Sunteți pe pagina 1din 45

ANALIZA PRODUSELOR DE

ECONOMISIRE OFERITE DE
B.R.D – Groupe Société Générale
(studiu comparativ)

Coordonator:
Prof.univ.dr.Chirleşan Dan

Masterand: Costachescu Andreea


An I, Gr. IV
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

IAŞI, 2010
Cuprins

Cap I. Mutatii in sfera produselor si serviciilor bancare din Romania.....................................3


I.1. Consideratii generale privind podusele si serviciile bancare.....................................................3
I.2. Tendinte in dezvoltarea produselor si serviciilor bancare in Romania. Implicatii integrarii
europene............................................................................................................................................6

Cap. II. Abordari conceptuale privind produsele de economisire.............................................9


II.1. Depozitele bancare....................................................................................................................9
II.2. Conturile de economii.............................................................................................................10

Cap. III. Analiza principalelor depozite si conturi de economii oferite de BRD- GSG ........14

Cap. IV. Analiza principalelor depozite si conturi de economii oferite de principalele banci
concurente – BCR, Alpha Bank, Banca Transilvania, ING si Bancpost)................................21
IV.1. Depozite si conturi de economii oferite de BCR...................................................................21
IV.2. Depozite si conturi de economii oferite de Alpha Bank.......................................................26
IV.3. Depozite si conturi de economii oferite de. Banca Transilvania...........................................29
IV.4. Depozite si conturi de economii oferite de ING....................................................................33
IV.5. Depozite si conturi de economii oferite de Bancpost............................................................34

Cap.V. Activitatea de markenting bancar si promovarea produselor de economisire la


bancile analizate............................................................................................................................38
V.1. Activitatea de markenting financiar bancar............................................................................38
V.2. Mixul de markenting...............................................................................................................39

Bibliografie……………………………………………………………………………………....44

2
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

CAPITOLUL I
Mutaţii în sfera produselor şi serviciilor bancare din România

I.1. Consideraţii generale privind produsele şi serviciile bancare

În prezent sistemul bancar din România este bazat pe principiul universalităţii


operaţiunilor bancare, fiind dominat de băncile comerciale. Acestea oferă clienţilor o gama largă
de produse şi servicii bancare, dominate fiind de progresul tehnologic şi create astfel încât să vină
cât mai bine în întâmpinarea cerinţelor clienţilor, manifestând un real interes în menţinerea celor
existenţi, dar mai ales în atragerea celor noi.
Deşi majoritatea produselor bancare înglobează şi servicii bancare, iar din punct de vedere
deontologic, expresia utilizată de personalul bancar cuprinde ambele categorii, se impune
delimitarea celor două noţiuni şi evidenţierea diferenţelor dintre acestea.
În principal, caracteristicile care diferenţiază serviciile de produse sunt1:

• Intangibilitatea – valoarea lor poate fi evaluată numai după cumpărare, atunci


când clientul foloseşte serviciul şi îi sesizează beneficiile;
• Inseparabilitatea – serviciile nu pot fi separate de organizaţia care le oferă;
• Perisabilitatea – serviciile sunt produse şi vândute în acelaşi timp, nu pot fi
depozitate pentru viitor, fiind produse la cerere;
• Variabilitatea - calitatea serviciilor depinde de cine le asigură, când, unde şi de
timpul necesar pentru asigurarea serviciului.

În literatura de specialitate, uneori, se merge până la suprapunerea conceptului de produs


bancar cu cel de serviciu bancar. Raţiunile care stau la baza acestei judecăţi sunt cele care
pornesc de la următoarele caracteristici ale produselor bancare2:
a. Produsele bancare sunt imateriale – nu fac obiectul uzurii fizice sau morale, având un
proces de "îmbătrânire" foarte lent. Astfel, întâlnim în ofertele băncilor anumite produse bancare
care îşi au originile în antichitate, cum ar fi depozitele, creditele etc.

1
CĂPRARU, Bogdan, Retail Banking, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pg. 30
2
Idem 1, pg. 31

3
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

b. Produsele bancare sunt propuse şi livrate în mod direct clienţilor de către bănci,
neexistânt nici un intermediar în circuitul de distribuţie. Astfel, nu există posibilitatea unei
redistribuiri, concesionări sau revânzări. Chiar dacă există pe piaţă şi firme de brokeraj de credite,
produsele băncilor partenere nu suportă modificări, iar vânzarea acestora presupune prezenţa
clientului la sediul băncii.
c. Produsele bancare sunt perisabile, ele nu pot fi păstrate sau depozitate. De exemplu, un
depozit bancar la termen de 30 de zile nu poate fi păstrat pe raft în bancă, el intră în vigoare şi
este "fabricat" doar în momentul în care este cerut.
d. Produsele bancare, deşi au un conţinut economic şi răspund la aceleaşi finalităţi, pot fi
diferenţiate de la o bancă la alta. Astfel, acestea se pot deosebi pe de o parte prin denumirea dată
de la o bancă la alta, iar pe de altă parte, prin punerea în evidenţă a unei calităţi intrinseci, cum ar
fi rentabilitatea, uşurinţa folosirii, comisioane etc.

Cu toate acestea, există unele diferenţieri între noţiunea de produs bancar şi cea de
serviciu bancar. Produsul bancar este destinat clientului, fiind definit în raport cu acesta şi
furnizat de bancă ca instrument pentru satisfacerea cerinţelor consumative ale acestuia.
Furnizarea produsului bancar către client pesupune efectuarea unui ansamblu de operaţiuni
bancare şi nebancare.
Serviciile reprezintă componente însoţitoare ale produselor generate de operaţiunile pe
care banca le realizează în contul clienţilor sau ansamblul de operaţiuni nefurnizate de produsele
bancare, destinate satisfacerii unor cerinţe neutre sau complementare produselor bancare, situaţia
patrimonială a băncii nefiind, în mod obligatoriu, afectată imediat de oferta serviciilor.
Astfel, aşa cum am menţionat anterior, putem considera faptul că podusele bancare
presupun înglobarea unui ansamblu de servicii bancare, cele două noţiuni devenind
interdependente şi interschimbabile.
Totodată, putem avea servicii bancare nonprodus, adică neaferente unui produs bancar.
În această categorie putem integra serviciile de consultanţă şi serviciile bancare de retail.
Societăţile bancare efectuează o diversitate de operaţiuni sub forma produselor şi
serviciilor bancare. Acestea sunt diferite de la o societate bancară la alta, succesul unei bănci şi
profiturile acesteia fiind determinate de tipurile de produse şi servicii bancare, de simplitatea
tehnicilor şi procedeelor de lucru specifice, de operativitatea şi promptitudinea serviciilor. În altă

4
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

ordine de idei, fiecare societate bancară trebuie să-şi asigure succesul pe piaţa bancară prin
produsele şi serviciile pe care le oferă clienţilor săi, pe baza unui management eficient realizat pe
bază de programare, creare de premise, provocare.3 .
Oferta de produse este pentru bancă principalul mijloc de menţinere a cotei de piaţă
cucerite şi a interesului unui număr cât mai mare de clienţi. Banca are pachete adecvate de
produse, care trebuie sa ţină seama de caracteristicile şi categoriile de clienţi.
Produsele şi serviciile bancare cunosc o gamă extrem de variată, chiar dacă există o similitudine
conferită de caracterul lor standardizat. Această diversificare este facută în funcţie de tipurile
de clienţi: persoane fizice şi persoane juridice.
Băncile evoluează într-un climat concurenţial propice obţinerii de venituri bancare. O
caracteristică a acestora se referă la diferenţierea pieţei produselor bancare pe piaţa altor servicii,
caracteristică ce va determina reglementarea strictă a ambientului bancar4.
Gama produselor bancare este analizată în funcţie de:5
 Cota de participare a fiecărui produs la profitabilitatea băncii;
 Poziţionarea produselor în raport cu produsele concurenţei;
 Inclinaţia clientelei către aceste produse.

Indiferent că sunt purtătoare sau nu de produse bancare, serviciile oferite de către bancă
îmbracă o diversitate de forme precum: deschiderea de conturi, operaţiuni în cont curent,
decontarea transferurilor, emiterea şi acceptatea de documente de plată, servicii valutare,
acordarea de credite, titluri de credit şi de valoare, emisiunea de obligaţiuni, emisiunea şi
acceptarea de garanţii, consultanţă bancară şi financiară, cumpărarea şi vânzarea de valută, aur,
metale preţioase, emiterea de cărţi de credit şi operarea acestora, leasing, factoring.6

3
OLTEANU, Alexandru, Management bancar, Ed. Dareco, Bucureşti, 2003, pg. 313
4
BASNO, Cezar; DARDAC, Nicolae, Management Bancar, Ed. Economică, Bucureşti, 2002, pg. 79
5
MANOLESCU, Gheorghe; DIACONESCU, Sârbea, Adriana, Management Bancar, Ed. Fundaţiei de Mâine,
Bucureşti, 2001, pg. 124
6
Idem 4 pg. 127

5
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

I.2. Tendinţe în dezvoltarea produselor şi serviciilor bancare în România. Implicaţiile


integrării europene

Odată cu integrarea ţării noatre în Uniunea Europeană, sistemul bancar românesc suferă o
serie de transformări, adaptându-se condiţiilor impuse de acest proces.
Progresele înregistrate de sistemul bancar românesc de-a lungul tranziţiei la economia de
piaţă au fost binevenite, băncile îmbrăţişând strategii bancare menite să le îmbunătăţească
performanţele şi adaptându-se treptat creşterii concurenţei.
În vederea modernizării sistemului bancar pentru a asigura funcţionarea băncilor
româneşti în cadrul Sistemului Bancar European (S.B.E.), trebuie operate anumite modificări
operaţionale care să facă posibilă introducerea unor produse şi servicii moderne, deja utilizate în
alte ţări ale Uniunii Europene. De asemenea, este esenţială trecerea de la conceptul de realizare a
profitului bancar pe baza acumulărilor cantitative (bazat pe creşterea numărului de operaţiuni) la
realizarea profitului prin urmărirea eficienţei operaţiunilor, acumulărilor de active
rentabile şi depozite bancare.7
Gama de produse şi servicii bancare se modifică în continuu la nivelul unei bănci
înregistrându-se permanent crearea de noi produse bancare, dezvoltarea şi diversificarea
produselor bancare existente precum şi abandonarea altora.
Tehnologiile moderne au permis un progres fără precedent a pieţei produselor şi
serviciilor bancare şi implicit dezvoltarea acesteia.8 Diversificarea gamei reprezintă amplificarea
posibilităţilor băncii de a face faţă la presiunile concurenţiale de pe piaţa bancară internă, ceea ce
va duce la întărirea poziţiei băncii în sistemul bancar românesc.
Pe termen lung, calitatea produselor şi serviciilor unei bănci este cel mai important factor
care influenţează profitul şi cea mai eficientă modalitate de a mări cifra afacerilor, contribuind
astfel la creşterea cotei de piaţă. 9 În scopul realizării obiectivului de modernizare sau dezvoltare a
gamei de produse şi servicii bancare este nevoie de o organizare riguroasă a activităţii fiecărei
trepte a structurii bancare .

7
ALEXANDRU, Aurelian; BEREA, Paul, Modernizarea sistemului bancar, Ed. Expert, Bucureşti, 2003, pg.139
8
PASCARIU, Gheorghe, Managementul serviciilor bancare - coordonate actuale şi perspective, Ed. Fundaţiei
Academice Gh. Zane, Iaşi, 2004, pg. 105.
9
Idem 7, pg 92.

6
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

Procesul de dezvoltare presupune în primul rând modernizarea tehnicii cu care băncile


efectuează diferite operaţiuni. Pentru buna funcţionare a activităţii bancare trebuie să se cunoască
anumiţi factori cum ar fi:10
• Nivelul la care clientela băncii este adaptată şi adaptabilă la noutate (trecerea de la
decontări clasice la decontări electronice);
• Gradul de accesibilitate al produsului şi serviciului nou şi efortul de asimilare la care este
obligat clientul (modul de înţelegere a noului produs sau serviciu bancar);
• Cunoaşterea rapidă a oricăror nemulţumiri ale clienţilor, limitarea imediată şi înlăturarea
rapidă a acestora (nemulţumiri referitoare la nivelul comisioanelor practicate de alte
bănci, timpul de efectuare a operaţiunilor bancare).
Odată cu liberalizarea pieţei bancare româneşti şi implementarea licenţei unice bancare,
băncile străine vor pătrunde cu mai multă usurinţă pe teritoriul ţării noatre, iar amplificarea
concurenţei în activitatea bancară autohtonă va fi determinată şi de posibilitatea de a presta
servicii bancare fără o implementare directă.
Cât priveşte strategiile de marketing bancar, ele vor fi orientate cu precădere înspre
atragerea de noi clienţi şi pătrunderea pe noi segmente de piaţă, exploatând potenţialul ridicat al
pieţei produselor şi serviciilor bancare.
La nivelul anului 2004, peste 58% dintre IMM-urile româneşti declarau că derulează
activitatea numai din resurse proprii, creditele fiind inaccesibile. Unul dintre principalele
obstacole în derularea activităţilor de finanţare a IMM-urilor de către băncile româneşti îl
reprezintă lipsa unor garanţii ferme în ceea ce priveşte rambursarea creditelor, ţinâd cont de
faptul că piaţa garanţiilor este insuficient de matură şi că rata inflaţiei a impus rate ale dobânzilor
greu de suportat de către IMM-uri.
La polul opus, odată cu integrarea în Uniunea Europeană, şi activitatea de retail banking a
devenit o preocupare a marilor grupuri bancare, ba mai mult decât atât, foarte multe bănci care îşi
desfăşurau activitatea în domeniul de corporate banking au pătruns simţitor pe piaţa de retail
(R.B.S, Unicredit Ţiriac Bank, Credit Europe Bank). Totuşi, în comparaţie cu alte ţări, piaţa
bancară românească este deficitară la acest capitol, deşi s-au înregistrat progrese substanţiale în
ultimii 4 - 5 ani. Cu toate acestea, un studiu realizat de Bank Autria Credotanstalt estimeză un

10
BEREA, Emilia; STOICA, Cornelia, Creditul banca r- coordonate actuale şi perspective, Ed. Expert, Bucureşti,
2003, pg. 76

7
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

potenţial de creştere pentru România, în perspectiva anului 2013, de 47 de miliarde de euro


credite acordate, din cele 513 miliarde de euro estimate pentru Europa Centrală şi de Est (adică
aproximativ 9% din potenţialul de creştere pentru toată regiunea) şi un ritm anual de creştere a
depozitelor bancare de aproximativ 10%.
Un rol deosebit de important la avut progresul tehnologic combinat cu necesitatea
creşterii inventivităţii băncilor în ce priveşte noi canale de vânzare a unor tipuri cât mai
diversificate de produse şi servicii financiar bancare. Acest lucru a determinat apariţia unor noi
generaţii de instrumente de economisire şi investiţii pe baza unui suport electronic.
Fie că s-a reuşit o modernizare sau o suplimentare a caracteristicilor unor produse
eletronice mai vechi, precum cardul, fie că au fost lansate noi canale electronice de vânzări,
precum internet sau mobile banking, toate acestea au avut rolul de a fluidiza traficul de informaţii
bidirecţional bancă - client, cu potenţial efect de majorare a volumului de vânzări. Utilizarea
unui canal de vânzari cât mai apropiat de cerinţele clienţilor a necesitat din partea băncilor
investiţii maxime în tehnologie de ultimă generaţie sau chiar refacerea unor structuri tehnologice
învechite, care sunt operaţionale de o bună perioadă de timp.
În ciuda progreselor înregistrate totuşi în evoluţia sistemului bancar românesc în ultimii
ani, Comisia Europeană apreciază , într-un comunicat dat publicităţii la Bruxelles în martie 2005,
că acesta este prea puţin dezvoltat pentru a putea avea un rol major în stimularea economiei şi că
nu îşi exercită pe deplin funcţia de intermediere finaciară, prin potenţialul său de susţinere a
stabilităţii macroeconomice, nefiind în întregime exploatat. Pentru consolidarea sistemului
bancar, Comisia Europeană a recomandat aplicarea unui cadru juridic eficient şi asigurarea
mijloacelor care să permită fortifierea acestuia.

8
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

CAPITOULUL II
Abordari conceptuale privind produsele de economisire

II.1 Depozitele bancare


Depozitele bancare reprezintă forma principală de mobilizare a capitalurilor şi
economiilor monetare temporar disponibile în economie.
Constituirea depozitelor bancare este una dintre cele mai importante linii de afaceri pentru
bănci, datorită faptului că depozitele sunt utilizate pentru finanţarea creditelor şi activităţilor de
investiţii. Băncile, prin constituirea şi utilizarea de depozite îşi exercită una din funcţiile lor
principale. Ele oferă o varietate de tipuri de depozite în scopul atragerii fondurilor disponibile de
la persoane fizice, persoane juridice sau din surse publice.
Sursă majoră de fonduri, depozitele bancare au un dublu caracter. Pe de o parte,
constituie obligaţii ale unor bănci faţă de depunători, rezultate din mobilizarea capitalurilor
temporar disponibile, căi importante de constituire a resurselor de creditare ale băncii, iar, pe de
altă parte, acestea reprezintă, pentru depunători, creanţe faţă de bancă, mijloace de plată pe care
aceştia le pot utiliza în orice moment, cu precădere pentru efectuarea plăţilor de către terţi, prin
operarea în cont11. Depozitele reprezintă astfel o formă de existenţă a banilor, respectiv a banilor
de cont sau scripturali.
Depozitele ca şi plasamente bancare sunt operaţiuni pasive şi reprezintă deci pentru
bănci operaţiuni de constituire a resurselor, fiind evidenţiate în pasivul bilanţului sub
forma unor costuri, în două mari categorii, în raport cu scadenţa şi caracteristicile contului:
depozite la vedere şi depozite la termen.
De regulă, veniturile încasate de bănci ca dobânzi pentru creditele acordate din sursele
reprezentate de depozitele bancare sunt relativ importante. Totuşi băncile susţin că o mare parte
din cheltuielile cu administrarea disponibilităţilor nu sunt acoperite.
Modul de remunerare principal, în funcţie de care se face clasificarea depozitelor, depinde
de certitudinea utilizării depozitelor ca sursă de creştere pe o perioadă mai restrânsă sau mai
îndelungată.
Astfel, clasificarea depozitelor în funcţie de remunerare are în vedere (ordinea cerscândă
a remunerării)12: depozitele la vedere, depozitele de economii şi depozitele la termen.
11
BASNO, Cezar; DARDAC, Nicolae, Management Bancar, Ed. Economică, Bucureşti, 2002, pg. 85
12
DARDAC, Nicolae, Sisteme de plăţi, compensări şi decontări, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003

9
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

Depozitele la vedere sunt reprezentate de suma soldurilor conturilor titularilor, la banca


respectivă. Ele se mai numesc şi depozite monetare şi se caracterizează prin aceea ca permit
utilizarea generală, directă si imediată a sumelor aflate în aceste depozite. Având ca principală
calitate elasticitatea, perioada de păstrare a banilor în bancă nu este determinată cu exactitate,
regula de bază fiind aceea că trebuie să dureze cel puţin o zi lucrătoare. Dobânda este variabilă,
modificându-se în funcţie de condiţiile de pe piaţă.
Depozitele sau conturile de economii sunt tot conturi la vedere, ca şi conturile curente,
dar oferă o rată a dobânzii considerabil mai mare şi sunt reglemetate în mod diferit. Acestea au o
semnificaţie diferită pentru bănci, deoarece ele reprezintă depozite pe termen mediu sau lung
(spre deosebire de conturile curente, care sunt considerate de obicei depozite pe termen scurt).
Depozitele la termen sunt cea mai importantă sursa între pasivele bancare. Au scadenţa
prestabilită, eventualele retrageri înainte de a ajunge la maturitate fiind supuse unor penalizări de
dobandă. Acestea creează o bază sigură de fructificare în procesul de creditare, pe termene
corelate cu natura şi durata acestor resurse. Cu o stabilitate mult mai mare, se pot deschide pe
termenul cuprins de la o lună până la un an, neputându-se efectua în principiu alte operaţiuni
decât cele de constituire şi lichidare. Multe din aceste depozite sunt atrase prin emiterea de către
bănci de certificate de depozit negociabile, purtătoare de dobânzi mari şi scadenţe foarte
diversificate, de la 7 zile la 7 ani13.

II.2 Conturile de economii

Conturile de economii reprezintă una dintre cele mai bune solutii dacă o persoană îşi
propune să economisească regulat pentru o anumită perioadă de timp. Acestea permit oricând
depunerea sau retragerea unor sume de bani, cu respecatrea unui plafon nimim care conditioneaza
existenta contului. Banii se acumulează în acelaşi cont şi sunt astfel usor de gestionat. Alternativa
ar fi fost să constituie de fiecare dată un depozit la termen, soluţie mult mai putin practică, fie şi
numai dacă ţinem cont de faptul că fiecare contract va avea o scadenţă diferită şi că pentru
perioada contituită, clienţii nu pot efectua operaţiuni, acestea conducând la lichidarea depozitului.
În prezent, există o diversitate foarte mare de conturi de economii, de la programe pentru
minori, pentru vacanta sau pentru achiziţionarea unui autoturism şi până la produse destinate

13
COCRIŞ, Vasile; CHIRLEŞAN, Dan, Economie Bancară, Ed. Univ. AL.I Cuza, Iaşi, 2007, pg. 290

10
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

exclusiv pensionarilor. Dobânzile la conturile de economii se prezintă în ofertele băncilor în două


variante.
În primul caz, la disponibilul existent se aplică un singur procent de dobandă. În varianta
a doua, rata dobanzii diferă în funcţie de sumele economisite şi creşte pe masură ce se depun mai
multi bani în cont - capitalizare. Procentul de dobanda afisat in banci aferent conturilor de
econimii este anul, iar plata dobanzii se face fie lunar, fie o data la trei luni ( la inceputul fiecarui
trimestru al anului in curs).
Posibilitatea de a putea efectua retrageri fara penalizari are o influenţă semnificativă
asupra dobânzilor la aceste produse. Conturile de economii care permit această facilitate au
asociate rate mai mici de dobândă. Practic, accesul rapid la bani are propriul cost. Dar dacă se
renuntă la aceasta opţiune, sumele economisite sunt remunerate in conditii mult mai
avantajoase14.
Dupa cateva modificari ale dobanzii de referinta operate de BNR de la inceputul anului
pana in prezent, dobanzile purtate de depozitele la termen au atins niveluri ridicate. Conform
statisticilor prezentate de BNR, rata medie a dobanzii la depozitele in moneda nationala era la
inceputul lunii ianuarie a anului 2009 sub 8% /an.
Pentru a putea fi vizualizate mai usor avantajele conturilor de economii fata de depozite,
cat si dezavantajele acestora, acestea sunt prezentate in tabelul de mai jos:

CONTURI DE ECONOMII DEPOZITE LA TERMEN


AVANTAJE
Profitabilitate: in ultima vreme bancile au inceput sa Profitabilitate: aduc posesorilor cele mai ridicate
ofere dobanzi din ce in ce mai ridicate pentru aceste dobanzi dintre toate produsele bancare de economisire;
produse mergand pana la 10%.

14
http://www.conso.ro/ghiduri/5/9/42/de-ce-sa-aleg-un-cont-de-economii-.html

11
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

Unele costuri: In general, nu se percepe impozitul pe Unele costuri: Exista mai multe banci care nu percep un
profit pentru castigurile rezultate din acest tip de comision pentru retragerea de numerar la scadenta (Pro
produse. Credit Bank nu percepe acest comision o perioada de 5
zile de la scadenta);
Flexibilitate: permit depunerea si retragerea de Au o oarecare flexibilitate: exista si depozite la termen
numerar in orice moment (de obicei cu respectarea unui ce permit depuneri ulterioare in cont.
plafon minim care trebuie intotdeauna sa existe in cont.
Exista insa si banci care nu impun existenta acestui
plafon asa cum este cazul ProCredit Bank)

Nu este obligatorie deplasarea la banca, existand posibilitatea obtinerii unui card prin intermediul caruia se pot
efectua operatiunile (in functie de banca), si pe care se poate vira dobanda. In cazul depozitelor la termen exista si
posibilitatea reinnoirii automate a acestuia in aceleasi conditii alese la crearea sa.
DEZAVANTAJE
In general au dobanzi mai scazute decat depozitele la Banii sunt blocati pe intreg termenul contractat sub
termen. sanctiunea pierderii dobanzii (de cele mai multe ori in
cazul lichidarii unui depozit inainte de termen se acorda
numai dobanda de cont curent care are, in general,
valori sub 1%. Exista si banci care ofera valori mai
ridicate dar care nu se compara cu sumele care se pierd
ex: CR Firenze, Depozitul Maxim) si, tot in acest caz, se
va percepe un comision pentru retragerea numerarului.
In cele mai multe cazuri se percep comisioane pentru Se percepe impozitul pe profit de 16%
toate retragerile efectuate.

Pe fondul unei economii afectate mai mult de criza din SUA si a lipsei de lichiditati cu
care se confrunta bancile din Romania si-au facut loc unele produse de economisire care incep sa
rivalizeze cu depozitele la termen in ceea ce priveste nivelul dobanzilor aduse posesorilor. Este
vorba despre conturile de economii ale caror dobanzi ating chiar si 10% pe an.
Desi Banca Naţională României a scăzut in utlimul an dobanda de politica monetară
ultima modifcare in aceste sens avand loc in data de 01.01.2010 de la 8% la 7.5% pentru a se
incuraja procesul de creditare si pentru a contribui la reabilitarea economiei nationale, dobanzile
la produsele de economisire nu au scazut foarte mult.

12
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

In tabelul de mai jos poate fi vizualizata evolutia ratei dobanzii de politica monetara
monetară în ţara noastră15 începând cu ianuarie 2008 si până în prezent:

Rata dobânzii de
Valabilă începând cu: politică monetară (%)
01.01.2010 7.50
30.09.2009 8,00
05.08.2009 8,50
01.07.2009 9,00
07.05.2009 9,50
05.02.2009 10,00
01.08.2008 10,25
27.06.2008 10,00
07.05.2008 9,75
26.03.2008 9,50
04.02.2008 9,00
08.01.2008 8,00

Tabelul nr. 1 – Valoarea ratei dobânzii de politică monetară în perioada ianuarie 2008 –octombrie 2009
Sursa: http://www.bnro.ro/Rate-dobanzi-de-politica-monetara-1744.aspx

CAPITOLUL III
Analiza principalelor depozite si conturi de economii oferite de
B.R.D – Groupe Société Générale

Produse clasice de economisire, depozitele oferă clienţilor o soluţie simplă şi sigură de


valorificare a economiilor. Depozitele oferite de BRD-Groupe Société Générale clienţilor sunt
garantate de către Fondul de Garantare a Depozitelor din Sistemul Bancar (FGDSB) în limita a

15
Sursa: http://www.bnro.ro

13
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

50.000 Euro începând cu data de 30 octombrie 2008, iar experienţa băncii în oferirea şi
gestionarea acestor produse oferă tuturor clienţilor un plus de siguranţă.

a) Depozitul 1000
Depozit cu dobânda fixă, garantată pe toată perioada de constituire, Depozitul 1000 este
accesibil tuturor persoanelor fizice majore, rezidente sau nerezidente, fiind un depozit în RON
sau Euro ce poate fi constituit pe un termen de 30, 90, 280 sau 365 de zile. Aşa cum sugerează şi
numele, suma minimă depusă trebuie să fie de 1.000 RON /Euro, deschiderea depozitului,
eliberarea extrasului de cont sau depunerile ulterioare fiind gratuite.
Acest tip de depozit oferă cel mai mare nivel de dobândă clienţilor, acesta fiind de 9.00 %
pe an. Reînnoirea depozitului se realizaează doar la cererea clientului, iar dacă acesta nu şi-a
manifestat nicio opţiune, la expirarea termenului depozitului, banii sunt transferaţi în contul
curent al titularului, operaţiune pentru care, de asemeni, nu sunt percepute comisioane.
Un alt avantaj al acestui depozit oferit de BRD - Groupe Société Générale îl constituie
oferta specială dedicată pensionarilor, aceştia din urma beneficiind de un procent de 0.25 puncte
procentuale în plus la dobândă.

b) Depozitul PROGRESSO
Având la bază principiul "Timpul trece, dobânda creşte", Depozitul Progresso este
accesibil tuturor persoanelor fizice majore, rezidente sau nerezidente, putând fi constituit în Euro
sau USD pe termen de 3 ani (1 080 de zile) divizaţi în 6 semestre a câte 180 de zile fiecare.
Suma minimă de deschidere a depozitului este de 500 Euro/ USD iar plafonul maxim
poate fi de 10 ori depunerea iniţială dar nu mai mult de 50.000 Euro/USD. Depozitul nu se
reînnoieşte automat iar la expirarea termenului, disponibilăţile clientului din contul de depozit
sunt transferate în contul său curent, menţionat de la început în contractul de constituire.
Dobânda este fixă şi creşte treptat pentru fiecare semestru, capitalizându-se semestrial,
vărsându-se în contul Progresso la sfârşitul fiecărui semestru. Cu cât perioada de menţinere a
banilor în contul de depozit este mai mare şi dobânda este mai mare. Nivelul acesteia poate
fi modificat de bancă, însă noua dobândă se va aplica la depozitele noi, nu şi la cele în sold. În cei
3 ani clientul poate efectua oricând depuneri suplimentare iar dacă va retrage banii înainte de
termen, acesta va încasa numai dobânda pentru semestrele încheiate.

14
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

Nivelul dobânzii oferite în cadrul acestui tip de depozit, pentru fiecare semestru şi pentru
fiecare valută în parte este prezentat în tabelul de mai jos:

Tabelul nr.1 – Nivelul dobânzii aferente depozitului Progresso în anul 2009


Semestrul 1 2 3 4 5 6
EUR 3.00 3.10 3.25 3.50 3.75 4.50
USD 3.50 3.75 3.85 4.00 4.25 4.50
Sursa: www.brd.ro

S6

S5

S4
USD
S3 EUR
S2

S1

0 1 2 3 4 5

Graficul nr.3. Nivelul dobânzii aferente depozitului Progresso în anul 2009


Sursa: www.brd.ro

c) Programul de economisire – creditare MULTIPLAN


Cel mai interesant şi mai practic produs pus la dispoziţia clienţilor de către BRD -
Groupe Société Générale este programul de economisire – creditare Multiplan, destinat
persoanelor fizice majore care vor să economisească o perioadă de timp după care să obţină
finanţarea necesară punerii în practică a unui anumit obiectiv.
Programul este alcătuit din 3 produse, după cum urmează:
 Un plan de economisire programată remunerat cu o dobândă atractivă
 Un credit de nevoi personale în condiţii preferenţiale
 Un credit ipotecar sau imobiliar în condiţii standard la care banca acordă un bonus de
pană la 3.000 de Euro sau 12.000 RON.
Durata desfăşurării programului este de minim 2 ani şi maxim 10 ani, putând fi realizat în
Euro sau RON, clientul având posibilitatea să aleagă inclusiv suma pe care o va depune spre

15
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

economisire şi frecvenţa depunerilor – lunar, trimestrial sau semestrial - suma minimă ce trebuie
depusă fiind de 10 Euro sau 40 RON pe lună. De asemeni, clientul poate face depuneri
suplimentare oricând, de minim 50 Euro, fără a depăşi însă plafonul maxim impus de 50.000
Euro.
După cei doi ani de economisire, clientul poate alege fie un credit de nevoi personale
pentru maxim 5 ani, de pană la 20.000 Euro, sau echivalentul în lei, fie un credit pentru locuinţă
pentru o perioadă de minim 10 ani , cu ipotecă, în valoare de minim 20.000 Euro la care va primi
din partea băncii şi un bonus de până la 3.000 de Euro sau 12.000 RON, după cum poate fi
observat în tabelul de mai jos:

Tabelul nr.2 - Valoarea bonusului acordat de BRD în cadrul programului Multiplan


Tip credit Durată credit Bonus
Imobiliar sau Ipotecar 10 – 14 ani Până la 1.500 EUR
Imobiliar sau Ipotecar 15 – 19 ani Până la 2.000 EUR
Imobiliar sau Ipotecar 20 ani şi peste Până la 3.000 EUR
Sursa:www.brd.ro

La finele perioadei de economisire, clientul mai poate opta fie pentru renunţarea la
program, fie prelungirea perioadei de economisire, fără a apela la credit, fie, dacă acesta nu
manifestă nici o opţiune în termen de 3 luni de zile de la încheierea programului de economisire,
banca prelungeşte automat contul cu aceeaşi perioadă pentru care a fost constituită iniţial, fără a
depăşi însă 10 ani.
Dacă posesorul programului Multiplan decide închiderea acestuia înainte de perioada
minimă de 2 ani, acesta va primi doar dobânda la vedere, pierzând totodată dreptul de a contracta
creditul.
În ceea ce priveşte conturile de economii, BRD - Groupe Société Générale oferă
clienţilor GAMA ATU în RON, Euro sau USD, cu trei tipuri de conturi şi anume:
ATUSTART, destinat copiilor între 0 şi 14 ani, ATUSPRINT pentru copii între 14 şi 18 ani
neîmpliniţi şi ATUCONT pentru persoane peste 18 ani. Fiecare cont are plafon minim, fără
termen de viaţă, cu posibilitatea efectuării de depuneri sau retrageri în orice zi. De menţionat ar fi
că banca încurajează efectuarea operaţiunilor în cont în data de 01 şi 15 ale lunii pentru că
acestea produc efecte imediate.Toate sumele depuse sau încasate în oricare altă zi aduc dobândă

16
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

începând cu următorea dată de 01 sau 15 iar în cazul sumelor retrase în oricare altă zi a lunii, vor
fi luate în calculul dobânzii retroactiv, începând cu data de 01 sau 15 anterior.

Tabelul nr. 3. – Rata dobânzii pentru conturile de economii valabile incepand cu data de 12.01.2010
Rata dobanzii (%/an)
Tip cont Ron Usd Euro
Capitalizare
Atucont 8 1.5 2.5
Atusprint 8.25 1.75 2.75
Trimestriala
Atustart 8.25 1.75 2.75
Sursa: www.brd.ro

În ceea ce priveşte evoluţia depozitelor atrase de la persoane fizice în perioada 2004 –


2008, aceasta poate fi observată în figura de mai jos:

17
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

28.552
27.011

19.667

14.681

8.587

2004 2005 2006 2007 2008

+ 6% Persoane fizice

+ 37% 46%

Persoane juridice
54%

Graficul nr. 4. Evoluţia structurii depozitelor în lei atrase de BRD în perioada 2004 – 2008
Sursa: www.brd.ro

După cum se poate observa în figura de mai sus, în anul 2006 depozitele clientelei
depăşesc 19,6 miliarde RON, în creştere cu 35% faţă de decembrie 2005. La finele anului 2007,
acestea depăşeau 27 miliarde RON, marcând o creştere de 37% faţă de 31 decembrie 2006. Anul
2008 se dovedeşte a fi un an excelent pentru BRD, influenţă vizibilă şi în situaţia depozitelor,

18
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

valoarea acestora atingând 28,5 miliarde RON, marcând şi în acest an o creştere cu 6% faţă de
finalul anului 2007.
În ceea ce priveşte primul trimestru al anului 2009, depozitele clientelei înregistrau o
creştere cu 9,4% faţă de 31 martie 2008, ajungând la 29,6 miliarde RON, banca aplicând o
strategie de atragere a resurselor în condiţiile crizei economico – financiare, mai ales a celor
provenite din afară.
Analizând structura depozitelor din punct de vedere al termenelor pentru care sunt
efectuate, pentru anul 2008 observăm că ponderea cea mai mare revine depozitelor pe 90 de zile
– 52% întrucât la acest nivel banca oferă cel mai bun procent de dobândă, urmând depozitele
pentru 30 de zile – 31%, depozitele pentru 180 de zile – 10% şi depozitele pentru 365 de zile cu
un procent de 7%. Această structură poate fi vizualizată în figura următoare:

7%
10%
depozite pe 30 de zile
31%
depozite pe 90 de zile

depozite pe 180 de
zile
depozite pe 365 de
zile
52%

Grafic
ul nr. 5. Structura depozitelor destinate persoanelor fizice în funcţie de termenul constituit la nivelul
BRD, în anul 2008
Sursa : www.brd.ro

Un alt punct de interes în ceea ce priveşte structura depozitelor îl reprezintă moneda în


care acestea sunt constituite şi anume: 68,36% reprezintă depozite în RON, 28,39% depozite în
Euro, iar diferenţă de 3,25% depozite în USD. Aceasta structură poate fi vizualizată în figura de
mai jos:

19
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

3.25%

28.39%

depozite in lei
depozite in eur
depozite in usd

68.36%

Graficul nr. 6. Structura depozitelor destinate persoanelor fizice după moneda constituită, la nivelul
BRD, în anul 2008
Sursa : www.brd.ro

În anul 2008 şi începutul anului 2009, în condiţiile declanşării crizei financiare pe plan
mondial, resimţită şi în ţara noastră, banca a aplicat strategii de atragere a resurselor, atât în lei
cât şi în valută, oferind o dobândă ridicată, având mereu în supraveghere şi acţiunile întreprinse
de toate celelalte bănci comerciale în acest sens. După încheierea primului trimestru al anului
2009, banca a relaxat aceasta strategie, nivelul dobânzilor atat la depozite cât şi la credite
scăzând, odată cu obţinerea împrumutului de la FMI.

20
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

CAPITOLUL IV
Analiza depozitelor si conturilor de economii oferite de
principalele banci concurente
( BCR, Alpha Bank, Banca Transilvania, ING si BancPost)

IV.1. Depozite si conturi de econimii oferite de BCR


a) Depozitul la termen in lei si valuta SUCCES BCR

Caracteristici:
Beneficiari: persoane fizice
Moneda: RON, EUR, USD
Termene:
 1 luna, 2, 3, 6, 9 şi 12 luni, pentru depozitele la termen in lei si valuta cu dobanda fixă
 1 lună, 3, 6, 9, 12 luni, pentru depozitele la termen in lei cu dobanda variabila
Suma minima de constituire:
o 100 lei, pentru depozitele la termen in lei cu dobanda variabila
o lei, pentru depozitele la termen in lei cu dobanda fixa
o 500 EUR/USD, pentru depozitele la termen in valuta cu dobanda fixa

21
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

Optiune de acumulare: se pot depune oricand bani în suma minima de 100 de lei sau 100
EUR/USD in contul de depozit pana la maturitatea acestuia
Dobanda: variabila/fixa pe perioada cuprinsa între momentul achizitionarii si data scadentei; se
poate opta pentru:
o plata dobânzii lunar (depozitele in lei la termen de 1, 3, 6, 9, 12 luni cu dobanda
variabila, respectiv depozitele in valuta la termen de 12 luni)
o plata dobânzii la scadenţă (depozitele in lei si in valuta la termen de 1, 2, 3, 6, 9, 12
luni).
o capitalizarea automata, împuternicind banca sa constituie un nou depozit, pe aceeasi
perioada de timp, dar la care se adauga la suma initiala si dobanda cuvenita (depozitele in
lei si in valuta la termen de 1, 2, 3, 6, 9, si 12 luni cu plata dobanzii la scadenta).
Lichidare depozit: la scadenta/la cerere; în cazul în care îsi retrage suma înaintea expirarii
termenului, clientul încaseaza dobanda la vedere.
Imputerniciti: titularul de cont poate desemna unul sau mai multi imputerniciti care pot efectua
operatiuni in cont pe baza actului de identitate prezentat in original, in limita sumelor aferente
depozitului initial.
Minori: pentru minorii pana la 14 ani operatiunile se desfasoara doar prin reprezentantii legali ai
minorului, iar intre 14 si 18 ani cu acordul reprezentantilor legali; exceptie: minorul peste 14 ani,
are dreptul de a constitui depozite la termen fara acordul reprezentantilor legali, daca aceste sume
cumulate nu depasesc nivelul sumei garantate de catre Fondul de Garantare a Depozitelor în
Sistem Bancar.
Dobanda pentru depozitele la termen se compune din dobanda aferenta sumei de
constituire a depozitului si dobanzile corespunzatoare fiecarei alimentari ulterioare. Dobanda
aferenta unei alimentari ulterioare se determina utilizand tipul de dobanda al depozitului
principal, astfel:
 nivelul de dobanda practicat va fi cel corespunzator nivelului transei în care se încadreaza
suma cu care se efectueaza alimentarea si corespunzator termenului egal scadentei
reziduale a depozitului principal sau imediat inferior acestuia.
 in cazul in care scadenta reziduala a depozitului principal este mai mica de o luna pentru
valuta LEI/ EUR/ USD: nivelul de dobanda se stabileste scazand 2 pp in cazul valutei

22
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

LEI, respectiv 0,5 pp in cazul valutelor EUR/USD din dobanda practicata pentru transa ce
corespunde sumei cu care se efectueaza alimentarea, aferenta maturitatii de o luna.
Costuri:
√ comision pentru deschiderea contului de depozit la termen: zero
√ comision pentru retragere de numerar, la ghiseele bancii, din contul de depozit la termen:
 » RON: 0,4%, min 6 RON si 0,2% min. 0,20 lei în cazul retragerii de la ATM a dobanzii
virate în contul curent ce este atasat unui card de debit pentru salariatii institutiilor
bugetare, pensionari, studenti nu se percepe comision la retragerea de numerar de la
ATM-urile din reteaua BCR).
 » valuta: 0,5%, min. 3 EUR aplicabil la sume mai mici de 100.000 EUR; 2,5% pentru
sume mai mari de 100.000 EUR.

Avantaje:
 dobanda atractiva;
 dobanda aferenta acestui produs nu se impoziteaza, începand cu data de 01.01.2009;
 cresterea sumelor economisite prin dobanda atractiva platita de banca, atat pentru
depozitul constituit cat si pentru sumele cu care acesta a fost alimentat ulterior
 nu se percepe comision la alimentarea contului;
 comision zero la lichidarea depozitelor în lei si în valuta constituite pe termene de 12 luni
la prima scadenta sau dupa prima scadenta;
 posibilitatea reinvestirii dobanzii in alte produse bancare (ex: ACTIV BCR), în cazul în
care sumele plasate de client în depozit sunt de valori mari;
 Siguranta si confort;
 gestionarea economiilor este mai usoara prin evidentierea în acelasi cont de depozit a
alimentarilor ulterioare, banca eliberand raportul privind situatia depozitului la termen si
sumele acumulate;
 eliminarea riscului pe care il presupune pastrarea economiilor la domiciliu;
 garantarea disponibilitatilor din cont prin Fondul de Garantare a Depozitelor, în limita
nivelului stabilit periodic de catre acesta;
 Independenta si libertate de miscare;

23
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

• se pot constitui şi prin serviciul de efectuare operatiuni prin Canale Alternative


BCR;
• posibilitatea ridicarii sumelor si de la alta unitate decat cea la care clientul îsi are
deschis contul;
• pot fi utilizate ca obiect al garantiei pentru creditele, scrisorile de garantie bancara
solicitate la BCR;
• ofera posibilitatea instruirii copilului în sensul dezvoltarii capacitatii de a dispune
si a gestiona sume de bani.

b) Contul de economii în lei si valuta MAXICONT BCR


Caracteristici:
Beneficiari: persoane fizice rezidente sau nerezidente, cu varsta de pana la 18 ani sau peste 18
ani, care detin suma minima de constituire a contului de economii.
Moneda: RON, USD, EUR
Suma minima/sold minim: RON: 500; USD: 250; EUR: 250
Depuneri/alimentari: oricand, în sume minime de 50 lei sau 50 USD/EUR, prin:
• depunerea de numerar la sediul oricarei unitati bancare teritoriale virament intra si
interbancar
• transfer de fonduri din contul curent ce este atasat cardului de debit în lei (de la
ATM-urile BCR).
În situatiile în care sumele reprezentand alimentarea contului de economii sunt inferioare
valorilor minime stabilite, se va proceda la refuzul acestora; exceptie fac alimentarile contului
prin intermediul cardului de debit.
Retrageri: oricand, orice suma. Retragerile se pot face prin: numerar, prin virament în contul
curent cu sau fara card de debit atasat si/sau în contul de card de credit al titularului sau prin
constituirea de depozite la termen.
În situatia în care soldul zilnic al contului de economii scade sub nivelul soldului minim,
se va proceda la virarea acestuia în contul curent si lichidarea contului de economii:
Împuterniciti: titularul de cont poate desemna unul sau mai multi împuterniciti care pot efectua
operatiuni în cont pe baza actului de identitate prezentat în original, în limita sumelor aferente
contului de economii.

24
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

Dobanzi - nivelul dobanzilor oferite poate fi vizualizat in tabelul de mai jos:

Moneda Sold cont de economii Dobanda (%/an)


între 500 - 10.000 lei, exclusiv 5,50
între 10.000 - 50.000 lei , exclusiv 5,75
RON între 50.000 - 100.000 lei exclusiv 6,00
între 100.000 - 1.000.000 lei exclusiv 6,25
1.000.000 lei si peste 6,50
între 250 – 10.000 EUR, exclusiv 1,50
EUR între 10.000 - 25.000 EUR, exclusiv 1,75
25.000 EUR si peste 1,90
între 250 – 10.000 USD, exclusiv 1,00
USD între 10.000 - 25.000 USD, exclusiv 1,00
25.000 USD si peste 1,00
Sursa: www.bcr.ro

Dobanda este variabila si este diferentiata pe transe valorice. Aceste niveluri de dobanda
vor fi bonificate cu conditia mentinerii soldului minim obligatoriu cel putin o luna de la data
deschiderii conturilor de economii în lei, respectiv 3 luni pentru conturile de economii în valuta
În situatia în care soldul contului de economii scade sub nivelul minim stabilit pe parcursul
primei luni calendaristice, pentru conturile în lei, respectiv primelor 3 luni pentru conturile în
valuta, nivelul dobanzii practicate va fi cel la vedere, pentru perioada scursa de la data deschiderii
si pana la data diminuarii soldului.
Dobanda la conturile de economii se bonifica lunar, în contul de economii în lei,
respectiv, trimestrial, în contul de economii în valuta.

 Costuri
comision pentru deschidere a contului de economii*: 0
 comision de administrare a contului de economii: RON: 4 lei/luna;EUR: 1
EUR/luna;USD: 1 USD/luna.
 comision pentru retragere numerar, la ghişeele băncii:RON: - 0,4%, min 6 lei ;
EUR/USD: - 0,5%, min. 3 EUR aplicabil la sume mai mici de 100.000 EUR
- 2,5% pentru sume mai mari de 100.000 EUR.

25
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

* se aplică exclusiv conturilor de economii nou deschise incepand cu data de 28.10.2009

Avantaje:
 dobanda deosebit de atractiva;
 dobanda aferenta acestui cont nu se impoziteaza;
 flexibilitate prin:
» acces rapid la sumele economisite, cu conditia mentinerii soldului minim;
» transfer de sume între contul de economii si contul curent prin serviciul de efectuare de
operatiuni prin canale alternatice BCR.
» alimentarea contului de economii prin intermediul cardurilor de debit în lei (de la ATM-
urile BCR);
 dobanda atractiva, apropiata de cea a depozitelor la termen;
 un plus de valoare pentru cei ce economisesc mai mult, dobanda fiind diferentiata pe
transe valorice;
 siguranta oferita de garantarea de catre Fondul de Garantare a Depozitelor a sumelor
economisite.

IV.2. Depozite si contui de economii oferite de ALPHA BANK

a) Contul de economii Alpha Premier


Alpha Premier ofera clientilor 2 beneficii importante: dobanda avantajoasa pentru
fondurile disponibile zilnic in cont si acces permanent la acestea, fara restrictii.
Alpha Premier este un cont curent care poate fi deschis in RON sau in EUR.
Dobanda este variabila si se calculeaza zilnic la soldul contului, pe intervale, si se capitalizeaza
lunar.
Nivelul ratei de dobanda aferent fiecarui interval de suma poate fi vizualizat in tabelul de
mai jos:
Intervale Rata Intervale Rata
RON dobanda EUR dobanda
(p.a.) (p.a.)
0 - 500 4,00% 0 - 500 1,75%
500,01 - 10.000 6,00% 500,01 - 10.000 1,75%
10.000,01 - 1.000.000 6,50% 10.000,01 - 100.000 2,00%
> 1.000.000 7,00% 100.000,01 - 1.000.000 2,25%
1.000.000,01 - 3.000.000 2,75%

26
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

> 3.000.000 2,75%


Sursa: www.aplhabank.ro

Prin intermediul Alpha Premier clientul primeste o dobanda atractiva chiar de la primul
leu sau eurocent existent in cont ceea ce ii ofera un avantaj clar si eficienta.
Beneficii:
 nu se percepe impozit pe veniturile din dobanzile aferente contului Alpha Premier;
0% comision la retragerea si depunerea de numerar;
 Acces gratuit la Alpha Click serviciul de Internet Banking - prin care poate fi verificat
disponibilul din cont, se pot efectua toate operatiunile dorite de client si, de asemenea, se
verifica castigul lunar obtinut din dobanda practicata prin Alpha Premier;
Din contul Alpha Premier, poti constitui orice tip de depozit la termen din portofoliul
ALPHA BANK ROMANIA.
 Exista un singur comision anual de administrare de 50 RON sau echivalent EUR in
functie de moneda aleasa pentru Alpha Premier.

b) Depozite la termen oferite de Alpha Bank


Depozitele la termen sunt instrumentul prin intermediul carora banca ofera posibilitatea
clientilor sa isi valorifice cat mai bine disponibilul de bani. Printre avantajele acestui produs
regasim:
 0% comision pentru retragerea si depunerea de numerar si 0% comision pentru
administrarea contului curent;
 dobanda fixa pana la scadenta depozitului urmand ca la reinnoire sa fie aplicate dobanzile
in vigoare;
 varietate mare a termenelor depozitului (de la 1 saptamana pana la 1 an);
prelungirea automata a depozitului de catre banca, la scadenta lui; capitalizarea dobanzii
depozitului constituit, virarea ei in cont sau retragerea in numerar; costituirea depozitului
direct prin serviciul Alpha Click fara a mai fi necesar sa se prezinte clientul la banca;
 posibilitatea de plata lunara a dobanzii pentru depozitele constituite pe un termen de 1 an;

27
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

 clientul poate beneficia si de reduceri si facilitati la magazinele partenere prin intermediul


Alpha Club, card netranzactional pe care il primeste gratuit daca suma depozitelor la
Alpha Bank este de minim 10.000 euro (sau echivalent).
RATA DOBANZII
Valuta saptamani luni
1 2 1 2 3 6 9 12 12 *
RON 4,75 5,00 9,50 9,75 10,00 10,00 9,50 9,00 9,00
USD - 1,25 2,00 2,00 2,00 2,25 2,25 2,25 -
EUR 2,00 3,25 3,25 3,50 3,50 3,25 3,25 -
GBP 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 -
* reprezinta depozite pe termen de 1 an cu plata lunara a dobanzii (dobanda compusa este de 9,40% p.a.)
Doar pentru studenti si pensionari depozitele la termen cu scandenta mai mare sau
egala cu 3 luni au conditii speciale. Dobanzile sunt mai mari cu 0,50% pe an pentru depozitele in
RON si 0,25% pe an pentru EUR si USD .

RATA DOBANZII
3 luni 6 luni 9 luni 1 an
RON 10,50 10,50 10,00 9,50
USD 2,25 2,50 2,50 2,50
EUR 3,75 3,75 3,50 3,50
** Student reprezinta persoana fizica rezidenta/nerezidenta, care urmeaza cursurile de zi/seral/la distanta ale unei
universitati sau institutii de invatamant superior si prezinta Bancii carnetul/adeverinta de student stampilat(a)
pentru anul in curs.
*** Pensionar reprezinta persoana fizica rezidenta sau nerezidenta, care a iesit din activitatea profesionala pentru
limita de varsta, pentru invaliditate sau alte cauze si prezinta Bancii ultimul talon de pensie in copie sau original

Un alt tip de depozite sunt cele din categoria Alpha Progressive in RON si EUR, ce ofera 2
variante la alegere:
 depozit cu scadenta la 6 luni
 depozit cu scadenta la 12 luni
Pentru ambele variante rata dobanzii este fixa, se bonifica la finele fiecarei luni si creste
progresiv luna de luna, atingand nivelul maxim in ultima luna a perioadei pentru care a fost
constituit depozitul. La nevoie titularul poate beneficia de rasplata banilor economisiti chiar si
inainte de termenul ales deoarece dobanda se transfera in contul.
In ceea ce priveste nivelul dovanzii oferit pe 12 sau pe 6 luni acesta poate fi vizualizat in
tabelul de mai jos:

Dobanzile oferite pentru depozitele pe 12 Dobanzile oferite pentru depozitele pe 6 luni

28
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

luni
RON EUR RON EUR
(p.a.) (p.a.) (p.a.) (p.a.)
1 6,50% 2,00% 7,00% 2,00%
2 6,65% 2,10% 7,50% 2,25%
3 6,80% 2,20% 8,00% 3,00%
4 6,95% 2,30% 8,50% 3,75%
5 7,70% 2,70% 12,50% 5,50%
6 8,45% 3,10% 16,50% 7,25%
7 9,20% 3,50%
8 9,95% 3,90%
9 11,15% 4,60%
10 12,35% 5,30%
11 13,55% 6,00%
12 14,75% 6,70%

Alpha Progressive inseamna beneficii suplimentare:


• cont curent deschis automat;
• 0% comision pentru retragerea si depunerea de numerar si 0% comision pentru
administrarea contului curent;
• daca depozitul este lichidat inainte de termen nu se pierde dobanda acumulata pana
atunci;
• acces gratuit la Alpha Click, serviciul de Internet Banking, prin intermediul caruia clientii
pot face toate operatiunile pe care le doresc fara a se mai deplasa la banca;
• primirea gratuita a unui card un AlphaCard VISA Electron pe care clientii il pot utiliza pe
Internet si oriunde in lume la diverse cumparaturi sau chiar la retragerea dobanzii din
depozit;
Depozitul minim este 1.000 de RON, respectiv 500 de EUR (in functie de valuta
depozitului ales).

IV.3. Depozite si conturi de economii oferite de BANCA TRANSILVANIA

a) Depozite la termen
1. Depozitul Anotimpuri
Produsul este oferit persoanelor fizice si juridice, in vederea fructificarii economiilor
banesti, pe termen de 45 de zile.
PERIOADA DOBANDA / AN
45 de zile 8,50%

29
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

Avantaje acestui depozit sunt:


• perioada de constituire diferita de cele clasice, pentru a satisface nevoile clientilor;
• pentru constituirea / deschiderea unui depozit "Anotimpuri" nu se percepe niciun
comision suplimentar ;
• depozitul se constituie pe o perioada de 45 de zile, cu prelungire si capitalizare automata;
• in cazul lichidarii depozitului inainte de termen, banca acorda dobanda la vedere pe
perioada mentinerii banilor;
• depozitele constituite sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul
Bancar ;
• banca se obliga sa pastreze secretul asupra depozitului constituit si sa nu furnizeze relatii
asupra acestuia decat cu acordul deponentului sau in cazurile strict prevazute de lege;
• nu se percepe taxa de penalizare pentru desfiintarea depozitului inainte de scadenta.
Alte caracteristici:
o Suma minima a depozitului: 100 LEI
o Moneda: LEI
o Perioada pentru care se constituie: 45 de zile calendaristice

2. Depozitul 77 de zile in Euro


Cu Depozitul GARANTAT pe 77 de zile cu dobanda de 3,50%/ an merita sa
economisesti in EURO la Banca Transilvania. Principala caracteristica a produsului deriva din
perioada de constituire diferita fata de depozitele clasice si adaptata nevoilor clientilor.

Avantaje acestui depozit sunt urmatoarele:


1. Depunerile de numerar in contul propriu nu se comisioneaza;
2. Nu exista niciun comision suplimentar pentru constituirea sau desfiintarea depozitului
inainte de scadenta;
3. In cazul lichidarii depozitului inainte de termen, Banca Transilvania acorda dobanda la
vedere pe perioada mentinerii banilor;
4. Toate depozitele constituite sunt garantate de Fondul de Garantare a depozitelor in
Sistemul Bancar, in limita a 50.000 EUR/persoana, pentru persoanele fizice, conform
legii;

30
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

5. Banca se obliga sa pastreze secretul asupra depozitului constituit si sa nu furnizeze relatii


asupra acestuia decat cu acordul deponentului sau în cazurile strict prevazute de lege;
6. 3,50% este dobanda anuala, promotionala, pentru depozitele in EUR pe 77 de zile.

Alte caracteristici:
 Perioada pentru care se constituie: 77 de zile calendaristice
 Moneda constituirii: Euro
 Dobanda: fixa (nivel prevazut în Deciziile de dobanzi, taxe si comisioane BT)
 Suma minima a depozitului este 250 EUR
b) Conturi de economii oferite de Banca Transilvania
Prin Contul curent MARIT in EURO clientii obtin cele mai bune dobanzi penru un cont de
economii in euro. Contul curent MARIT in EURO iti ofera dobanda unui depozit! (in conditiile
accesului imediat, similar banilor pastrati intr-un cont curent).
Avantaje
• Accesibilitate permanenta la banii din cont;
• Posibilitatea retragerii de numerar;
• Nu se plateste impozit pe venit ;
• Dobanda se bonifica lunar si se capitalizeaza in contul curent MARIT;
• Dobanda creste progresiv in functie de sumele economisite;
• Retragerile sunt permise doar in numerar si prin transfer catre cont current.
In ceea ce priveste nivelul dobanzii aceasta poate vi vizualizata in tabelul de mai jos:

TRANSA DOBANDA / AN
intre 0 - 999 EUR 0,10%
intre 1.000 - 24.999 EUR 2,00%
intre 25.000 - 99.999 EUR 2,50%
peste 100.000 EURO 3,00%

Economii la Vedere este un alt cont oferit de BT, cont ce imbina flexibilitatea unui cont
curent cu avatnajele unui depozit. Nivelul de dobanda oferit pentru acest tip de cont poate fi
urmarit in tabelul de mai jos:

31
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

DOBANDA / AN SUMA MINIMA (LEI)


8,00% 1.000 - 9.999
8,50% 10.000 - 99.999
8,75% 100.000 - 499.999
9,00% >500.000

Caracteristici:
• Destinat: persoanelor fizice;
• Moneda: LEI
• Suma minima de constituire: 1.000 LEI
• Alimentari si retrageri de numerar permise peste suma minima de constituire ;
• Dobanda este variabila;
• Perioada de constituire - 5 ani;
• Bonificarea dobanzii se efectueaza pe transe de sume (peste 1.000 LEI, peste 10.000 LEI,
peste 100.000 LEI si peste 500.000 LEI);
• Coborarea soldului contului sub suma minima de constituire se considera desfiintare
- Pentru desfiintarea inainte de un an de la data constituirii, se percepe un comision de
penalizare de 0.5% aplicat sumei minime de constituire
- Pentru desfiintarea dupa un an de la constituire nu se percepe comision
• Se vor putea face :
- Alimentari: in numerar, din cont curent, cu OP/OPE intrabancar si interbancar
- Retrageri: in numerar, transfer in cont curent

Avantaje:
o Dobanzi semnificativ mai mari decat la conturile curente
o Beneficiezi de posibilitatea retragerii de numerar fara a desfiinta contul de economii, cu
conditia pastrarii sumei minime de constituire
o Ai accesibilitate permanenta la banii economisiti
o Dobanda este bonificata lunar, in ziua aferenta datei de constituire si se capitalizeaza in
contul de economii
o Dobanda este progresiva si se calculeaza in functie de sumele economisite
Pentru a beneficia de aceste avantaje, tot ce trebuie facut, dupa constituirea lui, este
mentinerea sumei minime de constituire de 1.000 LEI.

32
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

IV.4. Depozite si conturi de economii oferite de ING

a) Depozit la termen
Depozitul la termen ING Depozit ofera o solutie sigura si flexibila de economisire.
o ING Depozit ofera o dobanda fixa foarte mare, de 10% pe an, pentru depozitele la
termen constituite pe 1 luna sau 3 luni.
o 0 comision la deschidere sau la lichidarea depozitului
o flexibilitate: 3 perioade (1 luna, 3 luni, 12 luni), 2 valute (Lei, EUR), 3 optiuni
disponibile la scadenta.
o control permanent asupra depozitului pe care poate fi vizualizat in orice moment
la Multimatul din ING Self’Bank sau oricand in ING Home’Bank.
o Nu se percepe impozit pe venitul din dobanda.
o ING Depozit este un depozit la termen in care economisesti bani pe o perioada
determinata, depozitul putand fi constituit pe o perioada de 1 LUNA, 3 LUNI sau
12 LUNI.
o ING Depozit poate fi deschis in LEI sau EURO iar Suma minima necesara pentru
deschiderea unui depozit la termen este de 1000 lei/euro
o Dobanzile sunt stabilite in functie de durata pe care iti deschizi depozitul si de
valuta aleasa si potfi vizualizate in tabelul de mai jos:

Dobanda anuala (dobanzile sunt fixe pe perioada constituirii depozitului)


Valuta Scadenta la 1 luna Scadenta la 3 luni Scadenta la 1 an
RON 10% 10% 9%
EUR 3,25% 3,50% 3,75%

In cazul in care depozitul este lichidat inainte de, clientul primeste o dobanda egala cu
dobanda aferenta contului curent obisnuit; in prezent aceasta este de 0,1% pe an la conturile in
lei, respectiv 0,25% pe an la conturile curente in euro.

33
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

b) Conturi de economii
Depozitul Economii premiate
o Acces permanent la contul de economii prin intermediul unui cont curent.
 Clientii pot Depune oricand sume suplimentare in contul de economii, in
functie de posibilitatile de economisire prin transfer din orice cont curent;
 Retragere de bani in 5 zile lucratoare, transferand suma din contul de
economii in Card Cont’ROL, prin Self Bank sau Home Bank.
o Dobanda avantajoasa de la primul leu
 ING Economii este contul de economii in lei cu o dobanda avantajoasa de
la primul leu
 Nu exista o suma minima pentru a deschide un cont de economii, clientul
porneste de la orice suma doreste;
 Clientii au posibilitatea de a umbla oricand la bani, fara a pierde dobanda.
o Usor de gestionat
 Banii sunt usor de gestionat oricand si de oriunde, prin simpla conexiune la
internet prin ING Home’Bank.
 acces in orice ING Self’Bank zilnic intre orele 7 si 23, inclusiv sambata,
duminica si de sarbatori.
o ING Cont de economii – este un produs de economisire flexibil care imbina o
parte din avantajele contului curent cu cele ale depozitului la termen.
Nu se comisioaneaza deschiderea contului, nici administrarea acestuia si nici nu se percep
alte comisioane pentru transferurile intre conturi curente deschise la ING Bank si ING Economii.

IV.5. Depozite si conturi de economii oferite de BANCPOST

a) Contul de Economii COMBINAT

34
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

Beneficiari: Contul de Economii COMBINAT se adreseaza persoanelor fizice rezidente si


nerezidente.
Deschidere cont :
o Contul se poate deschide in RON
o Pentru deschiderea unui Cont de Economii COMBINAT nu este necesara o suma minima
o Nu exista sold maxim impus
Dobanzi oferite de banca la acest cont de economii pot fi vizualizate in tabelul de mai jos:
Contul de economii bonifica o dobanda de pana la 10.5% p.a, de la primul LEU, in functie
de soldul zilnic
o 7.5% pe an pentru sume pana la 50.000,00 RON
o 8.5% pe an pentru sume intre 50.000,01 RON si 100.000,00 RON
o 9.5% pe an pentru sume intre 100.000,01 si 300.000,00 RON
o 10.5% pe an pentru sume peste 300.000,01 RON
Dobanda se calculeaza pentru soldul existent la finalul fiecarei zile si se vireaza in cont la
finalul lunii iar Veniturile din dobanzi, conform prevederilor legale, nu se impoziteaza.
Alte facilitati:
• Banii din cont sunt la dispozitia titularilo de cont in orice moment atat prin
intermediul cardului de debit VISA CLASSIC atasat (cu utilizare nationala si
internationala);
• Accesul la cont este permanent prin intermediul serviciului Internet Banking de la
Bancpost;
• Se pot utiliza si alte operatiuni pe acest cont, cum ar fi Direct Debit, Standing
Order, Sweep in/out, transfer de fonduri ;
• Optional, la deschidere, se ofera fara taxa de emitere, si un Card de Credit VISA
(ELECTRON, CLASIC sau GOLD) - in conditiile in care clientul se incadreaza in
politica de creditare Bancpost.
Comisioane percepute:
• Comisioanele aferente Contului de Economii COMBINAT:
o Comision deschidere cont – GRATUIT
o Comision administrare cont – GRATUIT

35
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

o Comision de retragere numerar la ghiseul unitatii - 0.5%, minimum 2


RON
• Comisioanele aferente cardului de debit VISA CLASSIC :
o Comision administrare card de debit - 1.5 RON / luna
o Comision de retragere numerar la ATM Bancpost - 0.2%
o Comision interogare sold cont la ATM Bancpost - GRATUIT

b) Depozitul PAS CU PAS


Beneficiari :Depozitul PAS CU PAS se adreseaza persoanelor fizice rezidente si nerezidente.
Constituire: Suma minima pentru constituirea unui Depozit PAS CU PAS este 500
RON/EUR/USD.
Dobanzi oferite: Dobanzile sunt fixe si au urmatoarele valori:
Dobanda - Dobanda - Dobanda - USD
Perioada
RON (% p.a.) EUR (% p.a.) (% p.a.)
Perioada 1 (0-30 zile) 8.00% 2.75% 1.75%
Perioada 2 (31-60 zile) 8.00% 2.75% 1.75%
Perioada 3 (61-90 zile) 8.00% 2.75% 1.75%
Perioada 4 (91-120 zile) 8.00% 3.00% 2.00%
Perioada 5 (121-150 zile) 8.00% 3.00% 2.00%
Perioada 6 (151-180 zile) 8.00% 3.00% 2.00%
Perioada 7 (181-210 zile) 9.00% 3.50% 2.25%
Perioada 8 (211-240 zile) 9.00% 3.50% 2.25%
Perioada 9 (241-270 zile) 9.00% 3.50% 2.25%
Perioada 10 (271-300 zile) 9.00% 3.75% 2.75%
Perioada 11 (301-330 zile) 9.00% 3.75% 2.75%
Perioada 12 (331-360 zile) 9.00% 3.75% 2.75%
Sursa: www.bancpost.ro

Dobanda se calculeaza zilnic si se vireaza in contul curent al clientului din 30 in 30 de zile


de la data constituirii depozitului, pana la implinirea termenului de maturitate al acestuia.
La maturitatea depozitului, valoarea depozitului este transferata in contul curent al
clientului. Optional, la constituirea depozitului PAS CU PAS, se ofera un card de credit
American Express (in conditiile in care clientul se incadreaza in politica de creditare a Bancpost),
cu taxa de emitere a cardului si comision anual pe primele 6 luni “zero”.

36
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

Veniturile din dobanzi, conform prevederilor legale, sunt nete (neimpozabile) si se aplica tuturor
depozitelor care au plati de dobanda dupa 1 Ianuarie 2009.

Comisioane
• Comision de deschidere cont curent atasat depozitului – GRATUIT
• Comision constituire depozit la termen – GRATUIT
• Comision de administrare cont curent activ (care a avut miscare in luna curenta,
indiferent de existenta in conturile respective a unor fonduri suficiente in acest sens
poate trece pe debit): 1,5 RON/luna/cont
• Comision de administrare cont curent inactiv (fara miscare timp de minim o luna
calendaristica) : max. 10 RON/luna, in limita soldului existent in cont nu poate trece pe
debit.
• Comision inchidere cont curent – GRATUIT
• Comision de retragere numerar: 0,50% din suma retrasa, dar minim 2 RON si
0,20% de la ATM.

37
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

CAPITOLUL V
Activitatea de marketing bancar şi promovarea produselor de economii
la bancile analizate

V.1. Activitatea de marketing financiar bancar

Marketingul bancar se referă, la acţiunile întreprinse de bănci pentru a satisface nevoile


clientelei lor. Marketingul bancar constituie un element original al marketingului general şi, deşi
obiectivele sunt identice, demersul şi metodele sunt diferite: nu se poate concepe în acelaşi mod
marketingul produselor alimentare şi cel al produselor bancare pentru că, comportamentul
consumatorilor faţă de aceste produse este diferit.
Importanţa activităţii de marketing este demonstrată în condiţiile în care, pe de-o parte
concurenţa din sectorul financiar-bancar este într-o dezvoltare continuă, în ciuda unor bariere
ridicate de intrare şi de ieşire de pe această piaţă, iar pe altă parte globalizarea şi interesul ridicat
al jucătorilor de pe această piaţă fac ca intensitatea acţiunilor comerciale din acest sector să aibă
cote înalte. Diversitatea produselor şi serviciilor bancar genarată de intensificare concurenţei
între bănci, necesoiat identoificare nevoilor cosumatorilor, proiectarea lansării produselor
respective, testarea şui evidenţietea calităţii acestora, în vederea formării uneiu imagini de
marcă şi difuzării în randul consumatorilor.
Acest aspect este posibil prin marketing-ul bancar , drept componentă de bază a
strategiei bancare şi care permite adoptatera unei politici orirenatate catre urmatoarele
probleme:16

 Studierea necesităţilor clienţilor şi satisfacerea preferinţelor acestora;


 Urmarirea unor rentabilităţi sporite prin satisfacerea preferinţelor acestora;
 Cointeresarea angajaţilor băncii, prin recunoşterea de către aceştia a importanţei
marketing-ului bancar;

16
Dardac M., Barbu T. Monedă, bănci şi politici monetare, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2005, p 274

38
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

 Asumarea de către bancă a unei responsabilităţi sociale, prin promiâvarea unor


produse şi servicii în concordanţă cu mediul şi comunitatea în care instituţia îşi
desfăşoară activitatea.

În scopul îndeplinirii cu succes a procesului de marketing, instituţiile financiare care


subscriu unei orientări spre client ar trebui să urmărească aspecte precum:
 Identificarea pieţelor care sunt profitabile în relaţie cu activitatea lor;
 Analiza atât a nevoilor curente ale clienţilor cât şi a celor viitoare;
 Întocmirea planurilor şi strategiilor de marketing pentru atingerea obiectivelor
propuse.

V.2. Mixul de marketing

Mixul de marketing se defineşte ca fiind un ansamblu de instrumente tactice de


marketing, controlabile pe care firma le combină cu scopul de a produce pe piaţa ţintă reacţia
dorită. El cuprinde toate elementele de care se poate folosi o firmă pentru a influenţa cererea
pentru produsul său.
Produsul - în accepţiunea descrisă anterior se referă la ansamblul de servicii ale societăţii
financiare. Printre principalele preocupări ale responsabililor de marketing legate de ofertarea
optimă a ansamblului de produse şi servicii financiar-bancare includem :
1 - aspectele legate de calitatea şi performanţele serviciilor financiare;
- dezvoltarea şi adaptarea produselor şi serviciilor financiare;
1 - identificarea modalităţilor de înnoire a produselor şi serviciilor financiare
prin introducerea unor caracteristici noi.
Preţul reprezintă un factor important al mixului de marketing deoarece constituie un
criteriu important în decizia de cumpărare în special pentru segmentul retail (persoane fizice). De
aceea, preţul plătit trebuie să fie corelat cu cel al concurenţei şi să reprezinte o valoare asociată cu
utilitatea percepută pentru serviciul financiar de către client. În materia serviciilor bancare preţul
este asociat cu valoarea comisioanelor, a taxelor, a spezelor si/sau a dobânzilor, în timp ce în
sectorul asigurărilor, exprimarea preţului se face prin intermediul primelor de asigurare.

39
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

Promovarea este reprezentată de procesul prin care băncile fac cunoscute clienţilor
trăsăturile şi beneficiile produselor şi serviciilor financiar-bancare, utilizând mijloace specifice de
comunicare şi de stimulare a vânzărilor. Prin particularizarea aspectelor generale ale proceselor
de promovare în sfera serviciilor, precum şi pe baza rezultatelor unor cercetări empirice1, putem
afirma că în sfera serviciilor financiar-bancare mijloacele promoţionale cu un impact ridicat sunt,
în ordine:
1 - vânzarea personală;
2 - reclama de la gură la gură;
3 - scrisoarea pe adresă (mailingul);
4 - publicitatea prin presă;
5 - publicitatea prin televiziune.
Plasarea în distribuţie are ca scop disponibilizarea în condiţii optime a produselor şi
serviciilor financiare pe piaţă. Particularizând conceptul în sectorul serviciilor financiar-bancare,
dezvoltarea acestei componente a mixului de marketing financiar-bancar vizează aspecte precum:
reţeaua de unităţi teritoriale (în cazul unei bănci, în sistemul românesc, cuprinde Centrală,
sucursalele, filialele, agenţiile); reţeaua de bancomate (ATM – Automatic Teller Machine);
reţeaua de POS-uri (EFTPOS – Electronic Fond Transfer at Point of Sale); sisteme informatizate
(Internet Banking, Mobile Banking etc.)
In ceea ce priveşte materializarea concretă a elementelor de preţ în sfera financiar-bancară
se exprimă prin intermediul:
 Comisionului – reprezintă o exprimare procentuală a valorii preţului prin
raportare la suma tranzacţionată;
 Taxei – reprezintă o valoare absolută, fixă, ce se aplică pentru o tranzacţie
indiferent de valoarea acesteia;
 Spezelor;
 Dobânzilor;
 Primelor de asigurare – în cazul societăţilor de asigurări.

Referitor la principalele forme de comunicare utilizabile în marketingul financiar-


bancar includ:

40
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

 Publicitatea – formă plătită de prezentare impersonală a imaginii şi/sau a produselor


şi serviciilor prin intermediul mediilor de comunicare identificate.
 Vânzarea promoţională – cuprinde activităţi pe termen scurt menite să stimuleze
vânzarea unui anumit serviciu.
 Vânzarea personală – presupune o interacţiune directă a personalului băncii cu
scopul de a efectua o tranzacţie.
 Relaţiile publice – sunt programe dezvoltate în vederea promovării imaginii băncii
sau a serviciilor individuale.
 Sponsorizarea – reprezintă susţinerea unor evenimente cu caracter cultural, sportiv
etc. cu scopul de a proiecta numele şi imaginea instituţiei financiare în legătură cu acel
eveniment

Planificarea unei campanii promoţionale


În vederea realizării unei campanii de succes, aceasta trebuie să urmeze o planificare
riguroasă. Etapele ce trebuie astfel parcurse sunt:
1) Identificarea audienţei ţintă;
2) Stabilirea obiectivelor campaniei de promovare;
3) Proiectarea unui mesaj potrivit;
4) Selectarea canalelor şi/sau a mediilor de comunicare ce vor fi folosite pentru transmiterea
mesajului;
5) Stabilirea bugetului promoţional;
6) Alegerea mixului promoţional;
7) Evaluarea eficienţei promovării.
În etapa de identificare a audienţei ţintă instituţiile financiare trebuie să definească
grupurile ţintă de adresanţi în baza segmentării pieţei.
Stabilirea obiectivelor campaniei de promovare vizează definirea răspunsului aşteptat din
partea clienţilor. Firesc, orice organizaţie financiară doreşte încheierea unei tranzacţii, dar acest
lucru este doar rezultatul final al unui lung proces decizional din partea clienţilor.
Ca urmare, o campanie de marketing este concepută pentru obţinerea mai multor
răspunsuri din partea audienţei ţintă. Astfel, ea trebuie să fie: cognitivă, afectivă şi
comportamentală.

41
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

În analiza obiectivelor există mai multe modele de analiză care urmăresc identificarea
stadiilor răspunsului consumatorului. Dintre acestea modelul AIDA surprinde cel mai bine
stadiile menţionate în comportamentul consumatorului.

Proiectarea mesajului vizează crearea unui mesaj potrivit pentru activitatea de


promovare. Acest proces implică parcurgerea unor etape referitoare la:
 Conţinutul mesajului  Formatul mesajului;
 Structura mesajului;  Sursa mesajului

Cu toate acestea nu trebuie neglijate nici dezavantajele:


• Preţ total de cost ridicat;
• Lipsa controlului în ceea ce priveşte selectivitatea recepţionării mesajului şi ca
urmare, neatingerea audienţei ţintă.
• Reclamele sunt grupate în calup, într-un timp limitat, succesiunea lor fiind rapidă
ceea ce face ca mesajul să poată fi pierdut;
• Concurenţa mare pentru difuzarea reclamelor la ore de vârf;
• Nu există control în ceea ce priveşte reclama concurenţilor, putând să existe
programări succesive;
• Telespectatorii pot să nu urmărească reclama;
• Spotul publicitar necesită o perioadă considerabilă de timp pentru realizare şi
programare în avans;
• Mesajul trebuie să fie scurt şi percutant, ceea ce face imposibilă transmiterea unor
mesaje complexe.
Cu toate că dezavantajele depăşesc numeric avantajele, televiziunea reprezintă o formă
populară de publicitate şi experienţa a arătat că avantajele prevalează asupra dezavantajelor. .
Presa constituie un mijloc important de publicitate şi în funcţie de utilizarea ziarelor sau
revistelor putem identifica avantaje şi dezavantaje distincte. Astfel, referitor la avantajele
utilizării ziarelor ca mijloc de publicitate menţionăm următoarele:
• Ziarele au caracter naţional sau local deci pot atinge audienţe ţintă specifice;
• Au caracter semi-permanent;

42
Analiza produselor de economisire oferite de B.R.D – Groupe Société Générale

• Reclama poate fi mai detaliată decât în alte cazuri;


• Există ziare cu un anumit profil, ceea ce le determină o audienţă bine definită, oferindu-se
şansa pentru atingerea unei pieţe ţintă mai bine individualizată.
Referitor la specificul utilizării revistelor ca mijloc de publicitate, dintre avantajele
particulare folosirii acestui mijloc menţionăm:
• Revistele pot concentra într-un grad înalt reclama pentru o anumită audienţă;
• Revistele au o durată de viaţă mai lungă decât cea a ziarelor;
• Calitatea imprimării permite utilizarea culorilor.
Există, în plus, şi un dezavantaj al utilizării revistelor şi anume, costul relativ mai ridicat,
datorită pieţei selective a revistelor.
Publicitatea prin panouri exterioare (outdoor) sunt avantajoase datorită vizibilităţii
ridicate, a caracterului semi-permanent, a elementelor de grafică, fiind folosite pentru
suplimentarea întregii campanii de promovare. O alta varianta la indemana o reprezinta pliantele
pe care operatorii si personalul bancar le pot oferi potentialilor clienti sau celor deja existenti.

43
BIBLIOGRAFIE

a. Cărţi şi volume
1. ALEXANDRU, Aurelian; BEREA, Paul, Modernizarea sistemului bancar, Ed.
Expert, Bucureşti, 2003
2. BASNO, Cezar; DARDAC, Nicolae, Management Bancar, Ed. Economică,
Bucureşti, 2002
3. BASNO, Cezar; DARDAC, Nicolae, Produse, costuri şi performaţe bancare, Ed.
Economică, Bucureşti, 2000
4. BRATU, Alina, Monedă. Credit. Bănci , Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2005
5. CĂPRARU, Bogdan, Retail banking, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009
6. CETINA, Iulian, Marketing financiar bancar, Editura Economică, Bucureşti, 2005
7. COCRIŞ, Vasile; CHIRLEŞAN, Dan, Economie Bancară, Ed. Univ . AL. I. Cuza,
Iaşi, 2007
8. DANILĂ, Nicolae, Retail Banking, Ed. Expert, Bucureşti, 2004
9. DOBRE, Elena, Elemente de monedă, credit, bănci, Ed.Exponto, Constanţa, 2003
10. FILIP, Bogdan, Florin, Tehnologii financiar bancare, Ed. Univ. AL. I. Cuza, Iaşi,
2004
11. HOANŢĂ, Nicolae, Bani şi bănci, Ed. Economică, Bucureşti, 2001
12. KIRIŢESCU, Costin; DOBRESCU, Emilian, Monedă. Mică enciclopedie, Ed.
Expert, Bucureşti, 1998
13. MANOLESCU, Gheorghe; DIACONESCU, Sarbea, Adriana, Management Bancar,
Ed. Fundaţiei de Mâine, Bucureşti, 2001
14. OLTEANU, Alexandru, Management Bancar, Ed. Dareco, Bucureşti,2003
15. PASCARIU, Gheorghe, Managementul serviciilor bancare - coordonate actuale şi
perspective, Editura Fundaţiei Academice Gh. Zane, Iaşi, 2004
16. STOICA, Ovidiu; CĂPRARU, Bogdan, Efecte ale integrării europene asupra
sistemului bancar românesc, Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iaşi, 2005
17. TURLIUC, Vasile; COCRIŞ, Vasile; DORNESCU Valeriu; BOARIU, Angela;
STOICA Ovidiu; CHIRLEŞAN Dan; Monedă şi Credit, Ed. Economică, Bucureşti,
2005
a. Legislaţie Bancară
1. Legea nr. 312 din 28.iun.2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României
2. Legea nr. 58 privind activitatea bancară republicată în M.O.din 24.01.2005

b. Norme interne ale BRD - Groupe Société Générale


1. Norme metodologice ale BRD-Groupe Société Générale privind activitatea de
creditare, economisire, operaţiunile de decontare şi cu numerar.

c. Adrese internet
 http://www.bnr.ro
 http://www.brd.ro
 http://www.capital.ro
 http://www.financiarul.ro
 htto://no-cash.ro
 http://sfin.ro

 http://www.conso.ro
 www.finzoom.ro
 www.brd.ro
 www.bcr.ro
 www.procreditbank.ro
 www.alphabank.ro

S-ar putea să vă placă și