Sunteți pe pagina 1din 3

CATEGORII DE ITEMI SEMIOBIECTIVI

Categorii de itemi
semiobiectivi Itemi cu Itemi de completare Itemi tip întrebări
răspuns scurt structurate
Indicatori de analiză
Fidelitatea ridicată ridicată scăzută
Obiectivitatea ridicată ridicată scăzută
Aplicabilitatea ridicată ridicată scăzută
Gradul de dificultate al scăzut scăzut ridicat
proiectării
Aria de conţinuturi restrânsă restrânsă extinsă
evaluată
Vulnerabilitatea faţă de scăzută scăzută foarte scăzută
răspunsurile date la
întâmplare
Capacităţi evaluate

Cognitive

Cunoaşterea X X X
Înţelegerea X X X
Aplicarea X X X
Analiza - X X
Sinteza - - X
Evaluarea - - -
Capacitatea - - X
creativă
Capacitatea de X X X
exprimare scrisă
Exigenţe de proiectare - întrebările - enunţul textului - cerinţele să aibă
sau cerinţele lacunar să nu grad de dificultate
să fie foarte conţină ambiguităţi progresiv, pentru a
clar - se recomandă ca încuraja elevii
exprimate spaţiile marcate - cerinţele să nu fie
- în enunţ punctat să fie egale legate între ele
trebuie - plasarea spaţiilor - fiecare
precizat tipul lacunare în subîntrebare să fie
de răspuns interiorul sau la legată de un
aşteptat sfârşitul enunţului material stimul
- materialul stimul
să fie foarte clar şi
vizibil
PROIECTAREA ITEMILOR SEMIOBIECTIVI

Obiective de evaluare Itemi semiobiectivi Grila de corectare Barem de


corectare
- să cunoască semnificaţia Itemi cu răspuns scurt
termenilor specifici biologiei
Defineşte cariotipul. Totalitatea cromozomilor 1p
unei specii.

- să cunoască modul de Itemi de completare


transmitere ereditară al
principalelor maladii Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să
cromozomiale umane completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel
încât aceasta să fie corectă: recesivă, X-linkată 2 x 1p = 2p
Albinismul este o maladie autozomală …………………….,
iar hemofilia este o maladie heterozomală
……………………. .

- să clasifice mutaţiile după Itemi tip întrebări structurate


cantitatea de material genetic
afectat Mutaţiile produc modificări neprogramate în structura şi
- să denumească tipurile de funcţiile materialului genetic. a) genomice, cromozomiale, 3x1p.=3p
agenţi mutageni a) Clasificaţi mutaţiile după cantitatea de material genetic genice;
afectat. b) fizici, chimici, biologici 3x1p.=3p
b) Denumiţi tipurile de agenţi (factori) mutageni
utilizaţi în inducerea mutaţiilor.

Total 9 puncte +
1 p din oficiu
AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE ALE ITEMILOR SEMIOBIECTIVI

CATEGORII DE AVANTAJE LIMITE RECOMANDĂRI


ITEMI PENTRU PROIECTARE
SEMIOBIECTIVI
- sunt uşor de proiectat, - vizează achiziţii de - întrebările trebuie să fie formulate
1. Itemi cu administrat şi de corectat informaţii clar, logic
răspuns scurt - permit evaluarea unei game - uneori pot apărea - unităţile de măsură vor fi precizate
şi de largi de conţinuturi probleme de exprimare, atât în întrebare cât şi în spaţiul
completare - evită ghicitul răspunsului erori de scriere punctat
corect, datorită faptului că nu - unele confuzii din partea - itemul trebuie să fie formulat scurt
sunt mai multe variante de celui evaluat şi bine definit, să solicite un singur
răspuns - nu încurajează răspuns corect
- solicită coerenţă în elaborarea dezvoltarea abilităţilor - pentru a nu încuraja memorarea
răspunsului complexe, datorită nu este indicat să se solicite
- încurajează discriminarea fină răspunsului scurt cerut efectiv formulări din manual
între fapte specifice - necesar un număr mare - evitarea excesului de spaţii libere,
- au un grad ridicat de de itemi pentru fiecare rezumarea la noţiuni-cheie
obiectivitate zonă de conţinut
2. Întrebări - permit abordarea subiectului de - proiectare dificilă - conţinutul textelor să nu fie
structurate către un număr mai mare de - probleme tehnice ce pot complicat
elevi afecta calitatea, - itemii să fie clar prezentaţi
- permit utilizarea unor materiale acurateţea şi claritatea - schema de notare elaborată cu
stimul, precum: grafice, imaginilor sau vizibilitatea mare atenţie
diagrame, hărţi, ceea ce le face textului - itemii trebuie să fie proiectaţi
mai atractive - răspunsurile la întrebări gradat
- creşte gradul de fidelitate al pot să fie corelate între - se recomandă ca subîntrebările
actului de evaluare ele, ducând la pierderea să fie independente
de punctaj
- corectarea/notarea este
uneori dificilă
- costuri de prezentare şi
administrare ridicate