Sunteți pe pagina 1din 1

L.T. Nicolae Iorga Nume şi prenume: …..............................

Bucureşti Clasa a VII a B


Test
1. Ordonaţi cronologic următoarele evenimente:
a. constituirea Puterilor Centrale 1. .....
b. constituirea Societăţii Naţiunilor 2. .....
c. intrarea României în Primul Război Mondial 3. .....
d. declanşarea Primului Război Mondial 4. .....
0.50x4=20p

2. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:


O strategie de luptă utilizată în Primul Război Mondial a fost:
a. războiul-fulger b. războiul total c. cu scopuri limitate d. războiul de poziţii
Pretextul declanşării Primului Război Mondial l-a constituit:
a. constituirea Antantei b. războaiele balcanice c. bătălia de la Verdun d. atentatul de la Sarajevo
România intră în Primul Război Mondial alături de:
a. Tripla Înţelegere b. Tripla Alianţă c. Liga Naţiunilor d. Înţelegerea Balcanică
Deciziile din cadrul Conferinţei de Pace de la Paris au fost adoptate de către:
a. Consiliul celor patru b. Societatea Naţiunilor c. Consiliul Naţional d. Congres 0.50x4=20p

3. Stabiliţi valoarea de adevărat sau fals pentru următoarele enunţuri:


La începutul Primului Război Mondial, România şi-a proclamat neutralitatea. A F
Armata română a stopat atacurile germano-austro-ungare în bătăliile de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz. A F
La începutul anul 1918, România a fost nevoită să încheie o pace separată cu Antanta. A F
În cadrul Conferinţei de Pace de la Paris, a fost constituită Societatea Naţiunilor. A F 0.50x4=20p

4. Menţionaţi două prevederi ale tratatului încheiat cu Germania în cadrul Conferinţei de la Paris.
10p

............................................................................................................................................................................

5. Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos:


,,Art.1. Franţa, Marea Britanie, Italia şi Rusia garantează integritatea teritorială a Regatului României pe
toată întinderea frontierelor sale actuale.
Art.2. România se angajează să declare război şi să atace Austro-Ungaria în condiţiile prevăzute de
Convenţia militară (...).
Art.3. Franţa, Marea Britanie, Italia şi Rusia recunosc României dreptul de a anexa teritoriile monarhiei
austro-ungare.
Art.5. Franţa, Marea Britanie, Italia şi Rusia, pe de o parte, şi România pe de altă parte, se angajează să nu
încheie pace separată (...).”
(Convenţia politică semnată între România şi Antanta, 1916)

Pornind de la această sursă, răspundeţi următoarelor cerinţe:


1. Menţionaţi articolul conform căruia România se angaja în Primul Război Mondial; 5p
2. Menţionaţi articolul pe care România l-a încălcat în timpul Primului Război Mondial; 5p
3. Numiţi regele care a ordonat intrarea României în Primul Război Mondial. 10p
Se acordă 10p din oficiu.