Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA „NICOLAE TITULESCU” BUCUREȘTI

FACULTATEA DE DREPT

DATA: 09 iunie 2020


NUME: Anghelache Durst
PRENUME: Andrei Ionut
e-mail: andrei155918@univnt.ro
AN: II
FORMA DE ŞCOLARIZARE: IF regim ID
GRUPA: 10

DREPT FINANCIAR

SUBIECTUL DE EXAMEN:

Dreptul financiar și fiscal, în cele trei părți ale acestuia și care fac obiect de examen, este alcătuit, în
principal, din:

i) Constituția României;
ii) Legea finanțelor publice nr. 500/2002;
iii) Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006;
iv) Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi nr. 94/1992;
v) Codul fiscal – Legea nr. 227/2015;
vi) Codul de procedură fiscală – Legea nr. 207/2015;
vii) Legile bugetare anuale, în vigoare fiind:
• Legea bugetului de stat pe anul 2020 – Legea nr. 5/2020;
• Legea bugetului asigurărilor de stat pe anul 2020 – Legea nr. 6/2020;
viii) Legea pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale nr. 241/2005.
Bugetul anului 2020 a fost adoptat prin Legea nr. 5/2020, iar bugetul asigurărilor sociale de stat prin
Legea nr. 6/2020, ambele acte normative fiind adoptate de Parlament urmare a angajării răspunderii
Guvernului asupra celor două proiecte de lege. Legile bugetare adoptate conțin prevederi referitoare
la totalul veniturilor și cheltuielilor, deficitul estimat, sursele de venituri fiscale (între alte venituri ale
statului). Potrivit Guvernului României (a se vedea în acest sens punctul de vedere privind conflictul
juridic de natură constituțională sesizat de Parlamentul României privind adoptarea legii bugetului
prin angajarea răspunderii de către Guvern, înaintat Curții Constituționale a României) angajarea
răspunderii Guvernului urmărește ca aceste proiecte de lege să fie adoptate în condiții de maximă
celeritate, pentru stabilirea unor măsuri urgente într-un domeniu de maximă importanță.

Pornind de la situația mai sus expusă, de la prevederile legilor bugetare, a legilor bugetare și a legilor
fiscale, răspundeți argumentat cerințelor de mai jos:
1) Care sunt funcțiile finanțelor publice?

Funcţiile finanţelor publice


Funcțiile finanțelor publice sunt ajutate pentru indeplinirea sopului principal prin funcții
specifice precum:
1. Funcția de repartiție
2. Funcția de control
3. Funcția de stabilizare macroeconomica
4. Funcția de reglementare

Funcții de bază ale finanțelor publice sunt:


 funcţia de repartiţie;
 funcţia de control.

Funcţia de repartiţie se manifestă în două etape distincte:

 constituirea fondurilor financiare;


 distribuirea acestora.

Constituirea de fonduri de resurse financiare publice prin prelevări:


 impozite;
 taxe;
 contribuţii pentru asigurările sociale;
 vărsăminte din venitul

Aceste fonduri de resurse fnanciare publice sunt prelevate din următoarele sectoare:

 sectorul public;
 sectorul privat;
 sectorul mixt;
 populaţie.

Controlul financiar se efectuează in procesul de repartiție și urmărește:

 provenienta resurselor care alimentează fondurile publice si destinatia


 titlul cu care se mobilizeaza resursele
 dimensiunile fondului in raport cu produsul intern brut;
 gradul de redistribuire a fondului intre sferele de activitate, sectoarele sociale si
membrii societatii;
 modul de asigurare a echilibrului intre necesarul de resurse financiare si posibilitatile
de procurare;
2) Definiți impozitul pe venit și arătați care sunt deducerile pentru acest tip de impozit.
Care este cuantumul previzionat al impozitului pe venitul din salarii previzionat pentru
anul 2020?
Impozitele constituie o taxă impusă contribuabililor care inregistrează venituri.
Impozit pe venit datorează persoanele fizice, iar impozit pe profit persoanele juridice.
Venituri obţinute de contribuabili din industrie, comerţ, agricultură, dobânzi, asigurări, din
desfăşurarea profesiilor liberale, câştiguri din activităţi sportive, jocuri de noroc, venituri din
muncă (muncitori, funcţionari, salariaţi în general), venituri din cesionarea drepturilor de
proprietate intelectuală, venituri din chirii, venituri din transferul drepturilor de proprietate,
venituri din pensii fac obiectul impozabil, astfel impunerea este, de regulă, individuală, dar
când la realizarea venitului au participat mai multe persoane, impunerea se face pe ansamblul
persoanelor care au participat la realizarea lor. Impozitul pe veniturile persoanelor fizice este
unul dintre cele mai importante impozite directe din punct de vedere al veniturilor fiscale
realizate.
În practica fiscală întâlnim două sisteme de impozitare a veniturilor persoanelor fizice:
 sistemul impunerii separate
 sistemul impunerii globale
Impozitele pe venit sunt impozite personale. Ele au fost introduse atunci când veniturile
diferitelor categorii sociale s-au diferenţia suficient, iar numărul muncitorilor, funcţionarilor,
al celor care realizau venit din exploatări industriale şi agricole (al rentierilor) a crescut, în aşa
fel încât statul, în goana sa permanentă după venituri, a putut să le identifice, să determine
subiecţii şi să preleve o parte din veniturile lor, instituind impozite pe venit prin lege
Indicatori de venit:
 Impozit pe veniturile din activitati independente -10% aplicat asupra venitului net
estimat
 Impozit pe venituri din asocierea dintre o persoană fizică si o persoană juridică -
16% aplicat asupra venitului net distribuit.
 Impozit pe veniturile din salarii- 10% aplicat asupra bazei de calcul determinata
conform prevederilor art.78
 Impozit pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor- 0% la venitul net stabilit ca
diferentă între venitul brut si cota forfetara de cheltuieli de 40%; II: 10% aplicat la
norma anuala de venit
 Impozit pe veniturile din investitii sub forma de dividend- 5% aplicat asupra
valorii dividendelor; impozit final
 Impozit pe veniturile din investitii sub forma de dobanzi- 10% aplicat asupra
valorii acestora; impozit final; exceptie venituri neimpozabile prevazute la art. 97
 Impozit pe veniturile din investitii cf. reglementărilor Cap V din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare- 10%
aplicat asupra castigului net determinat cf. art. 94, 95, 96; venituri neimpozabile cf.
art. 93
 Impozit pe veniturile din investitii sub forma veniturilor din lichidarea unei
persoane juridice- 10% asupra venitului impozabil calculat conform art.97 alin.(5);
impozit final
 Impozit pe veniturile din pensii- 10%; suma neimpozabila 2000/lunar conform art.
100
 Impozit pe veniturile din activitati agricole- cota 10% aplicată la norma de venit;
venituri neimpozabile cf. Titlul IV - art. 105
 Impozit pe veniturile din premii si jocuri de noroc- Venituri din premii a) venit
neimp.art.110 (4) în suma neimp.600 lei/fiecare premiu; b) 10% in caz venit.net
sub forma de premiu; II. Jocuri de noroc: cote progresive până la 66.750, inclusiv
cota de 1%; peste 66.750 - 445.000, impozit 667,5 + 16% pentru ceea ce inclusiv
depăşeşte suma de 66.750 lei; peste 445.000 lei impozit datorat de 61.187,5 + 25%
pentru ceea ce depăşeşte suma de 445.000 lei. venit neimpozabil cf. art. 110 alin.
(4) lit. b.
 Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul
personal- Proprietăti imobiliare dobândite: 3% aplicat la valoarea tranzactiei dupa
deducerea sumei neimpozabile de 450.000 lei; b) 1% la valoarea masei succesorale
pentru succesiuni finalizate dupa 2 ani de la decesul autorului succesiunii; c) scutiri
art. 111 alin. (2). alin. (2).
 Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul
personal-
 Proprietăti imobiliare dobândite: 3% aplicat la valoarea tranzactiei dupa deducerea
sumei neimpozabile de 450.000 lei; b) 1% la valoarea masei succesorale pentru
succesiuni finalizate dupa 2 ani de la decesul autorului succesiunii; c) scutiri art.
111 alin. (2). alin. (2).
 Impozit pe venituri din alte surse ale persoanei fizice- 10% aplicat asupra venitului
brut; impozit final II.10% castig din transfer de moneda virtuala. Castig sub 200
lei/tranzactie nu se impoziteaza cu conditia ca totalul castigurilor intr-un an fiscal
sa nu depaseasca 600 lei
 Impozit pe veniturile a caror sursa nu a fost identificata- 16% aplicat la venitul
brut;
 Impozit pe veniturile din arendă - 10% la venitul net stabilit ca diferentă între
venitul brut si cota forfetara de cheltuieli de 40% asupra venitului brut.
3) Arătați care sunt probele în procedura fiscală și care sunt persoanele scutite de a
furniza informații. Care este rațiunea acestei scutiri?
Probele în procedura fiscală
Probele pot fi clasificate, după cum urmează:
a) după criteriul naturii lor, personale (faptele omului) şi materiale (acele lucruri, care prin
înfăţişarea sau starea lor, însuşiri sau particularităţi dovedesc starea de fapt).
b) după criteriul modului de stabilire a faptului de probat, probe directe şi probe indirecte,
acestea din urmă dovedind fapte vecine şi conexe a căror cunoaştere permite a se trage
concluzia cu privire la faptul de dovedit.
c) după caracterul original sau derivat, probele pot fi: primare, imediate sau nemijlocite
(înscrisurile originale, declaraţiile contribuabililor şi ale martorilor) şi secundare sau probe
din a doua sursă.
Subiectul probei, acesta este, după caz, organul fiscal competent să deruleze procedura
administrativ fiscală sau judecătorul în procedurile care se desfăşoară în faţa instanţei de
judecată.
Obiectul probei îl reprezintă faptele juridice şi actele care au creat, modificat ori stins
raportul fiscal. Faptele ce trebuie dovedite pot fi fapte material, fapte psihologice fapte
pozitive ori fapte negative.
Sarcina probei, aceasta este împărţită între contribuabil plătitor şi organul fiscal, în anume
cazuri sarcina probei aparţinând şi unor terţe personae, astfel spus , contribuabilul/plătitorul
are sarcina de a dovedi actele şi faptele care au stat la baza declaraţiilor sale şi a oricăror
cereri adresate organului fiscal, art. 73 alin. 1 C. pr. fisc., în care este formulat principiul,
aparent limitând sfera de aplicare a principiului obligaţiei de cooperare . Pentru
administrarea probelor prevăzute de lege, organul fiscal are dreptul de a solicita prezenţa
contribuabilului/plătitorului la sediul său, pentru a da informaţiile necesare stabilirii situaţiei
fiscale reale şi poate solicita documentele pe care contribuabilul/plătitorul este obligat să le
prezinte.
Soţul, soţia şi rudele ori afinii contribuabilului/plătitorului până la gradul al II-lea incluziv pot
refuza furnizarea de informaţii, efectuarea de expertize ori prezentarea de înscrisuri.
De asemena pot refuza să furnizeze informaţii cu privire la datele de care au luat cunoştinţă în
exercitarea activităţii lor preoţii, avocaţii, notarii publici, consultanţii fiscali, executorii
judecătoreşti, auditorii, experţii contabili, medicii şi psihoterapeuţii, precum şi asistenţii
acestora şi persoanele care participă la activitatea lor profesională.
Raţiunea legii fiscale este aceea de a asigura cadrul juridic pentru determinarea materiei
impozabile şi a impozitului şi de a asigura încasarea venitului.

4) Care este sistemul de impozitare preferabil: în cotă fixă, în cotă progresivă sau în cotă
regresivă. Argumentați.
Cota procentuala proportionala reprezintă aceea cota prin care ea ramane tot timpul
neschimbata, indiferent de modificarile intervenite in baza de calcul . Asfel spus ea cuprinde
un singur procent, cu ajutorul caruia se calculeaza impozitul, aplicandu-se acel procent unic
legal prestabilit, la valoarea bunului impozabil, la venitul lunar ori anual impozabil etc.. Cu
toate ca procentul tarifului proportional de impunere este unic, cuantumul banesc al impozitlui
creste proportional cu valoarea obiectului impozabil.
O astfel de cota procentuală vine in ajutorul firmelor intrucât prin această modalitate este mult
mai accesibilă plata fără a pune in impas activitatea firmei.
Consider că această cotă aplicată la un interval de trei luni ajută gestionarea bugetului pentru
firmele active in piață.
DECLARAȚIA ANTIPLAGIAT

Subsemnatul Anghelache Durst Andrei Ionut domiciliat in Com Cuza Vodă Sat
Ceacu Strada 22, județul Călărași legitimat cu CI, seria KL, nr 522675, CNP 1870513510029,
declar pe proprie raspundere și în conformitate cu art. 292 Cod Penal, privind falsul in
declarații , că prezenta lucrarea elaborată in vederea susținerii examenului – Drept Financiar
organizat de către Facultatea Drept din cadrul Universității Nicolae Titulescu, reprezintă o
contribuție proprie, originală.
Lucrarea este elaborata de mine si nu reprezinta un plagiat.

Data Semnatura

10.06.2020

S-ar putea să vă placă și