Sunteți pe pagina 1din 22

PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE: LUMEA DE LÂNGĂ NOI

PERIOADA - 13. 03. 2017 – 31. 03. 2017 (3 săptămâni) NR. ORE ALOCATE: 45 ORE

Comp.
Activităţi integrate/pe discipline; Resurse Obs
Ziua specifice / Detalii de conţinut Evaluare
organizarea colectivului de elevi materiale
disciplina
Luni LLR Textul narativ- - lectură activă, cu creionul în mână (3.1); ● Resurse ● Evaluarea după
13.03.2017 lectura textului materiale: rezolvarea
3.1 - citirea individuală, în gând, a textului suport (3.1);
manual, text sarcinilor de
3.2 Zăpada mieilor, - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și a
suport: Zăpada învățare:
3.3 după Mircea expresiilor din text, prin raportare la contextul în care
apar şi confruntarea cu sensurile oferite de dicţionar mieilor, după
4.4 Sântimbreanu Tehnica
(3.1); Mircea
semaforului: se
- citirea în forme variate a unor enunţuri din text, în Sântimbreanu,
pune la dispoziţia
lanţ, ştafetă (3.1); dicționar elevilor de cartonaşe
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează în culorile
● Resurse
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din semaforului, la
procedurale:
textul citit (3.2); solicitarea
- citirea selectivă a textului pe baza unor repere date exercițiul,
învățătorului, elevii
de învățător (enunțuri din text în care se regăsesc conversaţia,
ridică un cartonaş:
cuvinte cu același sens celor date) (3.1); explicaţia, verde dacă înţeleg,
- transcrierea unor enunțuri din text în care se regăsesc procedee de citire galben dacă nu sunt
cuvinte cu sens opus unor cuvinte precizate de activă, jocul siguri şi roşu dacă nu
învățător (3.1); didactic. înţeleg.
- exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor
Observarea
din text (3.3);
sistematică:
- scrierea unui paragraf pentru a relata pe scurt aspecte atitudinea elevilor
referitoare la textul citit (4.4). faţă de sarcina dată

M Localizarea unor - descrierea poziţiei obiectelor din spaţiu, în raport cu  Resurse  Tema de lucru
1
obiecte alte obiecte (3.1); materiale: în clasă:
3.1 - realizarea unor desene, respectând condiţii date (3.1); imagini, scheme, -identificarea unor
- participarea la jocuri de strategie în care este hărți, șah obiecte în funcție
necesară localizarea pieselor (ex.: șah) (3.1); de descrierea
- realizarea şi completarea unor tabele respectând  Resurse poziției lor;
instrucţiuni în care se folosesc cuvintele „rând” şi procedurale: -realizarea de
„coloană” (3.1); conversaţia, desene respectând
- stabilirea coordonatelor unui obiect într-o explicaţia, condiții date;
reprezentare grafică sub formă de reţea (3.1); exerciţiul, jocul -stabilirea
- descrierea structurii unui ansamblu de obiecte (3.1); didactic coordonatelor unui
- jocuri de orientare în spaţiu (3.1); obiect într-o rețea.
- găsirea unor obiecte folosind indicii (3.1).
E.C. Despre adevăr și – recunoașterea, în situații diferite, a trăsăturilor ● Resurse Observarea
1.1. morale ale unor persoane; activități cu suport materiale: sistematică a
minciună
2.3. imagistic, video și literar; comportamentului
3.1. – discutarea, în grupuri mici, a moralei unor texte Manualul de
interacţional
1.2. literare; Educaţie civică,
3.2. – exerciții de identificare a trăsăturilor persoanei, caietul, creioane
1.3. manifestate în contexte familiare elevilor; colorate.
– exerciții de apreciere a propriilor trăsături,
manifestate în contexte familiare; Resurse
– exerciții de argumentare; procedurale:
– simularea modului în care este necesar să se exercițiul,
comporte membrii unui grup în rezolvarea unei sarcini conversaţia,
de lucru, atunci când membrii grupului au opinii explicaţia
diferite;
– joc de rol.

J.M. Jocul înseamnă Capacitate psiho- motrică Resurse Evaluarea curentă,


-Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea materiale: mingi, cu observarea
rezistență!
2.1 calităților motrice (viteze de deplasare în relație cu cercuri, steaguri, comportamentului
2.2 un partener, rezistența generală, forța dinamică a elevului în
1.3 trunchiului și abdomenului Resurse desfășurarea
- participarea la jocuri de orientare în spațiu jocurilor.
procedurale:
2
- realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea
activităților de joc și mișcare
- implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în Progresul
Strategii activ-
activitățile de joc și mișcare înregistrat de elev
participative.
în cadrul jocurilor
- felicitarea coechipierilor/adversarilor de mișcare.
 Jocuri: Vânătorul, Vrabia și albina, Nu te lăsa
Marți M Punctul. Dreapta. - identificarea, în mediul înconjurător și în desene a  Resurse  Tema în clasă:
figurilor geometrice date (3.2); materiale: riglă,  recunoasterea
14.03.2017 1.1 Linia curbă.
- realizarea unor desene/ colaje folosind figurile echer, manual unor figuri
1.2
Linia frântă geometrice învăţate (3.2); Intuitext geometrice;
3.2
- identificarea şi denumirea figurilor geometrice plane  Resurse  trasarea unor
Segmentul de
(3.2); procedurale: figuri geometrice
dreaptă. - identificarea în cotidian/desene/imagini a elementelor conversaţia, date
repetitive (1.1); explicaţia,
Semidreapta
- identificarea regulii de construcţie a unui şir de exerciţiul, jocul
Unghiul simboluri sau numere (1.1); didactic,
- realizarea unor modele repetitive (cu desene), problematizarea
respectând o regulă dată (1.2);
- realizarea unor modele repetitive utilizând figuri de
diferite mărimi şi culori (1.2).- identificarea, în mediul
înconjurător și în desene/ imagini a figurilor
geometrice date (3.2);
- identificarea şi denumirea figurilor geometrice plane
- realizarea unor desene folosind figurile geometrice
învăţate (3.2);
- identificarea regulii de construcţie a unui şir de
simboluri sau numere (1.1);
- realizarea unor modele repetitive (cu desene), respectând
o regulă dată (1.2);
- realizarea unor modele repetitive utilizând figuri de
diferite mărimi şi culori (1.2).
LLR ● Textul narativ – - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri orale ● Resurse  Observarea

3
aprofundarea proprii materiale: sistematică:com
2.2 lecturii - formularea, în grup, a unor întrebări ale căror portamentul de
2.4 răspunsuri conduc la rezolvarea unei probleme care se manual Editura ascultător activ:
3.1. text suport: Zăpada poate desprinde din textul lecturat Intuitext,  executarea unor
3.2. mieilor, după - lectură activă, cu creionul în mână dicționar sarcini conform
3.3 Mircea - precizarea rolului pe care cuvintele îl au în instrucțiunilor
●Resurse
Sântimbreanu comunicare primite.
procedurale:
- exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele
citite exercițiul,
- exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor conversaţia,
din text explicaţia,
procedee de citire
activă, jocul
didactic.
LIMBA ENGLEZĂ
RELIGIE
Miercuri LLR ● Pronumele - - observarea unor mărci specifice pronumelui (1.3); ● Resurse  Tema de lucru
intuirea părţii de materiale: în clasă
15.03.2017 - selectarea din textul suport a unor cuvinte care indică
1.3 vorbire
2.4 anumite aspecte precizate de învățător și gruparea Manual Editura
3.5 acestora în funcţie de ceea ce denumesc Intuitext,
- identificarea în textul suport a unor cuvinte care dicționar
îndeplinesc cerințe date (pronume) (3.5);
- completarea unor enunţuri lacunare (3.5); ● Resurse
- scrierea unor enunţuri cu ajutorul unor ortograme procedurale:
- precizarea rolului pe care cuvintele îl au în exercițiul,
comunicare conversaţia,
explicaţia,
procedee de citire
activă, jocul
didactic. 2 ore
EDUCAȚIE FIZICĂ
M  Punctul. - identificarea, în mediul înconjurător și în desene a  Resurse  Tema în clasă:
4
Dreapta. figurilor geometrice date (3.2); materiale: riglă,  recunoasterea
1.1  Linia curbă. - realizarea unor desene/ colaje folosind figurile echer, manual unor figuri
1.2 Linia frântă geometrice învăţate (3.2); Editura Intuitext geometrice;
3.2 Segmentul de - identificarea şi denumirea figurilor geometrice plane  Resurse  trasarea unor
dreaptă. - identificarea în cotidian/desene/imagini a elementelor procedurale: figuri geometrice
Semidreapta repetitive (1.1); conversaţia, date
Unghiul - identificarea regulii de construcţie a unui şir de explicaţia,
simboluri sau numere (1.1); exerciţiul, jocul
- realizarea unor modele repetitive (cu desene), didactic,
respectând o regulă dată (1.2); problematizarea
- realizarea unor modele repetitive utilizând figuri de
diferite mărimi şi culori (1.2).- identificarea, în mediul
înconjurător și în desene/ imagini a figurilor
geometrice date (3.2);
- identificarea şi denumirea figurilor geometrice plane
- realizarea unor desene folosind figurile geometrice
învăţate (3.2);
- identificarea regulii de construcţie a unui şir de
simboluri sau numere (1.1);
- realizarea unor modele repetitive (cu desene),
respectând o regulă dată (1.2);
- realizarea unor modele repetitive utilizând figuri de
diferite mărimi şi culori (1.2).
Sărbătorim Participarea la discuţii despre tradiţii şi obiceiuri de Resurse - observare
AVAP Paştele! Paşte şi despre semnificaţia acestora materiale: sistematică
Tradiții. Vizionarea unor documentare despre încondeierea manual Intuitext, - evaluare frontală
1.1.; 2.2.; Decorațiuni. ouălor ouă, aţă, lipici, şi individuală
2.3 Realizarea unei păpuşi prin decorarea ouălor cu foarfecă, nasturi
ajutorul unor materiale sintetice coloraţi
Teatrul de păpuşi (pe echipe) Resurse
procedurale:
conversația,
demonstrația,
5
explicația,
exercițiul, jocul
de rol
Joi LLR ● Pronumele -  - joc Vânătoarea de pronume - identificarea ● Resurse ● Observarea
numărul pronumelor dintr-un text audiat (1.3); materiale: sistematică:
16.03.2017
1.3 pronumelui  identificarea unor pronume dintr-un atitudinea elevilor
3.5 personal fragment dat; transformarea acestora conform jocului Manual Editura faţă de sarcina dată
4.5 De la unul/una la mai mulți/multe și invers (1.3); Intuitext
 Listă de
●Resurse
 gruparea unor pronume dintr-un text dat, în funcţie verificare (da,
de număr (3.5); procedurale: nu):
 transformarea unor enunțuri prin schimbarea exercițiul,  concentrare
numărului pronumelor (4.5); conversaţia, asupra sarcinii de
 completarea unor enunțuri cu pronume, la numărul explicaţia, rezolvat;
singular sau plural, în funcție de contextul dat (3.5); procedee de citire  implicare
- scrierea unui paragraf în care se folosesc pronume activă, jocul activă în
didactic. rezolvarea sarcinii.
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc ortograme ● Interevaluarea

M  Poligoane. - identificarea şi denumirea figurilor geometrice plane  Resurse  Observarea


Pătrat, - conturarea figurilor geometrice plane cu ajutorul materiale: sistematică:
1.1
dreptunghi, instrumentelor de geometrie/ şabloanelor (pătrat, manualul tipar/ atitudinea elevilor
1.2
triunghi triunghi, dreptunghi) (3.2); digital, șabloane faţă de sarcina
3.2
Perimetrul - realizarea unor desene/ colaje folosind figurile pentru figuri dată
geometrice învăţate (3.2); geometrice, truse
- gruparea unor figuri după criterii date (număr de de geometrie Listă de
laturi, număr de unghiuri) (3.2);  Resurse verificare (da, nu):
- identificarea numărului de figuri geometrice plane procedurale: concentrarea
dintr-un desen dat/ conversaţia, asupra sarcinii de
dintr-o figură geometrică „fragmentată” (3.2); explicaţia, rezolvat;
- realizarea unor modele repetitive utilizând figuri de demonstrația,  implicarea activă
diferite mărimi şi culori (1.2). desenarea unor figuri exerciţiul, jocul în rezolvarea
geometrice respectând criterii date: formă, lungimea didactic sarcinii.

6
laturilor (3.2);
- rezolvarea unor probleme care presupun aflarea
perimetrului unor figuri geometrice (3.2);
- calcularea perimetrului unor figuri date cunoscând
lungimea laturilor și a lungimii laturilor cunoscând
perimetrul (3.2).
LIMBA ENGLEZĂ
MM Sunetul şi nota LA  exersarea notei La ● Resurse  Observarea
materiale: sistematică:
1.11.21.32.1 ● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea comportamentul
2.2 3.1 percuţiei corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului Manual Muzică şi de ascultător
din picior mişcare, caiet de activ
muzică  Lista de
● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau
verificare (da,
între grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi ●Resurse
nu):
diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei/ procedurale:
-manifestarea
acompaniament, ritmul melodiei/măsură) exercițiul, interesului față de
conversaţia, mesaje audiate;
Repertoriu de cȃntece: Clopoţelul, Stă la geam o explicaţia, jocul -concentrare
păsărică didactic. asupra sarcinii;
-executarea unor
sarcini conform
instrucțiunilor
primite.
Vineri OPȚIONAL – LIMBA GERMANĂ
17.03.2017
Ș.N  Interacțiuni între - vizionarea unor secvențe video care prezintă forța  Resurse  Evaluarea după Uni
corpuri. gravitațională (1.1); materiale: rezolvarea tate
Interacțiunea baloane, bucățele sarcinilor de a
1.1 gravitațională/ - stabilirea etapelor unui experiment pentru de hârtie, hârtii cu învățare: de
2.1 magnetică/ evidențierea interacțiunii gravitaționale/ magnetice grosimi diferite, Tehnica „Fără înv
2.4 Electrică/ prin (2.1); cărți de joc mâini ridicate” - ățar
frecare se aşteaptă ea
7
- stabilirea materialelor necesare derulării  Resurse răspunsuri la înc
experimentului (2.1); procedurale: anumite solicitări epu
conversaţia, ale cadrului t în
- identificarea unor jocuri care presupun utilizarea explicaţia, Știu/ didactic; se lasă uni
interacțiunii prin frecare (2.4); Vreau să știu/ Am elevilor timp de tate
învățat, SINELG, gândire, apoi pot a
- stabilirea de asemănări și deosebiri între diferite
exerciţiul, discuta în perechi tem
tipuri de interacțiuni (2.4);
observarea dirijată, sau în grupuri mici; atic
- joc de rol: Recunoaște interacțiunea (2.4). joc de rol atenţia ă7
învățătorului se și
poate muta către con
anumiţi elevi, tin
oferindu-se şi celor uă,
timizi sau tăcuţi cu
posibilitatea de a se înc
exprima. ă3
ore
,
în
ace
ast
ă
uni
tate
tem
atic
ă
EDUCAȚIE FIZICĂ
Sărbătorim Participarea la discuţii despre tradiţii şi obiceiuri de Resurse observare
AVAP Paştele! Paşte şi despre semnificaţia acestora materiale: sistematică
Tradiții. Vizionarea unor documentare despre încondeierea manual - evaluare frontală
1.1.; 2.2.; Decorațiuni. ouălor Intuitext, ouă, şi individuală
2.3 Realizarea unei păpuşi prin decorarea ouălor cu aţă, lipici,
ajutorul unor materiale sintetice foarfecă, nasturi
8
Teatrul de păpuşi (pe echipe) coloraţi

Resurse
procedurale:
conversația,
demonstrația,
explicația,
exercițiul, jocul
de rol
Luni LLR ● Proiectul APA - realizarea unui proiect interdisciplinar în clasă, în ● Resurse  Observarea
cadrul unui grup mic (2.4); materiale: sistematică:
20.03.2017 2.4
4.4 atitudinea elevilor
- proiect de grup: „Apa” (realizarea unei cărţi şi Manual Editura
4.5 expunerea acesteia/ prezentarea acesteia) (4.4); faţă de sarcina dată
Intuitext
- expoziţie de produse realizate în urma activităţilor ●Resurse
- Organizarea activităţii de derulare a proiectului: procedurale:
 stabilirea temei proiectului; exercițiul,
 precizarea cerinţelor; conversaţia,
 prezentarea criteriilor de evaluare; explicaţia,
 stabilirea datei de prezentare a proiectului; procedee de lucru
 stabilirea responsabilităţilor (4.4); în grup, învățarea
- realizarea unor desen pentru a ilustra anumite bazată pe proiect
proprietăţi ale apei (1.4);
- scrierea unor enunțuri prin care se furnizează
informații despre apă (4.4).
M  Poligoane. - identificarea şi denumirea figurilor geometrice plane  Resurse  Observarea
Pătrat, - conturarea figurilor geometrice plane cu ajutorul materiale: sistematică:
1.1
dreptunghi, instrumentelor de geometrie/ şabloanelor (pătrat, manualul tipar/ atitudinea elevilor
1.2
triunghi triunghi, dreptunghi) (3.2); digital, șabloane faţă de sarcina
3.2
Perimetrul - realizarea unor desene/ colaje folosind figurile pentru figuri dată
geometrice învăţate (3.2); geometrice, truse
- gruparea unor figuri după criterii date (număr de de geometrie Listă de
9
laturi, număr de unghiuri) (3.2);  Resurse verificare (da, nu):
- identificarea numărului de figuri geometrice plane procedurale: concentrarea
dintr-un desen dat/ conversaţia, asupra sarcinii de
dintr-o figură geometrică „fragmentată” (3.2); explicaţia, rezolvat;
- realizarea unor modele repetitive utilizând figuri de demonstrația,  implicarea activă
diferite mărimi şi culori (1.2). desenarea unor figuri exerciţiul, jocul în rezolvarea
geometrice respectând criterii date: formă, lungimea didactic sarcinii.
laturilor (3.2);
- rezolvarea unor probleme care presupun aflarea
perimetrului unor figuri geometrice (3.2);
- calcularea perimetrului unor figuri date cunoscând
lungimea laturilor și a lungimii laturilor cunoscând
perimetrul (3.2).
E.C. Modestia și lipsa – recunoașterea, în situații diferite, a trăsăturilor ● Resurse Observarea
1.1. morale ale unor persoane; activități cu suport materiale: sistematică a
de modestie
2.3. imagistic, video și literar; comportamentului
3.1. – discutarea, în grupuri mici, a moralei unor texte Manualul de
interacţional
1.2. literare; Educaţie civică,
3.2. – exerciții de identificare a trăsăturilor persoanei, caietul, creioane
1.3. manifestate în contexte familiare elevilor; colorate.
– exerciții de apreciere a propriilor trăsături,
manifestate în contexte familiare;  Resurse
– exerciții de argumentare; procedurale:
– simularea modului în care este necesar să se exercițiul,
comporte membrii unui grup în rezolvarea unei sarcini conversaţia,
de lucru, atunci când membrii grupului au opinii explicaţia
diferite; joc de rol.
J.M. Jocul înseamnă - Jocuri pentru orientarea spațio- temporală (repere Resurse Evaluarea curentă,
stabile, dinamice; ritm) materiale: mingi, cu observarea
rezistență!
2.1  - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor cercuri, steaguri, comportamentului
2.2 deprinderi de locomoție dispozitive, elevului în
1.3 instalații, sisteme desfășurarea
 - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor
deprinderi de manipulare de protecție jocurilor, vizând
cu precădere
10
 - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare Resurse executarea
 - participarea la jocuri de orientare în spațiu procedurale: acțiunilor motrice
 - realizarea unor sarcini de colaborare în Strategii activ- ale jocului,
practicarea activităților de joc și mișcare participative. respectarea
 - implicarea activă în evitarea/ medierea regulilor de joc,
conflictelor în activitățile de joc și mișcare utilizarea
deprinderilor de
 Jocuri: Ocupă locul, Poșta merge, Cercurile
zburătoare comunicare și
lucru în echipă.
Marți M  Cercul - identificarea şi denumirea figurilor geometrice plane  Resurse  Tema de lucru
- conturarea figurilor geometrice plane cu ajutorul materiale: în clasă
21.03.2017
3.2 instrumentelor de geometrie/ şabloanelor (pătrat, manual, șabloane,  identificarea
triunghi, dreptunghi, cerc) (3.2); rigle, carton, fișe numărului de figuri
- realizarea unor colaje folosind figurile geometrice de lucru geometrice plane
învăţate (3.2);  Resurse dintr-un desen dat;
- gruparea unor figuri după criterii date (număr de procedurale:  gruparea unor
laturi, număr de unghiuri) (3.2); conversaţia figuri după criterii
- identificarea numărului de figuri geometrice plane euristică, date.
dintr-un desen dat/ explicaţia,
dintr-o figură geometrică „fragmentată” (3.2). demonstrația,
exerciţiul, jocul
didactic.
LLR ● Cum să creezi - activităţi realizate în grup pentru analiza și realizarea ● Resurse  Observarea
un fluturaş unor texte funcţionale (2.4); materiale: sistematică:
2.4 publicitar  Lista de
4.1 - realizarea unui fluturaş pentru promovarea unei Manual Editura verificare (da,
4.2 serbări, a unui concurs sau proiect (4.2); Intuitext nu):
4.5  manifestarea
- expoziții de produse scrise, realizate în urma ●Resurse
interesului față de
activităților de grup/individuale (4.5); procedurale:
mesaje audiate cu
exercițiul,
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc ortograme. ajutorul
conversaţia, computerului
explicaţia, concentrarea
11
procedee de citire asupra sarcinii;
activă, jocul  formularea de
didactic. răspunsuri
adecvate la
întrebări;
 efectuarea unor
sarcini conform
comenzilor
primite.
LIMBA ENGLEZĂ
RELIGIE
Miercuri LLR ● Descrierea unui - audierea unor poveşti, povestiri, întâmplări, poezii ●Resurse Observarea
obiect. Descrierea folosind materiale: sistematică:
22.03.2017 1.4
unei activități computerul manual, texte– atitudinea elevilor
2.2
- relatarea după întrebările investigatorului perfect suport: faţă de sarcina dată
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu poeziile Să-ţi arăt
ce?) cine sunt eu, Eu  Listă de
- relatarea etapelor în derularea unei acţiuni sunt magician verificare (da,
nu):
● Resurse  concentrarea
procedurale: asupra sarcinii de
ascultare activă, rezolvat;
conversaţia,  implicarea
explicaţia, activă în
exercițiul, jocul rezolvarea sarcinii.
didactic 2 ore
EDUCAȚIE FIZICĂ
M  Corpuri - recunoaşterea şi descrierea unor obiecte care au  Resurse  Activitate
geometrice. Cub, forma unor corpuri geometrice cunoscute, din mediul materiale: practică
paralelipiped, apropiat (cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con) (3.2); manualul, corpuri Gruparea unor
3.2 cilindru, sferă, con - gruparea unor corpuri geometrice după criterii date cu forme diverse, corpuri
(formă/ număr de feţe, număr de vârfuri, număr de bile, corpuri geometrice după
muchii) (3.2); geometrice, bețe de criterii date.
- decuparea după contur a desfăşurării unui corp chibrit, plastilină,
12
geometric dat: cub, paralelipiped, cilindru, con (3.2); carton, foarfece.
- construirea unor corpuri geometrice folosind diverse  Resurse
materiale (beţişoare, scobitori, plastilină etc.) (3.2); procedurale:
- jocuri de construcţii cu corpuri geometrice (3.2); conversaţia,
- reconstituirea corpurilor geometrice prin plierea unor explicaţia,
tipare (3.2). demonstrația,
exerciţiul, jocul
didactic
AVAP Din folclorul -Iniţierea unor dialoguri între copii cu tema Obiceiuri Resurse materiale: - evaluare frontală
copiilor populare Manual Cd- Press, - evaluare
1.1.
Citirea unor numărători şi strigături din folclorul lut, frunze, flori, reciprocă
2.2.
copiilor scobitoare - portofoliu
Vizionarea unor filmuleţe despre obiceiurile populare -laptop, proiector
Formularea unor întrebări şi răspunsuri despre Resurse
obiceiurile populare procedurale:
Modelarea din lut a păpuşii Caloian conversația,
Decorarea păpuşii cu materiale naturale demonstrația,
Aprecierea lucrărilor colegilor pe baza criteriilor date explicația,
exercițiul, jocul de
rol
Activitate frontală,
individuală, pe
echipe
Joi LLR Ascultăm şi - audierea unor poveşti, povestiri, întâmplări, poezii  Resurse Lista de verificare
comunicăm! folosind reportofonul, materiale:
23.03.2017
1.4. computerul; manual, texte–
2.2. - relatarea după întrebările investigatorului perfect suport:
(Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu poeziile Să-ţi arăt
ce?); cine sunt eu, Eu
- relatarea etapelor în derularea unei acţiuni. sunt magician
 Resurse
procedurale:
ascultare activă,
13
conversaţia,
explicaţia,
exercițiul, jocul
didactic
1 oră
M  Corpuri - recunoaşterea şi descrierea unor obiecte care au  Resurse  Activitate
geometrice. Cub, forma unor corpuri geometrice cunoscute, din mediul materiale: practică
paralelipiped, apropiat (cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con) (3.2); manualul, corpuri Gruparea unor
3.2 cilindru, sferă, con - gruparea unor corpuri geometrice după criterii date cu forme diverse, corpuri
(formă/ număr de feţe, număr de vârfuri, număr de bile, corpuri geometrice după
muchii) (3.2); geometrice, bețe de criterii date.
- decuparea după contur a desfăşurării unui corp chibrit, plastilină,
geometric dat: cub, paralelipiped, cilindru, con (3.2); carton, foarfece.
- construirea unor corpuri geometrice folosind diverse  Resurse
materiale (beţişoare, scobitori, plastilină etc.) (3.2); procedurale:
- jocuri de construcţii cu corpuri geometrice (3.2); conversaţia,
- reconstituirea corpurilor geometrice prin plierea unor explicaţia,
tipare (3.2). demonstrația,
exerciţiul, jocul
didactic
LIMBA ENGLEZĂ
MM Sunetul şi nota DO -audiţie şi învăţare a cântecului notelor  Resurse Proba orală
1 - exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea noţiunilor materiale: Aprecieri verbale
1.3. de portativ, cheie de sol, înălţimi de note de la do1 la manual, caiet de
2.2. do2 muzică, calculator,
- jocuri de recunoaştere a înălţimilor de note deja cd, proiector
scrise
-exersarea citirii înălţimilor sunetelor din fragmente de  Resurse
melodii cunoscute procedurale:
- jocuri de citire a înălţimilor sunetelor unor melodii explicaţia,demon
simple în ştafetă straţia, exerciţiul,
- joc de poziţionare a corpului în funcţie de înălţimile jocul
1 oră
14
sunetelor
Cântece: Dirijorul DO, Dormi uşor
Vineri OPȚIONAL – LIMBA GERMANĂ
24.03.2017
Ș.N.  Recapitulare – - observarea unor imagini și clasificarea corpurilor  Resurse  Observarea
Corpuri – ilustrate în funcție de criterii date (1.1); materiale: sistematică a
1.1 proprietăți imagini, manual, atitudinii
1.2 - ordonarea unor vase în funcție de volumul de lichid film documentar, elevilor faţă de
2.4 pe care îl conțin (1.2); videoproiector, sarcina dată:
- asocierea unor corpuri în funcție de dimensiunile lor laptop
 Resurse  Listă de
(1.2); verificare (da,
procedurale:
- identificarea unor corpuri aflate în diverse stări de conversaţia, nu):
agregare (1.2); exerciţiul, -concentrarea
problematizarea, asupra sarcinii
- formularea unor concluzi referitoare la funcționarea Gândiți, lucrați în de rezolvat;
busolei (2.4); perechi, comunicați -implicarea
activă în
- identificarea utilității magneților (2.4). rezolvarea
sarcinii.
EDUCAȚIE FIZICĂ
AVAP Din folclorul  Iniţierea unor dialoguri între copii cu tema Resurse materiale: - evaluare
copiilor Obiceiuri populare Manual Cd- Press, frontală
1.1.
 Citirea unor numărători şi strigături din folclorul lut, frunze, flori, - evaluare
2.2.
copiilor scobitoare reciprocă
 Vizionarea unor filmuleţe despre obiceiurile -laptop, proiector - portofoliu
populare Resurse
 Formularea unor întrebări şi răspunsuri despre procedurale:
obiceiurile populare conversația,
 Modelarea din lut a păpuşii Caloian demonstrația,
 Decorarea păpuşii cu materiale naturale explicația,
 Aprecierea lucrărilor colegilor pe baza criteriilor exercițiul, jocul
date de rol
Activitate frontală,
15
individuală, pe
echipe

Luni LLR Textul narativ - citirea individuală, în gând, a textului suport;  Resurse Lista de
Din greşeală, după - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute și a materiale: verificare
27.03.2017
3.1. Lev Tolstoi expresiilor din text prin raportare la contextul în care manual, dicţionar
3.3. apar şi confruntarea cu sensurile oferite de dicţionar; text suport: Din
4.1. – lectura textului - citirea în forme variate a unor enunţuri din text în greşeală, după Lev
4.4. lanţ, ştafetă; Tolstoi
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează  Resurse
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din procedurale:
textul citit; procedee de citire
- citirea selectivă a textului pe baza unor repere date activă, conversaţia,
de învățător (enunțuri din text în care se regăsesc explicaţia, exercițiul
cuvinte cu același sens celor date);
- transcrierea unor enunțuri din text în care se regăsesc 1 oră
cuvinte cu sens opus unor cuvinte precizate de
învățător;
- exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor
din text;
- scrierea unui paragraf în care se redau aspecte citite;
- scrierea unor enunţuri în care se folosesc ortograme.
M  Axa de simetrie - identificarea, în mediul înconjurător, a unor axe de  Resurse  Tema de
simetrie (3.2); materiale: manualul lucru în
3.2 - identificarea, prin pliere, a axei/ axelor de simetrie tipar/ digital, coli clasă:
ale figurilor geometrice (3.2); colorate, foarfece,  identificarea
- construirea axelor de simetrie pentru figuri fișe de lucru; axelor de
geometrice date (3.2); Culegere simetrie ale
- realizarea unor desene folosind figurile geometrice  Resurse unor figuri
învăţate (3.2). procedurale: geometrice
conversaţia,
explicaţia,
16
demonstrația,
exerciţiul, jocul
didactic.
E.C. Recapitulare – recunoașterea, în situații diferite, a trăsăturilor Resurse materiale: Autoevaluarea,
1.1. morale ale unor persoane; activități cu suport manualul
1.2. imagistic, video și literar; tipărit/digital, inter-evaluarea,
1.3. Relații, atitudini, – discutarea, în grupuri mici, a moralei unor texte imagini/planse
-fise de lucru
2.3. literare; didactice, video-
comportamente proiector, calculator.
3.1. – exerciții de identificare a trăsăturilor persoanei, - observarea
3.2. față de oameni manifestate în contexte familiare elevilor; sistematică a
3.3. – exerciții de apreciere a propriilor trăsături, Resurse activității și
manifestate în contexte familiare; procedurale:
comportamentu-
– exerciții de argumentare; lectura
explicativă,conversa- lui elevilor
– simularea modului în care este necesar să se
ţia, explicaţia,
comporte membrii unui grup în rezolvarea unei sarcini
brainstorming;
de lucru, atunci când membrii grupului au opinii
jocul de rol
diferite. discuții, dezbateri,
tehnici și metode de
gândire critică,
rezolvarea de
probleme.
-activitate frontala, pe
grupe, individuala.
J.M. Jocul înseamnă - Jocuri pentru orientarea spațio- temporală Materiale:cercuri,
(repere stabile, dinamice; ritm) cretă Aprecieri
rezistență!
1.1. verbale
1.2.  Jocuri: Ocupă locul, Poșta merge, Cercurile Procedurale:conver frontale și
1.3. zburătoare sația, explicația, individuale
2.2. exercițiul, jocul

Marți M  Recapitulare - stabilirea coordonatelor unor obiecte într-o  Resurse  Observarea


- Localizarea unor reprezentare grafică sub formă de reţea (3.1); materiale: manual sistematică:
28.03.2017
3.1 obiecte - identificarea şi denumirea figurilor geometrice plane tipărit/ digital, atitudinea
17
3.2 - Figuri geometrice - conturarea figurilor geometrice plane cu ajutorul imagini, rigle, elevilor faţă de
- Axa de simetrie instrumentelor de geometrie/ şabloanelor (pătrat, creioane colorate, sarcina dată
- Perimetrul triunghi, dreptunghi) (3.2); trusa de geometrie,
- recunoaşterea şi descrierea unor obiecte care au fișe de lucru. Listă de
- Corpuri
forma unor corpuri geometrice cunoscute, din mediul Resurse verificare (da,
geometrice
apropiat (cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con) (3.2); procedurale: nu):
- gruparea unor corpuri geometrice după criterii date conversaţia, concentrarea
(formă/ număr de feţe, număr de vârfuri, număr de exerciţiul, asupra sarcinii
muchii) (3.2); problematizarea, de rezolvat
- construirea unor imagini simetrice (3.2); jocul didactic  implicarea
- rezolvarea unor probleme care presupun aflarea activă în
perimetrului unor figuri geometrice (3.2). rezolvarea
sarcinii
LLR ● Textul narativ – - citirea individuală, în gând, a textului suport (3.1); ●Resurse  Tema în
aprofundarea - citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în materiale: clasă: revizuirea
2.1 lecturii lanţ, ştafetă (3.1); manual, text- suport textului redactat
3.1 - formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează Din greşeală, după în clasă și
3.4 informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din Lev Tolstoi, transcrierea
3.5 textul citit (3.1); dicționar formei corecte
- citirea selectivă a textului pe baza unor repere date
de învățător (enunțuri din text în care se regăsesc
cuvinte cu același sens celor date) (3.1); ● Resurse
- transcrierea unor enunțuri din text în care se regăsesc procedurale:
cuvinte cu sens opus unor cuvinte precizate de procedee de citire
învățător (3.1); activă, conversaţia,
- delimitarea textului în fragmente (3.4); explicaţia, exercițiul
- identificarea unor trăsături ale unor personaje din
text (2.1);
- identificarea pronumelor în fragmente de text scris
LIMBA ENGLEZĂ
RELIGIE
Miercuri ● Recapitulare - citirea în gând, cu creionul în mână, a unui text care ● Resurse Tema de lucru
LLR conține informații despre apă (3.1); materiale: în clasă:
29.03.2017 – Textul narativ - identificarea unor pronume dintr-un text dat (1.3); manual, text suport - redactarea unui

18
1.3 – Cuvântul-parte de - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează Apa, după Lucia text în care se
3.1 vorbire - pronumele informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din Olteanu., Editura prezintă
3.5 textul citit (3.1); Intuitext, ilustraţii  întâmplări
4.2 –Scrierea de texte - completarea unor propoziţii lacunare cu pronume posibile în
4.5 funcţionale simple potrivite (3.5); realitate
care conţin limbaj - identificarea situațiilor din textul lecturat în care se ● Resurse ●
vizual şi verbal evidențiază modul de scriere a unor pronume (4.5); procedurale: Autoevaluarea,
- realizarea unor fluturaşi pentru promovarea unor procedee de citire pe baza unor
proiecte, produse, activităţi (4.2). activă, conversaţia, criterii date,
explicaţia, exercițiul, referitoare la
activitate în grup şi așezarea corectă
în perechi, jocul a textului în
didactic pagină

2 ore
EDUCAȚIE FIZICĂ
M  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse  Proba scrisă
- Localizarea unor materiale: fișe de
3.1 – identificarea şi denumirea figurilor geometrice plane lucru
obiecte
3.2 (3.2);
- Figuri geometrice
– localizarea unor corpuri geometrice (3.1);
- Axa de simetrie Resurse
– descrierea unor corpuri geometrice identificând
- Perimetrul procedurale:
numărul de fețe/ muchii/ vârfuri (3.2);
- Corpuri conversaţia,
– aflarea perimetrului unor figuri geometrice
geometrice exerciţiul
cunoscând lungimea laturilor (3.2);
– identificarea axelor de simetrie pentru figuri
geometrice date (3.2).
AVAP Felicitare de Paște  Participarea la discuţii privind felicitările şi Resurse materiale: - observare
semnificaţia acestora carton colorat, sistematică
2.1.
-plierea hârtiei  Realizarea unor dialoguri între copii referitoare la lipici, hârtie - evaluare
2.2.
- quilling Sărbătoarea Învierii Domnului Isus glasată, fâșii frontală şi
2.3.
- origami  Jocuri de rol hartie pentru individuală
 Selectarea dintr-o listă dată a compoziţiilor quillig, foarfecă,
realizate prin monotipie fluturi, flori,
19
 Exersarea folosirii creioanelor pastel decupate
 Realizarea unei felicitări folosind diferite tehnici: -laptop, proiector
origami, quilling Resurse
 Realizarea unor felicitări folosind colajul procedurale:
conversația,
demonstrația,
explicația,
exercițiul, jocul
de rol
Activitate
individuală,
Activitate frontală

Joi LLR ● Evaluare Itemii de evaluare vizează: ● Resurse  Proba scrisă


materiale:
30.03.2017 – Textul narativ - formularea de mesaje pe baza textului citit (3.1);
3.1 fişe de evaluare
3.5 – Cuvântul-parte de - observarea unor mărci specifice ale pronumelui
4.2 vorbire - pronumele (3.5);  Resurse
procedurale:
– Scrierea de texte - formularea de enunţuri cu pronume la numărul plural conversaţia, exerciţiul
funcţionale simple (3.5);
care conţin limbaj
- realizarea unor fluturaşi pentru promovarea unor
vizual şi verbal
proiecte, produse, activităţi (4.2).
M  Ameliorare- - stabilirea coordonatelor unor obiecte într-o  Resurse  Observarea
Dezvoltare reprezentare grafică sub formă de reţea (3.1); materiale: manual sistematică:
3.1 - identificarea şi denumirea figurilor geometrice plane tipărit/ digital, atitudinea
3.2 - Localizarea unor (3.2); imagini, rigle, elevilor faţă de
obiecte - conturarea figurilor geometrice plane cu ajutorul creioane colorate, sarcina dată
- Figuri geometrice instrumentelor de geometrie/ şabloanelor (pătrat, trusa de geometrie,
- Axa de simetrie triunghi, dreptunghi) (3.2); fișe de lucru Listă de
- Perimetrul - recunoaşterea şi descrierea unor obiecte care au  Resurse verificare (da,
- Corpuri forma unor corpuri geometrice cunoscute, din mediul procedurale: nu):
apropiat (cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con) (3.2); conversaţia, concentrarea
geometrice
20
- gruparea unor corpuri geometrice după criterii date exerciţiul, asupra sarcinii
(formă/ număr de feţe, număr de vârfuri, număr de problematizarea, de rezolvat
muchii) (3.2); jocul didactic  implicarea
- construirea unor imagini simetrice (3.2); activă în
- rezolvarea unor probleme care presupun aflarea rezolvarea
perimetrului unor figuri geometrice (3.2). sarcinii
LIMBA ENGLEZĂ
MM Sunetul şi nota RE  exersarea notei RE ● Resurse  Observarea
materiale: sistematică:
1.11.21.32.1  exersarea notaţiei înălţimilor, cu utilizarea comportamentul
2.2 3.1 noţiunilor de portativ, cheie sol Manual Muzică şi de ascultător
mişcare, caiet de activ
● interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea muzică  Lista de
percuţiei corporale - a aplauzelor ritmice, a bătutului
verificare (da,
din picior ●Resurse
nu):
procedurale:
● jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau  manifestarea
exercițiul, interesului față
între grupuri, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi conversaţia,
diferenţierea mişcărilor (cântarea melodiei/ de mesaje
explicaţia, jocul audiate;
acompaniament, ritmul melodiei/măsură) didactic.  concentrare
Repertoriu de cȃntece: Doi prieteni, Ursuleţul asupra sarcinii
Martinică
Vineri OPȚIONAL – LIMBA GERMANĂ
31.03.2017
Ș. N .  Evaluare – Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse  Proba scrisă
Corpuri – materiale:
1.1 - identificarea caracteristicilor unor corpuri ilustrate
proprietăți fișa de evaluare
1.2
- completarea unor texte lacunare folosind cuvinte care pentru fiecare
2.4
denumesc proprietăți și caracteristici ale corpurilor elev
 Resurse
- realizarea de corespondențe între metale, procedurale:
caracteristicile metalelor și utilizările acestora (1.2); conversaţia,
explicaţia
- stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri referitoare
21
la proprietățile corpurilor (2.4);
- explicarea unor fenomene (2.4).
EDUCAȚIE FIZICĂ
AVAP Recapitulare  Vizionarea unui documentar (PPT) despre Resurse - evaluare frontală
Evaluare Constantin Brâncuşi materiale: şi individuală
2.2.; 2.3.
 Identificarea unor opere importante ale -manual CD - autoevaluare
Proiect: Vază din artistului Press, ipsos, - proiect
 Organizarea unor concursuri de tip „Ştii şi pahar de
ipsos
câştigi” cu întrebări despre C. Brâncuşi plastic, beţişor
pentru
amestec, flori,
crenguţe,
markere
laptop, proiector
Resurse
procedurale:
conversaţia,
exerciţiul
Activitate frontală,
Activitate
individuală

22