Sunteți pe pagina 1din 5

Clasa: VII-a

Aria curriculară: Educație socioumanistică


Disciplina: Educaţie civică
Număr ore: 34 ore
Profesor:

Competenţe specifice ale disciplinei Educaţie civică:


1. Investigarea/aprecierea faptelor şi evenimentelor sociale din comunitatea locală, naţională, europeană;
2. Ilustrarea prin fapte a apartenenţei la familie, comunitate, statul Republica Moldova, Europa;
3. Aplicarea strategiilor de prevenire şi ameliorare a problemelor de sănătate;
4. Cooperarea în realizarea unor proiecte la nivel de instituţie/comunitate;
5. Valorificarea oportunităţilor de dezvoltare personală şi integrare socio-profesională reuşită.

Repartizarea orelor de predare / învăţare pe unități de învățare:

Clas Unităţi de conţinut Nr. de ore


a
Omul – fiinţă socială 10

VII Societatea democratică 15

Viaţa – valoare personală şi socială 8


Nr.
Unități de Unitaţi de Unităţi de conţinuturi de Data Starategii de Starategii Note
compentenţă învăţare ore predare-învăţare de evaluare
-Modelarea I. Omul-fiinţă 1. Introducere. Evaluare iniţială 1 Miniprelegerea.Test Evaluare scrisă
comportamentelor socială
proprii în raport cu 2. Stereotipuri şi prejudecăţi: 1 Explicaţia, joc de rol Scriere liberă
persoane asemănătoare manifestări şi efecte
şi diferite; 3. Stereotipuri şi prejudecăţi: 1 Dramatizare, Prezentarea
manifestări şi efecte miiniprelegere. setului de reguli
-Demonstrarea 4. Gîndirea pozitivă şi comunicarea 1 Lucrul în perechi Exercițiul
modalităţilor de asertivă practic
transmitere asertivă a
mesajului 5. Comunicarea: verbală, non- 1 Recunoaște mimica Dramatizarea
verbală și paraverbală.
6. Autoanaliza şi autoeducaţia 1 Joc didactic,miniprelegere Brainstorming

7. Autoeducația 1 Brainstorming Plan de


dezvoltare
personală
8. Relaţii interumane temeinice 1 Discuţia dirijată,joc de rol Prezentare orală

9. Sinteză: „Omul – ființă socială” 1 Autoevaluarea Autoevaluarea


10. Evaluare sumativă 1 Portofoliul Evaluarea
portofoliului

-Propunerea unor II. Societatea 11. Valori sociale și personale 1 Ciorchinele Tehnica 3-2-1
modalităţi de respectare democratică 12. Valorile familiei, ale comunităţii 1 Asalt de idei,joc de rol, Prezentarea
a valorilor familiei, locale şi naţionale lucrul în perechi schemei
comunităţii;
13. Familia - leagănul societății 1 Metoda FORE Arborele
-Proiectarea modelului genealogic
unui cetăţian activ şi 14. Repere valorice pentru un bun 1 Joc didactic, miniprelegere Asalt de idei
responsabil; cetăţean exerciţiul
-Aplicarea în situaţii
concrete a normelor de
15. Drepturile şi responsabilităţile 1 Discuţia,Lucrul în grup Minieseul
convieţuire într-o
cetăţenilor
societate democratică.
16. .Drepturile omului: standarde şi 1 Miniprelegerea, Studiu de Prezentare
instituţii de protecţie caz, Scriere liberă scrisă

17. Drepturi naturale, naționale și 1 Ciorchinele Studiul de caz


internaționale
18. Justiția – apărarea drepturilor 1 Analiza documentelor Dramatizarea

19. Delicvenţa juvenilă şi modalităţi 1 Discuţia dirijată, lucrul cu Prezentarea


de prevenire manualul şi în grup interviului

20. Delicvenţa juvenilă şi modalităţi 1 Lucrul cu manualul şi în Eseu de 5 min.


de prevenire grup.

21. Democraţia şi societatea civilă 1 GPP, miniprelegere, lucrul Asalt de idei


în grup
22. Democraţia şi societatea civilă 1 Cubul Tehnica 3-2-1
23. Puterea societăţii civile 1 Studiul de caz Prezentare orală

24. Lecţie de sinteză „Societatea Masă rotundă Prezentarea mo


democratică”. 1 delului
cetăţeanului
activ
25. Evaluare 1 Proiect Evaluarea
proiectelor

-Explicarea diferenţelor III.Viaţa şi 26. Starea şi grija de sănătate 1 Joc didactic, lucrul în grup Prezentarea
dintre stările de sănătatea- posterelor
sănătate, disconfort valori
fizic şi boală; personale şi 27. Comportamente alimentare 1 Miniprelegere,lucrul în pe Asalt de idei
sociale moderne rechi,studiul de caz
-Analizarea
consecinţelor pe termen
lung şi scurt,riscurilor 28. Luarea deciziilor în situaţii de risc 1 Asalt de idei, lucrul în Prezentare tab.
pentru sănătatea fizică grup
şi psihică, generate de
schimbarea condiţiilor 29. Modalităţi de prevenire a bolilor 1 Agenda cu notiţe paralele, Prezentare
de viaţă. analiza scrisă

30. Schimbarea condiţiilor de viaţă şi 1 Asalt de idei,discuţia Scriere liberă


sănătatea dirijată

31. Sănătatea şi frumuseţea 1 Dezbateri Prezentare orală

32. Lecţie de sinteză „Viaţa şi 1 Conferinţă de presă Prezentarea


sănătatea-valori personale şi tabelului
sociale”.

33. Evaluare sumativă finală 1 Portofoliul Evaluare port.

34. Activitate în folosul comunității 1