Sunteți pe pagina 1din 4

Unități de competențe Nr. Unități de conținut Nr.

de Data Resurse Evaluare


ore
Unitatea de învăţare I Omul – fiinţă socială
Manifestara capacităţilor 1 1 04.09 Conversaţia, discuţia Interogarea frontală
de comunicare eficientă; Stiluri de comunicare. Lucrul în echipă. Luarea dirijată
deciziilor
Aprecierea rolului de 2 Conflictele în limita normelor morale şi 1 11.09 Discuţia dirijată Completarea fişei de
părinte şi a juridice.Evaluare inițială. evaluoare
responsabilităţilor 3 Familia- prima mea aparenţă de grup 1 18.09 Discuţia, analiza
associate ( personale şi 4 Funcţiile şi responsabilităţile familiei 1 25.09 discuţia analiza, Interogarea ,
sociale); prezentarea verificarea
5 Părinţii şi copii. Rolul familii în educaţia 1 02.10 Masa rotunda Prezentarea
Determinarea echilibrului calităţilormde bun părinte discursului
dintre binele public şi 6 Valori sociale şi personale 1 09.10 Graficul T, diagram Veen Verificarea
interesul personal. 7 Comportamentul prosocial 1 16.10 Conversaţia, dezbaterea, Exprimarea opiniei,
portofoliul aprecierea
8 Evaluare 1 23.10 test verificarea

Unitatea de învăţare II. Societatea democratică


Justificarea necesităţii 9-10 Democraţia şi participarea civică în lume şi în 2 06.11 Conversaţia, discuţia Prezentarea
integrării europene a Republica Moldova 13.11 dirijată soluţiilor
Republicii Modova şi a 11- Pluralismul şi societatea civilă 2 20.11 Discuţia dirijată Gradul de participare
păstrării în acest process 12 27.11
a valorilor naşionale; 13- Funcţionarea în system a drepturilor, 2 04.12 Lucrul individual, Verificarea temei,
14 libertăţilor şi responsabilităţilor oamenilor. 11.12 discursul fişe de verificare
Aprecierea nivelului de Restrîngerea unor drepturi şi libertăţi
funcţionare în sistem a Evaluare sumativă.
drepturilor, libertăţilor şi 15- Cetăţenia Republicii Moldova. Cetăţenia 2 18.12 Graficul T, comparaţia Participarea la
responsabilităţilor 16 Uniunii Europene. 15.01 discuţie
omului;
17- Perspectiva europeană a Republicii Moldova 2 22.01 Dezbaterea, analiza Verificarea,
Proiectarea modelului 18 29.01 documentului participarea la
unei societăţi virtuale din discuţie
perspectiva valorilor 19- Lumea multiculturală şi păstrarea valorilor 2 05.02 Brainstormingul, diagram Interogarea frontal
fundamentale ale 20 naţionale. Tradiţii şi obiceiuri. Portul popular 12.02 Venn.
democraţiei şi a 21 Recapitulare 1 19.02
normelor de conveţuire
socială 22 Evaluare 1 26.02 Test Verificarea

23 Analiza evaluării 1 12.03

Unitatea de învăţare III. Viaţa şi sănătatea – valori personale şi sociale


Analiza eventualelor 24 Factorul uman, coeziunea socială şi 1 19.03 Diagrama Venn, Prezentarea
consecinţe ale diminuarea/depăşirea riscurilor expunerea portretului
comportamentului 25- Comportamentul inadvertent şi consecinţele 2 26.03 Conversaţia, Propunerea
asociat riscurilor; 26 lui 02.04 problematizarea soluţiilor,
interogarea
Proiectarea strategiilor 27 Pasiuni şi sentimente. Abstinenţa şi 1 09.04 Conversaţia, explicaţia, Chestionarea,
de ameliorare a propriei importanţa ei pentru un mod de viaţă sănătoe portofoliu rezolvarea situaţiilor
stări de sănătate şi de şi sigur – problemă
asigurare a securităţii 28 Dreptul persoanei la ocrotirea sănătăţii 1 16.04 Problematizarea, analiza Studiul individual
collective. surselor legislative
29 Poliţa de asigurare obligatorie de asistenţă 1 23.04 Discuţia dirijată, analiza Propuneri de
medicală documentului îmbunătăţire a
serviciilor medicale,
aprecierea
30 Primul ajutor premedical 1 30.04 Discuţia dirijată, Eseul nestructurat
conversaţia,
31 Evaluare sumativă. 1 14.05 Test
32 Căi decente de depăşire a barierelor, 1 21.05 Conversaţia, Argumentarea,
dificultăţilor, stărilor de depresie, anxietate şi problematizarea, analiza implicarea în
stres activităţi
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Instituţia Publică gimnaziul Ciuciulea


APROBAT” ________________
Iaţcu Veronica, director
___________________________ 2020-2021

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


la Educația civică pentru clasa a IX-a
Anul de studii 2020– 2021
Profesor:Cojocaru Cristina, grad didactic II

Semestrul I Semestrul II Anual

Numărul de ore 15 17 32

Numărul de evaluări 2 2 4

Proiectul este elaborat în baza Curriculum-ului modernizat 2010

Manualul de bază: Clasa a IX-a, de Adrian Dolghi,Alina Felea,Viorica Negrei Editura Univers Educațional 2014

.„COORDONAT” ____________________
Curuliuc Rodica, director-adjunct
___________________________________ 2020-2021
Examinat şi aprobat la şedinţa Comisiei Metodice
Proces verbal nr. 2 din 10.09.2020
Şef al Comisiei Metodice Cojocaru Cristina