
paliative la domiciliu asiguratilor fara nicio discriminare;
● sa afiseze intr-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurari de
sanatate cu care se afla in relatie contractuala, precum si datele de contact ale
acesteia: adresa, telefon, fax, e-mail, pagina web;
● sa asigure acordarea de asistenta medicala necesara titularilor cardului
european de asigurari sociale de sanatate emis de unul dintre statele membre
ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European, in perioada de
valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor europene emise in
baza Regulamentului CE nr. 883/2004 al Parlamentului European si al
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate
sociala respectiv in baza Regulamentului CEE nr. 1408/1971 referitor la
aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor
independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul
comunitatii, dupa caz, in aceleasi conditii ca si persoanelor asigurate in cadrul
sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania; sa acorde asistenta
medicala pacientilor din alte state cu care Romania a incheiat acorduri,
intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul
sanatatii, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale;
● sa nu modifice sau sa nu intrerupa din proprie initiativa schema de ingrijire
recomandata - pentru furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu;
● sa comunice direct atat medicului care a recomandat ingrijirile medicale la
domiciliu si ingrijirile paliative la domiciliu, cat si medicului de familie al
asiguratului evolutia starii de sanatate a acestuia;
● sa urmareasca prezentarea la controlul medical a asiguratului pe care l-a
ingrijit, atunci cand acest lucru a fost solicitat de medicul care a facut
recomandarea si sa nu depaseasca din proprie initiativa perioada de ingrijire la
domiciliu;
● sa incaseze sumele reprezentand fie contributia personala pentru unele servicii
de ingrijiri medicale /paliative la domiciliu fie coplata pentru alte servicii de
ingrijiri medicale /paliative la domiciliu de care au beneficiat asiguratii, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare;
● sa asigure acordarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri
paliative la domiciliu prevazute in pachetul de servicii de baza.

Bolnavilor li se asigura un pachet de servicii medicale de baza care cuprinde:

1. Monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatura, respiratie, puls, tensiune


arterial, diureza, scaun;

2. Administrarea medicamentelor intramuscular, per os, subcutanat, intradermic.

3. Administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea medicului;

4. Administrarea medicamentelor intravezical pe sonda vezicala;

5.. Administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenoasa sub supravegherea


medicului;

6. Recoltarea produselor biologice (sange, urina, materii fecale), recoltarea


glicemiei cu ajutorul glucometrului.

7. Alimentarea artificiala pe sonda gastrica sau nazogastrica si pe gastrostoma si


educarea asiguratului/apartinatorilor;

8. Alimentare pasiva, inclusiv administrarea medicamentelor per os, pentru


bolnavii cu tulburari de deglutitie;

9. Clisma cu scop therapeutic, clisma cu scop evacuator.

10. Spalatura vaginala in cazuri de deficit motor;

11. Manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit: mobilizare, masaj,


aplicatii medicamentoase, utilizarea colacilor de cauciuc si a rulourilor;

12. Manevre terapeutice pentru evitarea complicatiilor pulmonare: schimbarea


pozitiei, tapotaj, fizioterapie respiratorie;

13. Ingrijirea plagilor simple;

14. Ingrijirea plagilor suprainfectate;

15. Ingrijirea escarelor multiple;

16. Ingrijirea stomelor;

17. Ingrijirea fistulelor;

18. Ingrijirea tubului de dren;


19. Ingrijirea canulei traheale si instruirea asiguratului;

20. Sondajul vezical cu sonda permanenta sau cu scop evacuator.

21. Monitorizarea dializei peritoneale;

22. Aplicarea de pampers, plosca, bazinet.

1.2 Responsabilitatile asistentului medical generalist in cadrul


echipei de ingrijire la domiciliu
Exercitarea profesiei de asistent medical este un drept al fiecarei persoane
fizice, cetatean roman sau cetatean al altui stat posesor al unei diplome de
asistent medical eliberata de o institutie acreditata de specialitate din Romania
sau din strainatate.

Atributiile si responsabilitatile asistentului medical generalist rezulta din


dispozitiile legii 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical, din
fisa postului, prescriptia medicala, Codul de Etica si Deontologie Profesionala
si reglementarile legale in vigoare si sunt urmatoarele:

- Acorda asistenta tuturor pacientilor fara discriminare


- Respecta confidentialitatea datelor de identificare si ingrijire acordata
fiecarui pacient si asigura protectia informatiei
- Respecta criteriile de calitate a serviciilor de ingrijire furnizate la
domiciliu si a activitatilor desfasurate.
- Respecta programul de ingrijire medicala, conform recomandarilor
facute de medicul specialist, zilnic inclusiv sambata, duminica si in
cursul sarbatorilor legale
- Evalueaza nevoile medicale ale pacientului continuu, dinamic si strict
individualizat
- Elaboreaza planul de ingrijire in functie de recomandarile medicului
specialist, in functie de necesitatile si particularitatile pacientului si in
functie de dorinta pacientului sau apartinatorilor.
- Nu modifica si nu intrerupe din proprie initiativa schemele de ingrijire
recomandate.
- Tine la zi dosarele pacientilor impreuna cu ceilalti membri ai echipei
medicale.
- Intocmeste fise de ingrjiri medicale la domiciliu precum si
desfasuratoare privind activitatile realizate.
- Intocmeste necesarul de materiale pentru ingrijirile medicale de care
este raspunzator si le comunica medicului coordonator.
- Desfasoara activitati de organizare a locului de munca pentru o
desfasurare eficienta a activitatii.
- Intocmeste procedurile de lucru din firma.
- Se prezinta la lucru intr-o tinuta decenta, ingrijita si cu ecuson la
identificcare.
- Evita folosirea limbajului vulgar si al manifestarilor violente.
- Obtine consimtamantul informat al clientului sau sustinatorului legal.
- Aplica, la indicatia medicului, ingrijiri terapeutice si supravegheaza
tratamentul.
- Informeaza periodic medicul curant depsre evolutia starii de sanatate
a pacientului.
- Propune si aplica masuri de educatie pentru sanatatea pacientului si a
anturajului sau.
- Executa pentru pacientii care i-au fost repartizati, unul sau mai multe
din serviciile medicale, recomandate de medicul specialist sau medicul
de specialitate din spital (monitorizare temperatura, puls, TA, diureza,
scaun, diverse proceduri de kinetoterapie, administrare medicamente
i.m., iv., intradermic, subcutan, per os, intravezical pe sonda vezicala,
prin perfuzie undovenoasa, recoltare de produse biologice,
alimentarea artificiala pe sonda gastrica/gastrostoma, alimentatie
pasiva, clisma cu scop terapeutic sau evacuator, manevre terapeutice
pentru evitarea escarelor, manevre de evitare a complicatiilor
pulmonare, ingrijirea plagilor simple, superainfectate, ingrijirea
escarelor, stomelor, fistuleleor, canulei traheale, tubului de dren,
monitorizarea dilaizei peritoneale, aplicarea de plosca, bazinet,
aplicarea de pampers.
- Acorda asistenta in situatii de urgenta.

DISCIPLINA: INGRIJIRI LA DOMICILIU

Cursul nr.3
C2. ELABORAREA PLANULUI DE INGRIJIRE

Elaborarea planului de ingrijire a pacientului ingrijit la domiciliu


urmatoarele etape:

- Evaluarea nevoilor pacientului


- Informarea pacientului/sustinatorului sau legal si obtinerea
consimtamantului
- Incheierea acordului intre beneficiarul ingrijirilor la domiciliu
si persoana care acorda ingrijirea.
- Planul de ingrijire (servicii necesare pentru rezolvarea nevoilor
identificate, obiectivele planului de ingrjire in functie de nevoile
si resursele pacientului, stabilirea prioritatilor de ingrijire,
stabilirea planului de ingrijire individualizat).

Evaluarea pacientului reprezinta prima etapa a procesului de ingrijire,


care incepe odata cu prima intalnire a asistentei mediccale cu persoana sau
comunitatea ingrijita si continua pe toata durata procesului de ingrijire,
deoarece starea de sanatate a celor ingrijiti se modifica continuu. (in cadrul
ingrijirilor la domiciliu exista fise standard penntru evaluarea nevoilor).

Ca urmare, asemeni intregului proces de ingrijire, evaluarea pacientului


ingrijit la domiciliu reprezinta un proces continuu, dinamic si strict
individualizat.

Etapele procesului de evaluare

Procesul de evaluare comporta patru etape:


1. Culegerea de date
2. Inregistrarea datelor.
3. Analiza datelor.
4. Formularea diagnosticelor de nursing/de ingrijire
Continutul etapelor procesului de evaluare a pacientului este urmatorul:

1. Culegerea de date

Culegerea datelor ne permite sa facem o inventariere a tuturor aspectelor


privind persoana asistata in globalitatea sa. Se poate spune ca ele ne informeaza
asupra a ceea ce este persoana asistata, asupra suferintei, asupra obiceiurilor sale
de viata si asupra starii de satisfacere a nevoilor fundamentale.

Culegerea datelor se realizeaza prin:

- anamneza pacientului si apartinatorilor (interviul)

- examenul fizic al pacientului (observarea)

- examene de laborator

- consultarea documentelor anterioare existente.

Surse de informatie

Pentru culegerea datelor, ingrijitorul trebuie sa recurga la diferite surse de


informatii, astfel:
- sursa directa, primara: persoana asistata
- surse secundare sau indirecte:
- familia si anturajul persoanei asistate
- membrii echipei de sanatate
- dosarul medical actual si anterior
- scheme de referinta (consultarea unor date; cazuri specifice: hemodializa)

Mijloacele principale cele mai eficace de a obtine informatiile dorite sunt


urmatoarele:
a) observarea persoanei asistate
b) interviul persoanei asistate
c) consultarea surselor secundare (mai sus-enumerate) .
Observarea
Observarea ramane elementul primordial, de baza, pe care il foloseste
ingrijitorul pe parcursul activitatii.

Implicarea simturilor

In cursul muncii sale pentru persoana asistata, ingrijitorul se foloseste de


organele ce simt, vedere, auz, atingere si miros.
Vederea: ne aduce o multitudine de informatii privind caracteristicile fizice
ale unei persoane (fizionomia, privirea, comportamentul, etc.). Ea ne informeaza,
de asemenea, asupra anumitor semne si simptome care traduc o nevoie insatisfacuta,
o problema de sanatate:
- fata trista sau denotand suferinta
- agitatie sau descurajare
- eruptii ale pielii, ictere, etc.

Auzul: prin simtul auzului ne parvin cuvintele


- intonatia vocii
- gemete, vaicareli, plangeri
- zgomote emise de persoana asistata, batai cardiace, gaze

Atingerea: joaca rol important la examenul fizic sau la palparea anumitor


parti ale corpului, permitand cunoasterea detaliilor (induratie, grosimea unei mase,
caldura membrelor, etc.)

Mirosul permite:
- decelarea unui miros relevant pentru gradul de curatenie al persoanei asistate
- procese patologice - infectia unei plagi care degaja miros urat
- halena - de exemplu la un diabetic (in acidoza)

Utilizarea observatiei
Pentru a fi eficace, observatia trebuie sa fie facuta cu multa atentie, ingrijitorul
trebuie sa-si dezvolte spiritul de observatie, trebuie sa faca abstractie de propriile
preocupari si sa se concentreze asupra persoanei asistate si asupra a tot ceea ce-l
inconjoara.
2. Inregistrarea datelor presupune includerea informatiilor obtinute despre
pacient intr-o baza de date (cu forma specifica fiecarei tari si fiecarui serviciu in
parte), in cazul ingijirilor la domiciliu in fisele speciale alocate fiecarui pacient.
3. Analiza datelor presupune examinarea critica si responsabila a
informnatiilor obtinute pentru identificarea si ierarhizarea necesitatilor de ingrijire
prezentate (actuale) sau potentiale, posibile. Aceasta etapa are drept scop stabilirea
problemelor individuale prioritate in cazul pacientului evaluat.
4. Formularea diagnosticului de nursing/ingrijire reprezinta ultima etapa
a procesului de evaluare a pacientului. Diagnosticul de ingrijire formulat constituie
baza rationala si pragmatica pentru elaborarea ulterioara a planului de ingrijire.

Fisa de interviu a persoanei asistate la domiciliu

DATE GENERALE DESPRE PERSOANA ASISTATA

INIŢIALELE PERSOANEI ASISTATE _____________, varsta _________,


sexul _________, starea civila ________________________, nr. copii
_______, religia _____________________________
DOMICILIUL: Localitatea ________________________, camere
____________________

LOCUIEŞTE: singur/ cu sot(ie) /cu copii/ in compania


_____________________________

OBIŞNUINŢE DE VIAŢĂ

ALCOOL: da/ nu /ocazional; TUTUN: da/ nu /ocazional.

DROG: da/ nu/ denumirea ______________________ mod de administrare


___________________

CAFEA: da/ nu/ ocazional.

Dieta _______________________________; Greutate ______ kg; inaltime ______


; TA ________

Puls ____ /min.; Semne particulare


___________________________________________________

Alergii cunoscute: ___________________________reactia


________________________________

STAREA DE DEPENDENŢĂ

Autonom _____________/ semiindependent ________________/ dependent


__________________

Proteze: dentara/ oculara/ auditiva/ de membru/ valvulara;

Stimulator cardiac _______/din anul ________ ; lentile de contact/ ochelari: dioptrii


____________
Afectiuni care limiteaza activitatea: cardiace/ respiratorii/ locomotorii/ senzoriale/
altele
___________________________________________________________________
_____________

ALTE PROBLEME DE SANATATE

Spitalizari anterioare pentru ___________________________________ la data


________________

Operatii/ interventii ___________________________________________ la data


______________ Tratamente prescrise
___________________________________________ urmate: da/ nu

PREZENTARE DE CAZ (CULEGEREA DE DATE)

Data aparitiei
___________________________________________________________________
_

Motivele apelarii la servicii de ingrijire la domiciliu


______________________________________

Probleme de sanatate (dependenta - P -)


_______________________________________________

Sursele de dificultate (etiologia - E -)


__________________________________________________

Manifestari de dependenta (semne si simptome - S -)


_____________________________________

Alte date: (investigatii paraclinice, etc.)


________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________
DISCIPLINA: INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU

OBIECTIVELE INGRIJIRII, PLANIFICAREA INTERVENTIILOR

Obiectivele de ingrijire descriu un comportament pe care noi il asteptam de la


pacient si reprezinta un rezultat pe care dorim sa il obtinem.

Obiectivele ingrijirilor la domiciliu fie ele medicale sau sociale presupun


urmatoarele:

- Diminuarea anxietatii prin asigurarea unui climat de calm,


predictibil in desfasurarea activitatilor zilnice

- Crearea unei rutine zilnice stricte

- Asigurarea igienei corporale, a lenjeriei de corp si de pat.

- Supravegherea functiilor vitale si monitorizarea acestora.

- Prevenirea complicatiilor pulmonare prin tapotaj, terapie respiratorie


si a escarelor prin schimbarea pozitiei, masaj.etc.

- Eliminarea durerii prin asigurarea unui somn linistit si calitativ.

PLANUL DE INGRIJIRI A PACIENTULUI ASISTAT LA DOMICILIU

Planul de ingrjire al pacientului la domiciliu presupune:

- Adaptarea spatiului pentru bolnav- locuinta proprie, care este locul de


ingrijire, pregatirea camerei sale, pregatirea patului bolnavului.

- Supravegherea bolnavului – perceperea si supravegherea pacientului,


observarea pielii, observarea excretiilor.
- Examinarea semnelor vitale – puls, respiratie, tensiunea arteriaala,
masurarea temperaturii corpului.

- Evitarea imbolnavirilor secundare – escare, pneumonia hipostatica,


tromboza, intepenirea articulatiilor.7

- Hranirea rationala – castigarea energiei prin hranire, hrana pentru


oamenii in varsta si pentru bolnavi, calitatea hranei

- Administrarea tratamentului, aplicarea interventiilor proprii si delegate


ale asistentului medical generalist.

Adaptarea spatiului pentru pacientul ingrijit la domiciliu

Dintotdeuna, locuinta proprie a fost, un loc sigur, locul unde omul se


paote retrage.

Camera bolnavului trebuie sa corespunda situatiei sale; in timpul bolii


sale aceasta devine singurul sau mediu de viata: el mananca, doarme, isi
petrece timpul liber si primeste vizite.

Odata aleasa camera pacientului, este foarte important unde se


amplaseaza patul acestuia. Exista mai multe posibilitati de amplasare a patului
in camera, dar trebuie sa se tina cont de evitarea curentilor de aer, bolnavul
trebuie sa vada pe cel care intra, sa aiba vedere spre fereastra, sa ii dea acestuia
sentimentul de siguranta. De asemenea, este ideal ca ingrijitorul sa stea in
dreapta pacientului asistat la domiciliu.

Adaptarea spatiului pentru pacientul asistat la domiciliu reprezinta


inainte de toate:

● Acceptarea ca proprie sa locuinta sa devina un loc pentru


ingrijirea bolnavului
● Alegerea unui amplasament optim al patului care sa tina cont de
necesitatile pacientului si ale ingrijitorului

● Mobilarea camerei acestuia trebuie sa creeze o atmosfera placuta,


dar si functionala.

● Asigurarea unor contacte optime intre bolnav si cei din jur.

● Asigurarea legaturii acestuia cu lumea exterioara prin mijloace


adecvate.

● Climatul – sa se asigure o ambianta placuta bolnavului, care sa-i


intareasca sentimentul de siguranta si confort.

SUPRAVEGHEREA BOLNAVULUI INGRIJIT LA DOMICILIU

Aceasta etapa a procesului de ingrijire presupune urmatoarele activitati:

- Perceperea si supravegherea bolnavului – etapele supravegherii si


estimarea supraveherii

- Observarea pielii – alcatuirea, culoarea, consistenta, stadiul de intindere

- Observarea ecretiilor.

Perceperea si supravegherea bolnavului

Fiecare om se percepe pe sine si mediul inconjurator in mod intensiv, este


vorba de perceptia de sine, care influenteaza comportamentul sau. Invers, omul este
implicat si in perceperea altora, fiind vorba de perceptie straina. Perceptia este prin
urmare o primire a stimulilor proprii (sete, foame, durere, bucurie, tristete) precum
si a stimulilor din exterior (privirea culorilor, auzirea zgomotelor, diverse mirosuri,
senzatia de frig, umezeala etc).
Bolnavul ingrijit la domiciliu este de multe ori in situatia ca altii sa sesizeze si
sa completeze propriile perceptii.

Scopul supravegherii pacientului este stabilirea si examinarea starilor acestuia,


identificarea nevoilor acestuia precum si situatii aparute in cadrul ingrijirii, stabilirea
starii psihice si emotionale a acestuia si alcatuirea planului de ingrijire individual.