Sunteți pe pagina 1din 7

Domeniu Standarde Competențe Unități de conținuturi Nr.

Activități pentru consolidare Data


de specifice pentru de
eficiență recuperare/consolidare ore
Analiza și Explicarea  Elaborarea unui rezumat/sinteze cu
Limbaj explicarea fenomenelor şi VEGETAȚIA. LUMEA 1 referire la caracteristicile componentelor naturale.
geografic caracteristicilor proceselor specifice ANIMALĂ
componentelor mediului la nivel ȘI SOLUL
naturale și umane local, regional şi
ale învelișului global.  Vegetaţia
geografic, naturală.
utilizând limbajul Particularităţi
geografic generale.
Sistematizare Elaborarea și Raportarea  Tipurile  Structurarea informației cu referire la
a și interpretarea conţinuturilor de vegetaţie. componentele naturale, pornind de la un suport
interpretarea materialelor geografice la un Protecţia lumii statistic, grafic, cartografic.
organizatoril statistice, grafice suport cartografic şi vegetale.
or statistici, și cartografice grafic. Citirea şi
 Lumea
grafici și interpretarea hărţii
cartografici geografice. animală.
Atitudine Demonstrarea și Aplicarea unor Particularităţi  Argumentarea propriei viziuni asupra
și analiza elemente din generale. necesității protecției componentelor naturale.
comportamen problemelor matematică, ştiinţe,  Complexel
t privind mediului tehnologie în e faunistice.
mediul geografic și studierea mediilor Protecţia lumii
geografic aplicarea locale, regionale şi animale.
cunoștințelor globale, în  Solul.
geografice în rezolvarea unor Factorii de formare
proiectarea probleme şi situaţii a solului. 
măsurilor de din cotidian. Tipurile de sol.
soluționare la Protecţia solului.
nivel local,
regional și global
Analiza și explicarea Explicarea ZONELE NATURALE  Elaborarea unei comunicări/prezentări cu
Limbaj caracteristicilor fenomenelor şi ȘI 1 referire la caracteristicile zonelor
geografic componentelor proceselor specifice ARIILE NATURALE naturale, ariilor naturale protejate, problemelor
naturale și umane ale
1
învelișului geografic, mediului la nivel PROTEJATE ecologice din localitatea natală.
utilizând limbajul local, regional şi  Zonele
geografic global. naturale.
Sistematizarea Elaborarea și Raportarea  Problem  Localizarea pe harta contur a zonelor
și interpretarea interpretarea conţinuturilor naturale/ariilor naturale protejate.
organizatorilor ele
materialelor geografice la un
statistici, statistice, grafice și suport cartografic şi ecologice ale
grafici și cartografice grafic. Citirea şi Republicii
cartografici interpretarea hărţii Moldova.
geografice.  Ariile
Argumentarea Identificarea relaţiilor naturale  Construirea schemei
Relațiile relațiilor cauzale dintre componente, protejate. „Interacțiunea dintre componenții naturii” pe
cauzale dintre dintre diferite fenomene şi procese exemplul unei zonei naturale.
componentele componente, naturale. Formarea
mediului procese și comportamentului în
geografic fenomene naturale raport cu natura pe
și umane sub baza cunoaşterii
aspect spațial relaţiei cauză – efect.
Atitudine Demonstrarea și Aplicarea unor  Propunerea căilor de soluționare a
și analiza problemelor elemente din problemelor ecologice din localitatea natală.
comportament mediului geografic matematică, ştiinţe,
privind mediul și aplicarea tehnologie în studierea
cunoștințelor
geografic mediilor locale,
geografice în
proiectarea
regionale şi globale, în
măsurilor de rezolvarea unor
soluționare la nivel probleme şi situaţii
local, regional și din cotidian.
global

Nr. Nr.
Competențe specifice / d/o Conținuturi vizate Noțiuni - cheie de Data Notă
Subcompetențe ore
2
Capitolul I: ”Poziția 2
economicogeografică și organizarea
administrativ-teritorială”.
1/1. Comunicarea corectă în
limba maternă cu utilizarea Vamă, poziție economico-gografică. 1
Teritoriul și poziția economico –
adecvată a termenilor geografici. 3.
geografică a
Republicii Moldova.
1/2. Caracterizarea
4. Raion, comună, oraş, municipiu, unitate 1
particularităţilor poziţiei
Evaluare inițială. Organizarea administrativ-teritorială.
economico-geografice a
administrativ – teritorială.
Republicii Moldova;
Capitolul II: ”Resursele naturale” 4
5.
Clasificarea resurselor naturale. 1
7/1. Interpretarea hărţii Resursele minerale. Resurse naturale, resurse epuizabile,
administrativ-teritoriale. resurse inepuizabile, resurse renovabile,
6. rasurse irenovabile, zăcămînt.
Resursele climatice. Resursele de 1
apă. Resurse agroclimatice, resurse climatice.
4/2. Evaluarea gradului de 7.
Ape de suprafață, ape subterane.
asigurare a teritoriului ţării cu Resursele de sol. Resursele 1
diferite tipuri de resurse naturale. biologice. Fertilitate naturală, fertilitate economică.
8. Evaluare sumativă: „Poziția 1
economico – geografică,
orgenizarea administrativ
teritorială și resursele naturale”.

Capitolul III: ”Populația și așezările 7


umane”.
9. Recensămînt al populației, mortalitate 1
Evoluția numerică și mișcarea
infantilă, tranziție demografică,
3
7/1. Analiza materialelor naturală a populației. natalitate, mortalitate bilanţ natural al
statistice , grafice şi populaţiei.
cartografice la caracterizarea
indicilor 10 Migrația și repartiția geografică a Migrația populației, emigrație, imigrație, 1
demografici; populației. bilanț migratoriu, repatriere.
11 Structura demografică și resursele 1
Îmbătrînire demografică, speranță de
6/2. Utilizarea schemelor, de muncă.
viață la naștere, resurse de muncă,
tabelelor, organizatorilor
12. șomer. 1
grafici la clasificarea Structura etnică și cea confesională
populaţiei după a populației.
diferite criterii; Etnie, structură confesională.
13 1
Așezările umane. Așezările rurale.
8/3. Interpretarea hărţii Așezările urbane. Generalizarea Așezare umană. Urbanizare
populaţiei Republicii Moldova. materiei.
14. 1
Evaluare sumativă: „Populația și
așezările umane.
6/4.Caracterizarea aşezărilor 15
urbane şi rurale; Analiza evaluării
Lucrare practică nr. 1:
”Evaluarea dinamicii și structurii 1
populației din localitate în baza
algoritmului.”

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA


Instituţia Publică gimnaziul Ciuciulea
APROBAT” ________________

4
Iaţcu Veronica, director
___________________________ 2020-2021

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


la Geografie pentru clasa a IX-a
Anul de studii 2020– 2021
Profesor:Cojocaru Cristina, grad didactic II
Semestrul I Semestrul II Anual

Numărul de ore 15 17 32

Lucrări practice 1 1 2

Numărul de evaluări 2 2 4

Proiectul este elaborat în baza Curriculum-ului modernizat 2010 .„COORDONAT______________

Manualul de bază: Clasa a IX-a, de Vasile Sochircă,Natalia Odoleanu.Editura Știința 2019 Curuliuc Rodica, director-adjunct

Examinat şi aprobat la şedinţa Comisiei Metodice

Proces verbal nr. 2 din 10.09.2020

Şef al Comisiei Metodice Cojocaru Cristina

5
Capitolul IV: ”Economia națională” 14
Economia națională: noțiuni
16. generale și structura pe ramuri.
Economie națională, produs intern brut, 1
17. Factorii de dezvoltare a agriculturii și materie primă, înterprindere industrială,
industriei alimentare. economie de piață, producția industrială
totală. 1
1/1. Comunicarea corectă în Cultura cerealelor și industriile de
limba maternă cu utilizarea 18. prelucrare. Relații agrare, chimizarea agriculturii,
adecvată a termenilor geografici; fond funciar, factori naturali. 1
Cultura plantelor tehnice și
19. industriile de prelucrare. Chintal, sorgul.
1
20. Legumicultura, pomicultura și
industria conservelor. Culturi tehnice, rapiță. 1
10/2. Caracterizarea economiei 21. Viticultura și industria vinicolă.
naţionale; Podgorie. 1
Creșterea animalelor și industriile
22. produselor animaliere. Șeptel, sericicultură, avicultură,
1
piscicultură, apicultură.
Evaluare sumativă: ”Agricultura și
23
industria alimentară.” 1
Complex hidroenergetic, centrale
electrice cu termoficare, balanță
24. Industria energetică. energetică. 1
Industria constructoare de mașini și
25. de prelucrare a metalelor.
6
Industriile materialelor de 1
1/3. Comunicarea corectă în construcție, chimică și de prelucrare
limba maternă cu utilizarea a lemnului.
26. Industria ușoară.
adecvată a termenii geografici;
27. Sectorul serviciilor. 1
9/4. Specificarea formelor de
relaţii economice; 28 Transportul și comunicațiile. Sectorul serviciilor 1

1/1. Comunicarea corectă în Relațiile economice externe. Parcurs de mărfuri și de călători, nod 1
29 feroviar, debarcader.
limba maternă cu utilizarea Lucrare practică nr. 2:
adecvată a termenilor geografici; „Caracterizarea unei unități 1
economice din localitatea ta în Export,import, balanță comercială
10/2. Analiza materialelor baza algoritmului. externă.
statistice, grafice şi cartografice
la caracterizarea Capitolul V: ” Regiunile economico-
particularităţilor specifice ale geografice”
regiunilor Generalizarea materiei.
30 3
economico-geografice; Caracterizarea comparativă a
regiunilor de Nord și de Sud.
1

31 Evaluare sumativă: ”Economia


națională”.

Analiza evaluării. 1
32 Regiunea din Stînga Nistrului.
Republica Moldova în contextul
globalizării și a dezvoltării durabile. Globalizare. 1