Sunteți pe pagina 1din 7

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

Concursul de chimie Lazăr Edeleanu


Etapa locală - 22 martie 2014
Clasa a VII-a
VARIANTA 1
Timp de lucru: 2 ore (120 minute)
În grila de concurs răspundeţi prin marcarea literei răspunsului pe care îl consideraţi corect.
Marcarea literei se face printr-un X.
Completarea grilei se face cu pix sau cerneală albastră.
Nu se admit ştersături sau modificări în grilă. Acestea duc la anularea răspunsului la întrebarea
respectivă. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 3 puncte. 10 puncte se acordă din oficiu.

La întrebările 1 – 20 există un singur răspuns corect.

1. Se amestecă 300 g soluţie NaCl 10%, cu 300 g soluţie NaCl 40% şi cu 400 g apă și se obține
o soluție care:
A) are concentraţia procentuală 20%;
B) contine 950 g apă;
C) masa totală de NaCl dizolvată este de 120 g;
D) are concentraţia procentuală de 33,65 %;
E) conține 850 g apă.

2. Elementul care are numai 2 straturi și pe ambele configurații stabile de gaz rar, are Z egal
cu:
A) 2; B) 8; C) 10; D) 18; E) 6.

3. Numărul grupei principale este dat de:


A) numǎrul de straturi;
B) numǎrul de protoni;
C) numǎrul total de electroni;
D) numǎrul de electroni de valențǎ;
E) numǎrul atomic.

4. Un compus ionic este format dintr-un anion X3- si un cation Y2+ . Daca cei 2 ioni sunt
izoelectronici, numerele atomice ale celor doua elemente X si Y sunt:
A) 8 si 15; B) 20 si 13; C) 16 si 13; D) 20 si 15 E) 7 si 12.

5. Cantitatea de aur care se extrage din 40 tone de minereu aurifer cu un conținut în aur de
0,003% este:
A) 1 kg. B) 2 kg. C C) 1,2 t. D) 1,2 kg. E) 3.4 kg.

6. Care dintre afirmații este corectă:


A) spirtiera se aprinde cu chibritul și se stinge cu capacul spirtierei;
B) ustensilele de sticlă se încălzesc direct pe flacără;
C) agitarea unei soluții se face folosind un tub de sticlă;
D) mojarul se foloseste pentru dizolvarea sărurilor;
E) la măsurarea volumelor nu se poate folosi cilindrul gradat.
7. Solubilitatea unei substanțe:
A) se mǎsoarǎ în cantitatea maximǎ de substanțǎ care se dizolvǎ în 100 g solut, la o anumitǎ
temperaturǎ;
B) reprezintǎ cantitatea maximǎ de substanțǎ care se dizolvǎ în 100 g soluție, la o anumitǎ
temperaturǎ;
1
C) gazoase este favorizatǎ de creșterea temperaturii;
D) gazoase este defavorizatǎ de scǎderea temperaturii;
E) gazoase este defavorizatǎ de creșterea presiunii.

8. Șirul care indică numai fenomene fizice este:


A) ruginirea fierului, fermentarea mustului, arderea benzinei;
B) putrezirea lemnului, topirea zăpezii, arderea lumânării;
C) coclirea cuprului, arderea alcoolului, tăierea sticlei cu diamantul;
D) sublimarea naftalinei, topirea zapezii, magnetizarea fierului;
E) înghețarea apei, oțetirea vinului, topirea margarinei.

9. Șirul care cuprinde numai substanțe formate din ioni izoelectronici este:
A) NaCl, MgS; B) CaO, KI; C) NaBr, KBr; D) KCl, CaS; E) LiCl, NaI.

10. Atomii elementelor din grupa a 2-a formează ioni:


A) E3+; B) E2+; C) E2-; D) E6+; E) E6-.

11. Dacǎ 2 kg soluție de sare de concentrație 15% pierde prin evaporare 500 g apǎ, concentrația
soluției finale este:
A) 12%; B) 16%; C) 18%; D) 20%; E) 30%.

12. Masa de KOH care trebuie adăugată la 800 mL solutie de concetratie 20% și ρ =1,175g/cm3
pentru a obține o soluție de concetrație 50% este:
A) 456g; B) 564g; C) 300g; D) 354g; E) 522g.

13. Petrolul:
A) Formeazǎ cu apa un amestec omogen; B) Are densitate mai mare decât apa;
C) Formeazǎ cu apa un amestec eterogen; D) Este miscibil cu apa;
E) Nu formeazǎ cu apa un amestec.

14. Numărul total de particule subatomice din Al3+ este:


A) 23; B) 40; C) 43; D) 30; E) 37.

15. Alegeți amestecul pentru a cǎrui separare a componentelor succesiunea operațiilor este:
adǎugare de apǎ, filtrare și cristalizare:
A) saramurǎ și pulbere de cǎrbune;
B) nisip și sare;
C) zahǎr și sulf;
D) nisip și sulf;
E) zahǎr și nisip.

16. 18,066 .1024 atomi de carbon se găsesc în:


A) 360 g C; B) 3 moli C; C) 36 g C; D) 15 moli C; E) 120 g C.

17. Atomul unui element are a e- în stratul K, b e- în stratul L și (b-3a) e- în stratul M. Alegeți
afirmaţia corectă pentru element:
A) are Z=16;
B) este situat în grupa a V-a principalǎ;
C)are caracter nemetalic pentru cǎ este situat în perioada a treia și în grupa a VI-a principalǎ;
D) are configuraţie stabilă de octet pe ultimul strat;
E) are caracter metalic pentru cǎ este situat în perioada a treia și în grupa a II-a principalǎ.

18. Neutronul este o particulǎ:


2
A) încarcatǎ electric negativ;
B) încarcatǎ electric pozitiv;
C) neutrǎ din punct de vedere electric;
D) cu masa absolutǎ egalǎ cu a electronului;
E) cu masǎ egalǎ cu zero.

19. În care din combinațiile urmǎtoare: BeAl2O4; MgAl2O4 sau Be3Al2Si6O18 se aflǎ un procent
mai mare de aluminiu:
A) BeAl2O4;. B) MgAl2O4;. C) Be3Al2Si6O18;. D) În toate la fel; E) În primele douǎ la fel.

20. Suma numerelor atomice a trei elemente consecutive din sistemul periodic A, B și C este
36. Este adevărată afirmația:
A) cele trei elemente se aflǎ în aceeași grupǎ;
B) elementul B are 2 electroni de valențǎ;
C) elementul A este trivalent;
D) elementul C are 6 electroni pe stratul M;
E) elementul C are caracter electronegativ.

La următoarele întrebări, de la 21 la 30 răspundeţi cu:


A. dacă numai soluţiile 1,2 şi 3 sunt corecte
B. dacă numai soluţiile 1 şi 3 sunt corecte
C. dacă numai soluţiile 2 şi 4 sunt corecte
D. dacă numai soluţia 4 este corectă
E. dacă toate cele patru soluţii sunt corecte sau sunt false

21. Alegeți variantele în care sunt prezentate soluții cu concentrație identicǎ:


1. Într-o canǎ se aflǎ sifon la temperatura camerei, iar în altǎ canǎ identicǎ cu prima se aflǎ
aceeași cantitate de sifon de la frigider.
2. Un volum V (< 200 mL) de soluție x% este diluat pânǎ la 200 mL cu apǎ, iar alt volum V
de soluție x% este diluat cu 200 mL apǎ.
3. În douǎ cǎni identice se aflǎ dizolvatǎ o cantitate maximǎ de sare în apǎ, în una la
temperatura camerei, iar în cealaltǎ la temperatura de 70°C.
4. Într-o canǎ plinǎ cu ceai sunt dizolvate douǎ cuburi de zahǎr, iar în alta identicǎ cu prima,
cu ceai pânǎ la jumǎtate este dizolvat un cub de zahǎr.

22. 20 kg de carbonat de calciu are:


1. raportul masic Ca:C:O=10:3:12; 2. 200 moli; 3. 40% Ca; 12% C; 48% O; 4. 2
kmoli.

23. În care din perechile de izotopi de mai jos unul din izotopi are numǎrul de neutroni dublu
fațǎ de celǎlalt:
1. 27 14 16 32
13 Al și 7 N; 8 O și 16 S;

2. 126 C și 24 16 40
12 Mg; 6 C și 20 Ca;

3. 40 18 14 28
20 Ca și 8 O; 7 N și 14 Si

4. 146 C și 32 15 34
16 S; 6 C și 16 S.

24. Pentru soluția rezultatǎ în urma dizolvǎrii a 100 cm3 soluție H2SO4 20% cu densitatea
1,14g/cm3 în 342 g apǎ sunt valabile afirmațiile:
1. are C = 5%; 2. are masa 456 g; 3. conține 22,8 g substanțǎ dizolvatǎ; 4. are C = 10%.

3
25. Pentru 72 kg de magneziu sunt adevărate afirmaţiile:
1. conțin 36,132 ∙ 1026 e- de valențǎ;
2. conțin 18,066 ∙ 1023 atomi;
3. conțin 216,792 ∙ 1026 e-;
4. conțin 3 moli.

26. Numărul de molecule este același în:


1. 1g N2 si 1g CO; 2. 4 moli N2 si 284 g Cl2;
3. 44,8 L NH3 si 2000 mmoli CO2; 4. 36g H2O si 980g H2SO4.

27. Despre soluția obținută prin amestecarea a 2 moli acid clorhidric cu 10 moli apă se poate
spune că:
1. are concentratia 28,85%; 2. are concentratia 42,34%;
3. contine 180g apă; 4. contine 253g apă.

28. Sunt incorecte afirmațiile:


1. sublimarea este transformarea unei substanţe solide într-o substanţă lichidă;
2. izotopii sunt specii chimice care au număr atomic identic şi acelaşi număr de masă;
3. elementul chimic este specia chimică cu acelaşi număr de masă;
4. atomii sunt particule încărcate electric.

29. Pentru elementul chimic care conține 66,242.1023 protoni într-un mol de atomi sunt
adevărate afirmațiile:
1. se gasește în grupa 14; 2. este un metal alcalin;
3. Z=13; 4. are electrovalența +1.

30. Ionul de Ca2+ nu este izoelectronic cu:


1. K+; 2. Cl- ; 3. Ar; 4. O2- .

NA = 6,022.1023particule/mol
ρ = 1g/cm3
Vmolar = 22,4 L

Numere atomice: Al-13, Ne-10, He-2, Ar-18, Ca-20, S-16, K-19, Na-11, O-8, Cl-17
Li-3, S-16, Na -11, Mg-12, I-53, Br-35.
Mase atomice: C-12, Cu-64, S-32, O-16, H-1, Mg-24, Al-27, N-14, Cl-35,5
Be-9, Mg-24, Al -27, Ca-40, C-12, O-16, Si-28.
`

4
Nume, prenume elev
Clasa + profil VII
TIP SUBIECT Varianta1
Unitatea de învăţământ /sector
Punctaj obţinut
Semnătură elev evaluat

Nume + Semnătură elev observator


Nume +Semnătură profesor
evaluator

Număr A B C D E
item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5
6
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
Concursul de chimie Lazăr Edeleanu
Etapa locală - 22 martie 2014
Clasa a VII-a
BAREM - VARIANTA 1

Număr A B C D E
item
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
22 X
23 X
24 X
25 X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X

S-ar putea să vă placă și