Sunteți pe pagina 1din 6

PLAN DE LECȚIE

Unitatea școlară: Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”

Data:11.11.2015

Învățător: Matei Elisa-Maria

Clasa pregătitoare „F”

Disciplina: Muzică și mișcare

Unitatea tematică: „Cufărașul cu povești”

Forme de realizare: activitate integrată, frontal, individual, pe grupe

Tipul lecției: predare- învățare- evaluare

Subiectul lecției: cântec „Ceata lui Pițigoi”

Durata: 35 de minute

Competențe specifice:

Muzică și mișcare

1.1 Receptarea unor sunete din mediul înconjurător, cu durate și intensități contrastante;
1.2 Diferențierea sunetelor vorbite sau cântate

2.1 Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul liber

2.3 Emiterea unor onomatopee asemănătoare cu sunetele din mediul înconjurător, cu durate și
intensități diferite

Activități integrate:

Arte vizuale și abilități practice


1.1 Sesizarea semnificației unui mesaj vizual printr-un desen;

2.2 Exprimarea ideilor și trăirilor personale, în aplicații simple, specifice artelor vizuale.
Obiective operaționale:

O1- să execute sincronizat, prin imitație și cu mișcări, după auz și la comandă exercițiile
muzicale;

O2- să interpreteze integral, din memorie cântecul „Ceata lui Pițigoi”

O3-să mențină o poziție corectă, în timpul cântării.

Strategii didactice:

1. Metode și procedee didactice: conversația, exercițiul, explicația, demonstrația, expunerea,


lectura după imagini
2. Mijloace și materiale didactice: imagini cu păsări, mijloc audio.
3. Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, evaluare
orală, evaluare scrisă, aprecieri verbale, stimulente.

Bibliografia:
(2014), Documentele profesorului pentru clasa pregătitoare, Editura sigma
Etapele lecției Competențe Obiective Conținut și strategii Evaluare și
specifice operaționale de predare-învățare feedback
1.Momentul -- se solicită -observarea
organizatoric elevilor pregătirea comportamentul
Moment de pentru ora de ui
cultură vocală muzică și mișcare verbal și
nonverbal al
Exerciții muzicale:
elevilor
-se fac exerciții de
1.3 respirație și
Receptarea unor încălzire a vocii,
sunete din mediul
care vor fi integrate
înconjurător, cu
durate și intensități în poveste:
contrastante; 1.Mergem la
plimbare și găsim o
floare, o ducem
acasă și o mirosim:
inspiră nazal, expiră
bucal pe cuvintele
„Ce frumos miroase
floarea!”
2.Toamna n-a uitat
să deschidă și
poarta școlii. Copiii
își umple
ghiozdanele cu
hărnicie și pornesc
spre școală fericiți

2.Intră toamna-n
gară. Urcă-n tren să
ajungă la noi. Și
locomotiva ne
anunță

2. - se adresează -verificarea
Reactualizarea
întrebări cu privire cunoștințelor
la lecțiile anterioare
cunoștințelor anterioare: -aprecieri
anterioare Despre ce am verbale cu
discutat lecția privire la
anterioară la muzică răspunsul
și mișcare? (Lecția elevilor
trecută am cântat
cântecelul
„Toamna” de Ion
Potolea”
-se solicită să cânte
cântecelul de ora
anterioară
-conversația
3.Sensibilizare - Joc didactic: - observarea
„Smiley spune:” comportamentul
față de noul
Învățătorul le ui nonverbal
conținut solicită elevilor să- - aprecieri
și pună mânuțele pe verbale pentru
ochi, nas, guriță, susținerea
burtă, umeri, etc, în dialogului
timp ce el pune
mâna pe o altă parte
a corpului, decât
cea menționata,
pentru a capta
atenția copiilor.

4.Anunțarea - se anunță elevii că - observarea


astăzi vor învăța comportamentul
temei și a
cântecelul „Ceata ui
obiectivelor lui Pițigoi” verbal și
nonverbal al
elevilor
5. Diferențierea să execute -se audiază - observarea
sunetelor vorbite sincronizat, cântecelul la laptop comportamentul
Transmiterea sau cantata prin imitație -se discută pe baza ui
și asimilarea 2.3 Emiterea unor și cu mișcări, cântecelului pe baza verbal și
onomatopee după auz și la adresării de nonverbal al
noilor asemănătoare cu comandă întrebări: elevilor
cunoștințe sunetele din exercițiile „Despre ce este
mediul - explicarea
muzicale; vorba în cântecel?” sarcinilor de
înconjurător, cu O2- să „Ce înseamnă
durate și intensități lucru
interpreteze pițigoi?”
diferite - rezolvarea
integral, din -se cântă model
corectă a
memorie cântecelul de către
cântecul învățător exercițiilor
„Ceata lui -se solicită să cânte, primite
Pițigoi” pe strofe, după -aprecieri
O3-să modelul dat verbale
mențină o -înainte de a începe
poziție să cânte, se dă tonul
corectă, în -se prezintă imagini
timpul cu pițigoi
cântării. -se discută pe baza
imaginilor
prezentate
-se adresează
întrebări pe baza
imaginilor
prezentate

6.Fixarea 2.1 Cântarea în -se solicită să cânte - observarea


colectiv, asociind cântecelul pe echipe comportamentul
cunoștințelor acompaniamentul (fetele- prima ui nonverbal
liber strofă, băieții-a
doua strofă)
-se solicită să
deseneze o pasăre,
după modelul dat

7.Încheierea - se fac aprecieri -aprecieri


organizată a verbale cu privire la verbale
lecției activitatea și atenția -observarea
elevilor comportamentul
- se împart ui verbal și
recompense nonverbal al
elevilor.