Sunteți pe pagina 1din 2

2.2.

a O lectură conștientă și sistematică a programelor școlare de Geografie

Programa şcolară este parte a Curriculumului naţional. Este un document curricular reglator,
în care este prevăzută  într-o organizare coerentă, oferta educaţională a unei discipline, în concordanţă
cu statutul pe care aceasta îl are în planul cadru de învăţământ (clasele la care se studiază, nivelul la
care se studiază, aria curriculară căreia îi aparţine, numarul de ore alocate prin planul cadru).
Structura programei şcolare include următoarele elemente:
- Competenţe generale
- Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
- Conţinuturi/studii de caz
- Sugestii metodologice
Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin
învăţare, care permit identificarea şi rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor
probleme generale, în contexte particulare diverse.
Competenţele generale sunt competenţele dezvoltate prin studierea disciplinei Geografie pe
parcursul întregului ciclu de învăţământ gimnazial. Sunt derivate din profilul absolventului și corelate
cu competențele-cheie au un grad mare de complexitate și generalitate și se formează pe parcursul
celor patru ani de studiu al geografiei în învățământul gimnazial:
1. Prezentarea realităţii geografice, utilizând mijloace şi limbaje specifice
2. Raportarea realităţii geografice spaţiale şi temporale la reprezentări cartografice
3. Studierea spaţiului geografic, realizând conexiuni cu informaţii dobândite la alte
discipline şcolare
4. Elaborarea unui demers investigativ din perspectiva educaţiei permanente şi pentru
viaţa cotidiană
Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an şcolar, sunt derivate din competenţele
generale (fiecărei competențe generale îi corespund un număr de 2-4 competențe specifice pentru
fiecare an) şi reprezintă etape succesive în dobândirea acestora. Competenţele specifice sunt însoţite
de exemple de activităţi de învăţare, care constituie modalităţi de organizare a activităţii didactice în
scopul realizării competenţelor.
Conţinuturile învăţării sunt organizate pe domenii şi reprezintă achiziţii de bază, mijloace
informaţionale prin care se urmăreşte realizarea competenţelor.
Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în utilizarea programei şcolare,
oferind suport pentru proiectarea demersului didactic şi pentru realizarea activităţilor de predare-
învăţare-evaluare, în concordanţă cu specificul disciplinei şi cu particularităţile de vârstă ale elevilor.
Progresia competențelor specifice pe parcursul ciclului gimnazial
Competența generală 4. Elaborarea unui demers investigativ din perspectiva educației
permanente și pentru o viață cotidiană
Competența specifică 4.1 evoluează în complexitate din clasa a V-a până în clasa a VIII-a astfel

Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a


Utilizarea metodelor Construirea unui Utilizarea unor metode Realizarea unui demers
simple de investigare demers investigativ de investigare (analiză, investigativ
(observare sugerat/dirijat interpretare)
directă/indirectă,
colectare de date)
Activități de învățare Activități de învățare Activități de învățare Activități de învățare
- observarea - selectarea - utilizarea datelor - selectarea
directă/indirectă a unor caracteristicilor unor secundare rezultate din caracteristicilor unor
elemente/fenomene/pro elemente geografice observare și analiză elemente geografice
cese geografice descoperite prin directă sau mediată descoperite prin
- descoperirea unor observarea pentru explicatea observare
legături simple pe baza directă/indirectă realității teritoriale directă/indirectă
unor date geografice - analizarea unor date, -realizarea unui text pe - clasificarea
comparabile grafice, texte sau a o problematică informațiilor culese
unor situații reale investigată