Sunteți pe pagina 1din 4

Educația pentru valori și calitate.

Managementul şi cultura calităţii în instituţiile de învăţământ


Tema de control nr. 1
Cunoașterea unor aspecte teoretice despre axiologie. Aplicații practice referitoare la educaţia morală

1. Citiți textul următor. Explicați succint care este semnificația anti-valorilor într-o societate
Anti-valorile sunt totalitatea elementelor comportamentale, situaționale, atitudinale, sentimentale etc. care se
opun valorilor-etalon din Idealul Național. Anti-valorile se constituie, asemenea valorilor, într-un întreg
indivizibil, care au numeroase măști și forme de manifestare individuale, cărora li se atribuie o importanță
colectivă.

2. Completați în tabelul următor titlurile altor cinci povești sau povestiri care pot fi studiate de către
preșcolari sau elevi, valorile morale și anti-valorile la care se referă acestea.
Poveste/povestire Valori vizare și antivalori
”Ursul păcălit de vulpe” de Ion cinste vs. hoție; lăcomie vs. cumpătare; viclenie vs. naivitate/credulitate;
Creangă istețime vs. prostie; iertare vs. răzbunare; minciună vs. adevăr; prietenie
vs. dușmănie; pricepere vs. nepricepere;
”Fata babei și fata moșneagului” Frumusețe vs. urâțenie; hărnicie vs. lene; puritate vs. viclenie; modestie
de Ion Creangă vs. lăcomie; aparență vs. esență;
”Povestea lui Harap – Alb” de Curaj vs. lașitate; bunătate vs. răutate; tinerețe vs. bătrânețe; generozitate
Ion Creangă vs. lăcomie; bogăție vs. sărăcie;
”Câinele și cățelul” de Grigore Aroganță vs. modestie; curaj vs. lașitate; putere vs. slăbiciune;
Alexandrescu (fabula) autenticitate vs. ipocrizie
”Vrăjitorul din Oz” de Frank Căutare vs. regăsire; curaj vs. frică; inteligență vs. prostie; prietenie vs.
Baum dușmănie; bunătate vs. răutate; iubire vs. ură
”Aventurile lui Habarnam” de Adevăr vs. minciună; prietenie vs. dușmănie; curaj vs. frică; inteligență
Nikolai Nosov vs. prostie; ficțiune vs. realitate

3. Completați în tabelul următor zece valori morale și antonimele lor (anti-valori) de care țineți cont
în activitatea cu preșcolarii sau cu elevii.
Valori Anti-valori
Bine Rău
Adevăr Minciună, fals
Ascultare Încăpățânare
Atenție Neatenție
Blândețe Mânie
Compasiune Indiferență
Credință Îndoială
Determinare Lașitate
Discreție Naivitate
Fermitate Amânare
Iertare Respingere
Inițiativă Trândăvie

4. Enumerați zece valori morale pe care le considerați cele mai importante a le forma la preșcolari și
la elevi în activitatea didactică.
Onestitatea; echitatea; curajul; autocontrolul; perseverența; empatia; cooperarea; iertarea; disciplina;
libertatea.

5. Definiți următorii termeni:


a. Axiologia – este disciplina filozofică care se ocupă cu studiul sistematic al originii, esenței, clasificării,
ierarhizării și funcției sociale a valorilor, a sistemelor de valori, inclusiv ale unei persoane, precum și a
educației pe valori (și pentru valori). Este teoria generală a valorilor.
b. Educația axiologică – educația pe/prin valori și pentru valori. Axiologia artei este perspectiva specifică
asupra artei, care pune în centrul ei valoarea operei.
c. Conștiința morală – proprietate a spiritului de a afirma judecăți normative spontane și imediate cu
privire la valoarea morală a anumitor acte determinate.
d. Educația morală – componentă a educației prin care se realizează formarea și dezvoltarea conștiinței și
a conduitei morale, formarea profilului moral al personalității, formarea și dezvoltarea
comportamentului social-moral.
e. Idealul moral – valorile, normele și regulile morale prin care se reglementează raporturile omului cu
ceilalți oameni, cu societatea și cu sine însuși.
f. Valorile morale – anumite cerințe și exigențe ce se impun comportamentului uman în virtutea idealului
moral.
g. Normele, preceptele și regulile morale – modele sau prototipuri de comportare morală, elaborate de
societate sau de o comunitate mai restrânsă și aplicabile unei situații date.
h. Trăsăturile morale de caracter – aspecte ale personalității individului prin care se manifestă conștiința
morală.
i. Conduita morală – reprezintă o manieră de a ne comporta, în bine sau în rău; presupune acțiunea
umană, condusă mintal și reglată de conștiința morală, care unește organic faptele psihice cu cele de
comportament. Conduita morală este criteriul principal de apreciere a valorii morale a ființei umane.

6. Explicați cum învață copilul morala


La naștere, omul se naște cu înclinație către moralitate, dar dezvoltarea acesteia depinde esențial de educația
pe care o primește. Copilul învață morala ca pe un set de reguli transcedente, despre valorile, normele, regulile
morale etc. cu scopul de a deveni independent atunci când va trebui să facă propriile alegeri. În momentul în
care copilul separă singur binele de rău, se formează conștiința morală, care este un element constitutiv
important al libertății morale.

7. Prezentați succint procedeele de educație morală


a. Explicația morală
Prin explicație, copilului i se prezintă conținutul, sensul și necesitatea respectării unor valori, norme sau
reguli. Explicația morală îndeplinește două funcții: formativă, care următrește conștientizarea sensului unei
cerințe morale externe, prin relevarea notelor definitorii, prin sublinierea nuanțelor definitorii, ce rezultă dintr-o
împrejurare concretă de viață și stimulativă, care constă în motivarea cerinței, în declanșarea de trăiri afective,
datorită forței argumentative și persuasive a limbajului.
Eficiența explicației morale este cu atât mai mare cu cât copilul este pus în situații reale de viață și i se oferă
exemple de fapte morale pe care el le poate sesiza în viața de zi cu zi.
b. Convorbirea morală
Acest procedeu vizează un dialog asupra unui subiect moral între educator și copii pentru a valorifica
experiența individuală a copiilor în ceea ce privește subiectul respectiv. Convorbirile se pot desfășura în mod
organizat, la care participă întregul colectiv de elevi, sau ocazional, când convorbirea este individuală.
c. Povestirea morală
Este un procedeu care constă în relatarea și prezentarea, într-o formă atractivă a unor întâmplări, fapte reale
sau imaginare, cu semnificații morale, oferind copiilor prilejul de a desprinde anumite concluzii în legătură cu
comportarea lor. Eficiența procedeului depinde de modul în care profesorul reușește să transmită informația,
astfel încât elevul ”să intre în povestire”.
d. Exemplul
Se bazează pe intuirea sau imaginarea unor modele care întruchipează fapte și acțiuni morale. Puterea
exemplului este cel mai bun procedeu pentru însușirea valorilor morale la copii, bazându-se, fie pe exemple
directe oferite de persoanele din cercul lor, fie prin exemple indirecte relatate și exemplificate prin intermediul
unor povestiri, descrieri, filme etc.
e. Exercițiul moral
Constă în realizarea constantă a unor fapte și acțiuni, cu scopul formării unor deprinderi de comportare
morală. Și acest procedeu se poate realiza sub diverse forme: ordin, dispoziție, îndemn, sugestie, rugăminte etc.
care depind de valorile morale pe care vrem să le cultivăm copilului, de caracterul, vârsta, atitudinea acestuia.

8. Prezentați două întâmplări din realitate în care sunt implicate valori morale
a. Situația complicată prin care trece omenirea în prezent, prin criza cauzată de coronavirus, a condus la
mediatizarea unor întâmplări în care sunt implicate valori morale. Una dintre întâmplări este legată de detașarea
unor medici din cadrul UPU Iași, la Spitalul Județean Suceava, pe bază de voluntariat, în cel mai mare focar de
coronavirus din România. Medicii detașați și-au lăsat familiile acasă, pentru a ajuta alți oameni, dând dovadă de
una dintre cele mai importante valori umane: empatia. Gestul acestor oameni a fost ca o gură de oxigen pentru
sistemul medical românesc, deoarece a fost urmat de numeroase alte detașări voluntare, a unor medici din toate
colțurile țării.
b. De-a lungul anilor, în calitate de cadru didactic, m-am întâlnit cu multe situații în care elevii pe care i-
am îndrumat au fost ghidați în traseul lor de după terminarea liceului de valorile morale promovate în timpul
anilor de studiu. Cel mai concludent exemplu este cazul unei eleve de la liceul tehnologic la care predau, care a
intrat la Facultatea de Medicină din Iași între primii zece studenți, deși domeniul de studiu pe care l-a urmat la
liceu nu a ajutat-o prea mult. Eleva a urmat cursurile liceului tehnologic deoarece era cel mai apropiat de
localitatea rurală în care locuia și nu avea posibilități de a studia la un liceu din oraș. Perseverența, încrederea și
motivația personală au fost valorile morale care au ghidat-o pe respectiva elevă spre una dintre cele mai râvnite
universități românești.

9. Prezentați un studiu de caz în care a fost implicată o valoare morală


În urmă cu patru ani, în timpul unei evaluări externe în liceul la care pradau, copiii au fost rugați de către
personalul care realiza evaluarea să răspundă unui chestionar despre gradul de satisfacție din unitatea de
învățământ. Elevii au primit un model de răspuns la chestionar din partea evaluatorilor în care erau marcate doar
aspecte negative și li s-a sugerat să fie cat mai critici cu profesorii, directorii și personalul auxiliar. Unul dintre
elevi a refuzat să participe la evaluare și i-a încurajat și pe ceilalți elevi să dea chestionarele necompletate. Acest
gest a fost făcut deoarece elevii nu au considerat oportun să aducă acuze nejustificate personalului școlii și să
participe la o campanie de denigrare a cadrelor didactice și a personalului auxiliar. Până la finalul evaluării
elevii au fost rugați să completeze chestionarele cu informațiile pe care le considerau relevante, în raport cu
gradul de satisfacie din unitatea de învățământ. Astfel a fost evitat un calificativ negativ din partea evaluatorilor.

S-ar putea să vă placă și