Sunteți pe pagina 1din 6

Activitate 1.3.2.

Proiectarea unei programe de opțional


Denumire opțional: ,,Trăistuța cu povești”

Tipul de opțional: la nivelul ariei curriculare Limbă și comunicare

Durata: un an școlar

Argument

Lectura cartilor constituie o activitate fundamentala pentru intretinerea conditiei intelectuale ,


imbogatirea cunostintelor şi a limbajului , pentru cunoaşterea indirectă a diferitelor universuri si realitaţi.

Dar pentru că trăim într-o epocă în care televiziunea şi computerul pătrund puternic în viaţa
tuturor, dar mai ales a şcolarului mic, cu influenţe benefice în evoluţia sa , dar şi cu minusuri , mai ales in
sfera sa afectivă consider necesară studierea suplimentară a textelor aparţinând atât literaturii române, cât
şi celei universale.

Opţionalul „ Traistuţa cu basme şi poveşti” vine să acopere necesitatea de lectură a micilor şcolari
şi vizează parcurgerea şi înţelegerea unor valoroase opere literare - în proză sau lirice, populare sau culte
, atractive şi accesibile, ca mesaj vârstei elevilor.

Ajutând elevii să se aplece cu răbdare şi interes asupra textului literar, sperăm ca în viaţa lor
prezentă, dar şi viitoare, cartea va ocupa un loc meritat devenind ,, prietenul “ lor nedespărţit .

Deşi nu ştie să citească, elevul poate descoperi frumuseţea şi înţelepciunea textului literar prin
intermediul învăţătorului, al familiei, al colegilor care ştiu deja să citească .

Prin acest opţional se doreşte atragerea spre carte a copiilor pentru a descoperi misterele ascunse
între copertele acestora.

Literatura pentru copii este o sursă de îmbogăţire spirituală, ea dispunând de valenţe multiple
estetice şi morale sigure, cultivându-le copiilor sentimentele alese prin modelele oferite de textele
selectate sau învăţându-i pe aceştia să dezaprobe modelele negative întâlnite , lărgindu - le aria de
cunoaştere.

Elevii mici sunt ajutaţi să diferenţieze binele de rău, să îşi ia drept model personaje pozitive, să
aprecieze calităţile şi să critice greşelile şi năravurile personajelor negative.

Prin realizarea acestui opţional se urmăreşte formarea şi dezvoltarea personalităţii copiilor, dar şi
dezvoltarea unor aptitudini literare , descoperirea placerii cititului , o îndrăgirii cărţilor.

Literatura pentru copii nu este doar frumoasă, dar îi şi trimite pe aceştia într-o lume „ de
poveste”, căci vor trăi profund alături de Feţi-Frumoşi şi de Ilene Cosânzene, de oameni cu minţi
ascuţite, de animale cunoscute şi de altele cu puteri nemărginite.

Cândva mirific, acest univers al cărţii trebuie redescoperit de către micii şcolari, prin iniţierea şi
parcurgerea unor teme interesante, bogate în conţinut informaţional, cu valenţe formative şi capabile să
readucă în conştiinţa lor adevăratul sens al copilăriei cu sentimente , aspiraţii şi îndrăzneli ca o înaripare
entuziastă cu idealuri înalte.

Din acest motiv, am ales ca prin textele în proză şi în versuri, prin lumea fascinantă a poveştilor şi
poeziilor, prin personajele atât de îndrăgite elevilor, să-i ajut pe aceştia să-şi învingă sentimentele de
teamă şi inhibiţie, să gândească logic, dezvoltând în acest mod, cât mai mult posibil, capacitatea de
exprimare orală. Elevii dobândesc deprinderi de receptare corectă a textului audiat, de folosire precisă şi
nuanţată a cuvintelor, de formulare clară şi personală a unor mesaje proprii, de argumentare a unui punct
de vedere.

Opţionalul propus le oferă elevilor şansa de a-şi cultiva capacitatea de audiere şi receptare,
imaginaţia, fantezia, creativitatea, exprimarea corectă şi nuanţată şi vine în întâmpinarea cerinţelor din
mai multe direcţii : interesul elevilor , dorinţa părinţilor şi nu în ultimul rând ,asigurarea viitorului
societăţii cu o generaţie avansată din punct de vedere moral .

COMPETENȚE GENERALE
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
2. Receptarea unui mesaj literar și exprimarea acestuia prin limbaj artistic
3. Dezvoltarea capacității imaginative și creative
4. Dezvoltarea motivaţiei și a interesului pentru lectură

COMPETENȚE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral

- stabilirea succesiunii intamplarilor si a momentului


cel mai captivant;
1.1. Sesizarea
semni-ficației globale a - realizarea unui desen pentru a indica despre ce este
mesajului oral din textul vorba în mesaj
literar
- formularea de răspunsuri la înrebări despre conținutul
unui text audiat

- lectură după una sau mai multe ilustrații;


1.2. Desprinderea
semni-ficației globale a - exerciţii de formulare de propoziţii;
mesajului literar din
lecturarea imaginilor - formularea de răspunsuri scurte, evidențiind
semnificația globală a mesajului literar

1.3. Identificarea - exerciţii de identificare a personajelor;


carac-teristicilor unui - exerciţii de enumerare și de comparare a
personaj din textele caracteristicilor personajelor;
- jocuri de rol;
literare audiate - jocuri de simulare

1.4. Manifestarea - exerciţii de ascultare activă a interlocutorului;


curio-zității față de - izionarea unor filme pentru copii;
receptarea semnificației - audierea unor povești citite sau înregistrate
mesajelor orale

2. Receptarea unui mesaj literar și exprimarea acestuia prin limbaj artistic

- exerciţii de povestire a întâmplărilor din text;

2.1. Redarea - exerciţii de delimitare a momentelor unei acţiuni;


conţinutului textului într-o
formulare proprie, care să - desprinderea mesajului poeziei cu ajutorul
cuprindă momentele învățătorului;
semnificative
- redarea conținutului textului prin intermediul
desenului

- exprimarea răspunsului la anumite întrebări cu


2.2. Exprimarea ajutoruldesenului sau prin simboluri;
de idei, trăiri personale
- confecționarea unei mini-cărți cu imaini din poveștile
prin intermediul limbajului
audiate
artistic
- crearea de povestiri în grup, spus și ilustrate de copii

- realizarea unor lucrări în care să se asocieze


2.3. Asocierea elemente
de exprimare plastică, cu alte forme de exprimare
unor ele-mente simple de
artistică (ex.: ilustrarea unei poveşti cunoscute prin desen)
ex-primare prin
intermediul - realizarea de scurte dramatizări (fragmente din
poveşti).
artelor vizuale, cu
alte forme de exprimare: - realizarea unor lucrări în perechi/ grup, cu utilitate
muzică și literatură pentru toţi membrii grupului: puzzle, cărţi de joc, loto cu imagini
etc.

2.4. Manifestarea - exerciţii de interpretare a textului literar,


iniţia-tivei în comunicare exprimând pro-priile păreri, idei, sentimente;
față de situaţii prezentate - discuţii și dezbateri în grup.
în textul literar

3. Dezvoltarea capacitatii imaginative si creative

3.1. Imaginarea - realizarea unor dialoguri improvizate pe teme legate


unor întâmplări și fapte
de textul literar;
pre-zentate în textele
literare - jocuri de mimică;
- interpretarea unui rol în mai multe variante.
3.2. Exprimarea - jocuri de rol;
trăirilor interioare ale
personaje-lor din textul - jocuri de simulare;
- interpretarea unui rol în mai multe variante;
literar
- audierea unei povești, însoțită de răsfoirea cărții
ce conține textul și observarea imaginilor

3.3. Deosebirea - exerciţii de diferenţiere a însusirilor obişnuite


însuși-rilor obişnuite de de cele neobişnuite;
cele neobişnuite -exerciţii de atribuire a unor însușiri obişnuite și/sau
neobişnuite unor obiecte.

3.4. Crearea de - exerciţii de completare sau modificare a


secvenţelor textului;
mesaje și compoziţii - exerciţii de alcătuire a unor compoziţii după model
artistice sau libere.

4. Dezvoltarea motivației și a interesului pentru lectură

4.1. Manifestarea - audierea unor povești citite, înregistrate sau povestite


intere-sului pentru lectura de adulți;
unor texte literare variate - exerciţii de organizare a unei biblioteci a clasei.

4.2. Formarea - conversații scurte în grup, pe baza unui text audiat sau
deprinde-rilor și a unei imagini
atitudinilor pozitive față - crearea de povești imaginare pornind de la idei sau
de actul lecturii imagini create de copii

4.3. Valorificarea - exerciţii de comparare a unor întâmplari din


in activitatea cotidiana a textele citite, cu situaţii din viata cotidiană;
informaţiilor dobândite - exerciţii de recitare a unor poezii;
- exerciţii de folosire a unor proverbe si zicători.
din texte literare

- exerciţii de exemplificare a creaţiilor literare cu


4.4. Manifestarea tematica asemănătoare textului studiat;
-vizionarea de fragmente din filme de desene animate,
curio-zităţii faţă de
cu caracter educativ.
mesajele literare transmise
prin limbaj artistic - vizionarea de spectacole de teatru şi teatru de păpuşi,
adecvate vârstei.
CONȚINUTURI:

 Texte din literatura pentru copii, română și universală, adecvate particularitaţilor de vârsta ale
elevilor
 Jocuri didactice ce îmbină tehnici variate, în funcţie de materialele folosite: dactilopictură,
amprentare pe pânză; desen pe nisip; colaj; lucru cu materiale din natură
 Acte de vorbire: a prezenta personajele lecturii audiate, a identifica un obiect, o persoană, a cere
și a da informații despre textul lecturat, a formula o idee, a recunoaște personajele pozitive și
negative
 Elemente de construcție a comunicării
 Texte literare pentru copii (texte de mică întindere): basme, poveşti, poezii, fabule, povestiri
 Dramatizări audio şi video a unor texte literare pentru copii
 Prezentări Power Point a unor poveşti ilustrate

MODALITĂŢI DE EVALUARE:

Strategia evaluării cuprinde mai multe forme de verificare, metode şi procedee de examinare.
Acestea pot fi clasificate astfel:
 observarea curentă a comportamentului de învăţare al elevilor;
 diferite tipuri de probe (orale, scrise, practice);
 analiza rezultatelor diverselor activităţi ale elevilor (proiect, , portofoliu etc.).
În cadrul opţionalului aplicat vom utiliza atât metodele tradiţionale de evaluare cât şi metode
alternative. Evaluarea este orientată pe lucrul în echipă şi pe învăţarea prin cooperare în vederea stimulării
iniţiativei şi a spiritului întreprinzător al elevilor, realizându-se prin:
 Portofoliul clasei
 Portofoliul individual al fiecărui elev;
 Probe orale şi probe practice ( desene).
 Jocuri de rol;
 Dramatizări;
 Expoziţii de desen la nivelul clasei şi al şcolii;
 Concursuri şi momente cultural-artistice.

S-ar putea să vă placă și