Sunteți pe pagina 1din 2

Tema de control nr.

Sarcina 1: Enumerați 3 beneficii ale nevoilor de formare (30 p)

Beneficiile nevoilor de formare ar putea fi:


1. Realizează o diagnoză a nivelului calitativ așteptat al cadrelor didactice;
2. Propune soluții de dobândire/îmbunătățire a unor competențe profesionale;
3. Asigură cadrul necesar elaborării unei strategii de formare, care să aibă ca obiectiv creșterea standardelor
profesionale.

Sarcina 2: Definiți planul de carieră (10 p)

Planul de carieră este un instrument de prognoză a traseului educațional și profesional, pe baza


competențelor, motivației, oportunităților sau obiectivelor. Primul pas în realizarea planului de carieră este
stabilirea competențelor existente și a celor care se doresc a fi dobândite, precum și a măsurii în care acest
lucru este realizabil. Stabilirea obiectivelor și timpului în care se dorește atingerea acestora vor fi influențate
de motivație, oportunități sau trăsăturile de personalitate. Astfel, planul de carieră poate să cuprindă etapele și
termenele de realizare a obiectivelor propuse.

Sarcina 3: Completați și postați chestionarul de analiză a nevoilor de formare/a sarcinilor


profesionale (10 p) – am completat chestionarul și l-am postat pe platformă.

Sarcina 4: Identificați 5 puncte slabe (nevoi de dezvoltare) și 5 puncte tari pe care le-ati putea
folosi pentru remedierea punctelor slabe. Explicați cum ați proceda (20p)

Puncte slabe (nevoi de dezvoltare) Puncte tari


Planificare ineficientă a timpului Abordez în mod creativ și constructiv strategiile
didactice folosite în procesul educațional
Comunicarea insuficientă cu părinții Implic părinții în viața școlii
Adaptarea limbajului științific la particularitățile de Prezint informațiile într-o manieră interdisciplinară
vârstă ale elevilor
Dificultatea alegerii instrumentului adecvat de Cunosc criteriile de evaluare specifice utilizate în
evaluare cadrul geografiei
Implicarea insuficientă a comunității locale în viața Invit factorii interesați din comunitatea locală să
școlii participe la activitățile desfășurate în școală

Explicații
Pentru o planificare mai eficientă a timpului didactic va trebui să abordez într-un mod mai eficient
strategiile didactice astfel încât acestea să fie adaptate la particularitățile fiecărei clase de elevi.
Comunicarea cu părinții reprezintă un punct slab deoarece timpul alocat acestei activități este limitat.
Pentru îmbunătățirea acestui aspect aș realiza informări scrise mai dese asupra situației elevilor.
Prezentarea noutăților științifice din domeniul geografiei reprezintă unul dintre punctele care au
nevoie de dezvoltare deoarece elevii nu cunosc denumirile specifice anumitor elemente, fenomene, procese
geografice, iar înțelegerea lor este dificilă.
Alegerea instrumentului adecvat de evaluare reprezintă un punct care trebui îmbunătățit prin
utilizarea într-o proporție mai mare a metodelor alternative de evaluare.
Relația cu membrii comunității locale reprezintă un punct slab deoarece depinde, în foarte mare
măsură, de disponibilitatea acestora de implicare în viața școlii. Lucrurile pe care le-aș putea îmbunătăți ar fi
realizarea unor informări online asupra activităților care se desfășoară în școală.

Sarcina 5: Specificați situații profesionale cheie și particulare în contextul cărora ați realiza
remedierea unor puncte slabe. (20p)

Remedierea punctelor slabe legate de alegerea instrumentelor adecvate de evaluare o voi realiza prin
introducerea unor instrumente alternative de evaluare care să răspundă nevoilor particulare ale elevilor. De
exemplu, elevii care prezintă interes pentru un anumit fenomen, proces, element cu caracter geografic vor
întocmi un proiect despre subiectul respectiv, pe care îl va prezenta colegilor.
Îmbunătățirea relației cu membrii comunității locale se poate realiza prin implicarea acestora în viața
școlii. De exemplu, în cadrul activităților de voluntariat în care sunt implicați elevii din școală pot fi implicați
și autorităților locale, părinții copiilor sau alți membri ai comunității.