Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect 2.

Evaluarea unor instrumente e-learning și Blended learning

Social Networking sites: Facebook Messenger

În societatea actuală dominată de tehnologie, comunicarea a devenit indispensabilă și în activitatea


didactică. Elevii manifestă un interes deosebit pentru comunicare online și în timp real, iar Facebook Messenger
este un mijloc propice de interacțiune. Avantajele utilizării acestui mijloc este că informația ajunge imediat la
toți participanții prezenți în chat, care au posibilitatea de a răspunde, în timp real, ceea ce apropie acest tip de
comunicare de dialogul face-to-face. În același timp, în cadrul conferințelor de pe messenger se pot transmite
diferite tipuri de fișiere care pot fi preluate și accesate de către participanți.
De-a lungul timpului am utilizat acest instrument în diferite situații: comunicarea unor informații de
interes general pentru clasă, realizarea unor dezbateri asupra problemelor organizatorice, crearea unor sondaje
de opinie cu privire la activitățile educative etc.
Efectele utilizării instrumentului Facebook Messenger în propria activitate didactică:
Criterii de apreciere Puncte tari Puncte slabe
Operația de proiectare a - colaborarea eficientă cu - informațiile oferite prin
activităților didactice (planificările profesorii clasei pentru stabilirea intermediul acestui instrument
calendaristice anuale, semestriale, unor măsuri disciplinare, pot crea confuzie
planurile de lecție, etc) remediale, sau de planificare a
unor activități educative
Realizarea efectivă a procesului - comunicarea eficientă și în timp - accesul limitat la internet poate
didactic – susținerea lecțiilor, real în cadrul activităților afecta eficiența comunicării
activităților practice, extrașcolare, extrașcolare
etc.
Evaluarea propriei prestații - posibilitatea primirii unui - feedback-ul nu poate fi anonim,
didactice feedback din partea elevilor ceea ce poate conduce la lipsa
obiectivității
Realizarea accesibilităţii - transmiterea facilă a unor linkuri - posibilitatea limitată de a verifica
cunoștințelor științifice la elevi spre resurse educaționale dacă resursa educațională
propusă a fost accesată
Corectitudinea obiectivelor - validarea atingerii obiectivelor - evaluarea poate fi subiectivă
operaţionale propuse și/sau atinse poate fi realizată prin intermediul
unor resurse oferite de către acest
instrument de comunicare
Folosirea unei strategii didactice - strategiile didactice utilizate pot - accesul tuturor elevilor la același
mai eficiente, în concordanță cu fi adaptate unor condiții variate conținut poate influența negativ
conținutul, obiectivele și nivelul de lucru posibilitatea de a lucra diferențiat
elevilor cu elevii
Realizarea unei evaluări eficiente - poate fi realizată o evaluare - elevii pot avea acces la diferite
suplimentară surse de informare
Stabilirea unei relaţii mai - permite menținerea unei - aprecierile individuale ale
deosebite cu clasa comunicări permanente și elevilor sunt limitate
eficiente cu elevii